Hotărârea nr. 142/2011

privind mandatarea d-nei Marc Oltea-Diana – consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr.10103/30/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timiş.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind mandatarea d-nei Marc Oltea-Diana - consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr.10103/30/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timiș

Analizând Raportul de specialitate nr. 26862 din 21.02.2011 prin care Direcția Juridică -Serviciul Juridic-Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune mandatarea consilierului juridic;

Ținând cont că în dosarul nr. 10103/30/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, cu termen de judecată la data de 08.03.2011, alături de Instituția Primarului Municipiului Oradea și de Municipiul Oradea figurează ca pârât și Consiliul Local al Municipiului Oradea, dat fiind faptul că se solicită anularea unei hotărâri de consiliu, astfel încât, potrivit dispozițiilor legii speciale este necesară mandatarea consilierului juridic ;

Ținând seama de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza prevederilor art.21 alin.2, alin.3, art.36 alin.(2) lit.a) ale art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se mandatează d-na Marc Oltea-Diana - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic-Contencios, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul 10103/30/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timiș .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și d-na Marc Oltea-Diana - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic-Contencios .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Juridică

  • -  Consilier juridic Marc Oltea-Diana, prin grija Direcției Juridice .

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


    Oradea, 23 februarie 2011

    Nr. 142


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila