Hotărârea nr. 140/2011

privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.33 - Apartamentul nr.3, înscris în CF nr.4020 nr. topo 859/3.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Roman

Ciorogariu nr.33 - Apartamentul nr.3, înscris în CF nr.4020 nr. topo 859/3

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43395/2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.33 - Apartamentul nr.3, înscris în CF 4020 Oradea, nr. topo. 859/3,

Având în vedere Procesul Verbal nr. 42852/11.02.2011, prin care Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea propune vânzarea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr.33, prin licitație publică ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art.45 alin.(3), art.123 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă vânzarea proprietății imobiliare situată în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr.33 înscris în CF 4020 Oradea, nr. topo 859/3. prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Art.2. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat, în vederea evaluării proprietății imobiliare menționate la Art.1 din prezenta hotărâre, în condițiile legii și suportarea cheltuielilor privind evaluarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Imobiliare Oradea, capitolul 63.03.50-Servicii și dezvoltare publică și locuințe, titlul 20-cheltuieli materiale și servicii.

Art.3. Se aprobă organizarea unei proceduri de licitație publică deschisă pentru vânzarea proprietății imobiliare identificate potrivit art.1, având ca preț minim de pornire prețul cuprins în raportul de evaluare.

Art.4. Se numește comisia de licitație pentru vânzarea proprietății imobiliare situată în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr.33, având următoarea componență:

 • - Biro Rozalia, viceprimar

  președinte comisie


  membru comisie membru comisie membru comisie membru comisie membru comisie membru comisie secretar comisie


- Cristian Marcel Beltechi

- Csaba Bella Porsztner

- Rosan Marioara

- Brad Rodica

- Ramona Bolos

- Adina Marge

- Aurelian Cismas

Art.5. Comisia numită la Art.4 din prezenta hotărâre are următoarele atribuții principale:

 • - să verifice raportul de evaluare al proprietății imobiliare și să întocmească procesul verbal de recepție

al raportului de evaluare;

 • - să întocmească documentația de licitație și să organizeze procedura de licitație publică deschisă;

 • - să supună aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea prețul de vânzare al proprietății imobiliare care nu va putea fi mai mic decât prețul propus prin raportul de evaluare;

 • - să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin dispoziție a primarului municipiului Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia menționată la art.4 din prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul documente de proprietate,

 • - membrii Comisiei de licitație, prevăzuți la art.4, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 140


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.