Hotărârea nr. 128/2011

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru accesarea creditului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/2010.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru accesarea creditului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/2010

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27.472 din 21.02.2011 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri financiare pentru stingerea obligațiilor de plată restante ale Clubului Sportiv Municipal Oradea la bugetul general consolidat,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.314/2003 privind aprobarea înființării ,,Clubului Sportiv Municipal Oradea'';

Ținând seama de adresa Clubului Sportiv Municipal nr.26.694/18.02.2010 cu privire la Situația plăților restante față de bugetul general consolidat din venituri proprii;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 537/2010 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 25.000.000 LEI,

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.273/2006 -Legea finanțelor publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (6), lit. a), pct. 6, art. 45 alin. 2 lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoare măsuri financiare pentru accesarea creditului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/2010:

 • 1.  Afectarea alocațiilor din bugetul local către Clubul Sportiv Municipal pentru achitarea contribuțiilor restante ale acestuia la bugetul general consolidat în sumă de 385.020 lei, înregistrate la data de 31.12.2010.

 • 2.  Suma afectată din alocațiile bugetare conform punctului anterior se va reîntregi din veniturile extrabugetare ale clubului sportiv până la data de 30 septembrie 2011.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 128


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila