Hotărârea nr. 134/2011

privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25347 din 17.02.2011, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009.

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 168/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) și alin.6 lit.a) pct.19, art.45 alin. 1din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I (1) Se modifică art.11, art.27 alin. (3), (4), (5) și art.28 alin. (1) din Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se abrogă alin.(6) al art.27 din Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009.

 • (3) Se modifică art.23 al Anexei nr.9 și pct. 7 din Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Autoritatea de Autorizare din Primăria municipiului Oradea - Compartimentul de Control și Reglementare a Transportului Public Local.

Art.III Prezenta se comunică la:

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția prefectului județului Bihor

 • - Directia Tehnică

 • - Autoritatea de Autorizare - Compartimentul de Control și Reglementare a Transportului Public Local

 • - Asociația profesională Camera taximetriștilor Bihor, prin grija Direcției Tehnice

 • - Se publică in M.O. al jud. Bihor și site www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 134


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa nr. D.1

Documente anexate la cererea privind solicitarea rezilierii contractului de atribuire a gestiunii delegate ca urmare a schimbării formei de organizare:

 • a) Autorizația taxi, în original;

 • b) Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale, cu detalierea taxei pe autovehiculul autorizat taxi.

Observații:

Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Anexa nr. C.2

Documente anexate la cererea privind solicitarea distribuirii autorizației taxi urmare a renunțării în favoarea angajatului:

 • a) autorizația de transport în regim de taxi;

 • b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) cartea de identitate a angajatului în favoarea căruia a fost cedată autorizația taxi;

 • d) cartea de identitate a autoturismului;

 • e) certificatul de înmatriculare cu ITP valabilă;

 • f)  certificatul de agreare;

 • g) asigurarea R.C.A.;

 • h) asigurarea de persoane și bagaje;

 • i)  dovada achitării taxei de modificare a autorizației taxi (50 lei);

 • j)  Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale.

  Observații:


Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Anexa nr. C.1

Documente anexate la cererea privind solicitarea rezilierii/modificării contractului de atribuire a gestiunii delegate ca urmare a renunțării la autorizațiile taxi în favoarea angajatului/angajaților:

 • a) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • b) Hotărârea Adunării generale a asociaților cu privire la renunțarea la autorizațiile taxi în favoarea angajatului, aprobată cu numărul de voturi necesar conform statutului societății;

 • c) Copia contractului/contractelor de muncă, înregistrat/înregistrate la I.T.M. Bihor, al angajatului /ale angajaților în favoarea căruia/cărora s-a renunțat la autorizațiile taxi;

 • d) Autorizațiile taxi, în original;

 • e) Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale, cu detalierea taxei pe autovehiculele autorizate taxi.

Observații:

Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Anexa nr. B.2

Documente anexate la cererea privind solicitarea modificării titularului autorizației taxi ca urmare a divizării:

9

 • a) autorizația de transport în regim de taxi;

 • b) Încheierea emisă de Camera de Consiliu a Tribunalului Bihor-secția comercială;

 • c) Rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor;

 • d) Proiect de divizare publicat în Monitor Oficial;

 • e) cartea de identitate a autoturismului;

 • f)  certificatul de înmatriculare cu ITP valabilă;

 • g) certificatul de agreare;

 • h) asigurarea R.C.A.;

 • i)  asigurarea de persoane și bagaje;

 • j)  dovada achitării taxei de modificare a autorizației taxi (50 lei);

 • k) Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale.

  Observații:


Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Anexa nr. B.1

Documente anexate la cererea privind solicitarea rezilierii/ modificării contractului de atribuire a gestiunii delegate ca urmare a divizării:

 • a) Încheierea emisă de Camera de Consiliu a Tribunalului Bihor-secția comercială, în copie;

 • b) Rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului, în copie;

 • c) Proiect de divizare publicat în Monitor Oficial;

 • d) Autorizațiile taxi distribuite, în original

 • e) Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale, cu detalierea taxei pe autovehiculele autorizate taxi.

  Observații:


Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Anexa nr.A.4

Documente anexate la cererea privind solicitarea eliberării autorizației de transport persoane în regim de taxi (pentru PFA/II/IF)

 • a) certificatul de înregistrare ca transportator și certificatul constatator eliberate de Oficiul Registrului Comerțului, în copie;

 • b) atestatul profesional al taximetristului, în copie;

 • c) cazierul judiciar;

 • d) avizul medico-psihologic;

 • e) declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;

 • f)  declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea autovehiculului cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;

 • g) declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un autovehicul, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport;

 • h) dovada achitării taxei de 300 lei.

Observații:

Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Autoritatea de autorizare va elibera autorizația, care se va ridica de la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23.

Anexa nr.A.3

Documente anexate la cererea privind solicitarea eliberării autorizației de transport persoane în regim de taxi:

 • a) copie a certificatului de înregistrare ca transportator și a certificatului constatator eliberate de Oficiul Registrului Comerțului;

 • b) copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate;

 • c) cazierul judiciar al persoanei desemnate;

 • d) avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;

 • e) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

 • f)  declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;

 • g) declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;

 • h) declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport;

 • i)  dovada achitării taxei de 300 lei.

Observații:

Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Autoritatea de autorizare va elibera autorizația, care se va ridica de la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23.

Anexa nr. A.2

Documente anexate la cererea privind solicitarea modificării titularului autorizației taxi, ca urmare a fuziunii :

9                   3

 • a) autorizația de transport în regim de taxi;

 • b) Încheierea emisă de Camera de Consiliu a Tribunalului Bihor-secția comercială;

 • c) Rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor;

 • d) Proiect de fuziune publicat în Monitor Oficial;

 • e) cartea de identitate a autoturismului;

 • f)  certificatul de înmatriculare cu ITP valabilă;

 • g) certificatul de agreare;

 • h) asigurarea R.C.A.;

 • i)  asigurarea de persoane și bagaje;

 • j)  dovada achitării taxei de modificare a autorizației taxi (50 lei);

 • k) Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale, cu detalierea taxei pe autovehiculele autorizate taxi.

Observații:

Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

Anexa nr. A.1

Documente anexate la cererea privind solicitarea rezilierii contractului de atribuire a gestiunii delegate urmare a fuzionării societăților:

 • a) Încheierea emisă de Camera de Consiliu a Tribunalului Bihor-secția comercială, în copie;

 • b) Rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului, în copie;

 • c) Proiect de fuziune publicat în Monitor Oficial;

 • d) Autorizațiile taxi distribuite, în original;

 • e) Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale, cu detalierea taxei pe autovehiculele autorizate taxi.

  Observații:


Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2011

Modificarea Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009, după cum urmează:

 • I. Art.11 din Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, se modifică și va avea următorul conținut:

« Autorizația taxi se atribuie pentru o perioada de 5 ani și se prelungește, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizației taxi sau a copiei conforme nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației și este deținut de către transportatorul autorizat, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing,

 • b) sunt respectate prevederile art. 33, 34 si 35 privind înlocuirea autovehiculul taxi;

 • c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizația de transport sau nu i s-a suspendat autorizația taxi în ultimii 5 ani;

 • d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

 • e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi. Aceste date vor fi dovedite fie printr-un document eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor cu datele respective, pe ultimii 5 ani anteriori solicitării prelungirii autorizației taxi fie printr-o declarație pe proprie răspundere a transportatorului autorizat»

 • II. Art.28 alin 1) din Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, se modifică și va avea următorul conținut:

« O autorizație taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite cumulativ cerințele prevăzute la art.11 din prezentul regulament. »

III . 1 . Art.27 alin. (3) , (4), (5) se modifică si vor avea următorul conținut:

« (3) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori este admisă în condițiile legii, respectiv în cazul în care are loc una dintre următoarele operațiuni:

 • a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

 • b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

 • c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

 • d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator. »

(4) Pentru cesionarea contractelor de atribuire in gestiune delegată, solicitanții au obligația de a prezenta următoarele documente:

 • A) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator

 • A.1 Titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate care au fuzionat vor depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23:

 • -    Cererea pentru rezilierea contractelor de atribuire a gestiunii delegate,urmare a fuziunii, având anexate

documentele prezentate in anexa nr.A.1 (distinct pentru fiecare contract).

În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va elibera notificarea privind rezilierea contractelor de atribuire a gestiunii delegate.

 • A. 2 transportatorul înființat prin fuziune va depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23, următoarea documentație:

 • -  Cererea pentru eliberarea autorizației de transport persoane în regim de taxi, având anexate documentele prezentate in anexa nr.A.3

 • -  Cererea pentru modificarea titularului autorizației taxi, urmare a fuziunii, având anexate documentele prezentate in anexa nr..A.2 ( distinct pentru fiecare autorizație taxi).

În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va elibera autorizațiile taxi și contractul de atribuire a gestiunii delegate, cu menținerea termenului de valabilitate inițial.

Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizarii aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage.

B) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori

 • B. 1 Titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, va depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23:

 • -    Cererea pentru rezilierea/modificarea contractului de atribuire a gestiunii delegate, urmare a divizării, având

anexate documentele prezentate in anexa nr.B.1.

În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va elibera notificarea/act adițional privind rezilierea/modificarea contractului de atribuire a gestiunii delegate.

 • B. 2 transportatorul înființat prin divizare va depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23, următoarea documentație:

 • -  Cererea pentru eliberarea autorizației de transport persoane în regim de taxi, având anexate documentele prezentateinanexanr.A.3 (în cazul în care transportatorul înființat nu este transportator autorizat);

 • -  Cererea pentru distribuirea autorizației taxi urmare a divizarii având anexate documentele prezentate in anexa nr.

 • B.2 ( distinct pentru fiecare autorizație taxi )

În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va elibera autorizațiile taxi și contractul de atribuire a gestiunii delegate, cu menținerea termenului de valabilitate inițial.

Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizarii aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage.

C) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz

 • C. 1 Titularul contractului de atribuire a gestiunii va depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23:

 • -    Cererea pentru rezilierea/modificarea contractului de atribuire a gestiunii delegate urmare a renunțării la

autorizațiile taxi în favoarea angajatului, având anexate documentele prezentate in anexa nr. C.1

În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va elibera notificarea/actul adițional privind rezilierea/modificarea contractului de atribuire a gestiunii delegate.

 • C. 2 Angajatul în favoarea căruia s-a renunțat la autorizația/autorizațiile taxi va depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23, următoarea documentație:

 • -  Cererea pentru eliberarea autorizației de transport persoane în regim de taxi, având anexate documentele prezentate in anexa nr. A.3 sau nr.A.4, după caz, (în cazul în care transportatorul înființat nu este transportator autorizat);

 • -   Cererea tip pentru distribuirea autorizației taxi, urmare a renunțării în favoarea angajatului, având anexate documentele prezentate in anexa nr.C.2( distinct pentru fiecare autorizație taxi )

În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va elibera autorizațiile taxi și contractul de atribuire a gestiunii delegate, cu menținerea termenului de valabilitate inițial.

Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizarii aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage.

D) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator

 • D. 1 Titularul contractului de atribuire a gestiunii va depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23:

 • -    Cererea pentru rezilierea contractului de atribuire a gestiunii delegate, urmare a schimbării formei de organizare,

având anexate documentele prezentate in anexa nr. D.1.

D.2 Reprezentantul persoanei juridice va depune la Serviciul Relații cu Publicul, camera 23, următoarea documentație:

 • -  Cererea pentru eliberarea autorizației de transport persoane în regim de taxi, având anexate documentele prezentate in anexa nr. A.3 (în cazul în care transportatorul înființat nu este transportator autorizat);

 • -  Cererea pentru distribuirea autorizației taxi de pe PFA/II/IF pe persoană juridică, având anexate documentele prezentate in anexa nr. D.2

În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va elibera autorizațiile taxi și contractul de atribuire a gestiunii delegate, cu menținerea termenului de valabilitate inițial.

Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizarii aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage.

(5) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (3), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

Transportatorii înființati în urma operațiunilor prevăzute la alin. (3) punctele.c) și d) pot opta între a prelua autovehiculul autorizat taxi de la transportatorul autorizat cedent sau a prezenta pentru autorizare, documentația aferentă altui autovehicul, conform detalierii din anexa C.2 sau D.2. In situația în care se optează pentru autorizarea unui alt autovehicul, acesta va trebui să aiba o vechime mai mică decât cel al titularului care cedează autorizația taxi dar nu mai mare de 5 ani.»

 • III. 2.Art.27alin.(6) se abrogă.

 • IV. Art.23 al Anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009, se modifică și va avea următorul conținut.

« Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori este admisă în condițiile legii, respectiv în cazul în care are loc una dintre următoarele operațiuni:

 • a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

 • b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

 • c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

 • d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator. »

V. Pct..7 din Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009, se modifică și va avea următorul conținut.

Nr. crt.

Explicații

Tarif -lei-

7.1

Modificarea autorizației de dispecerat taxi ocazionată de schimbarea sediului.

50

7.2

Modificarea autorizației de transport și a autorizației taxi ocazionată de schimbarea sediului.

50

7.3

Modificarea autorizației taxi ocazionată de înlocuirea autovehiculului

50

7.4

Modificarea autorizației taxi ocazionată de trecerea autoturismului din leasing în proprietete.

50

7.5

Modificarea autorizației de transport și a autorizației taxi, ocazionată de modificarea formei de organizare, conform O.U.G. nr.44/2008 (persoana fizica autorizata, intreprindere familiala, intreprindere individuala).

50

7.6

Transferarea autorizației taxi, (în cazurile prevazute de lege si regulament).

50

Anexa nr.D.2

Documente anexate la cererea privind solicitarea distribuirii autorizației taxi de pe P.F.A./I.I. / I.F. pe S.C., urmare a schimbării formei de organizare în persoană juridică:

 • a) autorizația de transport în regim de taxi;

 • b) certificatul de inregistrare și certificatul constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) cartea de identitate a titularului autorizației taxi care se distribuie;

 • d) cartea de identitate a autoturismului;

 • e) certificatul de înmatriculare a autoturismului, cu ITP valabilă;

 • f) certificatul de agreare a autoturismului ;

 • g) asigurarea R.C.A. a autoturismului;

 • h) asigurarea de persoane și bagaje a autoturismului;

 • i)  dovada achitării taxei de modificare a autorizației taxi(50 lei);

 • j)  Dovada achitării, la zi, a impozitelor și taxelor locale.

Observații:

Copiile documentelor vor fi semnate și ștampilate, pentru conformitate cu originalul, de către solicitant.