Hotărârea nr. 132/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Organizare interioară Campus III str. Universităţii nr.4-6, cu nr. topo 8915/4 - Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Organizare interioară Campus III str. Universității nr.4-6,

cu nr. topo 8915/4 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 301673/09.12.2010, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Organizare interioară Campus III - str. Universității nr.4-6, nr. topo 8915/4 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Universitatea Oradea, reprezentată de d-nul Gordan Ioan Mircea în baza certificatului de urbanism nr. 1710/25.05.2010, având ca scop identificarea si soluționarea problemelor de disfuncționalitate în campusul universitar (Campus III) și care va completa reglementările din PUZ-ul aprobat prin HCL nr.1015/17.12.2009 - "Organizare interioară Campus I și Campus II”, stabilind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural-urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației in zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei,

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de sud a localității,

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R2,

În zona studiată prin documentația de urbanism se acceptă doar construcții destinate activității de învățământ, activități administrative și de întreținere, funcțiuni complementare activității de învățământ: biblioteci, terenuri și sală de sport, spații de cazare și alimentație publică exclusiv destinată studenților,

Din punct de vedere juridic terenul necesar realizării investiției, în suprafață totală de S= 38.383mp, identificat cu nr. topo 8915/4 înscris în CF nr. 78475, se află în proprietatea Statului Roman, ca teren intravilan, beneficiarul având drept de folosință și administrare asupra terenului, conform HCL nr.650/29.07.2009 și HCL nr. 520/26.07.2010, iar clădirile existente din zona studiată au fost transmise în folosință gratuită Universității din Oradea conform HCJ nr. 107/31.07.2009 și HCJ nr. 49/27.04.2010 de către Consiliul Județean Bihor,

Accesul carosabil și pietonal la amplasament se realizează din străzile Universității și Toamnei,

Echiparea edilitară a terenului: din punct de vedere al echipării edilitare zona este dotată cu rețele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, telefonie și termoficare,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Organizare interioară Campus III - str. Universității nr.4-6, nr. topo 8915/4-Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Se propune: conform prevederilor din planșa "04/U- Plan Reglementări" aferentă proiectului întocmit de către SC NOVA PROIECT SRL - arh. Muth Octavian

 • -   reambularea situației existente: fond construit, drumuri, alei, spații verzi, terenuri de sport, rețele edilitare, vecinătăți,

împrejmuiri;

 • -   stabilirea zonelor de dezvoltare a obiectivelor de învățământ și anexele necesare: suprafețe, funcțiuni, indicatori urbanistici propuși, regim de înălțime, căi de acces și echipare edilitară;

 • -   integrarea Campusului III în structura majoră, legături carosabile și pietonale;

 • -   organizarea rețelei de circulație carosabile și pietonale în incinta Campusului II și III, legătura cu rețeaua stradală orășenească, accese în incinte, spații pentru parcare, platforme gospodărești;

 • -   organizarea si sistematizarea spațiilor verzi, plantații propuse;

 • -   organizarea si modernizarea rețelelor exterioare edilitare;

 • -   demarcarea subzonelor funcționale distincte și întocmirea Regulamentelor de urbanism pentru fiecare subzonă în

parte;

 • -   regim maxim de înălțime propus: P+3E;

 • - Campusul III va fi alcătuit din două unități teritoriale de referință: UTR5 si UTR6.

UTR 5 :

 • -   va cuprinde suprafața de teren S= 15.593mp aflată între Campusul II și Campusul III ( zona situată in fostul parc al unității militare);

 • -   zona in care sunt prevăzute construcții cu densitate redusa;

 • -   clădiri propuse cu funcțiune mixtă de învățământ și complementare;

 • -   amenajare parcări ( 52 locuri), spații verzi, alei carosabile și pietonale;

 • -   sunt permise lucrări de : construire, demolare, consolidare și extindere la construcții existente, mansardare (fără a se modifica geometria acoperișului), amenajări a căilor de acces, a spațiilor verzi și a platformelor destinate parcării.

UTR 6:

 • -   zona incintei in suprafață de S= 22.790mp, zona în care sunt prevăzute construcții cu funcțiuni de învățământ și funcțiuni mixte (învățământ și complementare);

 • -   extinderi la clădirile existente cu funcțiune de învățământ;

 • -   demolarea clădirii Corp C54 în regim de înălțime parter;

 • -   amenajare parcări ( 78 locuri), spații verzi, alei carosabile și pietonale;

 • -   sunt permise lucrări de: construire, demolare, consolidare, extindere la construcții existente, mansardare (fără a se modifica geometria acoperișului), amenajări a căilor de acces, a spațiilor verzi și a platformelor destinate parcării, reabilitarea rețelelor edilitare existente.

 • - POTmaxim = 30%, CUTmaxim = 1,0 indici calculați pe întreaga suprafață de teren;

Modernizarea circulației

 • -   Accesul se va realiza din strada Universității pe drumul existent ce separă UTR5 de UTR6.

 • -   Se propune o bretea de circulație care continuă drumul de acces in Campus II și o bretea din str. Toamnei, paralelă cu str. Universității ce leagă aleile carosabile din incinta conform propunerii din planșa “03/U - Plan Circulația terenurilor” aferenta PUZ.

Echiparea tehnico-edilitara

 • - Asigurarea utilităților se face prin racordare la rețelele edilitare existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică, telefonie și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, Universitatea Oradea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 132


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.