Hotărârea nr. 138/2011

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din Centru de Cazare Temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din Centru de Cazare Temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43408 din 21.02.2011, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea evacuării pe cale administrativă a familiilor și a bunurilor acestora, din imobilul Centrului de Cazare Temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4, fără drept de atribuire a unei alte locuințe,

Având în vedere necesitatea unor măsuri administrative de organizare și administrare fondului locativ,

Ținând seama de prevederile, Hotărârii Consiliului Local nr. 252/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Centrului de cazare temporară nr. 1 din Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4, aflat în proprietate și administrat de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă evacuarea pe cale administrativă a familiilor și a bunurilor acestora, care nu locuiesc efectiv în imobilul Centrului de Cazare Temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4, fără drept de atribuire a unei alte locuințe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu, Compartimentul Locuințe va emite notificări pentru persoanele nominalizate în anexa 1, ca în termen de 15 zile să evacueze camerele.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, cu sprijinul reprezentanților Poliție Municipiului Oradea și a reprezentanților Biroului Întreținere

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea:

  • •  Serviciul Administrare Imobile din cadrul A.I.O.

  • •  Birou Venituri din cadrul A.I.O

  • •   Serviciul Executare Silită din cadrul A.I.O.

  • •   Poliția Municipiului Oradea

  • •   Chiriașii, conform anexei nr. 1, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 138


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2011

Situație privind camerele atribuite diverselor persoane sau familii care nu sunt locuite efectiv din Centru de Cazare Temporară nr. 1 Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4

NR.

CRT

BENEFICIAR

NR. CAM/ET

NR.

PERSOANE

STARE CAM.

VENIT/MEMBRU

RESTANȚE LA DATA 21.02.2011

ANUL REPART.

OBSERVAȚII

1

Racz Carolina / Hamza Angela

P / cam1

8 persoane

(5 adulți și 3 copii)

-

Nu au venit

Racz Carolina 446, 16 RON Hamza Angela 296, 68 RON

2005

Racz Carolina figurează pe perioada 2008 - 2010 cu 2 sancțiuni, iar Hamza Angela figurează cu 1 sancțiune la L61/1991 privind ordinea și liniștea publică, aplicate de poliție

Din anchetele efectuate de ASCO rezulta că sunt plecați din țară

2

Ignacz Iuliana

P/ cam6

3 persoane (1 adult, 2 copii)

Bună

-

Ignacz Iuliana 2583, 06 RON

2004

Din anchetele efectuate de ASCO rezulta că familia Ignacz nu mai locuiește efectiv în camera 6 de cca. 6 luni

3

Simon Zoltan

Et. II / cam. 1

-

-

-

2890, 54 RON

2002

Din anchetele efectuate de ASCO rezulta că familia Simon a părăsit și nu mai locuiește efectiv în camera 1, et. II, de cca. 3 ani

4

Călinescu

Marinela

Et. III /

cam. 9

6 persoane

(2 adulți, 4 minori)

-

-

77 ,83 RON

2007

Din anchetele efectuate de ASCO rezulta că familia Călinescu nu mai locuiește efectiv în centru de cca. 6 luni

5

Hamza Nicolae

Et. I /

cam. 7

5 persoane

(2 adulți, 3 copii)

-

-

875, 01 RON

2008

Hamza Nicolae figurează pe perioada 2008 - 2010 cu 3 sancțiuni aplicate de poliție cf. L61/1991 privind ordinea și liniștea publică;

Din anchetele efectuate de ASCO rezulta că sunt plecați din țară