Hotărârea nr. 14/2011

privind aprobarea valorilor actualizate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu finanțare nerambursabilă „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 1”, care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea valorilor actualizate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu finanțare nerambursabilă „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1”, care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4548/ 13.01.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu finanțare nerambursabilă „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1” proiect pentru care a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 1211/29.12.2010, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2009 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea -Etapa 1” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 -„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 -„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală” și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 772/14.09.2009,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.11, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă valorile actualizate ale indicatorilor tehnico-economici care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2009, pentru investiția ce urmează a se realiza cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1”, după cum urmează:

  • A. Valoarea totală a proiectului este de 78.960.538,68 Lei (18.567.154,67 euro) inclusiv TVA, la un curs de 4,2527 lei/euro din 05.08.2010

din care: - construcții montaj (C + M) 63.327.751,00 lei (14.891.187.01 euro)

  • B. Durata de realizare a investiției: 2 ani

  • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale și prin alocarea de fonduri din bugetul local în procent de 50% pentru cheltuielile eligibile, și de 100% pentru cheltuielile neeligibile.

  • D. Cheltuieli eligibile: 61.201.685,00 lei (14.391.253,79 euro)

  • - fonduri structurale: 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 30.600.842,50 lei (7.195.626,90 euro)

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 50% din costurile eligibile în valoare de 30.600.842,50 lei (7.195.626,90 euro) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 15.142.986,68 lei ( 3.560.793,54 euro)

- Alte cheltuieli neeligibile: 2.615.867,00 lei (615.107,34 euro)

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

-  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric Oradea, 14 ianuarie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 14

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.