Hotărârea nr. 146/2011

privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei de Spectacole ,, Iosif Vulcan” în Teatrul de Stat ,,Regina Maria”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea schimbării denumirii Instituției de Spectacole ,, losif Vulcan” în

Teatrul de Stat ,,Regina Maria”

Analizând raportul de specialitate nr. 29384/23.02.2001 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea avizarea schimbării denumirii Instituției de Spectacole ,,Iosif Vulcan” în Teatrul de Stat ,,Regina Maria”,

Având în vedere adresa Consiliului Județean nr.2107/22.02.2011 înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 28936/23.02.2011 prin care se solicită avizul Consiliului Local al municipiului Oradea cu privire la schimbarea denumirii Instituției de Spectacole ,, Iosif Vulcan” în Teatrul de Stat ,,Regina Maria”,

In conformitate cu prevederile art.2 lit.c), art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 63/2002 privind atribuirea sau

schimbarea de denumiri,

Având in vedere Hotărârea Consiliului Județean Bihor Bihor nr.4 privind aprobarea Regulamentului de reorganizare al instituțiilor publice de cultură subordonate Consiliului Județean Bihor,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.6 /27.01.2001 privind înființarea Instituției de Spectacole ,, Iosif Vulcan”, instituție publică de cultură de spectacole de repertoriu, subordonată Consiliului Județean Bihor, cu personalitate juridică proprie, prin reorganizarea Teatrului de Stat Oradea, a Teatrului de Stat pentru Copii și Tineret „Arcadia” și a Filarmonicii de Stat Oradea.,

Ținând cont de proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Bihor privind modificarea si completarea H.C.J. nr.6/2011, in sensul schimbării denumirii Instituției de Spectacole ,, Iosif Vulcan” în Teatrul de Stat ,,Regina Maria”,

În baza art. 36 alin.2 lit.d, e, alin.6 lit.a, pct.4, alin.7 lit.c, alin. 9 și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează schimbarea denumirii Instituției de Spectacole ,,Iosif Vulcan” în Teatrul de Stat ,,Regina Maria”,

Art.2. Avizul prevăzut la art.1 este valabil sub condiția avizării de către Comisia de atribuire de denumiri județeană, a Proiectului de hotărâre a Consiliului Județean privind schimbarea denumirii Instituției de Spectacole ,, Iosif Vulcan” în Teatrul de Stat ,,Regina Maria”,

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Consiliul Județean Bihor

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Directia Juridică

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 146 SECRETAR

Ionel Vila