Hotărârea nr. 147/2011

privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei de Spectacole ,, Szigligeti Szinhaz” în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea schimbării denumirii Instituției de Spectacole ,, Szigligeti Szinhaz” în

Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”

Analizând raportul de specialitate nr. 29405/23.02.2011 privind avizarea schimbării denumirii Instituției de

Spectacole ,, Szigligeti Szinhaz” în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”,

Având în vedere adresa Consiliului Județean nr.2106/22.02.2011 prin care se solicită avizul Consiliului Local al municipiului Oradea cu privire la schimbarea denumirii Instituției de Spectacole ,, Szigligeti Szinhaz” în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”,

In conformitate cu prevederile art.2 lit.c), art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 63/2002 privind atribuirea sau

schimbarea de denumiri,

Având in vedere Hotărârea Consiliului Județean Bihor Bihor nr.4 privind aprobarea Regulamentului de reorganizare al instituțiilor publice de cultură subordonate Consiliului Județean Bihor,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 7/27.01.2001 privind înființarea Instituției de Spectacole ,,Szigligeti Szinhaz”, instituție publică de cultură de spectacole de repertoriu, subordonată Consiliului Județean Bihor, cu personalitate juridică proprie, prin reorganizarea Teatrului de Stat Oradea, a Teatrului de Stat pentru Copii și Tineret „Arcadia” și a Filarmonicii de Stat Oradea.,

Luând în considerare proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Bihor privind modificarea si completarea H.C.J. nr.7/2011, in sensul schimbării denumirii Instituției de Spectacole ,,Szigligeti Szinhaz” în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”,

În baza art. 36 alin.2 lit.d, e, alin.6 lit.a, pct.4, alin.7 lit.c, alin. 9 și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează schimbarea denumirii Instituției de Spectacole ,,Szigligeti Szinhaz” în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”.

Art.2. Avizul prevăzut la art.1 este valabil sub condiția avizării de către Comisia de atribuire de denumiri județeană, a Proiectului de hotărâre a Consiliului Județean privind schimbarea denumirii Instituției de Spectacole ,,Szigligeti Szinhaz” în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Consiliul Județean Bihor

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Directia Juridică

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 147 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.