Hotărârea nr. 130/2011

privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea începând cu 01.03.2011.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

începând cu 01.03.2011

Analizând raportul de specialitate nr.28893/23.02.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării organigramei la R.A.P.A.S. Oradea ,

În baza adresei RAPAS nr.999/22.02.2011 înregistrata sub nr.28739/22.02.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.a, alin. 3 lit (b) și (c), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Organigrama Regiei autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea valabilă începând cu data de 1 martie 2011 - conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea cu aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare conform noii structuri organizatorice.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

o Direcția Economică

o Direcția Juridică

o Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Huszar Istvan Eric


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 130


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

ANEXA

La Hotărârea Consiliului Local 130/2011