Hotărârea nr. 141/2011

privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat în imobilului din Oradea, Str. Ady Endre nr.24, înscris în CF nr.1559 Oradea, nr.topo 674 - apartamentul nr.9 – demisol - din spaţiu cu destinaţia de locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă .

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind schimbarea destinației pentru spațiul situat în imobilului din Oradea, Str. Ady Endre nr.24, înscris în CF nr.1559 Oradea, nr.topo 674 - apartamentul nr.9 - demisol - din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43396/2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune privind schimbarea destinației pentru spațiul situat în imobilului din Oradea, Str. Ady Endre nr.24, înscris în CF nr.1559 Oradea, nr.topo 674 - apartamentul nr.9 - demisol - din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,

Având în vedere Procesul verbal nr.42852/11.02.2011, prin care Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație - aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea, propune schimbarea destinației pentru spațiul situat în imobilul din Oradea, Str. Ady Endre, nr.24 - Apartamentul nr. 9 - din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,

Ținând seama de prevederile Legii locuintei nr.114/1996, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), și ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației pentru spațiul situat în imobilului din Oradea, Str. Ady Endre nr.24, înscris în CF nr.1559 Oradea, nr.topo 674 - apartamentul nr.9 - demisol - din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul Documente Proprietate,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 141


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.