Hotărârea nr. 144/2011

Privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Analizând Raportul de Specialitate nr.27302 din data de 21.02.2011 întocmit de către Direcția Juridică -Compartimentul Elaborare și Monitorizare Acte Consiliul Local, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea componenței Consiliului de Administrație de la S.C. Compania de Apa Oradea S.A.,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 578/31 iulie 2008, privind componența Consiliului de Administrație de la S.C. Compania de Apa Oradea S.A.,

Având în vedere încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație de la S.C. Compania de Apă

Oradea S.A., a domnului Nemeti Emeric, ca urmare a decesului,

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr.22196/J-CL/11.02.2011,

În baza art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 și a art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație de la S.C. Compania de Apă Oradea S.A., a d-lui Nemeti Emeric, ca urmare a decesului.

Art.2. Se numește dl. Balogh - Soos Csaba membru în Consiliul de Administrație de la S.C. Compania de Apă Oradea S.A..

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător componența Consiliului de Administrație de la S.C. Compania de Apă Oradea S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 578/31 iulie 2008.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului de Administrație de la S.C. Compania de Apa Oradea S.A..

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Membrii Consiliului de Administrație de la SC Compania de Apa Oradea SA. prin grija președintelui Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oradea SA.,

 • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,

 • - membrul desemnat in Consiliul de Administrație de la S.C. Compania de Apă Oradea S.A., potrivit art.2., prin grija S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 144


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila