Hotărârea nr. 127/2011

privind aprobarea rezultatelor evaluării activelor fixe corporale aflate în proprietatea municipiului Oradea înregistrate în evidenţa tehnico operativă în unităţi naturale

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rezultatelor evaluării activelor fixe corporale aflate în proprietatea municipiului Oradea înregistrate în evidența tehnico operativă în unități naturale

Analizând raportul de specialitate nr. 24213/15.02.2011, întocmit de catre Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de Gestiune din cadrul Directiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rezultatelor evaluării activelor fixe corporale aflate în proprietatea municipiului Oradea înregistrate în evidența tehnico operativă în unități naturale,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 803/30.11.2010 prin care s-a aprobat metodologia de evaluare a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul municipiului Oradea înregistrate în evidența tehnico operativă în unități naturale,

Luând în considerare Dispoziția Primarului nr. 3792/09.12.2010 prin care s-a aprobat comisia de evaluare a activelor corporale înregistrate în evidența tehnico operativă în unități naturale,

În conformitate cu Procesul verbal nr. 18347/07.02.2011 al comisiei de evaluare a activelor corporale,

Ținând seama de prevederile art. 3 din OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice (actualizată),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă rezultatele evaluării activelor fixe corporale aflate în proprietatea municipiului Oradea înregistrate în evidența tehnico - operativă în unități naturale conform anexelor nr. 1 - 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu :

-  Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția Tehnică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 127


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA                                             O                         Cmu&a

I OC DE FOLOSINȚA: GOSPODĂRIA COMUNALA

Lista cu activele aflate in domeniul public al municipiului Oradea si evaluate la 31.12.2010 in baza OG 81/2003

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

1

102637

str. Abatorului (Str. Traian Blajovici)

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 160/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 560

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) -

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți = F7

1.3.7.1

5.359,20

2

102638

str. Adevărului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 4120/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 14420 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1 Suprafața trotuar (mp) = 600

Vecinătăți =F7

1.3.7.1

143.741,40

3

102639

str.Agronomului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) ~ 150/3 Suptafata carosabil (mp) = 450 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1

Suprafața trotuar (mp) = 300

Vecinătăți =G3

1.3.7.1

7.177,50

4

102640

str.Aiuduiui

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300/6 Suptafata carosabil (mp) = 1800 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1 Suprafața trotuar (mp) = 600

Vecinătăți =N9

1.3.7.1

22.968,00

5

102641

str.Alba lulia

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 130/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 455 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =260/1

Suprafața trotuar (mp) = 260

Vecinătăți =K5

1.3.7.1

6.842,55

6

102642

str.Albinei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 190/3 Suptafata carosabil (mp) = 570 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =380/1 Suprafața trotuar (mp) = 380

Vecinătăți =J4

--------------------Page i of 42--------

1.3.7.1

9.091,50

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

7

102644

str.Alesdului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 310/6 Suptafata carosabil (mp) = 1860 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 620/1 Suprafața trotuar (mp) = 620

Vecinătăți =N 8-9

1.3.7.1

23.733,60

8

102646

str.Alexandru D. Xenopol

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 105/6

Suptafata carosabil (mp) = 630

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 105/1.40

Suprafața trotuar (mp) = 147

Vecinătăți =F6

1.3.7.1

7.330,62

9

102647

str.Alexandru Donici

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 136/5

Suptafata carosabil (mp) = 680

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =136/1

Suprafața trotuar (mp) = 136

Vecinătăți =L7-8

1.3.7.1

7.809,12

10

102648

str.Alexandru Papiu llarian

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 100/4

Suptafata carosabil (mp) = 400

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =100/0.75

Suprafața trotuar (mp) = 75

Vecinătăți =M7

1.3.7.1

4.545,75

11

102652

str. Alunei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 50/3

Suptafata carosabil (mp) = 150

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =100/0.80

Suprafața trotuar (mp) = 80

Vecinătăți =H4

1.3.7.1

2.201,10

12

102653

str. Americii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 600/5 Suptafata carosabil (mp) = 3000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1 Suprafața trotuar (mp) = 600 Vecinătăți =M-N9

1.3.7.1

34.452,00

13

102654

str. Ana Ipatescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 350/7 Suptafata carosabil (mp) = 2450 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 350/1 Suprafața trotuar (mp) =350

Vecinătăți =H4

1.3.7.1

26.796,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

14

102658

str. Arabilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 182/4

Suptafata carosabil (mp) = 728

Lungime/latime trotuar (ml/ml) =364/1

Suprafața trotuar (mp) = 364

Vecinătăți =L7-M8

1.3.7.1

10.450,44

15

102662

str. Argeșului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 284/6 Suptafata carosabil (mp) = 1704 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 284/1.30 Suprafața trotuar (mp) = 369.2 Vecinătăți =E6

1.3.7.1

10.450,44

16

102663

str. Ariesuîui

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 67.5/7.5 Suptafata carosabil (mp) = 506,2 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 135/1,30 Suprafața trotuar (mp) = 175,5

Vecinătăți =H-J7

1.3.7.1

19.840,52

17

102664

str. Arinului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 195/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 683

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =195/1

Suprafața trotuar (mp) = 195

Vecinătăți =L5

1.3.7.1

6.523,87

18

102666

str. Arțarilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 308/6 Suptafata carosabil (mp) = 1848 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 616/1.30 Suprafața trotuar (mp) = 800.8 Vecinătăți =E5-6

1.3.7.1

25.349,02

19

102667

str. Atacului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 420/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1470

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K6

1.3.7.1

16.651,80


inventar


Denumire strada102668


102669


102671


102673


102674


102676


102681


str. Atelierelor


_________Elemente de identificare

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1140/2.5

Suptafata carosabil (mp) = 2850 Lungime/latime trotuar ( ml/mi) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =H8-J9


;      Valoare

evaluata la Cod de       31.12.2010

clasificare         -lei-


1.3.7.1


27.274,50


Observații


str. Augustin Bena


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/3

Suptafata carosabil (mp) = 180 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) —45/1

Suprafața trotuar (mp) = 45

Vecinătăți =H4


1.3.7.1


2.153,25


str. Aurel Pavei Banut


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 130/3

Suptafata carosabil (mp) = 390

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =110/1

Suprafața trotuar (mp) = 110

Vecinătăți =G3


1.3.7.1


4.785,00


str. Aurora


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 162/4

Suptafata carosabil (mp) = 648

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =324/1

Suprafața trotuar (mp) = 324

Vecinătăți =M7-8


1.3.7.1


9.302,04


str. Avicenna


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/4 Suptafata carosabil (mp) = 1120 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 280/0.80 Suprafața trotuar (mp) = 224 Vecinătăți =C1


1.3.7.1


12.862,08


str. Banatului


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/7

Suptafata carosabil (mp) = 840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 240/1

Suprafața trotuar (mp) = 240

Vecinătăți =K8


1.3.7.1


10.335,60


str. Bartok Bela


1.3.7.1


28.422,90


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

27

102683

str. Bega

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) - 192/4

Suptafata carosabil (mp) = 768

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =220/1

Suprafața trotuar (mp) = 220

Vecinătăți =M8-9

1.3.7.1

9.455,16

28

102684

str. Belșugului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 375/5 Suptafata carosabil (mp) - 1875 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 750/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 900 Vecinătăți =D6-7

1.3.7.1

26.556,75

29

102687

str. Bleriot

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 230/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 805

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =340/1

Suprafața trotuar (mp) = 340

Vecinătăți = J5

1.3.7.1

10.957,65

30

102690

str. Brândușei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/6.2

Suptafata carosabil (mp) = 930

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 360

Vecinătăți =H9

1.3.7.1

12.345,30

31

102692

str. Brumei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 110/3

Suptafata carosabil (mp) = 330

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =115/1

Suprafața trotuar (mp) = 115

Vecinătăți =F-G3

1.3.7.1

4.258,65

32

102693

str. Bulgarilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 310/3

Suptafata carosabil (mp) = 930

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =315/1

Suprafața trotuar (mp) = 315

Vecinătăți =H3

1.3.7.1

11.914,65

33

102700

str. Calea Pasului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 190/3 Suptafata carosabil (mp) = 570 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) -Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K3

1.3.7.1

560,43

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

34

102701

str. Calea Piscului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 630/3 Suptafata carosabil (mp) = 1890

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J-K4

1.3.7.1

18.087,30

35

102702

str. Cami! Petrescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 870/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 3045 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1740/1 Suprafața trotuar (mp) = 1740

Vecinătăți =L-M7

1.3.7.1

45.792,45

36

102703

str. Câmpului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 410/4 Suptafata carosabil (mp) = 1640 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 410/1 Suprafața trotuar (mp) = 410

Vecinătăți =M-N9

1.3.7.1

19.618,50

37

102704

str. Cantaretului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 520/3 Suptafata carosabil (mp) = 1560 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 260/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 312

Vecinătăți =E1

1.3.7.1

17.915,04

38

102705

str. Cantonului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 870/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 3045

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K6-L7

1.3.7.1

29.140,65

39

102706

str. Caporal Musat

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 520/5 Suptafata carosabil (mp) = 2600 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 200/1 Suprafața trotuar (mp) = 200

Vecinătăți =N9

1.3.7.1

26.796,00

40

102708

str. Carasului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300/5 Suptafata carosabil (mp) = 1350 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1.40 Suprafața trotuar (mp) = 840 Vecinătăți =E6

1.3.7.1

20.958,30

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

41

102709

str. Carol Davila

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 267/4 Suptafata carosabil (mp) = 1068 Lungime/latime trotuar ( ml/mî) = 300/1 Suprafața trotuar (mp) = 300

Vecinătăți =M7-8

1.3.7.1

13.091,76

42

102717

str. Căpșunilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1000/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 3500 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1 Suprafața trotuar (mp) = 600

Vecinătăți =D-E2

1.3.7.1

39.237,00

43

102718

str. Cărăbușului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 124/4

Suptafata carosabil (mp) = 500

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =125/1

Suprafața trotuar (mp) = 125

Vecinătăți =M7

1.3.7.1

5.981,25

44

102719

str. Ceahlăului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 184.5/6 Suptafata carosabil (mp) = 1107 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 369/1 Suprafața trotuar (mp) = 369

Vecinătăți =H8

1.3.7.1

14.125,32

45

102721

str. Cercului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =480/1

Suprafața trotuar (mp) = 180

Vecinătăți =J4

1.3.7.1

9.761,40

46

102722

str. Cernautului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/4

Suptafata carosabil (mp) = 800

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =400/0.90

Suprafața trotuar (mp) = 360

Vecinătăți =K6

1.3.7.1

11.101,20

47

102724

str. Cheile Turzii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 125/3

Suptafata carosabil (mp) = 375

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =125/1

Suprafața trotuar (mp) = 125

Vecinătăți =M7

1.3.7.1

4.785,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

48

102725

str. Chimiei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 135/6.5 Suptafata carosabil (mp) = 877.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 135/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 162

Vecinătăți =F6

1.3.7.1

9.948,02

49

102726

str. Cimbrului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 550/3 Suptafata carosabil (mp) = 1650

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2-3

1.3.7.1

15.790,50

50

102727

str. Ciobanului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 320/4 Suptafata carosabil (mp) = 1280 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 320/0.50 Suprafața trotuar (mp) = 160

Vecinătăți =M7

1.3.7.1

13.780,80

51

102728

str. Ciocârliei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 160/5

Suptafata carosabil (mp) = 800

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =320/1

Suprafața trotuar (mp) = 320

Vecinătăți =K8

1.3.7.1

10.718,40

52

102729

str. Cireșilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1060/4 Suptafata carosabil (mp) = 4240 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 500/1 Suprafața trotuar (mp) = 500

Vecinătăți =H2

1.3.7.1

45.361,80

53

102730

str. Ciucasului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/3

Suptafata carosabil (mp) = 840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =240/1

Suprafața trotuar (mp) = 240

Vecinătăți =E1

1.3.7.1

10.335,60

54

102731

str. Ciucului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 400/5 Suptafata carosabil (mp) = 2000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 800/1 Suprafața trotuar (mp) = 800

Vecinătăți =D1

1.3.7.1

26.796,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

55

102732

str. Clopoțeilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 136.5/5 Suptafata carosabil (mp) = 682.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 273/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 327.6

Vecinătăți =D6-7

1.3.7.1

9.666,66

56

102736

str. Colinelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1350/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 4725

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) ~ 500/1

Suprafața trotuar (mp) = 500

Vecinătăți =J5-K4

1.3.7.1

50.003,25

57

102741

str. C-tîn Miile

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 315/4,5 Suptafata carosabil (mp) = 1417,5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =630/1,20 Suprafața trotuar (mp) = 756

Vecinătăți =D-E7

1.3.7.1

20.800,40

58

102745

str. Copacilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 157/4.50 Suptafata carosabil (mp) = 706.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =314/1 Suprafața trotuar (mp) = 314

Vecinătăți =D6

1.3.7.1

9.766,19

59

102746

str. Coralilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 285/4

Suptafata carosabil (mp) = 1140 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =570/1

Suprafața trotuar (mp) = 570

Vecinătăți =L-M7

1.3.7.1

16.364,70

60

102748

str. Cornitelului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 195/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 682.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =390/1.2 Suprafața trotuar (mp) = 468

Vecinătăți =E7

1.3.7.1

11.010,29

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

61

102752

str. Cotnari

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 230/4

Suptafata carosabil (mp) = 920

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =460/1

Suprafața trotuar (mp) = 460

Vecinătăți =H4

1.3.7.1

13.206,60

62

102754

str. Cramei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 220/3

Suptafata carosabil (mp) = 660

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =220/0.5

Suprafața trotuar (mp) = 110

Vecinătăți =E1

1.3.7.1

7.368,90

63

102755

str. Crizantemelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 320/3

Suptafata carosabil (mp) = 960

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =50/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 75

Vecinătăți =G5

1.3.7.1

9.904,95

64

102757

str. Culegătorilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 160/3.5D

Suptafata carosabil (mp) = 5600

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =160/1 □

Suprafața trotuar (mp) = 160D

Vecinătăți =J4D

1.3.7.1

6.890,40

65

102758

str. D.N.Cocea

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 40/3 Suptafata carosabil (mp) = 120 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J2

1.3.7.1

1,148,40

66

102759

str. Dîmboviței

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 250/5 Suptafata carosabil (mp) = 1250 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =500/1 Suprafața trotuar (mp) = 500

Vecinătăți =L8

1.3.7.1

16.747,50

67

102760

str. Dimbului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 310/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1085 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =200/1 Suprafața trotuar (mp) = 200

Vecinătăți =J5

1.3.7.1

12.297,45

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

68

102761

str. Dealului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 470/4.5

Suptafata carosabil (mp) = 2115

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =E1

1.3.7.1

20.240,55

69

102762

str. Delfinului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) =285/5 Suptafata carosabil (mp) = 1425 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =570/1 Suprafața trotuar (mp) = 570

Vecinătăți =L-IVI8

1.3.7.1

19.092,15

70

102765

str. Depozitului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 1515/6 Suptafata carosabil (mp) = 9090 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =1030/1 Suprafața trotuar (mp) = 1030

Vecinătăți =K-L9

1.3.7.1

96.848,40

71

102766

str. Digului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 275/3

Suptafata carosabil (mp) = 828

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =276/1

Suprafața trotuar (mp) = 276

Vecinătăți =L-M7

1.3.7.1

10.565,28

72

102767

str. Dimitrie Anghel

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 1650/3

Suptafata carosabil (mp) = 4950

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H3-4

1.3.7.1

47.371,50

73

102768

str. Dinicu Golescu

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 690/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 2415 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) = 300/1 Suprafața trotuar (mp) = 300

Vecinătăți =06-7

1.3.7.1

25.982,55

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

■ >

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

74

102771

str. Dosul Gării ( Coriolan Hora)

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1395/5 Suptafata carosabil (mp) = 6975 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =500/1 Suprafața trotuar (mp) = 500

Vecinătăți =D6

1.3.7.1

71.535,75

75

102772

str. Dragasanîlor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 430/4 Suptafata carosabil (mp) = 1720 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =860/1 Suprafața trotuar (mp) = 860

Vecinătăți =G3

1.3.7.1

24.690,60

76

102773

str. Drumul Hotarului

Lungime/latime carosabil (ml/ml) = 370/3 Suptafata carosabil (mp) = 1110 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =370/1 Suprafața trotuar (mp) = 370

Vecinătăți =E1

1.3.7.1

14.163,60

77

102775

str. Drumul uzinal

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 750/3 Suptafata carosabil (mp) = 2250

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =A-D 1 -4

1.3.7.1

21.532,50

78

102777

str. Dumbravei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 50/3

Suptafata carosabil (mp) = 150

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =100/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 120

Vecinătăți =G5

1.3.7.1

2.583,90

79

102778

str. Dunaevski

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 620/3 Suptafata carosabil (mp) = 1860

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =620/0.50

Suprafața trotuar (mp) = 310

Vecinătăți =E1-2

1.3.7.1

20.766,90

80

102783

str. Emil Garleanu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 110/3

Suptafata carosabil (mp) = 330

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =110/0.80

Suprafața trotuar (mp) = 88

Vecinătăți =H4

1.3.7.1

4.000,26

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata Ia 31.12.2010 -lei-

Observații

81

102784

str. Emil Isac

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 630/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 2205

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =L6

1.3.7.1

21.101,85

82

102791

str. Fântânilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 293/4 Suptafata carosabil (mp) = 1172 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 586/1 Suprafața trotuar (mp) = 586

Vecinătăți =M7

1.3.7.1

16.824,06

83

102793

str. Făgetului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1900/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 6650

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 800/1

Suprafața trotuar (mp) = 800

Vecinătăți =M7-N6

1.3.7.1

71.296,50

84

102796

str. Filatov

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 610/3 Suptafata carosabil (mp) = 1830 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 500/1 Suprafața trotuar (mp) = 500

Vecinătăți =E2

1.3.7.1

6.890,40

85

102798

str. Floricelelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/3 Suptafata carosabil (mp) = 720 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J4

1.3.7.1

6.890,40

86

102799

str. Fluierasilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 225/6 Suptafata carosabil (mp) = 1350 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 450/1 Suprafața trotuar (mp) = 450

Vecinătăți =F6

1.3.7.1

17.226,00

87

102800

str. Fluturilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/5

Suptafata carosabil (mp) = 1000

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 400/1

Suprafața trotuar (mp) = 400

Vecinătăți =K8

1.3.7.1

13.398,00

Nr.


Nr. crt inventar


Denumire strada


88


102801


str. Frasinului


_________Elemente de identificare

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 250/3 Suptafata carosabil (mp) = 750

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) -260/0.75

Suprafața trotuar (mp) = 195

Vecinătăți =G3


Cod de clasificare


1.3.7.1


9.043,65


89


102802


str. Frunzei


90


102803


str. Frunzișului


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 180/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 630

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =360/1

Suprafața trotuar (mp) = 360

Vecinătăți =H-J5_____________________________1.3.7.1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 700/3 Suptafata carosabil (mp) = 2100 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K3                                1.3.7.1


9.474,30


20.097,00


91     102804


str. Furnicii


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 525/6 Suptafata carosabil (mp) = 3150 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1050/1.30 Suprafața trotuar (mp) = 1365 Vecinătăți =E5-6


1.3.7.1


43.208,55


92    102809


str. George A. Petru


93


102811


str. George Bota


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/2.5 Suptafata carosabil (mp) = 375

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G3___________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/4 Suptafata carosabil (mp) = 240 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =60/1 Suprafața trotuar (mp) = 60

Vecinătăți =L8


1.3.7.1


1.3.7.1


3.588,75


2.871,00


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

• *

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

95

102817

str. George Washington

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300/5.5

Suptafata carosabil (mp) = 450

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =600/1.25

Suprafața trotuar (mp) = 720

Vecinătăți =D-E7

1.3.7.1

22.680,90

96

102818

str. Gh. Pop de Basesti

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 473/7 Suptafata carosabil (mp) = 3311

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 946/1.40 Suprafața trotuar (mp) = 1324.4 Vecinătăți =E6

1.3.7.1

44.360,78

97

102819

str. Gh. Marinescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 525

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1

Suprafața trotuar (mp) = 300

Vecinătăți =K5

1.3.7.1

7.895,25

98

102820

str. Gh. Asachi

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 75/6 Suptafata carosabil (mp) =450 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J9

1.3.7.1

4.306,50

99

102823

str. Gh. Doja

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1800/7 Suptafata carosabil (mp) = 12600

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J6-L5O3

1.3.7.1

120.582,00

100

102825

str. Gh. Pitut

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1000/3 Suptafata carosabil (mp) = 3000

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2

1.3.7.1

28.710,00


inventar


Denumire strada


Elemente de identificare
102827


str. Gh. Titeica


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 540/5 Suptafata carosabil (mp) = 2700

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1080/1.30

Suprafața trotuar (mp) = 1404

Vecinătăți =D7-E6


Cod de clasificare


1.3.7.1


Observații102828


str. Gheorghinelor102829


str. Golfului


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) - 135/5 Suptafata carosabil (mp) = 675

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =270/1.30 Suprafața trotuar (mp) = 351

Vecinătăți =E7_________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 57/4 Suptafata carosabil (mp) = 228 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =57/1 Suprafața trotuar (mp) = 57

Vecinătăți =H8


39.275,28


1.3.7.1


1.3.7.1


9.818,82


2.727,45102830


str. Gorunului


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 140/3

Suptafata carosabil (mp) = 420

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =140/0.80

Suprafața trotuar (mp) = 112

Vecinătăți =H3-4


1.3.7.1


5.091,24102831


str. Govorei


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 165/4.5 Suptafata carosabil (mp) = 742.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 330/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 396

Vecinătăți =D6


1.3.7.1


10.895,45102832


str. Grâului


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 590/3 Suptafata carosabil (mp) = 1770

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G3


1.3.7.1


16.938,90


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

108

102837

str. Gurghiului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 260/4 Suptafata carosabil (mp) = 1040 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 520/1 Suprafața trotuar (mp) = 520

Vecinătăți =C1

1.3.7.1

14.929,20

109

102839

str. Gutuilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 230/3

Suptafata carosabil (mp) = 690

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =230/1

Suprafața trotuar (mp) = 230

Vecinătăți =D1

1.3.7.1

8.804,40

110

102840

str. Harghitei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 260/3

Suptafata carosabil (mp) = 780

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =260/0.50

Suprafața trotuar (mp) = 130

Vecinatatî =C1

1.3.7.1

8.708,70

111

102841

str. Herculane

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 12/3 Suptafata carosabil (mp) = 36 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H4

1.3.7.1

344,52

112

102849

str. Inului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 400/5 Suptafata carosabil (mp) = 2000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 800/1 Suprafața trotuar (mp) = 800

Vecinătăți =D1

1.3.7.1

26.796,00

113

102850

str. loan Bușita

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 70/4

Suptafata carosabil (mp) = 280

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =140/1

Suprafața trotuar (mp) = 140

Vecinătăți =L8

1.3.7.1

4.019,40

114

102851

str. loan Ciordas

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 252/5 Suptafata carosabil (mp) = 1260 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 504/1 Suprafața trotuar (mp) = 504

Vecinatatî =J-K8

1.3.7.1

16.881,48


inventar


Denumire strada102852


str. Ion Mincu102853


str. lonescu Sisesti Ghe.


_________Elemente de identificare

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 223/4 Suptafata carosabil (mp) = 892

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) -446/1

Suprafața trotuar (mp) - 446

Vecinătăți -L7-8_________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 65/5 Suptafata carosabil (mp) = 325

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =130/1

Suprafața trotuar (mp) = 130

Vecinătăți =J7-8


Cod de clasificare


1.3,7.1


1.3.7.1


16.881,48


Observatii102854


102855


102864


102865


4.354,35


str. Ion Alexi


str. Ion Buteanu


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1330/3 Suptafata carosabil (mp) = 3990

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =F2___________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 70/3 Suptafata carosabil (mp) = 210 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =70/1 Suprafața trotuar (mp) = 70

Vecinătăți =G-H3


1.3.7.1


1.3.7.1


38.184,30


2.679,60


str. Izvorului


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 445/3 Suptafata carosabil (mp) = 1335

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H4-J3


1.3.7.1


12.775,95


Direcția Tehnica modificat suprafețe


str. înfrățirii


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 675/5 Suptafata carosabil (mp) = 3375 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1350/1.40 Suprafața trotuar (mp) = 1890 Vecinătăți =E6-7


1.3.7.1


50.386,05


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

122

102869

str. Jimboliei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 435/6 Suptafata carosabil (mp) = 2610 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 870/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 1044 Vecinătăți =E7-F6

1.3.7.1

34.968,78

123

102872

str. Juhasz Gyula

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =340/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1190 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 450/1 Suprafața trotuar (mp) = 450

Vecinătăți =H-J5

1.3.7.1

15.694,80

124

102876

str. Lalelelor

Lungime/latime carosabii ( ml/ml) =60/5

Suptafata carosabil (mp) = 300

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/1.30

Suprafața trotuar (mp) = 156

Vecinătăți =E7

1.3.7.1

4.363,92

125

102879

str. Lebedei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =150/4

Suptafata carosabil (mp) = 600

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1

Suprafața trotuar (mp) = 300

Vecinătăți =F6

1.3.7.1

8.613,00

126

102880

str. Leningradului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =330/5 Suptafata carosabil (mp) = 1650 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 560/1 Suprafața trotuar (mp) = 560

Vecinătăți =M-N8

1.3.7.1

21.149,70

127

102882

str. Libelulei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =80/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 280 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =80/1

Suprafața trotuar (mp) = 80

Vecinătăți =J5

1.3.7.1

214.368,00

128

102883

str. Licuricilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =50/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 175

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =50/1

Suprafața trotuar (mp) = 50

Vecinătăți =K6

1.3.7.1

2.153,25

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

r )

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

129

102884

str. Liliacului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =160/6 Suptafata carosabil (mp) = +640 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 320/1 Suprafața trotuar (mp) = 320

Vecinătăți =K8

1.3.7.1

12.249,60

130

102885

str. Lipovei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =630/7

Suptafata carosabil (mp) = 4410

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1260/1.30

Suprafața trotuar (mp) = 1638

Vecinătăți =D-E6

1.3.7.1

57.879,36

131

102886

str. Lirei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =90/3

Suptafata carosabil (mp) = 270 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți = E2

1.3.7.1

2.583,90

132

102888

str. Liviu Rebreanu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =90/4

Suptafata carosabil (mp) = 360

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =180/0.80

Suprafața trotuar (mp) = 144

Vecinătăți =H5

1.3.7.1

4.823,28

133

102892

str. Luceafărului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =72/4.5

Suptafata carosabil (mp) = 324

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =144/1

Suprafața trotuar (mp) = 144

Vecinătăți =H-J8

1.3.7.1

4.478,76

134

102895

str. Macului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =170/3 Suptafata carosabil (mp) = 510 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2

1.3.7.1

4.880,70

135

102897

str. Magellan

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =70/3

Suptafata carosabil (mp) = 210

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =70/0.50

Suprafața trotuar (mp) = 35

Vecinătăți =H4

1.3.7.1

2.344,65

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

L )

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

136

102898

str. Magheranului

Lungime/îatime carosabil ( ml/ml) =240/6

Suptafata carosabil (mp) = 1440

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 480/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 576

Vecinătăți =D6-7

1.3.7.1

19.293,12

137

102900

str. Magurei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =141/3

Suptafata carosabil (mp) = 423

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =141/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 169

Vecinătăți =F6-7

1.3.7.1

5.665,44

138

102902

str. Mangaliei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =412.5//6 Suptafata carosabil (mp) = 2475 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 825/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 990

Vecinătăți =E-F6

1.3.7.1

33.160,05

139

102903

str. Maramureșului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =140/5

Suptafata carosabil (mp) = 700

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =140/1

Suprafața trotuar (mp) = 140

Vecinătăți =M9

1.3.7.1

8.038,80

140

102907

str. Maciesului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =436/4 Suptafata carosabil (mp) = 1744 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 872/1 Suprafața trotuar (mp) = 872

Vecinătăți =L7-M8

1.3.7.1

25.035,12

141

102910

str. Mărgelelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =300/5 Suptafata carosabil (mp) = 1500 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =01

1.3.7.1

14.355,00

142

102911

str. Măslinului

conf.HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 425/5,5 Suptafata carosabil (mp) = 2337,5

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 850/1

Suprafața trotuar (mp) = 850

Vecinătăți = J-K8    Pa9e 21 of 42

1.3.7.1

30.504,38

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

r )

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

143

102915

str. Merilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 370/3 Suptafata carosabil (mp) = 1110

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H2

1.3.7.1

10.622,70

144

102917

str. Meteorilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 830/3 Suptafata carosabil (mp) = 2490

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J2

1.3.7.1

23.829,30

145

102918

str. Micsandrelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 380/5 Suptafata carosabil (mp) = 1900 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 380/1 Suprafața trotuar (mp) = 380

Vecinătăți =L8

1.3.7.1

21.819,60

146

102926

str. Mioriței

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 330/5 Suptafata carosabil (mp) = 1650 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 660/1 Suprafața trotuar (mp) = 660 Vecinătăți =H5,M-N3

1.3.7.1

22.106,70

147

102929

str. Molidului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 650/5 Suptafata carosabil (mp) = 3260 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 680/1 Suprafața trotuar (mp) = 680

Vecinătăți =E1-2

1.3.7.1

37.705,80

148

102930

str. Moreni

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 350/5 Suptafata carosabil (mp) = 1750 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 350/1 Suprafața trotuar (mp) = 350

Vecinătăți =M9

1.3.7.1

20.097,00

149

102933

str.Motilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/7 Suptafata carosabil (mp) = 1050 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 300/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 360 Vecinătăți =G7

1.3.7.1

13.493,70

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

i ■ )

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

150

102934

str. Movilitei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/3

Suptafata carosabil (mp) = 720

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D-E1

1.3.7.1

6.890,40

151

102937

str. Mugurilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 980

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K6

1.3.7.1

9.378,60

152

102938

str. Murelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 640/3 Suptafata carosabil (mp) = 1920

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H3-4

1.3.7.1

18.374,40

153

102941

str. Navigatorilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 740/4 Suptafata carosabil (mp) = 2960 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1480/1 Suprafața trotuar (mp) = 1480 Vecinătăți =L-M7

1.3.7.1

42.490,80

154

102942

str. Nasaudului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 235/5 Suptafata carosabil (mp) = 1175 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 400/1 Suprafața trotuar (mp) =400

Vecinătăți =K8-9

1.3.7.1

15.072,75

155

102943

str. Năvodarilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 236/3

Suptafata carosabil (mp) = 708

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 236/1

Suprafața trotuar (mp) = 236

Vecinătăți =M7

1.3.7.1

9.034,08

156

102944

str. Negoiului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 170/3,5

Suptafata carosabil (mp) = 595

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 340/1,5

Suprafața trotuar (mp) =510

Vecinătăți =H5

1.3.7.1

10.574,85

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

157

102945

str. Nichita Stanescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 180/4

Suptafata carosabil (mp) = 720

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =360/1

Suprafața trotuar (mp) = 360

Vecinătăți =H6

1.3.7.1

10.335,60

158

102947

str. Nicolae Filimon

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 260/3

Suptafata carosabil (mp) = 780

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D1

1.3.7.1

7.464,60

159

102951

str. N. Labis

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 420

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/0.50

Suprafața trotuar (mp) = 60

Vecinătăți =K7

1.3.7.1

4.593,60

160

102953

str. Nistrului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 470/3 Suptafata carosabil (mp) = 1410 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 470/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 235 Vecinătăți =G3-H4

1.3.7.1

15.742,65

161

102954

str.Nordului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 140/3

Suptafata carosabil (mp) = 420

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =100/1

Suprafața trotuar (mp) = 100

Vecinătăți =F3-G2

1.3.7.1

4.976,40

162

102957

str.Odesei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 197/4

Suptafata carosabil (mp) = 788

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1

Suprafața trotuar (mp) = 300

Vecinătăți =M8-9

1.3.7.1

10.412,16

163

102959

str. Oglinzilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 640/6 Suptafata carosabil (mp) = 384 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =64/1

Suprafața trotuar (mp) = 64

Vecinătăți =K7

1.3.7.1

4.287,36

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

164

102961

str. Oituz

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 140/4

Suptafata carosabil (mp) = 560

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =280/0.80

Suprafața trotuar (mp) = 224

Vecinătăți =H4-K3

1.3.7.1

7.502,88

165

102962

str. Olarilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 325/7 Suptafata carosabil (mp) = 2275 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =650/1 Suprafața trotuar (mp) = 650

Vecinătăți =N9

1.3.7.1

27.992,25

166

102963

str. Oltetului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 270/5 Suptafata carosabil (mp) = 1350

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =540/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 648

Vecinătăți =E7

1.3.7.1

19.120,86

167

102969

str. Paleului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1780/3 Suptafata carosabil (mp) = 5340

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2-H1

1.3.7.1

51.103,80

168

102970

Str. Paltinului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 700

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =600/1

Suprafața trotuar (mp) = 600

Vecinătăți =H5

1.3.7.1

12.441,00

169

102971

str. Pandurilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 197/4

Suptafata carosabil (mp) = 788

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =394/1

Suprafața trotuar (mp) = 394

Vecinătăți =M8-9

1.3.7.1

11.311,74

170

102972

str. Parângului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/4 Suptafata carosabil (mp) = 1120 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 280/0.50 Suprafața trotuar (mp) = 140

Vecinătăți =C1

1.3.7.1

12.058,20

Nr. crt


Nr. inventar


171    102978


172    102979


173    102980


174


102981


175


102982


176


102984


177


102989


Denumire strada


str. Pavilionului CFR


str, Pădurii


str. Păunului


str. Pelicanului


str. Pelinului


str. Petre Tu tea


str. Piersicilor


_________Elemente de identificare_____

Lungime/latime carosabil ( mi/ml) = 170/3 Suptafata carosabil (mp) = 510

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =170/1 Suprafața trotuar (mp) = 170

Vecinătăți =C1_________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 440/3 Suptafata carosabil (mp) = 1320 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 440/1 Suprafața trotuar (mp) = 440

Vecinătăți =H1-2


Cod de clasificare


1.3.7.1


1.3.7.1


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 112.5/4

Suptafata carosabil (mp) = 450

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =225/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 168.8

Vecinătăți =F6_______________________________1.3.7,1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/3

Suptafata carosabil (mp) = 840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D1                                1.3,7,1


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 202,5/5 Suptafata carosabil (mp) = 1012.5

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 405/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 607,5

Vecinătăți =D6_______________________________1.3.7.1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 400/6 Suptafata carosabil (mp) = 2400

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 800/1

Suprafața trotuar (mp) = 800

Vecinătăți =J-K8_____________________________1.3.7.1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =

1620/3.75


Suptafata carosabil (mp) = 6075 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =G-H2


1.3.7.1


Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-


6.507,60


16.843,20


5.921,92


8.038,80


15.503,40


30,624,00


58.137,75


Nr. crt


Nr. inventar


178    102990


179    102991


180    102992


181    102993


182    102994


183    102996


184    102997


Denumire strada


str. Pietrișului


str. Plaiului


str. Plantelor


str. Plugarilor


str. Plutașului


str. Popasului


str. Poporului-V. Lucaciu


_________Elemente de identificare

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/3 Suptafata carosabil (mp) = 840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =280/1

Suprafața trotuar (mp) = 280

Vecinătăți =L7


Cod de clasificare


1.3.7.1


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1020/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 3570

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1020/1

Suprafața trotuar (mp) = 1020

Vecinătăți =M5_____________________________1.3.7.1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 90/3

Suptafata carosabil (mp) = 270

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D1                                1.3.7.1


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/4.5

Suptafata carosabil (mp) = 675

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 360

Vecinătăți =H9_______________________________1.3,7.1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 85/5C

Suptafata carosabil (mp) = 425c

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =85/1 o

Suprafața trotuar (mp) = 85C

Vecinătăți =K7L?                              1.3.7.1


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/3D Suptafata carosabil (mp) = 840□ Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =220/1 □

Suprafața trotuar (mp) = 220D

Vecinătăți =E2D____________________________1.3,7.1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/3

Suptafata carosabil (mp) = 840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =L6                                1.3.7.1


Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-


10.718,40


10.718,40


2.583,90


9.904,95


4.880,70


10.144,20


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

185

102999

str. Potarnichilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 105/4

Suptafata carosabil (mp) = 420

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =F6

1.3.7.1

4.019,40

186

103001

str. Prepeliței

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/5

Suptafata carosabil (mp) = 300

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/1

Suprafața trotuar (mp) = 120

Vecinătăți =N9

1.3.7.1

4.019,40

187

103002

str. Primăverii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 255/3

Suptafata carosabil (mp) = 765

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J4

1.3.7.1

7.321,05

188

103005

str. Prundului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 126/3 Suptafata carosabil (mp) = 378 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) ~ Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =M7

1.3.7.1

3.617,46

189

103006

str. Prunilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1090/3 Suptafata carosabil (mp) = 3270

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H1-2

1.3.7.1

31.293,90

190

103007

str. Prutului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 225/4

Suptafata carosabil (mp) = 900

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =225/1

Suprafața trotuar (mp) = 225

Vecinătăți =K7

1.3.7.1

10.766,25

191

103009

Piața Bobalnei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 238.5/4.5

Suptafata carosabil (mp) = 1073 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =D7

1.3.7.1

10.268,61

192

103011

str. Bajor Andor

1.3.7.1

nu se știe suprafețele

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

193

103017

str. Renașterii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 760/3 Suptafata carosabil (mp) = 2280

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J4

1.3.7.1

21.819,60

194

103020

str. Vântului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 360/3 Suptafata carosabil (mp) = 1080

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți = J-K2

1.3.7.1

10.335,60

195

103021

str. Bunytai Vince

1.3.7.1

nu se știe suprafețele

196

103023

str. Rafael

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 250/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 875

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =250/1

Suprafața trotuar (mp) = 250

Vecinătăți =K5

1.3.7.1

10.766,25

197

103025

str. Riului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/5

Suptafata carosabil (mp) = 300

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =60/1

Suprafața trotuar (mp) = 60

Vecinătăți =J7

1.3.7.1

3.445,20

198

103026

str. Rădăuților

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 238/5 Suptafata carosabil (mp) = 1190 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =476/1 Suprafața trotuar (mp) = 476

Vecinătăți =M9

1.3.7.1

15.943,62

199

103027

str. Răspântiilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/3

Suptafata carosabil (mp) = 720

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J-K4

1.3.7.1

6.890,40

200

103030

str. Rectorului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 210/5 Suptafata carosabil (mp) = 1050 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/1 Suprafața trotuar (mp) = 120

Vecinătăți =E1

1.3.7.1

11.196,90

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

201

103035

str. Roșia

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 130/3

Suptafata carosabil (mp) = 390

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2

1.3.7.1

3.732,30

202

103037

str. Rozelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 570/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1995

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =M6

1.3.7.1

19.092,15

203

103039

str. Sabinelor

conf.HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 195/6 Suptafata carosabil (mp) = 1170 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 390/1,4 Suprafața trotuar (mp) = 546

Vecinătăți =H8

1.3.7.1

16.422,12

204

103041

str. Sălciei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 157,5/6

Suptafata carosabil (mp) = 945

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =315/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 678

Vecinătăți =D7

1.3.7.1

15.532,11

205

103045

str. Santaului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1010/5 Suptafata carosabil (mp) = 5050

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D1

1.3.7.1

48.328,50

Direcția Tehnica modificare suprafețe

206

103047

str. Sălajului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 225/6 Suptafata carosabil (mp) = 1350 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =450/1 Suprafața trotuar (mp) = 450

Vecinătăți =J7-8

1.3.7.1

17.226,00

Nr.


Nr. crt


inventar


207   103049


208


103050


209


103525


210


103534


211


103542


212


103543


213


103051


Denumire strada


str. Scărișoarei


str. Sebeșului


str. Aurel Covaci


str. Vișinilor


str. Ep.Berner Laszlo Puspok


str. George Bacaloglu


str. Secarei


Elemente de identificare


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1100/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 3850

Lungime/latime trotuar ( ml/mi) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K5-L4


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 210/3.50

Suptafata carosabil (mp) = 735

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =420/1

Suprafața trotuar (mp) = 420

Vecinătăți =J5_____________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =

Suptafata carosabil (mp) =

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =_________________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =

Suptafata carosabil (mp) =

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =_________________________________

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =

Suptafata carosabil (mp) =

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = Suptafata carosabil (mp) = Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/3+460/14

Suptafata carosabil (mp) = 360+1840 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G3


Cod de clasificare


1.3.7.1


1.3.7.1


1.3.7.1


1.3.7.1


1.3.7,1


1.3.7.1


Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-


36.844,50


11.053,35


0,00


0,00


0,00


0,00


a trecut de la 1.3.7.2, nu se știe suprafețe


a trecut de la 1.3.7.2, nu se știe suprafețe


trecut de pe 1.3.7.2 , nu se știe suprafețe


trecut de pe 1.3.7.2 , nu se știe suprafețe


Nr. cri

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

_

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

214

103052

str. Semnului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 105/5

Suptafata carosabil (mp) = 525

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) —210/1

Suprafața trotuar (mp) = 210

Vecinătăți =K-L7

1.3.7.1

7.033,95

215

103054

str. Sibiului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 210/6 Suptafata carosabil (mp) = 1260 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 420/1 Suprafața trotuar (mp) = 420

Vecinătăți =N9

1.3.7.1

16.077,60

216

103056

str. Sinaia

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 90/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 315

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =180/1

Suprafața trotuar (mp) = 180

Vecinătăți =H4-J5

1.3.7.1

4.737,15

217

103057

str. Sirenei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 142.5/4.5

Suptafata carosabil (mp) = 641.3 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 285/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 342

Vecinătăți =E6

1.3.7.1

973,73

218

103058

str. Șiretului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 80/10

Suptafata carosabil (mp) = 800

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =80/1

Suprafața trotuar (mp) = 80

Vecinătăți =G3

1.3.7.1

8.421,60

219

103061

str. Soarelui

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 700/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 2450 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 500/0.80 Suprafața trotuar (mp) = 400

Vecinătăți =K4-5

1.3.7.1

27.274,50

220

103062

str. Sofiei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 2500/305

Suptafata carosabil (mp) = 8750 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K-N6    ^a9e of 42

1.3.7.1

83.737,50

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

221

103065

str. Spicului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 210/6 Suptafata carosabil (mp) = 1260 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 420/1 Suprafața trotuar (mp) = 420

Vecinătăți =N9

1.3.7.1

16.077,60

222

103068

str. Stana de Vale

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 100/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 350

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =200/1

Suprafața trotuar (mp) = 200

Vecinătăți =K5

1.3.7,1

5.263,50

223

103069

str. Stâncii

Lungime/latime carosabil ( ml/m!) = 80/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 320

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/1

Suprafața trotuar (mp) =120

Vecinătăți =L8

1.3.7.1

4.210,80

224

103070

str. Stanisoarei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 110/5

Suptafata carosabil (mp) = 550 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =220/1

Suprafața trotuar (mp) = 220

Vecinătăți =H5-6,N3

1.3.7.1

7.368,90

225

103072

str. Stejarului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/2.5

Suptafata carosabil (mp) = 150

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =60/1

Suprafața trotuar (mp) = 60

Vecinătăți =H4

1.3.7.1

2.009,70

226

103074

str. Stupilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1050 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 100/1 Suprafața trotuar (mp) = 100

Vecinătăți =K4-5

1.3.7.1

11.005,50

227

103075

str. Titus Popovici

1.3.7.1

0,00

nu se știe suprafețele

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

228

103077

str. Sudului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 195/3.2

Suptafata carosabil (mp) = 624

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =195/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 234

Vecinătăți =H9

1.3.7.1

8.211,06

229

103086

str. Taberi Geza

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 750/6 Suptafata carosabil (mp) = 4500 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1500/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 1800 Vecinătăți =D6-E5

1.3.7.1

60.291,00

230

103089

str. Tabacarilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/4

Suptafata carosabil (mp) = 800

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =400/1

Suprafața trotuar (mp) = 400

Vecinătăți =K8

1.3.7.1

11.484,00

231

103093

str. Thomas Mano

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 187/4

Suptafata carosabil (mp) = 748

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =374/1

Suprafața trotuar (mp) = 374

Vecinătăți =L8

1.3.7.1

10.737,54

232

103094

str. Thomas Morus

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 530/3 Suptafata carosabil (mp) = 1590

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2-3

1.3.7.1

15.216,30

233

103095

str. Tileagdului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 285/6 Suptafata carosabil (mp) = 1710 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 570/2 Suprafața trotuar (mp) = 570

Vecinătăți =M-N8

1.3.7.1

21.819,60

234

103096

str. Timișoarei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 375/6

Suptafata carosabil (mp) = 250

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =750/1

Suprafața trotuar (mp) = 750

Vecinătăți =M-N8

1.3.7.1

9.570,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

235

103100

str. Torentului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =70/3

Suptafata carosabil (mp) = 210 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =E-F2

1.3.7.1

2.009,70

236

103101

str. Toscanini

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =178/4

Suptafata carosabil (mp) = 712 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =356/1

Suprafața trotuar (mp) = 356

Vecinătăți =L7-8

1.3.7.1

10.220,76

237

103102

str. Traian Demetrescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/5

Suptafata carosabil (mp) = 600

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =240/1

Suprafața trotuar (mp) = 240

Vecinătăți =K8

1.3.7.1

8.038,80

238

103108

str. Trotusului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =

547.5/5.5+232.5/50

Suptafata carosabil (mp) =

3011.30+1162.50D

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

1095/1.40+465/1.200

Suprafața trotuar (mp) = 1533+5580

Vecinătăți =D-E7,E7O

1.3.7.1

59.954,14

239

103110

str. Tudor Arghezi

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 90/3+70/3

Suptafata carosabil (mp) = 270+210 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G4

1.3.7.1

3.732,30

240

103111

str. Turzii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 78/5

Suptafata carosabil (mp) = 390

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =150/1

Suprafața trotuar (mp) = 150

Vecinătăți =K8

1.3.7.1

5.167,80

241

103113

str. Tiglarilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 430/4 Suptafata carosabil (mp) = 1720 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 860/1 Suprafața trotuar (mp) = 860

Vecinătăți =K8-9     ^a9e 35 °f42

1.3.7.1

24.690,60

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

>           i

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

242

103120

str. Valea Draganului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 550/5 Suptafata carosabil (mp) = 2750

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) -Vecinătăți = G2-3

1.3.7.1

26.317,50

243

103121

str. Valea Frumoasa

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 410/3 Suptafata carosabil (mp) = 1230

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți - E1

1.3.7.1

11.771,10

244

103122

str. Valea Nucului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 250/3 Suptafata carosabil (mp) = 750 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți = E1

1.3.7.1

7.177,50

245

103123

str.Titus Livius Roșu

1.3.7.1

0,00

nu se știe suprafețele

246

103126

str. Vasile Carlova

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 310/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1085 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 620/1 Suprafața trotuar (mp) = 620

Vecinătăți = H5

1.3.7.1

16.316,85

247

103128

str. Vasile Lucaciu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 830/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 2905

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți = L6

1.3.7.1

27.800,85

248

103129

str. Vasile Parvan

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 315/5 Suptafata carosabil (mp) - 1575 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 630/1 Suprafața trotuar (mp) = 630

Vecinătăți = E7

1.3.7.1

21.101,85

249

103130

str. losif Fekete

1.3.7.1

0,00

nu se știe suprafețele

250

103546

str. loan Corneli

1.3.7.1

0,00

trecut de pe 1.3.7.2 , nu se știe suprafețe

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

■ )

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

251

103133

str. Verii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 180/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 630

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =180/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 216

Vecinătăți = E-F5

1.3.7.1

8.096,22

252

103134

str. Viilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 870/2.5 Suptafata carosabil (mp) = 2175

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți = G-H3

1.3.7.1

20.814,75

253

103135

str. Viitorului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 500/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1750

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) -

Vecinătăți = L6

1.3.7.1

16.747,50

254

103136

str. Viorelelor

conf.HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 100/4,5

Suptafata carosabil (mp) = 450

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 200/1,20

Suprafața trotuar (mp) = 240

Vecinătăți = H7

1.3.7.1

6.603,30

255

103137

str. Viseului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 70/3 Suptafata carosabil (mp) = 210 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =70/1

Suprafața trotuar (mp) = 70

Vecinătăți = G3

1.3.7.1

2.679,60

256

103139

str. Voltaire

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 83/4

Suptafata carosabil (mp) = 332

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =166/1

Suprafața trotuar (mp) = 166

Vecinătăți =L7

1.3.7.1

4.765,86


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

ya|0are evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

257

103140

str. Vulturilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 70/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 245

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =70/1

Suprafața trotuar (mp) = 70

Vecinătăți =K6

1.3.7.1

3.014,55

258

103141

str. Zalaului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 271/6 Suptafata carosabil (mp) = 1626 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 542/1 Suprafața trotuar (mp) = 542

Vecinătăți =J7-8

1.3.7.1

20.747,76

259

103142

str. Zambilelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 480/7 Suptafata carosabil (mp) = 3360 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 960/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 1152 Vecinătăți =D7-E6

1.3.7.1

43.179,84

260

103143

str. Zarandului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 607.5/6 Suptafata carosabil (mp) = 3648 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1215/1.40 Suprafața trotuar (mp) = 1701

Vecinătăți =D-E6

1.3.7.1

51.189,93

261

102696

str. Buzăului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =240/5.8 Suptafata carosabil (mp) = 1392 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =480/1.20 Suprafața trotuar (mp) =576

Vecinătăți =E7

1.3.7.1

18.833,76

262

102712

str. Caii Ferate

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 350/5 Suptafata carosabil (mp) = 1750

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K7-L9

1.3.7.1

16.747,50

263

102788

str. Erou Necunoscut

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 140/6 Suptafata carosabil (mp) =840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G5      Page 38 of 42

1.3.7.1

8.038,80


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

264

102792

str. Făgărașului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1119/4.5 Suptafata carosabil (mp) = 5035,5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 390/1 Suprafața trotuar (mp) = 390

Vecinătăți =G-J8

1.3.7.1

51.922,04

265

102808

str. Gen.Mathias Berthelot

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 34/7

Suptafata carosabil (mp) = 238

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 68/1

Suprafața trotuar (mp) - 68

Vecinătăți =J6-O4

1.3.7.1

2.928,42

266

102891

str. Louis Pasteur

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =460/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 1610

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H6-K5

1.3.7.1

15.407,70

267

102987

str. Piatra Craiului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 2550/4 Suptafata carosabil (mp) = 10200

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) -

Vecinătăți =K-M6

1.3.7.1

97.614,00

modificare suprafețe Direcția Tehnica

268

103040

str. Salcâmilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 212/6 Suptafata carosabil (mp) = 1272

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =424/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 508.8

Vecinătăți =E5

1.3.7.1

17.042,26

269

103099

str. Toamnei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/3

Suptafata carosabil (mp) = 780

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =E5

1.3.7.1

7.464,60

270

103131

str. Vămii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 113,67/10

Suptafata carosabil (mp) = 1136,70 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 440/0,7 Suprafața trotuar (mp) = 308

Vecinătăți = C1      Page 39 of 42

1.3.7.1

13.825,78

modificare suprafețe Direcția Tehnica

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

271

103110

str. Tudor Arghezi

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 70/3

Suptafata carosabil (mp) = 210

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G4

1.3.7.1

2.009,70

a trecut de pe 1.3.7.3

272

102857

str. Ion Ratiu

Lungime/latime carosabii ( ml/ml) = 190/6 Suptafata carosabil (mp) = 1140 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 380/1 Suprafața trotuar (mp) = 380

Vecinătăți =J-K7

1.3.7.1

14.546,40

a trecut de pe 1.3.7.2

273

103526

str. Ep.Valerian Zaharia

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 220/6 Suptafata carosabil (mp) =1320 Lungime/latime trotuar { ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =

1.3.7.1

12.632,40

suprafețe date de Direcția Tehnica, a trecut de pe 1.3.7.2

274

103527

str Cardinal AI.Todea

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 415/6 Suptafata carosabil (mp) = 2490

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =

1.3.7.1

23.829,30

suprafețe date de Direcția Tehnica, a trecut de pe 1.3.7.2

275

103528

str. Petru Hristofor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/5

Suptafata carosabil (mp) = 750

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =

1.3.7,1

7.177,50

suprafețe date de Direcția Tehnica, a trecut de pe 1.3.7.2

276

103529

str. Efrem Beniamin

Lungime/latime carosabil { ml/ml) = 195/5 Suptafata carosabil (mp) = 975 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =

1.3.7.1

9.330,75

suprafețe date de Direcția Tehnica, a trecut de pe 1.3.7.2

277

103536

str. Hack Halasi Gyula

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1282,85/7

Suptafata carosabil (mp) = 8979,95 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =               ^0 of 42

1.3.7.1

85.938,14

suprafețe date de Direcția Tehnica, a trecut de pe 1.3.7.2

Nr.


Nr. crt inventar


278   103537


279    103538


280    103539


281    103540


282    103541


283    103134


Denumire strada


str. Boda Oszkar


str. Alexandru Pele


str. G.M. Samarineanu


str. Mircea Zaciu


str. losif Pervain


str. Viilor


Elemente de identificare


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =237,13/7

Suptafata carosabil (mp) = 1659,91

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =


Lungime/latime carosabil (ml/ml) =273,75/7

Suptafata carosabil (mp) = 1916,25

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 306,81/7 Suptafata carosabil (mp) = 2147,67

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 346,08/7 Suptafata carosabil (mp) = 2422,56

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =


_

Cod de clasificare


1.3.7.1


1.3.7.1


1.3.7.1


1.3.7.1


Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 378,74/7 Suptafata carosabil (mp) =2651,18 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =___________________________________1.3.7.1

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 40/3

Suptafata carosabil (mp) = 120

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți = G-H3                            1.3.7.1


Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-


15.885,34


18.338,51


20,553,20


23.183,90


25.371,79


1.148,40


Observatii


suprafețe date de Direcția Tehnica,


trecut de pe 1.3.7.2


suprafețe date de Direcția Tehnica, trecut de pe 1.3.7,2


suprafețe date de Direcția Tehnica, trecut de pe 1.3.7.2


suprafețe date de Direcția Tehnica,

trecut de pe 1,3.7.2


suprafețe date de Direcția Tehnica,


trecut de pe 1.3,7,2


a trecut de la 1.3.7.3


Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

284

103522

str. Aurei Ciupe

Lungime/latime carosabii ( ml/ml) = 648/4 Suptafata carosabil (mp) = 2592

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =

1.3.7.1

24.805,44

a trecut de la 1.3.7.2, suprafețe date de DT

285

103545

str. Alex.Hasas

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =270/7 Suptafata carosabil (mp) = 1890 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =

1.3.7.1

18.087,30

suprafețe date de Direcția Tehnica, trecut de pe 1.3.7.1

TOTAL          x

5.149.417,29


Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie Florea Eduard- membru comisie Porsztner Beia Csaba- membru comisie Pătcaș Leontin- membru comisie Tăutu Ovidiu- membru comisie Pîrv Gabor- membru comisie Stein Cătălin- membru comisie David Doina- membru comisie lacob Geanina- secretar comisiePRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

LOC DE FOLOSINȚA: GOSPODĂRIA COMUNALA

Lista cu activele aflate in domeniul public al municipiului Oradea si evaluate la 31.12.2010 in baza OG 81/2003

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

1

102636

str. 1848

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 153/7.8

Suptafata carosabil (mp) = 1193.4 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 306/1.4

Suprafața trotuar (mp) = 428.4

Vecinătăți = H7

1.3.7.2

144.664,56

2

102651

str. Aluminei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 2030/5+0 Suptafata carosabil (mp) = 10150+0 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 5500/1 +120/1,25

Suprafața trotuar (mp) = 5500+150 Vecinătăți =F4-5

1.3.7,2

1.409.360,00

o parte a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

3

102655

str. Anatole France

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 302.5/5.2 Suptafata carosabil (mp) = 4173

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1605/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 2407.50

Vecinătăți =H7,J8

1.3.7.2

586.980,60

4

102656

str. Andrei Muresanu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 296/7 Suptafata carosabil (mp) = 2072 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 592/1 Suprafața trotuar (mp) = 592

Vecinătăți =J6,O4

1.3.7.2

237.628,80

5

102657

str. Andrei Saguna

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 112.2/7.5 Suptafata carosabil (mp) = 841.5

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) ~ 224,4/2

Suprafața trotuar (mp) = 448.8

Vecinătăți =H6,N4

1.3.7.2

115.094,76

6

102659

str. Arany Janos

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 192/6 Suptafata carosabil (mp) = 1152 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 384/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 460.8

Vecinătăți =G6

1.3.7.2

143.861,76

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

7

102661

str. Arenei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 50/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 175 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H4

1.3.7.2

15.610,00

8

102665

str. Aron Cotrus

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 180/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 630 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =H4

1.3.7.2

56.196,00

9

102670

str. Aurel Lazar

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 296/10 Suptafata carosabil (mp) = 2960

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 592/2.50 Suprafața trotuar (mp) = 1480

Vecinătăți =H6, N4

1.3.7.2

396.048,00

10

102677

str. Barbu St. Delavrancea

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 398/7 Suptafata carosabil (mp) = 2786 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 796/2.20 Suprafața trotuar (mp) = 1751 Vecinătăți =J6, 04

1.3.7.2

404.700,40

11

102678

str. Barcaului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1214/7 Suptafata carosabil (mp) = 8498 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2428/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 3642 Vecinătăți =D-F6

1.3.7.2

1.082.888,00

12

102682

str. Bărăganului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 125/7

Suptafata carosabil (mp) = 875

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =236/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 354

Vecinătăți =H-J6,O3

1.3.7.2

109.626,80

13

102685

str. Bernard Shaw

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 442/4.75 Suptafata carosabil (mp) = 2100 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 634/1.15 Suprafața trotuar (mp) = 729

Vecinătăți =F-G3

1.3.7.2

252.346,80

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

14

102686

str. Bihorului

Lungime/latime carosabil (ml/ml) = 2610/4 Suptafata carosabil (mp) = 10440 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2-H4

1.3.7.2

931.248,00

15

102691

str. Brașovului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 410/5 Suptafata carosabil (mp) = 2050 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 820/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 1230 Vecinătăți =H5-6

1.3.7.2

292.576,00

16

102694

str. Bumbacului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 432/10+483/12

Suptafata carosabil (mp) = 4320+5796 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 864/3+966/3 Suprafața trotuar (mp) = 2592+2898 Vecinătăți =K9

1.3.7.2

1.392.055,20

o parte a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

17

102696

str. Buzăului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/5.8

Suptafata carosabil (mp) = 870

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1.20

Suprafața trotuar (mp) - 360

Vecinătăți =E7

1.3.7.2

109.716,00

18

102699

str. Calea Armatei ( str.Armatei Romane)

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1014/7+30/7 Suptafata carosabil (mp) = 7098+210

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2028/2 Suprafața trotuar (mp) = 4056

Vecinătăți =G7-8

cf.HCL 30/2005 - o parte devine str.Universității ( segmentul cuprins intre str. Fgarasului si str. Umbrei)

1.3.7.2

1.013.668,80

19

102707

str. Caraiman

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/3

Suptafata carosabil (mp) = 450

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =150/1.10

Suprafața trotuar (mp) = 165

Vecinătăți =G4

1.3.7.2

54.858,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

20

102711

str. Cazaban

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) -1065/7+1170/6

Suptafata carosabil (mp) = 7455+7020 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2130/1.30+1170/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 2769+1404 Vecinătăți =E-F5

1.3.7.2

1.663.401,60

21

102712

str. Caii Ferate

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/6+1400/6

Suptafata carosabil (mp) = 1200+8400 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 200/1+1400/1 Suprafața trotuar (mp) - 200+1400

Vecinătăți =K7-L9

1.3.7.2

999.040,00

o parte a trecut de la codul de clasificare 1.37.3

22

102714

str. Caiimanestilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 250/3

Suptafata carosabil (mp) = 750 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți: H-J4

1.3.7.2

66.900,00

23

102715

str. Calugareni

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1471.1/7+1174/4.4

Suptafata carosabil (mp) ~ 10297.7+5166 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2942/3+1550/1.55

Suprafața trotuar (mp) = 8826+3485

Vecinătăți =F3-4

1.37.2

2.477.503,24

24

102716

str. Căprioarei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 438/8 Suptafata carosabil (mp) = 3504 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 876/2 Suprafața trotuar (mp) = 1752

Vecinătăți =K8

1.37.2

468.835,20

25

102720

str. Cele Trei Crisuri

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 142.5/14+90/10

Suptafata carosabil (mp) = 1995+900 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) - 285/3.10 Suprafața trotuar (mp) = 441.7

Vecinătăți =05

1.37.2

297.633,64

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

26

102723

str. Cezar Bolliac

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 125/6

Suptafata carosabil (mp) = 750

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =250/1.90

Suprafața trotuar (mp) = 475

Vecinătăți =H7

1.3.7.2

109.270,00

27

102733

str. Cloșca

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 577.50/7 Suptafata carosabil (mp) = 4042.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1155/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 1732.50 Vecinătăți =G7-H8

1.3.7.2

515.130,00

28

102734

str. Codrilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 426/7 Suptafata carosabil (mp) = 2982 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 426/0.80 Suprafața trotuar (mp) = 341 Vecinătăți =J6-K7

1.3.7.2

296.411,60

29

102735

str. Col. Buzoianu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 347/6.5 Suptafata carosabil (mp) = 2255.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 694/2 Suprafața trotuar (mp) = 1388

Vecinătăți =G7

1.3.7.2

325.000,20

30

102737

str. Comarnicului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 172.5/4.7 Suptafata carosabil (mp) = 810.8

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 172.5/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 258.8

Vecinătăți =F6-G5

1.3.7.2

95.408,32

31

102738

str. Cometei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 50/5

Suptafata carosabil (mp) = 250

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =100/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 120

Vecinătăți =H6-N3

1.3.7.2

33.004,00

32

102739

str. C-tin Brancoveanu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/5,5+487,5/6,2

Suptafata carosabil (mp) = 1100+3022,5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 975/1,60+400/1 Suprafața trotuar (mp) = 1560+400

Vecinătăți = F5-G6

1.3.7.2

542.559,00

modificat suprafețe Direcția Tehnica

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

33

102740

str. C-tin Brancusi

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 98/7

Suptafata carosabil (mp) - 686

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =196/2.50

Suprafața trotuar (mp) = 490

Vecinătăți =G5

1.3.7.2

104.899,20

34

102742

str. C-tin Noica

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 465/8+120/5 Suptafata carosabil (mp) = 3720+600

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =930/3 Suprafața trotuar (mp) = 2790

Vecinătăți =J-K9

1.3.7.2

634.212,00

35

102744

str. Constructorilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 180/7 Suptafata carosabil (mp) = 1260

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =360/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 432

Vecinătăți =G5-6

1.3.7.2

150.926,40

36

102747

str. Corneliu Coposu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 982.2/13 Suptafata carosabil (mp) = 6875.4 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =1740/2 Suprafața trotuar (mp) = 3480

Vecinătăți =F-G4

1.3.7.2

923.701,68

37

102751

str. Costache Negruzzi

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 333/7 Suptafata carosabil (mp) = 2331

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =999/2.50 Suprafața trotuar (mp) = 2497.5 Vecinătăți =G5

1.3.7.2

430.702,20

38

102753

str. Coziei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 295/5.9 Suptafata carosabil (mp) = 1740.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =590/1.4 Suprafața trotuar (mp) = 826

Vecinătăți =G7

1.3.7.2

228.931,80

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

39

102763

str. Deltei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 180/5

Suptafata carosabil (mp) = 900

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =360/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 432

Vecinătăți =H6M4-N3

1.3.7.2

118.814,40

40

102774

str. Drumul SMT-lui

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/5 Suptafata carosabil (mp) = 750 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =C1

1.3.7.2

66.900,00

41

102776

str. Duiliu Zamfirescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 135.5/5.5 Suptafata carosabil (mp) = 742.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =270/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 324

Vecinătăți =G6

1.3.7.2

95.131,80

42

102779

str. Dunarea

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 920/3 Suptafata carosabil (mp) = 2760 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =1840/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 2760

Vecinătăți =H6, N3

1.3.7.2

492.384,00

43

102781

str. Ecaterina Teodoroiu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1290/7 Suptafata carosabil (mp) = 9030 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1240/1 Suprafața trotuar (mp) = 1240

Vecinătăți =H4-J6, 03

1.3.7.2

916.084,00

44

102782

str. Eforiei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 238/8 Suptafata carosabil (mp) = 1904 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 476/2 Suprafața trotuar (mp) = 952

Vecinătăți =K8-9

1.3.7.2

254.755,20

45

102785

str. Ep. Mihai Pavei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300/9.5 Suptafata carosabil (mp) = 2850 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/2.20 Suprafața trotuar (mp) = 1320

Vecinătăți =G6, M5

1.3.7.2

371.964,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

46

102787

str. Erou Marius Cosma

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 168/6 Suptafata carosabil (mp) = 1008 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 336/1.40 Suprafața trotuar (mp) = 470.4 Vecinătăți =H7

1.3.7.2

131.873,28

47

102788

str. Erou Necunoscut

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 180/5

Suptafata carosabil (mp) = 900 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 180/2

Suprafața trotuar (mp) = 360

Vecinătăți =G5

1.3.7.2

112.392,00

48

102792

str. Făgărașului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 700/4 Suptafata carosabil (mp) = 2800

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G-J8

1.3.7.2

249.760,00

modificat suprafețe Direcția Tehnica

49

102794

str. Feldioarei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 331.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 2320.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 663/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 795.6

Vecinătăți =G-H8

1.3.7.2

277.956,12

50

102806

str. Galileo Galilei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 530/4 Suptafata carosabil (mp) = 2120 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1350/1.25 Suprafața trotuar (mp) = 1372 Vecinătăți =G4

1.3.7.2

311.486,40

51

102807

str. Gen.MociuIski

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 345/5 Suptafata carosabil (mp) - 1725 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 690/2.20 Suprafața trotuar (mp) — 1518 Vecinătăți =G7

1.3.7.2

289.275,60

52

102808

str. Gen.Mathias Berthelot

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 216/7 Suptafata carosabil (mp) = 1512 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 432/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 648 Vecinătăți =J6-O4

1.3.7.2

192.672,00

Nr. cri

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

53

102810

str. George Baritiu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 301/5.5D Suptafata carosabil (mp) = 1655.5D Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 602/1.50D Suprafața trotuar (mp) = 903D

Vecinătăți =H6, M4D

1.3.7.2

228.218,20

54

102812

str. George Calinescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 320/5 Suptafata carosabil (mp) = 1600 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 500/2,65 Suprafața trotuar (mp) = 1325 Vecinătăți =F4-5

1.3.7.2

260.910,00

55

102813

str. George Cosbuc

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 250/5 Suptafata carosabil (mp) = 1250 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) - 500/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 750 Vecinătăți =G6,M4

1.3.7.2

178.400,00

56

102814

str. George Enescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 603/7

Suptafata carosabil (mp) = 4211

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1204/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 1806

Vecinătăți =H-J6

1.3.7.2

536.716,40

57

102815

str. George Toparceanu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 217.5/6 Suptafata carosabil (mp) - 1305

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 435/1.30 Suprafața trotuar (mp) = 565.5

Vecinătăți =G7

1.3.7.2

166.848,60

58

102821

str. Gh. Costa Foru

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 553.5/10.3 Suptafata carosabil (mp) = 5707

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1107/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 1328.4

Vecinătăți =H7-8

1.3.7.2

627.557,68

59

102822

str. Gh. Dima

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/5

Suptafata carosabil (mp) = 600 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =240/1 Suprafața trotuar (mp) - 240

Vecinătăți =H6,N-O4

1.3.7.2

74.928,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

60

102824

str. Gh. Lazar

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 115/5

Suptafata carosabil (mp) = 575

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =230/1.50

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G-H5

1.3.7.2

82.064,00

61

102826

str. Gh. Sincai

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 116/6 Suptafata carosabil (mp) = 696 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =232/1

Suprafața trotuar (mp) = 232 Vecinătăți =J-K7

1.3.7.2

82.777,60

62

102833

str. Graurilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 490/7 Suptafata carosabil (mp) = 3430 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 490/1 Suprafața trotuar (mp) = 490

Vecinătăți =J6

1.3.7.2

349.664,00

63

102836

str. Grigore Ureche

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300./6.2 Suptafata carosabil (mp) = 1860 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 900

Vecinătăți =H8

1.3.7.2

246.192,00

64

102838

str. Mihai Viteazu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 307.5/908 Suptafata carosabil (mp) = 3013.5

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 615/2.50

Suprafața trotuar (mp) = 1537.5

Vecinătăți =H7,M-N5

1.3.7.2

405.949,20

65

102842

str. Hori a

conf/HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 613,3/11,5 + 26,7/6

Suptafata carosabil (mp) = 7360 + 160 Lungime/latime trotuar ( ml/mi) = 1227/1,75 + 53/1

Suprafața trotuar (mp) = 2147 + 53

Vecinătăți =H7-8

1.3.7.2

867.024,00

66

102843

str. Horvath Imre

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 65/4.5 Suptafata carosabil (mp) = 292.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 130/1.60 Suprafața trotuar (mp) = 208 Vecinătăți =G7-------page iQ.pf.36

1.3.7.2

44.644,60

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

67

102847

str. Independentei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 337.5/4.5+45/7+650/21

Suptafata carosabil (mp) = 1518.7+315+13650 Lungime/latîme trotuar ( ml/ml) = 675/2+9072,80+650/3

Suprafața trotuar (mp) = 1350+126+1950

Vecinătăți =H6-7

1.3.7.2

1.686.745,24

68

102848

str. Industriei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 900/6.5 Suptafata carosabil (mp) = 4050 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 180/1 Suprafața trotuar (mp) = 180

Vecinătăți =H-J8

1.3.7.2

377.316,00

69

102856

str. Ion Luca Caragiale

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 165/6

Suptafata carosabil (mp) = 990

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =330/2

Suprafața trotuar (mp) = 660

Vecinătăți =G6

1.3.7.2

147.180,00

70

102858

str. Ion Vidu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 360/8.6 Suptafata carosabil (mp) = 3096 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 720/1.60 Suprafața trotuar (mp) = 1152

Vecinătăți =J-K7

1.3.7.2

378.921,60

71

102859

str. losifVago

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 100/7

Suptafata carosabil (mp) = 700

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =100/1.70

Suprafața trotuar (mp) = 170

Vecinătăți =J6,O3

1.3.7.2

77.604,00

72

102860

str. Italiana

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 274/4.35

Suptafata carosabil (mp) = 548

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 548/1.85

Suprafața trotuar (mp) = 1014

Vecinătăți =F3-4

1.3.7.2

139.330,40

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

73

102861

str. luiiu Maniu

conf.HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 805/8 Suptafata carosabil (mp) = 6440

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1610/1,50

Suprafața trotuar (mp) = 2415

Vecinătăți = F6-G7M5

1.3.7.2

789.866,00

74

102862

str. Iza

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 900/6 Suptafata carosabil (mp) = 5400 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 630/1 Suprafața trotuar (mp) = 630

Vecinătăți =F-G4

1.3.7.2

537.876,00

75

102863

str. Islazului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 355/6 Suptafata carosabil (mp) = 2130

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =F8

1.3.7.2

189.996,00

76

102866

str. îngusta

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 50/4

Suptafata carosabil (mp) = 200

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =50/0.80

Suprafața trotuar (mp) = 40

Vecinătăți =H6, M4

1.3.7.2

21.408,00

77

102868

str. Jean Calvin

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 247.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 1732.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 495/1.70 Suprafața trotuar (mp) = 841.5

Vecinătăți = G6

1.3.7.2

229.600,80

78

102873

str. Jules Verne

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =577.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 4042 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1155/2.50 Suprafața trotuar (mp) = 1443.7 Vecinătăți =J9

1.3.7.2

489.324,44

79

102877

str. Lamaitei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =110/5

Suptafata carosabil (mp) = 550

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =220/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 330

Vecinătăți =H5

1.3.7.2

78.496,00

Nr. ort

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

80

102878

str. Lapusului

Lungime/latime carosabil (ml/ml) =652/14+180/3,5+615/3,5

Suptafata carosabil (mp) = 9128+630+2152,5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1304/1.20+180/1,3

Suprafața trotuar (mp) = 1564,8+234 Vecinătăți =E-F5

1.3.7.2

1.222.869,56

o parte a trecut de la

1.3.7.3

81

102881

str. Leonardo da Vinci

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =735/7.5 Suptafata carosabil (mp) = 5365 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1470/2.50 Suprafața trotuar (mp) = 3675 Vecinătăți =J9

1.3.7.2

806.368,00

82

102889

str. Locomotivei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =300/5+90/5 Suptafata carosabil (mp) = 1500+450

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1+180/1,25

Suprafața trotuar (mp) = 600+225

Vecinătăți =G4

1.3.7.2

247.530,00

o parte a trecut de la

1.3.7.3

83

102891

str. Louis Pasteur

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =2090/7 Suptafata carosabil (mp) = 14630 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 3400/1.80 Suprafața trotuar (mp) = 6120 Vecinătăți =H6-K5

1.3.7.2

1.850.900,00

84

102893

str. Lugojului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =351/7 Suptafata carosabil (mp) = 2457 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 782/1.10 Suprafața trotuar (mp) = 772.2 Vecinătăți =H-J8

1.3.7.2

288.044,64

85

102896

str. Madach Imre

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =50/5

Suptafata carosabil (mp) = 250

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =100/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 150

Vecinătăți =H6,M4

1.3.7.2

35.680,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

86

102899

str. Magnoliei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =250/4 Suptafata carosabil (mp) = 1000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 250/1 Suprafața trotuar (mp) = 250

Vecinătăți =H5

1.3.7.2

111.500,00

87

102901

str. Malului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =70/4

Suptafata carosabil (mp) = 280 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =140/1

Suprafața trotuar (mp) = 140 Vecinătăți =G6,M4

1.3.7.2

37.464,00

88

102905

str. Marin Preda

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =218/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 763 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =218/1

Suprafața trotuar (mp) = 218

Vecinătăți =H-J5

1.3.7.2

87.505,20

89

102906

str. Zmeurei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 270/4

Suptafata carosabil (mp) = 940

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =270/0.50

Suprafața trotuar (mp) = 135

Vecinătăți = C1

1.3.7.2

95.890,00

90

102908

str. Sturzului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 100/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 350

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =200/1

Suprafața trotuar (mp) = 200

Vecinătăți =F6

1.3.7.2

49.060,00

91

102909

str. Marasti

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =300/6 Suptafata carosabil (mp) = 1800 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1.30 Suprafața trotuar (mp) = 780 Vecinătăți =G7

1.3.7.2

230.136,00

92

102913

str. Menumorut I

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 700/7 Suptafata carosabil (mp) = 4900 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1400/3 Suprafața trotuar (mp) = 4200 Vecinătăți =G5-6

1.3.7.2

811.720,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

93

102914

str. Menumorut II

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 220/5.5 Suptafata carosabil (mp) = 1210 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 440/2 Suprafața trotuar (mp) = 880

Vecinătăți =G5-6

1.3.7.2

186.428,00

94

102916

str. Mestecanisului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 110/7

Suptafata carosabil (mp) - 770

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =220/1

Suprafața trotuar (mp) = 220

Vecinătăți =H5

1.3.7.2

88.308,00

95

102919

str. Mierlei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/7

Suptafata carosabil (mp) = 840

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =240/1

Suprafața trotuar (mp) = 240

Vecinătăți =J7

1.3.7.2

96.336,00

96

102920

str. Mihai Eminescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1100/8.5 Suptafata carosabil (mp) = 9350 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2200/3 Suprafața trotuar (mp) = 6600

Vecinătăți =H5-6

1.3.7.2

1.422.740,00

97

102922

str. Mihai Sadoveanu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 290/5.5+430/4,25

Suptafata carosabil (mp) = 1595+1828 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1+700/1,85 Suprafața trotuar (mp) = 600+1295

Vecinătăți =H4-G3

1.3.7.2

474.365,60

o parte a trecut de la

1.3.7.3

98

102924

str. Mimozei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 302/5.7 Suptafata carosabil (mp) = 1721.4 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 604/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 906

Vecinătăți =G7

1.3.7.2

234.364,08

99

102925

str. Minerilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 140/5.3

Suptafata carosabil (mp) = 742

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =280/1.25

Suprafața trotuar (mp) = 350

Vecinătăți =F5

1.3.7.2

97.406,40

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

100

102932

str. Moscovei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 450/6.5 Suptafata carosabil (mp) = 2925 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 900/2.20 Suprafața trotuar (mp) = 1980

Vecinătăți =G-H6

1.3.7.2

437.526,00

101

102935

str. Mareșal I.Antonescu -(str.Primariei), (calea Aradului)

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 140/12,6 Suptafata carosabil (mp) = 1764

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G-H6

1.3.7.2

157.348,80

suprafețe date de Direcția Tehnica

102

102939

str. Muscatei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 110/6.2

Suptafata carosabil (mp) = 682

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =220/2.50

Suprafața trotuar (mp) = 550

Vecinătăți =G7

1.3.7.2

109.894,40

103

102948

str. N. Grigorescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 80/3

Suptafata carosabil (mp) = 240

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =160/1

Suprafața trotuar (mp) = 160

Vecinătăți =H6, M4-5

1.3.7.2

35.680,00

104

102949

str. N. lorga

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/4.5

Suptafata carosabil (mp) = 540

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =240/1

Suprafața trotuar (mp) = 240

Vecinătăți =H6,M3

1.3.7.2

69.576,00

105

102950

str. N.Jiga

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 710/7 Suptafata carosabil (mp) = 4970 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =1420/2.50 Suprafața trotuar (mp) = 3550

Vecinătăți =H5-6, N3

1.3.7.2

759.984,00

106

102952

str. Nicolaus Olahus

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 937.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 6562.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =1375/1.60 Suprafața trotuar (mp) = 3000

Vecinătăți =H7-8

1.3.7.2

852.975,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

107

102955

str. Nucetului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 259/8 Suptafata carosabil (mp) = 2072 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =518/2 Suprafața trotuar (mp) = 1036

Vecinătăți =K9

1.3.7.2

277.233,60

108

102956

str. Octavian Goga

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1170/7.5 Suptafata carosabil (mp) = 8775 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =2340/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 3510

Vecinătăți =E-G7

1.3.7.2

1.095.822,00

109

102958

str. Alex. Odobescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 285/5 Suptafata carosabil (mp) = 1425

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =570/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 855

Vecinătăți =G5

1.3.7.2

203.376,00

110

102965

str. Onisifor Ghibu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 576/5 Suptafata carosabil (mp) = 2880 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =1152/2 Suprafața trotuar (mp) = 2304 Vecinătăți =K9

1.3.7.2

462.412,80

111

102966

str. Orsovei - ( str. Partenie Cosma)

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 230/4.5 Suptafata carosabil (mp) = 1035 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =460/1.80 Suprafața trotuar (mp) = 828

Vecinătăți =G5,M3

1.3.7.2

166.179,60

112

102967

str. Ovid Densusianu

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 3340/14 Suptafata carosabil (mp) = 46760

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D7-E5

1.3.7.2

4.170.992,00

modificat suprafețe Direcția Tehnica

113

102968

str. Ovidiu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 230/5.25 Suptafata carosabil (mp) = 1208

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =420/2

Suprafața trotuar (mp) = 840

Vecinătăți =G4

1.3.7.2

182.681,60

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata Ia 31.12.2010 -lei-

Observații

114

102983

str. Penes Curcanul

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1158/7 Suptafata carosabil (mp) = 8106 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2316/2 Suprafața trotuar (mp) - 4632

Vecinătăți =K9

1.3.7.2

1.136.229,60

115

102986

str. Petei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 685/7 Suptafata carosabil (mp) = 4795 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 850/1 Suprafața trotuar (mp) = 850

Vecinătăți =K8-L9

1.3.7.2

503.534,00

116

102987

str. Piatra Craiului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 360/7+500/4 Suptafata carosabil (mp) = 2520+2000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 360/0,80 Suprafața trotuar (mp) = 288

Vecinătăți =K-M6

1.3.7.2

428.873,60

modificat suprafețe Direcția Tehnica

117

102988

Piața București

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 326/21 Suptafata carosabil (mp) = 6846

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/4.50 Suprafața trotuar (mp) = 2700

Vecinătăți =H5

1.3.7.2

851.503,20

118

102995

str. Podului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1600/14+920/4,5

Suptafata carosabil (mp) = 22400+4470 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =F4-G3

1.3.7.2

2.396.804,00

modificat suprafețe de Direcția Tehnica si o parte a trecut de la 1.3.7.3

119

102998

str. Posada

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 815.52/10 Suptafata carosabil (mp) = 8155

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =1631.04/3.00

Suprafața trotuar (mp) = 4893

Vecinătăți =F4-G3

1.3.7.2

1.163.881,60

120

103003

str. Principatelor Unite

516/6+382,5/6

Suptafata carosabil (mp) = 3096+2295

Lungime/latime trotuar (ml/ml) =516/1,5+765/1,30

Suprafața trotuar (mp) = 774+994,5

1.3.7.2

638.627,40

modificat suprafețe Direcția Tehnica

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

121

103004

str. Privighetorii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 397.5/6 Suptafata carosabil (mp) = 2385 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =795/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 1192.5 Vecinătăți =H8

1.3.7.2

319.113,00

122

103008

Piața 22 Dcembrie

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 541.7/7.3 Suptafata carosabil (mp) = 3954.4 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =549.3/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 659.1

Vecinătăți =H8

1.3.7.2

411.524,20

123

103010

str. Macinului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =262/7 Suptafata carosabil (mp) = 1834 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 524/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 786 Vecinătăți =J6

1.3.7.2

233.704,00

124

103012

Piața Creanga

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 120/7

Suptafata carosabil (mp) = 840 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =240/2

Suprafața trotuar (mp) = 480

Vecinătăți =H5

1.3.7.2

117.744,00

125

103013

Piața Devei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 223/7+247/6.5

Suptafata carosabil (mp) = 1561+1605.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =446/1.50+247/1.30

Suprafața trotuar (mp) = 669+321

Vecinătăți =E6

1.3.7.2

370.759,80

126

103014

Piața Ferdinand

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 460/7 Suptafata carosabil (mp) = 3220 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =920/3 Suprafața trotuar (mp) = 2760 Vecinătăți =H6,M4

1.3.7.2

533.416,00

127

103015

Piața Ep. V. T. Frentiu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 183/5.5 Suptafata carosabil (mp) = 1006.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D-E6

1.3.7.2

89.779,80

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

128

103018

Piața Ignatie Darabant

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 377/6 Suptafata carosabil (mp) = 2262 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) -377/1.60 Suprafața trotuar (mp) = 603.2 Vecinătăți =D6

1.3.7.2

255.575,84

129

103019

Piața Rahovei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 95/7.6

Suptafata carosabil (mp) = 722 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =190/2

Suprafața trotuar (mp) = 380

Vecinătăți =G6

1.3.7.2

98.298,40

130

103022

Piața Unirii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 225/13+150/12.5+45/3.7+66/12

Suptafata carosabil (mp) = 2925+1875+166.5+792

Lungime/latime trotuar (ml/ml) =360/5.50+450/3.50+300/3.5+90/2.50+132/3 Suprafața trotuar (mp) = 1980+1575+1050+112.5+396

Vecinătăți =G6-

1.3.7.2

969.782,40

131

103024

str. Rampei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 565/7 Suptafata carosabil (mp) = 3955 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =1200/1 Suprafața trotuar (mp) = 1200

Vecinătăți =K-L 8

1.3.7.2

459.826,00

132

103028

str. Razboieni

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1074/7 Suptafata carosabil (mp) = 7518

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =2148/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 2577.6 Vecinătăți =J-K8

1.3.7.2

900.527,52

133

103029

str. Recoltei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 195/6 Suptafata carosabil (mp) = 1170 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =390/1 Suprafața trotuar (mp) = 390

Vecinătăți =N9

1.3.7.2

139.152,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

134

103031

str. Redutei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 74/7

Suptafata carosabil (mp) = 518

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =148/1

Suprafața trotuar (mp) = 148

Vecinătăți =J7

1.3.7.2

59.407,20

135

103033

str. Roman Ciorogariu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1150/8 Suptafata carosabil (mp) = 9200

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =2200/2.50 Suprafața trotuar (mp) = 5500

Vecinătăți =G5-H6

1.3.7.2

1.311.240,00

136

103034

str. Romanitei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 40/7

Suptafata carosabil (mp) = 280

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =132/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 201

Vecinătăți =J6

1.3.7.2

42.905,20

137

103036

str. Rovine

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 145/6

Suptafata carosabil (mp) = 870

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =290/1,40

Suprafața trotuar (mp) = 406

Vecinătăți =H6,N3

1.3.7.2

113.819,20

138

103038

str. Rozmarinului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/5+240/4 Suptafata carosabil (mp) = 300+960 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/1+480/1 Suprafața trotuar (mp) = 120+480

Vecinătăți =G-H5

1.3.7.2

165.912,00

a trecut de la 1.3.7.3

139

103043

str. Samuil Micu Klein

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/5.3 Suptafata carosabil (mp) = 1272 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =480/1.80 Suprafața trotuar (mp) = 864

Vecinătăți =G6-7

1.3.7.2

190.531,20

140

103048

str. Savinesti

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/7 Suptafata carosabil (mp) = 1400 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =400/2 Suprafața trotuar (mp) = 800

Vecinătăți =H5

1.3.7.2

196.240,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -iei-

Observații

141

103053

str. Sf. Ladislau

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 220/4.25

Suptafata carosabil (mp) = 935

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =440/1

Suprafața trotuar (mp) = 440

Vecinătăți =H4

1.3.7.2

122.650,00

142

103055

str. Simion Barnutiu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 337.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 2362.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 675/3 Suprafața trotuar (mp) = 2025

Vecinătăți =F-G6

1.3.7.2

391.365,00

143

103060

str. Snagovului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 110/5

Suptafata carosabil (mp) = 550 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =110/1

Suprafața trotuar (mp) = 110

Vecinătăți =H6,N-O4

1.3.7.2

58.872,00

144

103064

str. Spartacus

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 460/4 Suptafata carosabil (mp) = 1840 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 260/1 Suprafața trotuar (mp) = 260

Vecinătăți =G4-5

1.3.7.2

187.320,00

145

103066

str. Spiru Haret

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 103.5/6.5 Suptafata carosabil (mp) = 672,7 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 207/2 Suprafața trotuar (mp) = 414

Vecinătăți =H6-7N5

1.3.7.2

96.933,64

146

103067

str. Splaiul Crisanei

conf.HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 965/6 Suptafata carosabil (mp) = 5790

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1930/1,60 Suprafața trotuar (mp) = 3088

Vecinătăți =F-G5

1.3.7.2

791.917,60

147

103071

str. Ștefan Zweig

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 637/10.5 Suptafata carosabil (mp) = 6688.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1274/2 Suprafața trotuar (mp) = 2548

Vecinătăți =J8

1.3.7.2

823.895,80

/

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

148

103076

str. Sucevei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1505/9 Suptafata carosabil (mp) = 12796 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2502/3 Suprafața trotuar (mp) = 7506

Vecinătăți =G-H7

1.3.7.2

1.251.948,76

149

103078

str. Sulyok I.

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) - 364.5/7.5 Suptafata carosabil (mp) = 2733.8 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 729/1.70 Suprafața trotuar (mp) = 1239.3

Vecinătăți =G6

1.3.7.2

354.400,52

150

103079

str. Szigligeti E.

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300/6 Suptafata carosabil (mp) = 1800 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 600/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 900 Vecinătăți =G-H6,M3

1.3.7.2

240.840,00

151

103082

str. Selimbarului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 709/7 Suptafata carosabil (mp) = 4963 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1418/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 1701.6 Vecinătăți =F4

1.3.7.2

594.482,32

152

103083

str. Șirul Canonicilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 390/8+430/8 Suptafata carosabil (mp) = 3120+3440 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 780/1.25+860/2.50

Suprafața trotuar (mp) = 975+2150

Vecinătăți =H5

1.3.7.2

863.902,00

153

103084

B-dul Ștefan cel Mare

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1124.50/25+290/6,5

Suptafata carosabil (mp) = 28112.50+1892 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 2249/3.50+130/2

Suprafața trotuar (mp) = 7871.5+260 Vecinătăți =G3-H5

1.3.7.2

3.401.731,20

o parte a trecut de la

1.3.7.3

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

154

103087

str. Tarcaului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 220/5.5 Suptafata carosabil (mp) ~ 1210 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) - 440/2 Suprafața trotuar (mp) = 880

Vecinătăți =G5

1.3.7.2

186.428,00

155

103090

str. Teatrului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/5

Suptafata carosabil (mp) = 300

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 180

Vecinătăți =H6, M4

1.3.7.2

42.816,00

156

103091

str. Theodor Neculuta

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 67.5/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 236.3 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 67.5/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 101.30

Vecinătăți =F-G5

1.3.7.2

30.113,92

157

103097

str. Timotei Cipariu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 375/6 Suptafata carosabil (mp) = 2250 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 750/1 Suprafața trotuar (mp) = 750

Vecinătăți =K7-8

1.3.7.2

267.600,00

158

103098

str. Titu Maiorescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 286/19.2 Suptafata carosabil (mp) = 2429.4 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 572/3.35 Suprafața trotuar (mp) = 930.2

Vecinătăți =G-H7,M5

1.3.7.2

299.676,32

159

103099

str. Toamnei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =150/6.5

Suptafata carosabil (mp) = 975

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =150/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 180

Vecinătăți =G8

1.3.7.2

103.026,00

160

103104

str. Traian Mosoiu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 315.7/10 Suptafata carosabil (mp) = 3150

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 631.4/2.20

Suprafața trotuar (mp) = 1389.08

Vecinătăți =G-H7

1.3.7.2

404.885,94

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010

-lei-

Observații

161

103106

str. Treboniu Laurian-Augustin

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 230/5 Suptafata carosabil (mp) = 1150 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 460/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 690 Vecinătăți =H5

1.3,7.2

164.128,00

162

103107

str. Tribunalului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 260/5 Suptafata carosabil (mp) = 1300 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 440/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 660

Vecinătăți =H6,N4

1.3.7.2

174.832,00

163

103109

str. Tuberozelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 220.38/14+232.5/8

Suptafata carosabil (mp) = 3085.32+1860 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 440/2.50+465/2 Suprafața trotuar (mp) = 1100+930

Vecinătăți =F-G6

1.3.7.2

622.198,54

164

103112

str. Tusnadului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 160/8 Suptafata carosabil (mp) = 1280 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 270/1.25 Suprafața trotuar (mp) = 338 Vecinătăți =F4

1.3.7.2

144.325,60

165

103114

str. Ulmului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 73.3/5.7 Suptafata carosabil (mp) = 417.81

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 146.6/1.10 Suprafața trotuar (mp) = 161.26

Vecinătăți =H7

1.3.7.2

51.653,04

166

103115

str. Umbrei ( str. Universității )

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 845/5.8 Suptafata carosabil (mp) = 3393

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =F-G8

schimbat denumire HCL 30/2005

1.3.7.2

302.655,60

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

167

103118

str. Vagonului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 100/2.5

Suptafata carosabil (mp) = 250

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 200/1

Suprafața trotuar (mp) = 200

Vecinătăți = G4

1.3.7.2

40.140,00

168

103125

str. Vasile Alecsandri

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 271.5/9 Suptafata carosabil (mp) = 2443.50 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 543/2.20 Suprafața trotuar (mp) = 1140.30 Vecinătăți = G-H7

1.3.7.2

319.674,96

169

103131

str. Vămii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 480/5 Suptafata carosabil (mp) = 2400 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 960/0.80 Suprafața trotuar (mp) = 768 Vecinătăți = C1

1.3.7.2

220.502,40

170

103132

str. Velenta

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 213/8 Suptafata carosabil (mp) = 1704 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 213/1 Suprafața trotuar (mp) = 213

Vecinătăți = K8

1.3.7.2

170.996,40

171

103144

str. Zlatnei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 448.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 3139.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 897/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 1345.50 Vecinătăți =H8

1.3.7.2

400.062,00

173

103523

str. Ion Musceleanu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = Suptafata carosabil (mp) = Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =

1.3.7.2

0,00

nu se știe suprafețe

174

103524

str.Corneiiu Baba

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1100/5 Suptafata carosabil (mp) = 5500

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =

1.3.7.2

490.600,00

suprafețe date de Direcția Tehnica

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

176

103530

str. G.Emil Paiade

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = Suptafata carosabil (mp) = Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =

1.3,7,2

0,00

nu se știe suprafețe, Cartier Europa

177

103531

str, Ștefan Odobleja

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = Suptafata carosabil (mp) = Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =

1.3.7.2

0,00

nu se știe suprafețe, Cartier Europa

178

103532

str. Gabor Jozsef

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = Suptafata carosabil (mp) = Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =

1.3.7.2

0,00

nu se știe suprafețe, Cartier Europa

179

103533

str. Czaran Gyula

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 905/7 Suptafata carosabil (mp) = 6335

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 905/1,5 Suprafața trotuar (mp) = 1357,5 Vecinătăți =

1.3.7.2

686.171,00

181

103535

str. Grigore Moisil

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 70/7 Suptafata carosabil (mp) = 490 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =

1.3.7.2

43.708,00

suprafețe date de Direcția Tehnica

184

103544

str. Podgoria

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/5 Suptafata carosabil (mp) = 1000

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți -

1.3.7.2

89.200,00

suprafețe date de Direcția Tehnica

187

102637

str.Abatorului (Str. Traian Blajovici)

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 412.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 2687.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 825/1.5 Suprafața trotuar (mp) - 1237.5

Vecinătăți = F7

1.3.7.2

350.110,00

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

188

102663

str. Ariesului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 75/8.5

Suptafata carosabil (mp) = 637.5

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) = 150/1.5

Suprafața trotuar (mp) = 225

Vecinătăți =H-J7

1.3.7.2

76.935,00

189

102668

str. Atelierelor

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 750/7.3 Suptafata carosabil (mp) = 5475

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) = 1500/1 Suprafața trotuar (mp) = 1500

Vecinătăți =H8-J9

1.3.7.2

622.170,00

190

102681

str. Bartok Bela

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 100/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 350

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J5

1.3.7.2

439,20

191

102736

str. Colinelor

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 250/3,5

Suptafata carosabil (mp) = 875

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J5-K4

1.3.7.2

78.050,00

192

102775

str. Drumul uzinal

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 2250/3

Suptafata carosabil (mp) = 6750

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =A-D 1-4

1.3.7.2

602.100,00

193

102786

str. Ep. Mihai Suciu

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 240/7 Suptafata carosabil (mp) = 1680 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) = 500/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 501 Vecinătăți =G4

1.3.7.2

194.545,20

194

102795

str. Feleacului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 370/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 1295

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) -

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți -J5,O3

1.3.7.2

115.514,00

.1

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

195

102797

str. Flammarion

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 360/5 Suptafata carosabil (mp) = 1800 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 720/1 Suprafața trotuar (mp) = 720

Vecinătăți =G3-4

1.3.7.2

224.784,00

196

102823

str. Gh. Doja

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1600/7+1560/4

Suptafata carosabil (mp) = 11200+10920 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 3200/1.50+2920/1,5

Suprafața trotuar (mp) = 4800+4380 Vecinătăți =J6-L5O3

1.3.7.2

2.791.960,00

o parte a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

197

102829

str. Golfului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 15/5 Suptafata carosabil (mp) = 75 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =15/1

Suprafața trotuar (mp) = 15 Vecinătăți =H8

1.3.7.2

8.028,00

198

102835

str. Greierului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 202.5/7 Suptafata carosabil (mp) = 1417.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 405/1.40 Suprafața trotuar (mp) = 567

Vecinătăți =E5-6

1.3.7.2

177.017,40

199

102844

str. I.Heliade Radulescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 390/7+46/3,5 Suptafata carosabil (mp) = 2730+161

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 780/1.5+46/1

Suprafața trotuar (mp) = 1170+46

Vecinătăți =J6

1.3.7.2

366.344,40

a trecut de pe 1.3.7.1

200

102864

str. Izvorului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1975/6 Suptafata carosabil (mp) = 11850 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =H4-J3

1.3.7.2

1.057.020,00

suprafețe modificate de Direcția Tehnica

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010

-lei-

Observații

201

102928

str. Moldovei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1300/6+70/6+1280/9

Suptafata carosabil (mp) = 7800+420+7680 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1160/1.50+2140/1,25

Suprafața trotuar (mp) = 1740+2675

Vecinătăți =G4

1.3.7.2

1.812.098,00

o parte a trecut de la

1.3.7.3 si alta de la 1.372, modificat suprafețe DT

202

102931

str. Morii

conf.HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 225/14+129/7+250/5

Suptafata carosabil (mp) = 3150+903+1250 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 450/2+258/2+250/1

Suprafața trotuar (mp) = 900+516+250 Vecinătăți = K-L9

1.3.7.2

621.634,80

o parte a trecut de pe

1.3.7.1

203

102953

str. Nistrului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 25/3

Suptafata carosabil (mp) = 75

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 75/1.50

Suprafața trotuar (mp) - 38

Vecinătăți =G3-H4

1.3.7.2

10.079,60

204

103016

Piața Ghioceilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 75/7+395,2/4,5

Suptafata carosabil (mp) = 525+1778,4

Lungime/latime trotuar (ml/ml) =75/1.40+395,2/1,20

Suprafața trotuar (mp) = 105+474,3 Vecinătăți =E6-7

1.3.7.2

257.136,84

o parte a trecut de pe

1.3.7.1

205

103030

str. Rectorului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/2.5 Suptafata carosabil (mp) = 375 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =E1

1.3.7.2

33.450,00

206

102710

str. Carpati

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 310/12 Suptafata carosabil (mp) = 3720

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 620/1.25 Suprafața trotuar (mp) = 775

Vecinătăți =F-G5 Page30of36

1.3.7.2

400.954,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

1

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

207

102743

str. Constantei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 980

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =560/1.20

Suprafața trotuar (mp) ~ 672

Vecinătăți =H4

1.3.7.2

147.358,40

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

208

102789

str. Fabricilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 640/5.25 Suptafata carosabil (mp) = 3360

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =F3

1.3.7.2

299.712,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

209

102790

str. Fagului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 330/6.5 Suptafata carosabil (mp) = 2145

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 660/1 Suprafața trotuar (mp) = 660

Vecinătăți =F5

1.3.7.2

250.206,00

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.3

210

102845

str. lalomitei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 408/6 Suptafata carosabil (mp) = 2448 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 800/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 1200 Vecinătăți =J-K9

1.3.7.2

325.401,60

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

211

102875

str. Lacul Roșu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =1220/6 Suptafata carosabil (mp) = 7320 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1220/2.50 Suprafața trotuar (mp) = 3050 Vecinătăți =G-H4

1.3.7.2

925.004,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

212

102887

str. Lisabonei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =110/3

Suptafata carosabil (mp) = 330

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =110/1

Suprafața trotuar (mp) = 110

Vecinătăți =F5

1.3.7.2

39.248,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

213

102923

str. Milcovului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1810/5.5 Suptafata carosabil (mp) = 9955 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 3620/1.25 Suprafața trotuar (mp) = 4525 Vecinătăți =G3-4

1.3.7.2

1.291.616,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -iei-

Observații

207

102946

str.N. Balcescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 420/7.06 Suptafata carosabil (mp) = 2965 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) -1095/1.25 Suprafața trotuar (mp) = 1369

Vecinătăți =G5

1.3.7.2

386.592,80

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

208

103000

str. Predeal

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) ~ 200/4.5

Suptafata carosabil (mp) = 900

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =400/1

Suprafața trotuar (mp) = 400

Vecinătăți =F4-G3

1.3.7.2

115.960,00

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.3

209

103040

str. Salcâmilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 255/7 Suptafata carosabil (mp) = 1785

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =510/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 612

Vecinătăți =E5

1.3.7.2

213.812,40

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

210

103088

str. Ta rn avei or

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 280/6 Suptafata carosabil (mp) = 1680 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 370/1.25 Suprafața trotuar (mp) = 463 Vecinătăți =F5

1.3.7.2

191.155,60

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3

211

103127

str. Vasile Conta

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 420/8 Suptafata carosabil (mp) = 3360 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 840/2 Suprafața trotuar (mp) = 1680 Vecinătăți = G5

1.3.7.2

449.568,00

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.3

212

102645

str.Alexandru cel Bun

Lungime/latime carosabil ( ml/m!) = 58/7 +167/3,8

Suptafata carosabil (mp) = 406+634,6 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =116/1.20 +334/1,20

Suprafața trotuar (mp) = 139.2 +400,8

Vecinătăți =J9

1.3.7.2

140.989,52

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.3 si 1.3.7.1

213

102969

str. Paieului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/3

Suptafata carosabil (mp) = 450

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G2-H1

1.3.7.2

40.140,00

a trecut de la 1.3.7.3

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

214

102649

str. Alex. Sahia

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 607.5/5 Suptafata carosabil (mp) = 3037.5 Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 1215/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 1458

Vecinătăți =E-F6

1.3.7.2

400.998,60

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

215

102650

str. Almasului

cf.HG 166/20080

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 340/6C Suptafata carosabil (mp) = 2040□

Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 340/1 □

Suprafața trotuar (mp) = 340D

Vecinătăți =J-K8O

1.3.7.2

212.296,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

216

102660

str. Ardealului

conf. 166/2008

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) ~ 103/6

Suptafata carosabil (mp) = 618

Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) =206/1

Suprafața trotuar (mp) = 206

Vecinătăți =K8

1.3.7.2

338.291,00

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.1

217

102675

str. Avram lancu

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 398.5/9 Suptafata carosabil (mp) = 3586.5 Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 797/2 Suprafața trotuar (mp) = 1594

Vecinătăți =G7,M5

1.3.7.2

462.100,60

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.1

218

102695

str. Busuiocului

modificat lungimi in dec 2010

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 177/5

Suptafata carosabil (mp) = 885

Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) =355/1,10-1,20

Suprafața trotuar (mp) = 405

Vecinătăți =G4

1.3.7.2

115.068,00

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.1

219

102713

str. Călărașilor

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 450/6+100/7 Suptafata carosabil (mp) = 2700+700

Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 900/1.50+200/1

Suprafața trotuar (mp) = 1350+200

Vecinătăți G5-6

1.3.7.2

441.540,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

220

102770

str. Dornei

Lungime/latime carosabil ( mi/ml) = 1100/5 Suptafata carosabil (mp) = 5500 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) -2200/1 Suprafața trotuar (mp) = 2200

Vecinătăți =C-D1

1.3.7.2

686.840,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

221

102805

str. Gala Galactlon

conf.HCL 166/2008Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 376/6

Suptafata carosabil (mp) = 2256 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =752/1

Suprafața trotuar (mp) = 752

Vecinătăți = H8

1.3.7.2

268.313,60

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

222

102894

str. Luminiței

modificat lungimi dec 2010 Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =190/5

Suptafata carosabil (mp) = 950

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =380/1,4

Suprafața trotuar (mp) = 532

Vecinătăți =H4

1.3.7.2

132.194,40

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

223

102904

str. Margaretei

conf.HCL 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 321/5 Suptafata carosabil (mp) = 1605 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 642/1 Suprafața trotuar (mp) = 642

Vecinătăți = L7

1.3.7.2

200.432,40

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

224

102927

str. Miron Costin

conf. 166/2008

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 550/7 Suptafata carosabil (mp) = 3850 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1100/1 Suprafața trotuar (mp) = 1100 Vecinătăți =J7

1.3.7.2

441.540,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

225

103042

str. Șalvarii

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 70/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 245 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K5

1.3.7.2

21.854,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

226

103105

str. Traian Vuia

conf.HC L 166/2008

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) - 170/6 Suptafata carosabil (mp) = 1018,5 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) = 340/1 Suprafața trotuar (mp) = 340

Vecinătăți =J8

1.3.7.2

121.178,20

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.1

227

103116

str. Ursului

conf.HCL 166/2008

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 97,3/6 Suptafata carosabil (mp) ~ 583.8 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) = 194,6/1 Suprafața trotuar (mp) = 194,6

Vecinătăți = F7

1.3.7.2

69.433,28

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

228

103124

str. Vaporului

conf.HCL 166/2008

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 297/7 Suptafata carosabil (mp) = 2079 Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) = 594/1,4 Suprafața trotuar (mp) = 831,6 Vecinătăți - H8

1.3.7.2

259.625,52

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

229

102977

str. Pascal Blaise

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 100/6+110/6

Suptafata carosabil (mp) = 600+660

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) - 250/1

Suprafața trotuar (mp) = 250

Vecinătăți -G4

1.3.7.2

134.692,00

a trecut de la 1.3.7.3 si

1.3.7.1

230

103044

str. Sanatorului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) - 110/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 385

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J4

1.3.7.2

34.342,00

a trecut de fa codul de

clasificare 1.3.7.1

231

103045

str. Santaului

Lungime/iatime carosabil ( ml/ml) = 1000/6 Suptafata carosabil (mp) - 6000

Lungime/iatime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =D1

1.3.7.2

535.200,00

a trecut de la codul de

clasificare 1.3.7.3

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

232

102985

str. Petru Rares

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) - 310/4 Suptafata carosabil (mp) = 1240 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 620/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 744 Vecinătăți =J6,O4

1.3.7.2

176.972,80

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

233

103073

str. Strugurilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) - 1500/6 Suptafata carosabil (mp) =9000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G3-H2

1.3.7.2

802.800,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

234

103080

str. Sântului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 2000/6 Suptafata carosabil (mp) = 12000

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =L4-5

1.3.7.2

1.070.400,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

235

103081

str. Scoalelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 400/5 Suptafata carosabil (mp) = 2000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 560/1 Suprafața trotuar (mp) = 560

Vecinătăți =K7

1.3.7.2

228.352,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

236

102712

str. Caii Ferate

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 700/6 Suptafata carosabil (mp) = 4200

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =K7-L9

1.3.7.2

374.640,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

TOTAL

1.3.7.2

100.426.506,28

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

232

102985

str. Petru Rares

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 310/4 Suptafata carosabil (mp) - 1240 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 620/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 744 Vecinătăți =J6,O4

1.3.7.2

176.972,80

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1

233

103073

str. Strugurilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1500/6 Suptafata carosabil (mp) =9000

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =G3-H2

1.3.7.2

802.800,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

234

103080

str. Sântului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 2000/6 Suptafata carosabil (mp) = 12000

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =L4-5

1.3.7.2

1.070.400,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

235

103081

str. Scoalelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 400/5 Suptafata carosabil (mp) = 2000 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 560/1 Suprafața trotuar (mp) = 560

Vecinătăți =K7

1.3.7.2

228.352,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

236

102712

str. Caii Ferate

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 700/6 Suptafata carosabil (mp) = 4200

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți =K7-L9

1.3.7.2

374.640,00

a trecut de la codul de clasificare 1.3.7.1, modificat suprafețe DT

TOTAL        /Q

1.3.7.2

100.426.506,28


Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie Florea Eduard- membru comisie Porsztner Bela Csaba- membru comisie Pătcaș Leontin- membru comisie Tăutu Ovidiu- membru comisie, Pîrv Gabor- membru comisie......

Stein Cătălin- membru comisie^ David Doina- membru comisie lacob Geanina- secretar comisiePRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA             '                                                                                    5 >

LOC DE FOLOSINȚA: GOSPODĂRIA COMUNALA

Lista cu activele aflate in domeniul public al municipiului Oradea si evaluate la 31.12.2010 in baza OG 81/2003

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

1

102643

str.Aleea Salca

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 271.5/3 Suptafata carosabil (mp) = 814.5 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți ~ J8

1.3.7.3

82.077,17

2

102679

str. Barierei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 412/5 Suptafata carosabil (mp) = 2060 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 412/1 Suprafața trotuar (mp) = 412

Vecinătăți =K7

1.3.7.3

249.103,44

3

102680

str. Barsei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 480/4 Suptafata carosabil (mp) = 1920 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 950/1 Suprafața trotuar (mp) = 950

Vecinătăți =G4

1.3.7.3

289.209,90

4

102688

str. Borsecului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 347/6 Suptafata carosabil (mp) = 2082 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 634/2.00 Suprafața trotuar (mp) = 1268 Vecinătăți =J-K8

1.3.7.3

337.579,50

5

102697

str. C-tin Nottara

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 465/5.8 Suptafata carosabil (mp) = 2697 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 930/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 1116

Vecinătăți =J-K9

1.3.7.3

337.579,50

6

102750

str. Cosminului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 150/5.25

Suptafata carosabil (mp) = 788

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =300/1

Suprafața trotuar (mp) = 300

Vecinătăți =F-G3

1.3.7.3

109.637,76

o

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

7

102756

str. Cucului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 160/3 Suptafata carosabil (mp) = 480 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =F2

1.3.7,3

48.369,60

8

102764

str. Demostene

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/9 Suptafata carosabil (mp) = 1800 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =500/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 600 Vecinătăți =G5

1.3.7.3

241.848,00

9

102769

str. Dobrestilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 400/5.35 Suptafata carosabil (mp) = 2140 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =140/1 Suprafața trotuar (mp) = 140

Vecinătăți =F-G5

1.3.7.3

229.755,60

10

102780

str. E.N. Popovici

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 25/7 Suptafata carosabil (mp) = 175 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =40/1.40

Suprafața trotuar (mp) = 56

Vecinătăți =J9

1.3.7.3

23.277,87

11

102834

str. Gradina cu Fragi

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 247.5/5.6 Suptafata carosabil (mp) = 1386

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 495/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 594

Vecinătăți =J9

1.3.7.3

199.524,60

12

102846

str. Ilie Cristea

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 154/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 539

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =208/1

Suprafața trotuar (mp) = 208

Vecinătăți =J6

1.3.7.3

75.275,19

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

13

102870

str. Jiului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =80/3.25

Suptafata carosabil (mp) = 260

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J4

1.3.7.3

26.200,20

14

102871

str. Johann Strauss

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =290/5 Suptafata carosabil (mp) = 1450

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G3

1.3.7.3

146.116,50

15

102874

str. Lăcrămioarelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =200/6

Suptafata carosabil (mp) = 1100

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 400/1.20

Suprafața trotuar (mp) = 480

Vecinătăți =G4

1.3.7.3

159.216,60

16

102912

str. Mehedinți

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 340/4.5 Suptafata carosabil (mp) = 1530

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 340/1

Suprafața trotuar (mp) = 340

Vecinătăți =F-G3

1.3.7.3

188.439,90

17

102976

str. Parcului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 148/4

Suptafata carosabil (mp) = 592

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 296/1

Suprafața trotuar (mp) = 296

Vecinătăți =J6

1.3.7.3

89.483,76

18

103032

str. Robert Owen

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 200/7.5 Suptafata carosabil (mp) = 1500

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =

Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =G4

1.3.7.3

151.155,00

19

103046

str. Sarmisegetuza

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 105/7

Suptafata carosabil (mp) = 735

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 105./1.20

Suprafața trotuar (mp) = 126

Vecinătăți =E7

1.3.7.3

86.762,97

o

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

20

103059

str. Slatinei

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 560/5 Suptafata carosabil (mp) = 2800 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) - 160/1 Suprafața trotuar (mp) = 160

Vecinătăți =F5

1.3.7.3

298.279,20

21

103063

str. Someșului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 336/5 Suptafata carosabil (mp) = 1680 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 672/1.50 Suprafața trotuar (mp) = 1008 Vecinătăți =K7-8

1.3.7.3

270.869,76

22

103085

str. Ștefan Luchian

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 85/4 Suptafata carosabil (mp) = 340 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =30/1 Suprafața trotuar (mp) = 30

Vecinătăți =J8

1.3.7.3

37.284,90

23

103092

str. Theodor Sperantia

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 300/4.5 Suptafata carosabil (mp) = 1350

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1140/1.25 Suprafața trotuar (mp) = 1427

Vecinătăți =G3-4

1.3.7.3

279.838,29

24

103103

str. Traian Grozavescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 3200/4 Suptafata carosabil (mp) = 12800 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 320/1 Suprafața trotuar (mp) = 320

Vecinătăți =F5

1.3.7.3

1.322.102,40

25

103119

str. Vâlcelelor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/3.5 Suptafata carosabil (mp) = 840 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți = H-J4

1.3.7.3

84.646,80

26

103138

str. Volga

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 50/3 Suptafata carosabil (mp) = 150 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți = G3-4

1.3.7.3

15.115,50

f 5

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

27

102890

str. Lotrului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) =120/6

Suptafata carosabil (mp) = 720

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =120/1.50

Suprafața trotuar (mp) = 180

Vecinătăți =L8

1.3.7.3

90.693,00

28

102637

str.Abatorului (Str. Traian Blajovici)

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 240/7 Suptafata carosabil (mp) = 1680 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =480/1.5 Suprafața trotuar (mp) =720

Vecinătăți = F7

1.3.7.3

241.848,00

29

102646

str.Aiexandru D. Xenopol

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 310/7 Suptafata carosabil (mp) = 5670 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 810/2 Suprafața trotuar (mp) = 1620 Vecinătăți =F6

1.3.7.3

734.613,30

30

102654

str. Ana Ipatescu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 172/7 Suptafata carosabil (mp) = 1204 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 288/1 Suprafața trotuar (mp) = 288

Vecinătăți =H4

1.3.7.3

148.333,44

31

102676

str. Banatului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 185/10 Suptafata carosabil (mp) = 1850 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 370/3 Suprafața trotuar (mp) = 1110

Vecinătăți =K8

1.3.7.3

298.279,20

32

102714

str. Calimanestilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 100/3 Suptafata carosabil (mp) = 300 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți: H-J4

1.3.7.3

30.231,00

33

102744

str. Constructorilor

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 48/7 Suptafata carosabil (mp) = 336 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =48/1.20 Suprafața trotuar (mp) = 57,6 Vecinătăți =G5-6

1.3.7.3

39.663,07

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

z

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

34

102812

str. George Calînescu

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 170/8.5 Suptafata carosabil (mp) = 1445 Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) -110/1 Suprafața trotuar (mp) = 110

Vecinătăți —F4-5IJ

1.3.7.3

156.697,35

35

102820

str. Gh. Asachi

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) - 30/6 Suptafata carosabil (mp) = 180 Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) =

Vecinătăți =J9

1.3.7.3

18.138,60

36

102841

str. Herculane

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 20/3

Suptafata carosabil (mp) = 60 Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 40/1

Suprafața trotuar (mp) = 40

Vecinătăți =H4

1.3.7.3

10.077,00

37

102848

str. Industriei

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 135/7.2

Suptafata carosabil (mp) = 972

Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 270/1.10

Suprafața trotuar (mp) = 297

Vecinătăți =H-J8

1.3.7.3

127.877,13

38

102860

str. Italiana

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) = 660/5.5 Suptafata carosabil (mp) = 3630

Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 1500/1.40 Suprafața trotuar (mp) = 2100

Vecinătăți =F3-4

1.3.7.3

577.412,10

39

102884

str. Liliacului

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) =442/6 Suptafata carosabil (mp) = 2652 Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = 442/1 Suprafața trotuar (mp) = 442

Vecinătăți =K8

1.3.7.3

311.782,38

40

102886

str. Lirei

Lungime/Iatime carosabil ( ml/ml) =50/3 Suptafata carosabil (mp) = 150 Lungime/Iatime trotuar ( ml/ml) = Suprafața trotuar (mp) = Vecinătăți = E2

1.3.7.3

15.115,50

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire strada

Elemente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

41

103064

str. Spartacus

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 290/8 Suptafata carosabil (mp) - 2320 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 510/1 Suprafața trotuar (mp) = 510

Vecinătăți =G4-5

1.3.7.3

285.179,10

42

103118

str. Vagonului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 60/7.5 Suptafata carosabil (mp) = 450 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 60/1

Suprafața trotuar (mp) = 60

Vecinătăți = G4

1.3.7.3

51.392,70

43

102786

str. Ep. Mihai Suciu

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 470/4.45 Suptafata carosabil (mp) = 2092 lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 940/1 Suprafața trotuar (mp) = 940

1.3.7.3

305.534,64

44

102795

str. Feleacului

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 226/3.5

Suptafata carosabil (mp) = 791

Lungime/latime trotuar ( ml/ml) =206/1

Suprafața trotuar (mp) = 206

Vecinătăți =J5,O3

1.3.7.3

100.467,69

45

102797

str. Fiammarion

Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 390/8 Suptafata carosabil (mp) = 3120 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 60/2 Suprafața trotuar (mp) = 120

Vecinătăți =G3-4

1.3.7.3

326.494,80

TOTAL

1.3.7.3

9.248.579,91


Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie Florea Eduard- membru comisie Porsztner Bela Csaba- membru comisie Pătcaș Leontin- membru comisie Tăutu Ovidiu- membru comisie Pîrv Gabor- membru comisie Stein Cătălin- membru comisie David Doina- membru comisie lacob Geanina- secretar comisie
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

/M/V •


Lista cu activele aflate in domeniul public si privat al municipiului Oradea si evaluate in baza OG 81/2003

DOMENIUL PUBLIC

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

1

067170

Teren-479 mp SC LIDER

teren si clădire grup secundar de vestiare

01.

148.490,00

Str. Cazaban

2

067192

Teren sediu PMO-P-ta Unirii 1

CF 3174, nr.topo 2872, supraf,3075 mp.

01.

1.414.500,00

3

067193

Teren imobil Teatru de vara

str.Patriotilor2, 471 mp. clădire, CF 3554, nr.topo 766/3, 767, 772

01.

216.660,00

4

067194

Teren Casa de Cultura a Municipiului

str.Moscovei 5, clădire admin., clădire productiE, anexeC

nr.topo 789,790, supraf.858 mp.

01.

1.172.540,00

sprafata 2549 mp

5

067195

Teren Casa de Cultura Băile Felix

supraf.2500 mp.

01.

748.340,00

supraf 2414 mp

6

067196

Teren Casa de Cultura Podgoria

supraf.1000 mp.

01.

153.520,00

supraf 1919 mp

7

067197

Teren Casa de Cultura a tineretului

str.Cazaban, nr.topo 1631/82, CF 1686, supraf.2333 mp

01.

723.230,00

8

067198

Teren Casa de Odihna Remeti

clădire, supraf.1222 mp

01.

94.480,00

supraf 1181 mp

9

067248

Teren -scuar - Nufărul Mc Donald s 2000 mp.

01.

620.000,00

str. Ciheiului

10

067249

Teren -scuar - Doinei - Decebal 230mp.

01.

105.800,00

11

067250

Teren -scuar - Progresului 220 mp.

01.

101.200,00

12

067251

Teren -scuar - Menumorut Doinei 1500 mp.

01.

690.000,00

13

067252

Teren -scuar - Magnoliei, Transilvaniei, Ostașilor

8800 mp

01.

2.728.000,00

s-a transformat in parcul Magnoliei,

14

102973

Parc I.C.Bratianu

transfer de la gr.1/feb.2010 □ Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 810/71.7

Suptafata carosabil (mp) = 56700 Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1320/1.50C

Suprafața trotuar (mp) = 19800 Vecinătăți =J6O

02.

3.519.000,00

NK crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

•    Valoare

evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

15

102974

Parc Petofi Sandor

transfer de la gr.1/feb.2010a Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 551.45/9□

Suptafata carosabil (mp) = 4963.05D Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 551.45/2.50D

Suprafața trotuar (mp) - 1378.625D

02.

2.917.168,20

16

102975

Parc Traian

transfer de la gr.1/feb.2010a Lungime/latime carosabil ( ml/ml) = 1340/3C

Suptafata carosabil (mp) = 4020D Lungime/latime trotuar ( ml/ml) = 1060/2D Suprafața trotuar (mp) = 2120D Vecinătăți =H6N-O4O

02.

2.824.400,00

17

601255

Malul râului Crisul Repede

 • - hcl nr.237/25.11.1999D

 • - valoare 1 leuD

01.

1.823.300,00

suprafața 36466 mp

18

601256

Malul paraului Peta

-hcl nr.237/25.11.1999D

- valoare 1 leuD

01.

1.234.500,00

suprafața 24690 mp

19

601257

Malul paraului Adona

-hcl nr.237/25.11.1999D

- valoare 1 leu

01.

479.500,00

suprafața 9590 mp

20

601258

Malul paraului Paris

-hcl 237/25.11.19990

- valoare 1 leu

01.

129.050,00

suprafața 2581 mp

21

601259

Malul paraului Crisu Mic

-hcl nr. 237/25.11.19990

- valoare 1 leu

01.

628.100,00

suprafața 12562 mp

22

601260

Malul paraului Sălbatic

-hcl nr. 237/25.11.19990

-valoare 1 leu El

01.

158.300,00

suprafața 3166 mp

23

699056

TEREN - Bazinul olimpic acoperit

 • - teren Bazin olimpic situat pe str.Aleea Ștrandului nr.110

-CF. nr,11625 ; Topo 9196/10

 • - suprafața 13.686 mpD

 • - A.L.F. nr.219/2008; HG 970/20020

01.

4.721.670,00

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Z"~\

Elemente de identificare

Cod de clasif.

! Valoare evaluata ia 31.12.2010 -lei-

Observații

24

699057

TEREN - Baza de Agrement (Precon)

 • - teren Baza de agrement (terenuri de tenis Precon)D

 • - situat pe str. Splaiul Crisanei fara numarD

-CF 86006; 86007D

 • - nr. cadastral 10885, 10886D

 • - suprafața 17.636 mpD

-HOL 834/30.11.2006D

 • - HG 970/2002C

01.

8.112.560,00

25

699058

TEREN - Casa de cultura Episcopia

 • - suprafața 2.075 mpD

 • - nr.topo 806, 807D

 • - CF.105D

-HCL nr.237/1999D

 • - HG.970/2002D

01.

435.750,00

suprafața 2075 mp

26

699059

TEREN - Grădiniță nr.2

 • - situat pe str. lalomitei nr.3 BI.AN7D

 • - CF 8012/A Seleus nr.topo 637/55D

 • - suprafața 34/320 mpD

 • - HG 970/20020

01.

99.200,00

suprafața 320 mp

27

699060

TEREN - Grădiniță nr.5

 • - str. Ana Ipatescu nr.9O

 • - Nr.cadastru 1690

 • - suprafața 506 mpD

 • - HG 970/2002C

01.

156.860,00

28

699061

TEREN - Grădiniță nr.9

 • - situat pe str. C-tin Brancus nr.12 bl .AN

33, CaramidaO

 • - CF 25824 Oradea nr.topo 4843/960

 • - suprafața 472 mpo

 • - HG 970/2002D

01.

217.120,00

29

699062

TEREN - Grădiniță nr.10

 • - str. Moscovei nr.15C

 • - CF 1669 Oradea; nr.topo 802, 8030

 • - suprafața aproximativ 1204 mpD

 • - urmeaza a fi dezmembrata□

 • - HG 970/2002D

01.

553.840,00

30

699063

TEREN - Grădiniță nr.11

 • - str. Menumorut nr.41 O

 • - nr.cadastral 479D

 • - suprafața 463 □

 • - HG 970/20020

01.

212.980,00

Nr.

crt

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

5 Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

31

699064

TEREN - Grădiniță nr.12

 • - B-dul Dacia nr.2lD

 • - nr.cadastral 1685/3D

 • - suprafața 406 mpD

 • - HG 970/2002D

01.

186.760,00

32

699065

TEREN - Grădiniță nr.14

 • - str. ion Bogdan nr.20□

 • - suprafața 2807 mpD

 • - cf ndf 2471D

 • - nr.cadastral 35230

 • - HG 970/20020

01.

589.470,00

33

699066

TEREN - Grădiniță nr.16

 • - str. Henri Berthelot nr.lc

 • - nr.cadastral 5870

 • - suprafața 711 mpD

 • - HG.970/20020

01.

327.060,00

34

699067

TEREN-Grădiniță nr. 17

 • - str. Transilvaniei nr.21 bl.A2O -cf 61382 ; nr.topo 4971/330

 • - suprafața 27 mpo

 • - HG 970/20020

01.

8.370,00

35

699068

TEREN - Grădiniță nr.18

 • - str. Anatoie France nr.59o -CF 3372; nr.topo4169/10

 • - suprafața aproximativ 420 mp cf. folosinței faptice O

 • - urmeaza a fi dezmembrară O

 • - Donație persoana fizica o

01.

130.200,00

36

699069

TEREN - Grădiniță nr.19

 • - str. Apelor nr.5D

 • - nr.cadastral 4040

 • - suprafața 2103 mpo

 • - HG 970/20020

01.

441.630,00

37

699070

TEREN - Grădiniță nr.19

 • - str. Matei Corvin nr.2310

 • - nr.topo 40240

 • - suprafața aproximativ 1200 mpD

 • - conform folosinței faptice. O

 • - urmeaza a fi dezmembrataU

 • - HG. 970/20020

01.

252.000,00

38

699071

TEREN - Grădiniță nr.20

 • - str. Posada nr.3O

 • - nr. cadastru 4010

 • - suprafața 4527 mpo

 • - HG. 970/20020

01.

1.403.370,00

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

r \

Elemente de identificare

Cod de clasif.

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

39

699072

TEREN - Grădiniță nr.22

 • - str. Clujului nr.1010

 • - nr. cadastral 403D

 • - suprafața 1693 mpD

 • - HG. 970/2002D

01.

778.780,00

40

699073

TEREN - Grădiniță nr.23

~ B-dul Republicii nr.41 □

 • - nr. cadastral 170D

 • - suprafața 2745 mpD

 • - HG.970/2002□

01.

1.262.700,00

41

699074

TEREN - Grădiniță nr.24

 • - str.Dimitrie Cantemir nr.82O

 • - nr.cadastral 477□

 • - suprafața 1312 mpD

 • - HG.970/2002D

01.

603.520,00

42

699076

TEREN - Grădiniță nr.27

 • - str. Păunului nr.llj

 • - CF 68505 ; nr.topo 8768/77; 8768/78;

8768/79D

 • - HG.970/2002C

01.

100.440,00

suprafața 324 mp

43

699077

TEREN - Grădiniță nr.28

 • - str. Onisifor Ghibu nr.16D

 • - CF 1497 nr.topo 9414D

 • - suprafața aproximativ 2540 mp cf.folosintei fapticeC

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

 • - HG. 970/2002E

01.

787.400,00

44

699078

TEREN - Grădiniță nr,30

 • - str. Mihai Viteazul nr.6E) -cf.77765; nr.topo 3131/1; □ 3132/15; 3138/1; 3132/7; 3138/4 L

 • - suprafața 1397,18 mpD

 • - contract de vanz.cumparare nr.12221/15.08.2002U

01.

642.702,80

45

699080

TEREN - Grădiniță nr.34

 • - str.Parcul Petofi nr.36D

 • - CF ndf 11571; nr.cadastru 10893D

 • - suprafața 3014 mpD

 • - HG.970/2002G

01.

1.386.440,00

46

699081

TEREN - Grădiniță nr.41

 • - str. Cantacuzino nr.68o

 • - CF 23123 nr.topo 4980/32; 4980/33D

 • - suprafața 1470 mpD

 • - HG.970/2002D

01.

455.700,00

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

’ Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

47

699083

TEREN - Grădiniță nr.44

 • - str. Aviatorilor nr.2D

 • - nr.cadastral 474; CF ndf 9577□

 • - suprafața 1586 mpD

 • - HG.970/2002D

01.

333.060,00

48

699084

TEREN - Grădiniță nr.45

 • - nr.cadastru 473C

 • - suprafața 6684 mpD

 • - HG. 970/2002C

 • - str. Aluminei nr. 100A

01.

2.072.040,00

49

699085

TEREN - Grădiniță nr.46

 • - str. Feldioarei nr.17D

 • - cf 19868; nr.topo 9531C

 • - suprafața aprox.1149 mp conf.folosinței faptice □

 • - urmeaza a fi dezmembrata!!’

-HG 970/2002D

01.

241.290,00

50

699086

TEREN - Grădiniță nr.49

 • - str. General Mosoiu nr.20l’j

 • - CF 14589 , nr.topo 2017c

 • - suprafața aproximativ 1372 mpc

 • - urmeaza a di dezmembrata^

 • - HG. 970/20020

01.

631.120,00

51

699087

TEREN - Grădiniță nr.50

 • - str.Cazaban nr.35 □

 • - suprafața 2151D

 • - CF ndf 11624; nr.cadastral 1303/213

 • - Protocol 12.09.1997D

 • - HG. 970/20020

01.

666.810,00

52

699088

TEREN - Grădiniță nr. 51

 • - str. Calea Clujului nr. 18613 -CF1196; Nr. topo 7600/10

 • - suprafața aproximativ 3748 mp. cf. folosinței fapticeD

 • - urmeaza a fi dezmembrata.O -HG 970/2002.0

01.

787.080,00

53

699089

TEREN - Grădiniță nr.52

 • - str. Calugareni nr.8/a ; CF 19858 nr.topo 5128/110

 • - CF 16613 nr.topo 5150/24; 5128/35; 5186/7; 5151/30

5151/9; 5152/3; 5152/11 urmeaza a fi dezmembrataO

 • - suprafața aproximativ 6503 mpO

 • - HG.970/2002

01.

2.015.930,00

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de ciasif.

‘ Valoare evaluata Ia 31.12.2010 -lei-

Observații

54

699090

TEREN - Grădiniță nr.53

 • - str. Calugareni nr.4/aD

 • - cf 16613 nr.topo 5125/15D

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

 • - HG.970/2002Q

01.

1.972.530,00

suprafața 6363 mp

55

699091

TEREN - Grădiniță nr.54

 • - B-dul Dacia nr.110D

 • - nr.cadastral 400D

 • - suprafața 6510 mpD

 • - HG.970/2002C

01.

2.994.600,00

56

699092

TEREN - Grădiniță nr.55

 • - str. Hațegului nr.32c

 • - nr.cadastral 1283D

 • - suprafața 4870 mpD

 • - protocol nc. 12/08.19973D

 • - HG.970/2002D

01.

1.022.700,00

57

699093

TEREN - Școala loan Slavici

 • - str. Clujului nr.18801

 • - suprafața 2268 mp; CF 11957 OradeaO

 • - nr.cadastral 10891c

 • - HG.970/2002C

01.

476.280,00

58

699094

TEREN - Școala nr.2 Alex. Roman -str.Clujului nr.66

 • - str. Clujului nr.66O

 • - CF 40640

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

 • - HG.970/2002O

01.

4.806.080,00

suprafața 10448 mp

59

699095

TEREN - Școala nr.2 Alex. Roman str.Clujului nr.106

 • - str. Clujului nr.106c

 • - CF 38820

 • - urmeaza a fi dezmembrataO

 • - HG.970/20020

01.

3.475.720,00

suprafața 11212 mp

60

699096

TEREN - Școala Oltea Doamna - str.

Parc Traian

 • - str. Parcul Traian nr.16 □

 • - suprafața 7095 mpO

 • - cf 12176; nr.cadastral 109030

 • - HG.970/2002

01.

3.263.700,00

61

699097

TEREN - Școala Oltea Doamna - str. G.Enescu

 • - str. George Enescu 0

 • - suprafața 151 mpD

01.

69.460,00

62

699152

TEREN - Aferent altor imobile

 • - suprafața de 1.887 mpO

 • - HG.970/2002

01.

0,00

clădirile au fost demolate si terenurile retrocedate

Nr. cri.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasîf.

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

63

699098

TEREN - Școala Oltea Doamna -Podgoria

 • - Podgoria CF 845; nr.topo 1888/2, 1890/4, CF 31740 □

 • - nr.topo 514/3D

 • - urmeaza a fi dezmembrata!?

 • - HG 970/20020

01.

622.400,00

suprafața 7780 mp

64

699099

TEREN - Școala nr. 5 M.Corvin 106/A

 • - str. Matei Corvin 106/aO

 • - nr. cadastral 405D

 • - suprafața 9993 mp. O

 • - HG.970/2002D

01.

2.098.530,00

65

699100

TEREN - Școala nr. 5 M.Corvin 103

 • - str. Matei Corvin nr.103o

 • - suprafața conform folosinței fapticeO

 • - urmeaza a fi dezmembrata!?

 • - HG 970/20020

01.

247.380,00

suprafața 1178 mp

66

699101

TEREN - Școala nr. 5 M.Corvin 162

 • - str. Matei Corvin nr.162o

 • - suprafața conform folosinței fapticeO

 • - urmeaza a fi dezmembrata!?

 • - HG. 970/2002

01.

212.940,00

suprafața 1014 mp

67

699102

TEREN - Școala Dimitrie Cantemir

 • - str. Sextil Puscariu nr.2/aO

 • - CF ndf 10786; Nr. cad. 108520

 • - suprafața 7620 mp. O

 • - HG.970/20020

01.

2.362.200,00

68

699103

TEREN - Școala nr.7 L.Suciu

 • - str. Grivitei nr.2O

 • - CF. 3174; nr.topo 33910

 • - suprafața aprox.5716 mp. conform folosinței fapticeO

-ANUL 1950

 • - urmeaza a fi dezmembrata

01.

2.629.360,00

69

699104

TEREN - Școala nr.8 N.Balcescu

 • - str. Eroul M. Cosma nr.8D

 • - CF 31860 nr.topo 3124/6C

 • - suprafața conform folosinței fapticeO

 • - urmeaza a fi dezmembrata!?

 • - HG.970/20020

01.

2.916.860,00

suprafața 6341 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

"1 Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

70

699105

TEREN - Școala G.Cosbuc str.M.Eminescu

 • - str. M. Eminescu nr.28D

 • - CF.13139 nr.topo 1169H

 • - suprafața conform folosinței fapticeo

 • - urmeaza a fi dezmembrata□

 • - HG 970/20020

-ANUL 1984

01.

1.242.000,00

suprafața 2700 mp

71

699106

TEREN - Școala G.Cosbuc str.T.Vladimirescu

 • - str. T.VIadimiresc nr.6G

 • - suprafața conform folosinței fapticeo

 • - urmeaza a fi dezmembrataO

 • - anul 1984D

 • - HG.970/2002O

01.

460.460,00

suprafața 1001 mp

72

699107

TEREN - Școala G.Cosbuc str. Stanisoarei

 • - str. Stanisoarei nr.4O

 • - CF 3646 nr. topo 978/30 □

 • - suprafața conform folosinței fapticeo

 • - urmeaza a fi dezmembrataO

 • - anul 1984D

HG.970/2002C

01.

572.240,00

suprafața 1244 mp

73

699108

TEREN - Școala Decebal str.Shakespeare

 • - str. Shakespeare nr.22D

 • - CF 4260, 2644, 3162 nr. topo 4767/5, 4768/40

2067, 2608, 3072/2, 3072/200

 • - suprafața conform folosinței fapticeo-

 • - urmeaza a fi dezmembrataO

-anul 1977D

 • - HG.970/20020

01.

3.555.800,00

suprafața 7730 mp

74

699109

TEREN - Școala Decebal str. Decebal

 • - str. Decebal nr.60o

 • - suprafața conform folosinței fapticeo

 • - urmeaza a fi dezmembrataO

 • - anul 19050

 • - HG 970/2002!

01.

1.052.940,00

suprafața 2289 mp

75

699110

TEREN - Școala Decebal str. Cazărmii

 • - str. Cazărmii nr.7o

 • - suprafața conform folosinței fapticeo

 • - urmeaza a fi dezmembrataO

 • - anul 1964D

 • - HG 970/2002

01.

764.980,00

suprafața 1663 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

) Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

76

699111

TEREN-Școala nr.11

 • - str. Moscovei nr.55D

 • - nr. topo 4980/43□

 • - suprafața 10621 mpD

 • - anul 1985D

 • - HG.970/2002

01.

4.885.660,00

77

699112

TEREN - Școala nr.12 Avram lancu

 • - str. Gheorghe Pop Basesti nr.9D

 • - Nr.cadastral 9175, 9174D

-CF 90158 si 90157D

 • - suprafața 13755 mpD

-anul 1933D

 • - HG.970/2002D

01.

4.264.050,00

78

699113

TEREN - Școala Ion Bogdan

 • - str. Ion Bogdan nr.20c

 • - suprafața conform folosinței fapticeD

 • - urmeaza a fi dezmembrata

01.

395.850,00

suprafața 1885 mp

79

699114

TEREN - Școala nr.14 Dacia str.B-dul

Dacia nr.25

 • - str. B-dul Dacia nr.25D

 • - suprafața 9744 mpD

 • - CF ndf 8591; nr.cadastral 9211/1,

9211/2C

-HG.970/2002

01.

4.482.240,00

80

699115

TEREN - Școala nr.14 Dacia str.Calimanesti nr.10

 • - str. Calimanesti nr.10D

 • - suprafața conform folosinței fapticeD

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

-HG.970/2002

01.

244.280,00

suprafața 788 mp

81

699116

TEREN-Școala nr.16

 • - str. Calugareni nr.4D

 • - nr.cadastral 109D

 • - suprafața 9781 mpD

 • - HG.970/2002

01.

3.032.110,00

82

699118

TEREN - Școala nr.18 O.Goga

 • - str. Lapusului nr.13l]

 • - suprafața conform folosinței fapticeD

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

 • - anul 1984 n

 • - HG.970/2002D

01.

2.154.500,00

suprafața 6950 mp

83

699119

TEREN - Grup școlar Transilvania

 • - str. Cazaban nr.48D

-cf.181 nr. topo 3144/2□

 • - suprafața aproximativ 8506 mpD

 • - urmeaza a fi dezmembrata□

 • - anul 19820

 • - HG 970/2002

01.

2.636.860,00

suprafața 7468 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

1 Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

84

699120

TEREN - Grup școlar R.Ciorogariu

 • - str. Louis Pasteur nr.88D

 • - cf. 13027 nr.topo 6281/1, 6282/14D

 • - suprafața aproximativ 921,90 mpO

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

-anul 1982C

 • - HG.970/2002

01.

424.074,00

85

699121

TEREN - Grup școlar C.Brancusi

-str. Menumorut nr.33D

 • - CF 1852, 21053 nr.topo 1412, 1413, 1900/6D

 • - suprafața 3689 mpO

 • - urmeaza a fi dezmembratao

 • - anul 1981C

 • - HG.970/20020

01.

1.696.940,00

86

699122

TEREN - Grup școlar T.Vuia

 • - str. Brancoveanu 12/AD

 • - nr.cadastral 1168C

 • - suprafața 11303 mpD

 • - anul 1971 □

 • - HG. 970.2002

01.

5.199.380,00

87

699123

TEREN - Grup școlar M.Viteazul

 • - str. Poenitei nr.25D

 • - nr. topo 4777/45; 46; 4775/1,2;

4768/108, 109, 110D

 • - suprafața aproximativ 17728D

 • - urmeaza a fi dezmembrata^ a anul 19780

 • - HG. 970/2002

01.

5.495.680,00

88

699124

TEREN - Grup școlar Ec.P.Cosma

 • - str. Orsovei nr.5O

-CF 1711 nr.topo 1373, 1374;O

 • - CF 1841 nr.topo 13690

-CF.13071 nr.topo 1370,1371,13720

 • - suprafața nr.8150 mpO

 • - urmeaza a fi dezmembratao

 • - anul 19860

 • - HG.970/2002C

01.

3.749.000,00

89

699125

TEREN - Grup școlar A.Saguna - str. C.Brancus

 • - str. Constantin Brancus nr.12O

 • - suprafața conform folosinței fapticeO

 • - urmeaza a fi dezmembratao

 • - anul 19660

 • - HG.970/2002

01.

1.127.920,00

suprafața 2452 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

) Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

90

699126

TEREN - Grup școlar A.Saguna - str. Muntele Gaina

 • - str. Muntele Gaina □

 • - CF. 13803 nr.topo 32990

 • - suprafața aproximativ 6288 mpc

 • - urmeaza a fi dezmembratac

 • - anul 1900c

 • - HG.970/2002

01.

1.949.280,00

91

699127

TEREN - Grup școlar A.Saguna - str. G.Magheru

 • - str. General Magheruc

 • - suprafața conform folosinței fapticeC

 • - urmeaza a fi dezmembratac

 • - anul 1966C

 • - HG.970/20020

01.

2.806.000,00

suprafața 6100 mp

92

699128

TEREN - Grup școlar A.Saguna -str.Scolii

 • - str. ScoliiC

 • - suprafața conform folosinței faptice□

 • - urmeaza a fi dezmembratac

 • - anul 19950

 • - HG 970/20020

01.

570.400,00

suprafața 1840 mp

93

699129

TEREN - Grup școlar Sanitar

V.Voiculescu

 • - str. Louis Pasteur nr.8801

 • - suprafața conform folosinței fapticeC

 • - urmeazaa fi dezmembratac

 • - anul 19950

 • - HG 970/2002C

01.

623.760,00

suprafața 1356 mp

94

699132

TEREN - Colegiul Mihai Eminescu

 • - str.R.Ciorogariu nr.18D

-cf.3159, 12983, 3160C

 • - nr.topo 845, 848, 850, 8510

 • - suprafața conform folosinței faptice □

 • - urmeaza a fi dezmembrate

 • - HG.970/2002

01.

5.290.000,00

suprafața 11500 mp

95

699133

TEREN - Lic.Teoretic O.Ghibu

 • - str. Onisifor Ghibu nr.3O

 • - suprafața aproximativ 10879 mpO

 • - urmeaza a fi dezmembratac

 • - anul 1995C

 • - HG.970/2002C

01.

3.372.490,00

96

699134

TEREN - Lic. Sportiv Bihorul - str. Matei Basarab

 • - str. Matei Basarab nr.4C

 • - suprafața conform folosinței fapticeC

 • - urmeaza a fi dezmembratac

 • - HG 970/2002C

01.

1.377.700,00

suprafața 2995 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

J Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

97

699135

TEREN - Lic. Sportiv Bihorul - str. Fagarasului

 • - str. Fagarasului nr.5C

 • - suprafața conform folosinței fapticen

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

 • - HG.970/2002

01.

8.925.000,00

suprafața 42500 mp

98

699139

TEREN - Lic. de Arta - Parc Petofi nr.24

 • - str. Parcul Petofi nr.24□

 • - nr.topo 1053 □

 • - suprafața conform folosinței fapticeC

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

 • - anul 1895C

 • - HG.970/2002C

01.

460.000,00

suprafața 1000 mp

99

699140

TEREN - Lic. de Arta - Parc Petofi nr.26

 • - str. Parcul Petofi nr.26□

 • - nr.topo 1055D

 • - suprafața conform folosinței fapticeC

 • - urmeaza a fi dezmembrata^

 • - anul 1895Q

 • - HG.970/20020

01.

966.000,00

suprafața 2100 mp

100

699141

TEREN - Lic. de Arta - str. Nicolae Jiga

 • - str. Nicolae Jiga nr.bi/AL

-CF ndf 11824D

 • - nr.cadastral 10895D

 • - suprafața 1404 mpO

 • - anul 18960

 • - HG.970/2002G

01.

645.840,00

101

699142

TEREN - Lic. de Arta - str. Lamaitei

 • - str. Lamaitei nr.4D

 • - CF ndf 11823; nr.cadastral 108941:

 • - suprafața 2359 mpO

 • - anul 18960

 • - HG 970/20020

01.

1.085.140,00

102

699143

TEREN - Lic. Aurel Lazar

 • - str. Avram lancu nr.10O

-CF 2609, 3174, 103720

 • - nr.topo 2079, 2080, 2081, 2082/1C

 • - suprafața aproximativ 4091 mpO

 • - urmeaza a fi dezmembrataO

 • - anul 19750

 • - HG.970/20020

01.

1.881.860,00

r Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Cod de clasif.

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

103

699144

TEREN - Lic. Lucian Blaga

-Aleea Posada nr.lD

 • - Nr.topo 5134/20 □ -CF 18925D

 • - suprafața aproximativ 7475 mpC

 • - urmeaza a fi dezmembrata^ -anul 19720

 • - HG.970/2002

01.

2.317.250,00

104

699147

TEREN-D.M.U. 12 P

 • - Episcopia Bihor str. Matei Corvin nr.59O

 • - suprafața 726 mpC

-HCL 237/1999

01.

152.460,00

105

699149

TEREN - CRESA Secția 1 P-ta 1 Decembrie

- P-ta 1 Decembriec -HCL 237/1999

01.

631.120,00

suprafața 1372 mp

106

699150

TEREN - CRESA Secția 2 str.Gradinarilor nr.8

- str. Grădinarilor nr.8O

-HCL nr.237/1999

01.

268.800,00

suprafața 1280 mp mp

107

699153

TEREN - Imobil Gutemberg nr.8

-clădire 221 mpO

 • - CF convertit 151604C

 • - Nr.cad.7505O

 • - suprafața totala 2118 mpn -HCL 237/19990

 • - HG 970/2002

01.

444.780,00

108

699154

TEREN - Orășelul Copiilor

-str. Corneliu Coposu nr.8o

 • - CF convertit 151424 si 1514270

 • - nr.cadastral 9212 si 92130

 • - suprafața 14556 mp

01.

4.512.360,00

109

699469

TEREN - Centru de Transf.Sanguine

 • - suprafața 3.422 mp □

 • - protocol 126/14.07.2004 -str. Louis Pasteur nr. 30

01.

1.574.120,00

110

Teren Sos. Borșului nr. 23 suprafața 15.943 mp

-dat in concesiune ia SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 162892, nr. CF 162892 -HCL 242/2006, HCL 288/2010

01

1.275.440,00

111

Teren Sos. Borșului nr. 23 suprafața 45.153 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 162893, nr. CF 162893 -HCL 242/2006, HCL 288/2010

01

3.612.240,00

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

Valoare

Observații

Cod de clasif.

evaluata la

31.12.2010

-lei-

112

Teren Sos. Borșului nr. 23 suprafața 4481 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 20266, nr. CF 161827

-HCL 242/2006, HCL 911/2008

01

358.480,00

TOTAL, din care

174.952.155,00

loc de folosința Gospodăria Comunala grupa 01

8.916.760,00

loc de folosința Gospodăria Comunala grupa 02

9.260.568,20

loc de folosința Administrația Imobiliara Oradea grupa 01

160.789.235,00

Ioc de folosința SC Electro centra le Oradea SA grupa 01

5.246.160,00

DOMENIUL PRIVAT

1

Teren Sos Borșului nr. 23 suprafața 12546 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 20270, nr. CF 168394 (provenit din conversia CF nr. 93831) -HCL 242/2006, HCL 911/2008

01

1.003.680,00

2

Teren Sos Borșului nr. 23 suprafața 34270 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 202268, nr. CF 93833 -HCL 242/2006, HCL 911/2008

01

2.741.600,00

3

Teren Sos Borșului nr. 23 suprafața 14106 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 20269, nr. CF 93832

-HCL 242/2006, HCL 911/2008

01

1.128.480,00

4

Teren Sos Borșului nr. 23 suprafața 112929 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 162891, nr. CF 162891 -HCL 242/2006, HCL 113/2010

01

9.034.320,00

5

Teren Sos Borșului nr. 23 suprafața 14873 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 20272, nr. CF 165903 (provenit din conversia CF nr. 93836) -HCL 242/2006, HCL 911/2008

01

1.189.840,00

Nr. crt.

Nr.

inventar

Denumire activ

Elemente de identificare

z c

Cod de

clasif.

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

6

Teren Sos Borșului nr. 23 suprafața 27666 mp

-dat in concesiune la SC Electrocentrale Oradea SA

Nr. cadastral 20276, nr. CF 161828 (provenit din conversia CF nr. 93834) -HCL 242/2006, HCL 911/2008

01

2.213.280,00

TOTAL loc de folosința SC Electrocentrale Oradea^SA^

01

17.311.200,00

Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie Florea Eduard- membru comisie Porsztner Bela Csaba- membru comisie Pătcaș Leontin- membru comisie Tăutu Ovidiu- membru comisie Pîrv Gabor- membru comisie Stein Cătălin- membru comisie.— David Doina- membru comisie îacob Geanina- secretar comisiePRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

LOC DE FOLOSINȚA: ADMINISTRAȚIA IMOBILIARA ORADEA

Lista cu activele aflate in domeniul public al municipiului Oradea si evaluate in baza OG 81/2003

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

1

103327

Parcare cu plata ADY ENDRE ■

40 locuri

- în zona B5 cu suprafața de 644 mp (intre Moscovei - P-ta Ferdinand)

-poz.6101 din HG. 970/2002

1.1.5.1.

57.444,80

2

103328

Parcare cu plata ANDREI SAGUNA-25 locuri

 • - intre str.A.Lazar si Parcul TraianD

 • - ANDREI SAGUNA în zona B5 cu suprafața de 495 mp

 • - HG 970/2002 actualizat

 • - poz.6102

1.1.5.1.

44.154,00

3

103329

Parcare cu plata AUREL

LAZAR - 82 locuri

 • - AUREL LAZAR (intre REPUBLICI -SAGUNA) în zona B5 cu suprafața de 875 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6103

1.1.5.1.

91.430,00

suprafața este de 1025 mp

4

103330

Parcare cu plata B-DUL DECEBAL - 40 locuri

 • - B-DUL DECEBAL (GRADINA ZOOLOGICA) -TIR în zona B5 cu suprafața de 1443 mp

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6104

1.1.5.1.

128.715,60

Parcare concesionata

5

103331

Parcare cu plata B-DUL MAGHERU - 57 locuri

 • - B-DUL MAGHERU (intre G. ENESCU -PASTEUR) în zona B5 cu suprafața de 850 mp

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6105

1.1,5.1.

75.820,00

6

103332

Parcare cu plata B-DUL MAGHERU -21 locuri

 • - B-DUL MAGHERU (intre G. ENESCU -PITAGORA) în zona B5 cu suprafața de 262 mp

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6106

1.1.5.1.

23.370,40

7

103333

Parcare cu plata B-DUL MAGHERU - 9 locuri

 • - B-DUL MAGHERU (in fata la Proiect Bihor) zona B5 cu suprafața de 80 mp

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6107

1.1.5.1.

10.035,00

suprafateste de 112,5 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

8

103334

Parcare cu plata CUZA VODĂ -

115 locuri

 • - CUZA - VODĂ (intre str. S.Micu si M.Viteazul) zona B5 cu suprafața de 1350 mp

 • - HG.970/2002

 • - poz.6109

1.1.5.1.

164.128,00

suprafața este de 1840 mp

9

103335

Parcare cu plata GEORGE

ENESCU- 50 locuri

 • - GEORGE ENESCU (intre Magheru si I.Vulcan) în zona B5 cu suprafața de 750 mp

 • - HG.970/2002

 • - poz.6110

1.1.5.1.

71.360,00

suprafața este de 800 mp, locația este intre Magheru si Parcul Traian

10

103336

Parcare cu plata GRIVITEI -

88 locuri

 • - intre Independentei si 12 Octombrie

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6111

1.1.5.1.

98.120,00

suprafața este de 1100 mp

11

103337

Parcare cu plata

INDEPENDENTEI - 46 locuri

 • - intre P-TA UNIRII - P-TA 1 DECEMBRIE

 • - HG 970/2002 actualizata

 • - poz.6112

1.1.5.1.

65.651,20

suprafața este de 736 mp

12

103338

Parcare cu plata IOSIF

VULCAN -17 locuri

 • - intre str. Grigorescu si Libertății

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6113

1.1.5.1.

24.262,40

suprafața este 272 mp

13

103339

Parcare cu plata LIBERTĂȚII

40 locuri

 • - intre I.Vulcan si Parc Traian zona B5 cu suprafața de 562 mp

-HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6114

1.1.5.1.

57.088,00

suprafața este de 640 mp

14

103340

Parcare cu plata LIBERTĂȚII •

70 locuri

 • - LIBERTĂȚII (intre N. GRIGORESCU -1. VULCAN) în zona B5 cu suprafața de 945 mp

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6115

1.1.5.1.

84.294,00

15

103341

Parcare cu plata PRIMĂRIEI

95 locuri

 • - intre P-TA UNIRII - J. CALVIN în zona B5 cu suprafa?a de 795 mp

 • - HG.970/2002

 • - poz.6116

1.1.5.1.

135.584,00

suprafața este de 1520 mp

16

103342

Parcare cu plata MADACH

IMRE -14 locuri

 • - MADACH IMRE în zona B5 cu suprafa?a de 140 mp

 • - 970/2002

 • - poz.6117

1.1.5.1.

19.980,80

suprafața este de 224 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Eimente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

17

103343

Parcare cu plata Ml HAI

EMINESCU 80 locuri

 • - intre str. Deltei si Tribunalului

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6118

1.1.5.1.

114.176,00

suprafața este de 1280 mp aceasta poziție este inclusa la nr. de inventar 103368

18

103344

Parcare cu plata MOSCOVEI -

27 locuri

 • - intre Republicii si Patriotilor

 • - HG 970/2002 actualizat

 • - poziția 6120

1.1.5.1.

30.105,00

suprafața este de 337,5 mp

19

103345

Parcare cu plata MOSCOVEI -

14 locuri

 • - intre Patriotilor si Baritiu

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6121

1.1.5.1.

19.980,80

suprafața este de 224 mp

20

103346

Parcare publica Nufărului - 54 locuri

 • - intersecția cu Morii

 • - HG 970/2002 actualizat

1.1.5.1.

77.068,80

suprafața este de 964 mp

21

103347

Parcare cu plata PARCUL

TRAIAN - 21 locuri

 • - in fata la Rom control

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6123

1.1.5.1.

23.415,00

suprafața este de 262,5 mp

22

103348

Parcare cu plata P-ta 1

Decembrie -113 locuri

 • - PIAȚA 1 DECEMBRIE (intre CELE 3 CRISURI - INDEPENDENTEI) în zona B5 cu suprafața de 858 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6124

1.1.5.1.

137.635,60

suprafața este de 1543 mp sunt 110 locuri

este inclus si nr. de inventar 669181

23

103349

Parcare cu plata P-ta 1

Decembrie - 72 locuri

 • - PIAȚA 1 DECEMBRIE (intre M. VITEAZUL -P-ta Independentei)) în zona B5 cu suprafața de 810 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6125

1.1.5.1.

102.758,40

suprafața este de 1152 mp

24

103350

Parcare publica Aleea Posada -

25 locuri

 • - intre str. Selimbarului si Transilvaniei

 • - HG.970/2002 actualizata

1.1.5.1.

35.680,00

suprafața este de 400 mp

25

103351

Parcare cu plata ParcTraian -

27 locuri

 • - Parc Traian in fata la Tribunal

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

30.105,00

suprafața este de 337,5 mp

26

103352

Parcare publica Aleea Ștrandului - 42 locuri

 • - Aleea Ștrandului - Bazin Olimpic

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

59.942,40

suprafața este de 672 mp

27

103353

Parcare cu plata Patriotilor - 42 locuri

 • - intre Ady Endre si Moscovei

 • - HG 970/2002 actualizata

 • - poz.6130

1.1.5.1.

46.830,00

suprafața este de 525 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata Ia 31.12.2010 -lei-

Observații

28

103354

Parcare cu plata REPUBLICII ■

18 locuri

 • - intre P.Petofi si N.Jiga

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6135

1.1.5.1.

25.689,60

suprafața este de 288 mp

29

103355

Parcare cu plata REPUBLICII -

12 locuri

 • - B-dul Republicii

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

30

103356

Parcare cu plata ROMAN

CIOROGARIU -63 locuri

 • - intre N.lorga si Republicii

 • - HG 970/2002 actualizat

 • - poz.6136

1.1.5.1.

79.611,00

suprafața este de 892,5 mp

31

103357

Parcare cu plata Teatrului - 30 locuri

 • - Hotel Astoria

 • - HG 970/2002 actualizat

 • - poz.6138

1.1.5.1.

33.450,00

suprafața este de 375 mp

32

103358

Parcare cu plata TRAIAN

MOSOIU -74 locuri

 • - intre A.Iancu si M. Viteazul

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6139

1.1.5.1.

105.612,80

suprafața este de 1184mp

33

103359

Parcare cu plata

TRIBUNALULUI -113 locuri

 • - TRIBUNALULUI ( spate si lateral) în zona B5 cu suprafața de 540 mp

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6140

1.1.5.1.

48.168,00

sunt 34 locuri

34

103360

Parcare cu plata VASILE ALECSANDRI - 72 locuri

 • - intre str. P-ta Unirii si 1 Decembrie

 • - HG.970/2002 actualizat

 • - poz.6141

1.1.5.1.

102.758,40

suprafața este de 1152 mp

35

103361

Parcare cu plata CALEA

AVERESCU - 23 locuri

 • - Calea Averescu în zona B5 cu suprafața de 900 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

1.1.5.1.

11.150,00

10 locuri, suprafața este de 125 mp

36

103362

Parcare cu plata CALEA

CLUJULUI - 92 locuri

 • - Calea Clujului (intre P-ta Independentei si Mierlei) în zona B5 cu suprafața de 1071 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6143

1.1.5.1.

102.580,00

suprafața este de 1150 mp

37

103363

Parcare publica D.Cantemir -

25 locuri

 • - intre S.Puscariu si Fagarasului

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

35.680,00

suprafața este de 400 mp

38

103364

Parcare cu plata CUZA VODĂ

 • - Cuza Vodă (intre Titu Maiorescu si Mihai Viteazul) în zona B5 cu suprafața de 278 mp

 • - HG.970/2002

 • - poziția 6145

1.1.5.1.

84.026,40

sunt 65 locuri          suprafața

este de 542 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Eimente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

39

103365

Parcare cu plata DACIA - 40 locuri

 • - intre Spartacus si Decebal

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6146

1.1.5.1.

57.088,00

suprafața este de 640 mp

40

103366

Parcare publica - 66 locuri

 • - intre Dacia si P-ta Decebal în zona B5 cu suprafața de 2978 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6147

1.1.5.1.

265.637,60

41

103367

Parcare cu plata DUNĂRII -

110 locuri

 • - intre str. Rovine si Republicii; CF 86345 Oradea;

 • - nr.cadastral 13085; suprafața 6445 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6148

1.1.5.1.

574.894,00

110 locuri

42

103368

Parcare cu plata EMINESCU -

30 locuri

 • - intre str. Gh. Lazar si N.lorga

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6149

1.1.5.1.

119.305,00

sunt 100 locuri    suprafața este

de 1337,5 mp

pe aceasta poziție s-au comasat nr.

de inventar 666194 si 103343

43

103369

Parcare cu plata EPISCOP

MINAI PAVEL-70 locuri

 • - intre str. J.Calvin si P-ta Uniriic

 • - Episcop Mihai Pavel în zona B5 cu suprafața de 960 mp

 • - poz.6150

1.1,5.1.

85.632,00

44

103370

Parcare cu plata GH. DIMA -

15 locuri

 • - Gheorghe Dima în zona B5 cu suprafața de 225 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

1.1,5.1.

20.070,00

45

103371

Parcare cu plata IULIU MANIU

- 57 locuri

 • - luliu Maniu (intre str. S.Micu si A.lancu)

 • - poz.6152

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

81.350,40

suprafața este de 912 mp

46

103372

Parcare cu plata

MENUMORUT - 78 locuri

 • - Menumorut (intre Doinei si Decebal) în zona B5 cu suprafața de 1303 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

-poz.6153

1.1.5.1.

116.227,60

47

103373

Parcare publica str. O.GHIBU -

106 locuri

 • - intre A.Zidarilor si A.Forajului

 • - HG.970/2002 actualizata

1.1.5,1.

151.283,20

suprafața este de 1696 mp

48

103374

Parcare publica str. Berzei - 49 locuri

- intre Ștefan Cel Mare si Șirul Canonicilor -HG 970/202 actualizata

1.1.5.1.

69.932,80

suprafața este de 784 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

49

103375

Parcare cu plata ALEEA

GOJDU -102 locuri

 • - Aleea Gojdu în zona B5 cu suprafața de 1190 mp

 • - HG 970/2002

-POZ.6157

1.1.5.1.

120.910,60

suprafața este de 1355,5 mp

50

103376

Parcare publica Aleea Ștrandului - 52 locuri

 • - Bazin Olimpic

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

74.214,40

51

103377

Parcare publica str. Primăriei -

32 locuri

- HG 970/2002 actualizat

1.1.5.1.

135.584,00

sunt 95 locuri         suprafața este

de 1520 mp

52

103378

Parcare publica str. Calea

Clujului - 75 locuri

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6160

1.1.5.1.

107.040,00

suprafața este de 1200 mp

53

103379

Parcare publica Casa de știința pt.Tineret- 210 locuri

 • - Cazaban (platou din fata Casei Tineretului) în zona B5 cu suprafața de 890 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6161

1.1.5.1.

79.388,00

sunt 29 locuri

54

103380

Parcare publica Sala Sporturilor

- 29 locuri

 • - Cazaban (platou din fata Sălii Sportului) în zona B5 cu suprafața de 8480 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz. 6162

1.1.5.1.

756.416,00

sunt 210 locuri

55

103381

Parcare publica CAZABAN - 45 locuri

 • - Cazaban (langa Lic.Don Oreona) în zona B5 cu suprafața de 1440 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6163

1.1.5.1.

128.448,00

56

103382

Parcare cu plata CORNELIU

COPOSU -129 locuri

 • - Corneliu Coposu (Spitalul de copii) CF.87724 Oradea,

 • - nr. cadastral 13102

 • - suprafața = 5467 mp

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

487.656,40

57

103383

Parcare publica str. Antonescu -

14 locuri

 • - Poligrafie intre L.Biaga si Magurei

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5.1.

19.980,80

suprafața este de 224 mp

58

103384

Parcare publica B-dul Dacia -

96 locuri

 • - Dacia (intre Progresului si Carpati)

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6166

1.1.5.1.

137.011,20

suprafața este de 1536 mp

59

103385

Parcare cu plata DECEBAL -

66 locuri

 • - Decebal (intersecție cu Menumorut) în zona B5 cu suprafața de 595 mp

 • - poz. 6167

 • - HG.970/2002

1.1.5.1.

73.590,00

suprafața este de 825 mp

Nr. cri.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

60

103386

Parcare cu plata B-dul DECEBAL - 48 locuri

 • - Decebal (intre str. T.VIadimirescu si S.Barnutiu)

 • - HG.970/2002

 • - poz.6168

1.1.5.1,

68.505,60

suprafața este de 768 mp

61

103387

Parcare publica Densusianu -

24 locuri

 • - Densuseanu (P-ta losia Nord) în zona B5 cu suprafața de 819 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6169

1.1.5.1.

73,054,80

62

103388

Parcare cu plata

INDEPENDENTEI -105 locuri

 • - Independentei (statuia lui Eminescu) în zona B5 cu suprafața de 4140 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

-poz.6170

1.1.5,1.

369,288,00

63

103389

Parcare publica str. Atelierelor -

78 locuri

- HG.970/2002 actualizata

1.1.5.1.

111.321,60

suprafața este de 1248 mp

64

103390

Parcare cu plata

M.Kogalniceanu -110 locuri

 • - intre str. Crinului si P-ta Agro cu suprafața de 6780 mp

 • - HG.970/2002 actualizata

-poz.6172

1.1.5,1.

604.776,00

65

103391

Parcare publica SPLAIUL

CRISANEI -158 locuri

 • - Splaiul Crisanei paralel cu Crisul Repede

 • - HG 970/ 2002 actualizata

 • - poz.6175

1,1.5,1,

225.497,60

suprafața este de 2528 mp

66

103392

Parcare publica Barierei - 74 locuri

 • - intre str. Fluviului si Cerbului

 • - HG.970/2002 actualizat

1.1.5,1.

105.612,80

suprafața este de 1184 mp

67

103393

Parcare cu plata T.

VLADIMIRESCU - 67 locuri

 • - Tudor Vladimirescu (fata Bancpost) în zona B5 cu suprafața de 1126 mp

 • - HG 970/2002 actualizata

-poz. 6177

1.1,5.1.

243,159,20

147 locuri        suprafața este de

2726 mp

In fata la Bancpost 47 locuri si pe strada         T. Vladimirescu

100 iocuri

68

103394

Parcare cu plata T.

VLADIMIRESCU-11 locuri

 • - Tudor Vladimirescu (intre str. Oneștilor si W.Shakespeare)

 • - HG.970/2002 actualizata

 • - poz.6178

1.1,5.1.

15.699,20

suprafața este de 176 mp

69

103395

Parcare publica str. Gutemberg -12 locuri

 • - intersecție cu Calea Clujului

 • - HG.970/2002 actualizata

1.1,5.1.

17,126,40

suprafața este de 192 mp

70

103396

Parcare publica B-dul Dacia -

93 locuri

 • - intre str. Carpati si Negrutzi

 • - HG.970/2002 actualizata

1.1.5,1.

132.729,60

suprafața este de 1488 mp

71

103397

Parcare publica str. TOAMNEI ■

160 locuri

- HG 970/2002 actualizata

-poz-6181 Page 7 nf. 16.

1.1.5,1.

228.352,00

suprafața este de 2560 mp

Nr. crt

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

72

666194

Parcare cu piața - M.Eminescu

30 locuri

 • - intre str. Deltei si N.lorga

 • - 30 locuri cu teren aferent

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

aceasta poziție s-a comasat cu nr. de inventar 103368

73

699163

Parcare publica - B-dul Dacia -

51 locuri

 • - intre str. Progresului si Carpati

 • - 51 locuri

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

72.787,20

suprafața este de 816 mp

74

699164

Parcare publica - B-dul Decebal

- 76 locuri

 • - B-dul Decebal - STIMIN

 • - 76 locuri

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

108.467,20

suprafața este de 1216 mp

75

699165

Parcare publica - Bumbacului -

32 locuri

 • - parcare publica cu teren aferent

 • - 32 locuri

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

45.670,40

suprafața este de 512 mp

76

699166

Parcare cu plata - C.Coposu -

16 locuri

- intre Transilvania si piața

-16 locuri

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

17.840,00

suprafața este de 200 mp

77

699167

Parcare cu plata - C.Coposu -

120 locuri

 • - lateral carosabil intre piața si Olosig

-120 locuri

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

171.264,00

suprafața este de 1920 mp

78

699168

Parcare publica - C.Noica - 30 locuri

 • - parcare publica str. C.Noica

 • - 30 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

42.816,00

suprafața este de 480 mp

79

699169

Parcare publica - C.Noica -15 locuri

- intre str. Nufărului si lalomitei -15 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

21.408,00

suprafața este de 240 mp

80

699170

Parcare publica - Calea

Clujului - 8 locuri

 • - str. Calea Clujului

 • - 8 locuri de parcare cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

11.417,60

suprafața este de 128 mp

81

699171

Parcare publica - Calea

Clujului -128 locuri

- Calea Clujului

-128 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

182.681,60

suprafața este de 2048 mp

82

699172

Parcare publica - Calea

Clujului - 32 locuri

 • - intersecție cu str. Dragos Vodă

 • - 32 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

45.670,40

suprafața este de 512 mp

83

699173

Parcare publica - Calea

Clujului - 75 locuri

 • - intre str. Avântului si P-ta Tineretului

 • - 75 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

107.040,00

suprafața este de 1200 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

84

699174

Parcare publica - Calea

Clujului - 3 locuri

 • - intre str. Timișoarei si Aiudului

 • - 3 locuri cu teren aferent

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

4.281,60

suprafața este de 48 mp

85

699175

Parcare publica - Calea

Clujului - 75 locuri

 • - pana la str. Avântului

 • - 75 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

107.040,00

suprafața este de 1200 mp

86

699176

Parcare publica - Cantacuzino •

61 locuri

 • - intre str. Olimpiadei si Busuiocului

 • - 61 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

87.059,20

suprafața este de 976 mp

87

699177

Parcare publica - Cazaban -14 locuri

- intre str. Densusianu si Salcâmilor

-14 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

19.980,80

suprafața este de 224 mp

88

699178

Parcare publica - Cetatea -

105 locuri

- Cetatea Oradea si P-ta Independentei

-105 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

149.856,00

suprafața este de 1680 mp

89

699179

Parcare publica - Cicero-120 locuri

-120 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

171.264,00

suprafața este de 1920 mp

90

699180

Parcare publica - Ciheiului -16 locuri

- intre str. L.Da Vinci si Nufărului

-16 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

22.835,20

suprafața este de 256 mp

91

699181

Parcare publica - Complex

Magazine - 46 locuri

 • - intre str. 1 Decembrie si E.Gojdu

 • - 46 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

?

s-a comasat la nr. de inventar

103348

92

699182

Parcare publica - Costaforu -

30 locuri

 • - Costaforu parcare Banca

 • - 30 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

42.816,00

suprafața este de 480 mp

93

699183

Parcare publica - Doina - 42 locuri

 • - intre str. Decebal si Biserica Baptista din lemn

 • - 42 locuri cu teren aferent

-HCL 237/1999

1.1.5.1.

59.942,40

suprafața este de 672 mp

94

699184

Parcare publica - Dunării -12 locuri

- intersecția cu M.Eminescu si N.lorga -12 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

95

699185

Parcare publica - E.Teodoroiu -

20 locuri

- intre L. Pasteur si Feleacului -20 locuri cu teren aferent -HCL 237/1999

1.1.5.1.

28.544,00

suprafața este de 320 mp

Nr, crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

96

699186

Parcare publica - Gh. Doja - 56 locuri

 • - Gh. Doja, L. Pasteur

 • - 56 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

79.923,20

suprafața este de 896 mp

97

699187

Parcare publica - Grădinarilor -

22 locuri

 • - intre Aleea Grădinarilor si Andritoiu

 • - 22 locuri cu teren aferent

-HCL 237/1999

1.1.5.1.

31.398,40

suprafața este de 352 mp

98

699188

Parcare publica - losia Nord -

12 locuri

- losia Nord , Cazaban

-12 locuri cu teren aferent

-HCL 237/1999

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

99

699189

Parcare publica - Jean Jaurez -

66 locuri

 • - intre str. Anatol France si sd. Cantemir

 • - 66 locuri cu teren aferent

-HCL 237/1999

1.1.5.1.

94.195,20

suprafața este de 1056 mp

100

699190

Parcare publica - L. Pasteur - 6 locuri

 • - L. Pasteur

 • - 6 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

8.563,20

suprafața este de 96 mp

101

699191

Parcare publica - L. Pasteur - 9 locuri

 • - L.Pasteur, Spital nr.6

 • - 9 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

12.844,80

suprafața este de 144 mp

102

699192

Parcare publica - L. Pasteur -

10 locuri

- L.Pasteur, Spital nr.5

-10 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

103

699193

Parcare publica - Lotrului - 50 locuri

 • - Lotrului, Inter oii

 • - 50 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

71.360,00

suprafața este de 800 mp

104

699195

Parcare cu plata - Menumorut -

36 locuri

 • - intre Decebal si Orsovei

 • - 30 locuri cu teren aferent

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

51.379,20

suprafața este de 576 mp

105

699196

Parcare publica - Micsandrelor -

16 locuri

- Micsandrelor intersecție cu Calea Clujului -16 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

22.835,20

suprafața este de 256 mp

106

699197

Parcare publica - Onisifor

Ghibu - 25 locuri

- 25 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

35.680,00

suprafața este de 400 mp

107

699198

Parcare publica - Octavian

Goga - 45 locuri

- O.Goga intersecția Abatorului

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

64.224,00

suprafața este de 720 mp

108

699199

Parcare publica - Oneștilor - 41 locuri

 • - OnestilorD

 • - 41 locuri cu teren aferente -hcl 237/1999

1.1.5.1.

58.515,20

suprafața este de 656 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

109

699200

Parcare publica - Oneștilor - 30 locuri

 • - IJTL Autobaza 4 intre Meziadului si T.VIadîmirescuD

 • - 30 locuri cu teren aferente

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

42.816,00

suprafața este de 480 mp

110

699201

Parcare publica - Oneștilor - 22 locuri

 • - intre str. înfrățirii si Meșteșugarilor

 • - 22 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

31.398,40

suprafața este de 352 mp

111

699202

Parcare cu plata -Parc Traian -

84 locuri

 • - intre str. George Enescu si Magheru

 • - 84 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

119.884,80

suprafața este de 1344 mp parcare cu plata

112

699203

Parcare publica -Pascal -12 locuri

 • - Pascal (Magazin)

 • - 2 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

113

699204

Parcare publica -Piața Cazărmii

- 21 locuri

- 21 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

29.971,20

suprafața este de 336 mp

114

699205

Parcare publica -D.Cantemir -

25 locuri

 • - intre Grivitei si Sucevei

 • - 25 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

35.680,00

suprafața este de 400 mp

115

699206

Parcare publica - P-ta

Magnoliei -196 locuri

- intre str. Calugareni si Transilvaniei -196 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

279.731,20

suprafața este de 3136 mp

116

699207

Parcare cu plata - P-ta Unirii -

43 locuri

 • - intersecție str. T.Mosoiu si Vasile Alecsandri

 • - 43 locuri cu teren aferent

1.1.5.1.

61.369,60

suprafața este de 688 mp

117

699209

Parcare publica - Razboieni -

10 locuri

- Razboieni, Autogara

-10 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

118

699210

Parcare cu plata - R.Ciorogariu

- 52 locuri

 • - intre Gh. Lazar si N.lorga

 • - 52 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999D

1.1.5.1.

57.980,00

suprafața este de 650 mp

119

699211

Parcare publica - Salcâmilor -

12 locuri

- Salcâmilor

-12 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

120

699212

Parcare publica - Șalvarii - 20 locuri

- 20 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999D

1.1.5.1.

28.544,00

suprafața este de 320 mp

121

699213

Parcare publica - Seleusului -

40 locuri

- 40 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

57.088,00

suprafața este de 640 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

122

699214

Parcare publica - Sovata -14 locuri

- intre P-ta Decebal si Doina -14 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

19.980,80

suprafața este de 224 mp

123

699215

Parcare cu plata - Snagovului -

12 locuri

-12 locuri cu teren aferent

-HCL 237/1999

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

124

699216

Parcare publica - Spitalul

Județean - 45 locuri

- 45 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

64.224,00

suprafața este de 720 mp

125

699217

Parcare publica - Splaiul

Crisanei - 44 locuri

 • - Splaiul Crisanei intre parc si o bucata din 24

 • - 44 locuri cu teren aferent

-hcl 237.1999

1.1.5.1.

62.796,80

suprafața este de 704 mp

126

699218

Parcare publica - Splaiul Crisanei Parc -15 locuri

- Splaiul Crisanei Parc

-15 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

21.408,00

suprafața este de 240 mp

127

699219

Parcare publica - Stadionului -

55 locuri

 • - intre str. Berzei si Savinestilor

 • - 55 locuri cu teren aferent

 • - hcl.237/1999

1.1.5.1.

78.496,00

suprafața este de 880 mp

128

699220

Parcare publica - Sucevei - 28 locuri

 • - intre T.Maiorescu si M.Viteazul

 • - 28 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

39.961,60

suprafața este de 448 mp

129

699221

Parcare publica - Szigligeti - 21 locuri

 • - Szigligeti ( Centrul de calcul)

 • - 21 locuri cu teren aferent

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

29.971,20

suprafața este de 336 mp

130

699222

Parcare publica - Ștefan cel

Mare - 74 locuri

intre str. Barsei si Zimbrului

- 74 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

105.612,80

suprafața este de 1184 mp

131

699223

Parcare publica - Ștefan cel

Mare - 66 locuri

 • - intre str. Berzei si Egalitatii

 • - 66 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

94.195,20

suprafața este de 1056 mp

132

699224

Parcare publica - Ștefan cel

Mare -125 locuri

- intre str. Cosminului si Flamarion

-125 locuri cu teren aferent

-hcl 237/1999

1.1.5.1.

178.400,00

suprafața este de 2000 mp

133

699225

Parcare publica - Ștefan cel

Mare -196 locuri

- intre str. Flamarion si Barsei -196 locuri cu teren aferent -hcl 237/1999

1.1.5.1.

279.731,20

suprafața este de 3136 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

134

699226

Parcare publica - Ștefan cel

Mare - 76 locuri

 • - intre str. Republicii si str. Berzei

 • - 76 locuri cu teren aferent

 • - hcl 237/1999

1.1.5.1.

108.467,20

suprafața este de 1216 mp

135

699227

Parcare cu plata - Transilvaniei

80 locuri

 • - intre str. C.Coposu si Moldovei

 • - 80 locuri cu teren aferent -HCL 237/1999

1.1.5.1.

115.960,00

sunt 104 locuri suprafața este de 1300 mp

136

699228

Parcare TIR - Șoseaua Borșului - 69 locuri

 • - Șoseaua Borșului nr.43/a CF.NDF 17 Oradea

 • - nr.cadastral 83; suprafața aproximativ 30.000 mp

 • - 69 locuri cu teren aferent

 • - hg.1587/2008 si Protocol nr.42581/2009

1.1.5.1.

2.676.000,00

137

699229

Parcare taxi - Al. Ștrandului - 4 locuri

 • - 4 locuri de taxi

 • - Aleea Ștrandului in parcare de la Policlinica TBC

 • - HCL 640/2006

1.1.5.1.

5.708,80

suprafața este de 64 mp

138

699230

Parcare taxi - Al. Ștrandului - 3 locuri

 • - 3 locuri de parcare

 • - Aleea Ștrandului in parcare de la Bazin Olimpic

 • - hcl 640/20.09.2006

1.1.5.1.

4.281,60

suprafața este de 48 mp

139

699231

Parcare taxi - Aradului -13 locuri

-13 locuri intersecție cu str. Fagurelui 10+3

- hcl 640/20.09.2006

1.1.5.1.

18.553,60

suprafața este de 208 mp

140

699232

Parcare taxi - Armatei Romane

14 locuri

-14 locuri Armatei Romane in parcare din fata Universității - inainte si după statia de autobuz 3+4

1.1.5.1.

19.980,80

suprafața este de 224 mp

141

699233

Parcare taxi - Agenția CFR - 9 locuri

 • - 9 locuri □

 • - HCL 640/20.09.2006

1.1.5.1.

12.844,80

suprafața este de 144 mp

142

699234

Parcare taxi - Bumbacului - 5 locuri

- 5 locuri in fata blocului AN 34 -HCL 640/20.09.2006

1.1.5.1.

7.136,00

suprafața este de 80 mp

143

699235

Parcare taxi - Cantemir - 3 locuri

- 3 locuri alveola de langa statia de tranvai

1.1.5.1.

4.281,60

suprafața este de 48 mp

144

699236

Parcare taxi - Cantemir - 8 locuri

 • - alveola din fata oficiului postai

 • - 8 locuri

 • - hcl 640/20.09.2006

1.1.5.1.

11.417,60

suprafața este de 128 mp

145

699237

Parcare taxi - Cazaban -12 locuri

- intersecție cu str. Salcâmilor

-hcl nr.640/20.09.2006

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

146

699238

Parcare taxi - Cazaban - 6 locuri

 • - Cazaban vizavi de statie de autouz in parcare

 • - HCL 640/20.09.2006

1.1.5.1.

8.563,20

suprafața este de 96 mp

147

699239

Parcare taxi - Cimitirul Municipiului - 5 locuri

 • - intersecție str. Toamnei cu str. Armatei Romane

 • - 5 locuri taxi

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

7.136,00

suprafața este de 80 mp

148

699240

Parcare taxi - Clujului - 6 locuri

 • - Clujului langa Maternitate

 • - 6 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

8.563,20

suprafața este de 96 mp

149

699241

Parcare taxi - Coposu - 20 locuri

 • - Coposu - parcare in fata Policlinicii vizavi de P-ta Rogerius

 • - 20 locuri

 • - HCL 640/2006

1.1.5.1.

28.544,00

suprafața este de 320 mp

150

699242

Parcare taxi - Dacia -15 locuri

 • - Dacia in parcare de langa Cooperativa de Credit

-15 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

21.408,00

suprafața este de 240 mp

151

699243

Parcare taxi - Dacia -10 locuri

 • - Dacia intre statia de autobuz 17 si coborârea dintre pod Densusianu

-10 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

152

699244

Parcare taxi - Decebal -10 locuri

 • - Decebal intersecție cu B-dul Dacia langa parcările

blocurilor C16; P17; P18   5+5

-10 locuri

 • - HCL 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

153

699245

Parcare taxi - Decebal -10 locuri

- Decebal intre str. M.LAntonescu si str. Tuberozelor

-10 locuri

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

154

699246

Parcare taxi - Decebal - 5 locuri

 • - Decebal parcare din fata Cofetăriei Scala

 • - 5 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

7.136,00

suprafața este de 80 mp

155

699247

Parcare taxi - Dragos Vodă - 4 locuri

 • - Dragos Vodă vizavi cu str. Cerbului in prelungirea statiei de autobuz

 • - 4 locuri

-HCL 640/2006        „

1.1.5.1.

5.708,80

suprafața este de 64 mp

Nr. ort

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

156

699248

Parcare taxi - Feldioarei - 5 locuri

 • - Feîdioarei intersecție cu Parcul 22 Decembrie

 • - 5 locuri

 • - HCL 640/2006

1.1.5.1.

7.136.00

suprafața este de 80 mp

157

699249

Parcare taxi - Gara CFR - 8 locuri

 • - Gara CFR in alveola de langa stațiile de tranvai din P-ta București

 • - 8 locuri

-HCL 640/2006

1.1.5.1.

11.417,60

suprafața este de 128 mp

158

699250

Parcare taxi - Gara CFR -10 locuri

 • - Gara CFR in fata gariî temporar

-10 locuri

 • - HCL 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

159

699251

Parcare taxi - Gheorghe Doja -

10 locuri

 • - Gheorghe Doja langa Spitalul Județean

-10 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

160

699252

Parcare taxi - Louis Pasteur - 4 locuri

 • - Louis Pasteur langa Spitalul nr.5

 • - 4 locuri de parcare

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

5.708,80

suprafața este de 64 mp

161

699253

Parcare taxi - Menumorut -18 locuri

 • - Menumorut (Piața Decebal)

-18 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

25.689,60

suprafața este de 288 mp

162

699254

Parcare taxi - Nicolae Jiga -12 locuri

 • - Nicolae Jiga intersecția cu Republicii

-12 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

17.126,40

suprafața este de 192 mp

163

699255

Parcare taxi - Nufărului - 5 locuri

 • - Nufărului la intrare in statîa PECO Lukoil

 • - 5 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

7.136,00

suprafața este de 80 mp

164

699256

Parcare taxi - Nufărului -10 locuri

 • - Nufărului ( cont cu str. Morii) după trecerea de pietoni

-10 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

165

699257

Parcare taxi - Nufărului -10 locuri

-Nufărului -colt cu str. C. Noi ca după trecerea de pieton

-10 locuri

- hcl 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

166

699258

Parcare taxi - P-ta Ferrinand - 9 locuri

 • - P-ta Ferdinand (Agenția CFR)

 • - 9 locuri

 • - HCL 640/2006

1.1.5.1.

12.844,80

suprafața este de 144 mp

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire parcare

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

167

699259

Parcare taxi - P-ta Independentei - 20 locuri

 • - P-ta Independentei - Centru Civic - platoul datat

 • - 20 locuri

-HCL 640/2006

1.1.5.1.

28.544,00

suprafața este de 320 mp

168

699260

Parcare taxi - P-ta Transilvaniei -15 locuri

 • - P-ta Transilvaniei vizavi de Ciresica latura parcului si str. Transilvaniei

-15 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

21.408,00

suprafața este de 240 mp

169

699261

Parcare taxi - P-ta Unirii-10 locuri

 • - P-ta Unirii intersecția cu str. independentei

-10 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

170

699262

Parcare taxi - Razboieni - 7 locuri

 • - Razboieni intersecția cu str. Grădinarilor după trecerea de pieton si după statia de autobuz

 • - 7 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

9.990,40

suprafața este de 112 mp

171

699263

Parcare taxi - Republicii -10 locuri

- Republicii vizavi de policlinica cu plata

-10 locuri

-HCL 640/206

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

172

699264

Parcare taxi - Ștefan cel Mare -

10 locuri

 • - Ștefan cel Mare intersecția cu str. Transilvaniei

-10 locuri

 • - hcl 640/2006

1.1.5.1.

14.272,00

suprafața este de 160 mp

TOTAL

15.595.326,60

p)ar cel paralel sau perpendicular la bordura are 16 mp.


Nota: Un loc de parcare la 45 de grade fata de bordura are 12,5 Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie Florea Eduard- membru comisie Porsztner Bela Csaba- membru comisie Pătcaș Leontin- membru comisie Tăutu Ovidiu- membru comisie Pîrv Gabor- membru comisie Stein Cătălin- membru comisie David Doina- membru comisie lacob Geanina- secretar comisie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA                                                     z A

LOC DE FOLOSINȚA: ADMINISTRAȚIA IMOBILIARA Ot „aDEA

Lista cu activele aflate in domeniul public al municipiului Oradea si evaluate in baza OG 81/2003


Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Caracteristici

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -Iei-

Observații

1

003949

GRĂDINIȚĂ 34 ÎMPREJMUIRE 100021

- valoare de achiziție 1,00 lei -împrejmuire sarma 67 ml -Parcul Petofi nr. 36, curte

1.6.3.2.

23.940,00

2

699024

Grădiniță nr.18 - Camera de lemne

 • - str. Anatole France nr.60

 • - camera de lemne

 • - suprafața 19,38 mp

 • - donație persoana fizica

 • - HG 970/2002

1.6.2.

11.628,00

Zidărie cărămidă

3

699026

Grădiniță nr.24 - Magazie anexa

 • - str. D.Cantemir nr.84

 • - nr.cadastral 477

 • - suprafața 13 mp -anul 1972

 • - HG.970/2002

1.6.2.

7.800,00

Zidărie cărămidă

4

699027

Grădiniță nr.25 - Șopron

 • - str. Zalaului nr.11

 • - Șopron, suprafața 18 mp

 • - nr.cadastral 588

 • - anul 1977

 • - HG.970/2002

1.6.2.

6.840,00

Șopron metalic

5

699037

Școala L.Suciu nr.7 - Atelier lacatuserie

 • - atelier lacatuserie situat pe str. Grivitei nr.2

 • - suprafața 31 mp

 • - anul 1950

 • - HG 970/2002

1.6.3.2.

12.400,00

zidărie amestec cărămidă si vaioaga

6

699043

Grup școlar A.Saguna - B-dul Decebal nr.76

 • - situat pe str. B-dul Decebal nr.76

 • - HCL nr.195/30.10.1997

 • - HG 970/2002

1.6.2.

29.051,72

corp clădire evaluat dar comasat cu Școala Shakespeare 22, se va verifica fisa inventar nr.004016 si se va redeschide fisa inventar separat pentru clădirea din Decebal nr.60 actualmente Grup Școlar Andrei Saguna

7

699051

Imobil Tuberozelor nr.7 ap.3

 • - înscris in CF nr.455 cu nr.top .2639, 2640

-anul 1900/1950

 • - locuința sociala prin HCL 18/2001

 • - HG 970/2002 48.62 mp

1.6.1.1.

111.826,00

apartament in casa colectiva zona 1

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Caracteristici

Cod de clasificare

al oare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

8

502599

Pasaj Vulturul Negru

 • - suprafața 1404 mp

 • - HCL nr.213/15.04.2010

1.6.8.

645.840,00

valoarea evaluata va fi cumulata cu fisa de inventar nr. 502597 -Vitraliu parte componenta din Pasaj Vulturul Negru, se va intocmi o singura fisa de inventar

9

699049

Pasajul Madach Imre

- HCL 309/27.04.2006 suprafața 127 mp

1.6.8.

58.420,00

10

699025

Grădiniță nr. 22-corp terasa

-str. Clujului nr. 101 suprafața 66 mp

- HG 970/2002

1.5.12.

25.080,00

construcție metalica

TOTAL

932.825,72


Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie

Florea Eduard- membru comisie Porsztner Beia Csaba- membru comisie Pătcaș Leontin- membru comisie

Tăutu Ovidiu- membru comisie

Pîrv Gabor- membru comisie------------------------

Stein Cătălin- membru comisie.................

David Doina- membru comisielacob Geanina- secretar comisiePRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA LOC DE FOLOSINTA:GOSPODARIA COMUNALA

Lista cu activele aflate in domeniul public al municipiului Oradea si evaluate la 31.12.2010 in baza OG 81/2003

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Caracteristici

Cod de clasificare

Valoare evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

1

102921

Statuia Mihai Eminescu

Piața Unirii - Ovidiu Maitec, bronz

1.6.2.

118.589,50

1990

2

103256

Bust Ady Endre

parc Traian - losif Fekete , Arthut Vetro, marmura

1.6.2.

105.910,00

3

103257

Bust Barbu Deîavrancea

parc Traian, Cornel Medrea, bronz

1.6.2.

54.199,72

1934

4

103258

Bust Szigligeti Ede

piața Republicii ( Ferdinand)- Margo (Telecs) Ede, bronz

1.6.2.

36.484,80

5

103259

Bust Onisifor Ghibu

Parc Nufărul - Cornel Durgheu, bronz

1.6.2.

15.435,60

6

103260

Bust Avram lancu -

Parc Traian

1.6.2.

74.503,50

Cornel Durgheu, 1995

7

103261

Statuia Szacsvay imre-

P-ta Libertății, Ede Margo, piatra

1.6.2.

195.464,00

8

103262

Statuia Emanuil Gojdu

P-ta Unirii - Mircea Stefanescu, piatra

1.6.2.

43.605,35

9

103263

Statuia Lorantffy Zsuzsanna -

parc Libertății, bronz

1.6.2.

43.792,00

Gergely lstvan,1996

10

103264

Statuia Independentei -

bronz, conservare - Casa Armatei

PV predare-primire nr.44805/23.03.2010-mutat la magazia

AIO - str.Barcaului nr.2 - mutilata

1.6.2.

90.288,00

11

103265

Statuia Pompierilor

Avram lancu

1.6.2.

537.206,00

Cornel Durgheu, 1996

12

103266

Statuia Avântul -

B-dul Dacia, Rodica Pamfil, bronz

1.6.2.

26.523,00

13

103267

Obeliscul Ostașilor Romani -

Cimitir Municipal

1.6.2.

71.400,00

1947                     Denumire

: Obelisc in memoria soldatilor Diviziei 3 vinatori de munte

14

103268

Monumentul Evreilor Deportați -

str. Mihai Viteazul nr.7

1.6.2.

142.600,00

15

103269

Monumentul Ostașilor Romani

Cimitir Municipal

1.6.2.

0,00

dubla înregistrare cu nr. de inventar 103270, se va storna

16

103270

Monumentul Ostașilor Romani cazuti in primul război mondial

Cimitir Municipal

1.6.2.

93.012,00

17

103271

Monumentul Eroilor Francezi -

Parc 1 Decembrie

1.6.2.

41.127,20

după 1990

18

103272

Mormânt Doctor Aurel Lazar

Cimitir Municipal

1.6.2.

1.850,00

19

103273

Mormânt losif Vulcan

Cimitir Municipal

1.6.2.

8.550,00

Nr. crt.

Nr.

inventar

Denumire activ

Caracteristici

Cod de clasificare

Valoare evaluata Ea 31.12.2010 -lei-

Observații

20

103274

Statuia portret monumental Brancusi -

Parc 1 Decembrie

1.6.2.

37.520,00

21

103515

Bust Petofi Sandor

Parcul Petofi, autor Farkas Jozsef, bronz,

1.6.2.

13.208,00

1964

TOTAL

1.751.268,67

Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie Florea Eduard- membru comisie Porsztner Bela Csaba- membru c Pătcaș Leontin- membru comisie Tăutu Ovidiu- membru comisie Pîrv Gabor- membru comisie......

Stein Cătălin- membru comisie David Doina- membru comisie lacob Geanina- secretar comisie


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

-wY*g-


LOC DE FOLOSINȚA: GOSPODĂRIA COMUNALA        "

Lista cu activele aflate in patrimoniul municipiului Oradea si evaluate in baza OG 81/2003

DOMENIUL PUBLIC

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Elmente de identificare

Cod de clasificare

Valoarea evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

1

103502

Sonorizare semafoare pt. nevazatori/ trecere pietoni-

str. Nufărului -C. Noica

1.3.12

1.915,90

grad de uzura 30%

2

103503

Sonorizare semafoare pt. nevazatori./ trecere pietoni-

str. Cantemir -Pta Agroaliment Nufărului- C. Noica

1.3.12

1.915,90

grad de uzura 30%

3

103504

Sonorizare semafoare pt. nevazatori/trecere pietoni-

B-dul Dacia

1.3.12

1.915,90

grad de uzura 30%

4

103505

Sonorizare semafoare pt. nevazatori/trecere pietoni-

B-dul Decebal-Piata

1.3.12

1.915,90

grad de uzura 30%

5

103510

Portal 18 ml. panouri orientare-dirijare -

Str. Nufărului

1.3.12

7.231,00

a fost achiziționat împreuna cu portal 18 ml str. Clujului si str. Matei Corvin, grad de uzura 30%

6

103275

Pod Nojoridului-peste parau! Peta -beton armat; vecinătăți: str. Nufarului-str. Leonardo da Vinci

Lungine suprastructura-10,6 ml; lungime totala-11,6 ml; lățime intr parapeti-12 ml; lungime carosabilii,6 ml; lățime carosabil-8,3 ml; suprafața carosabil-96,3 mp; lungime trotuar- 23,2 ml; lățime trotuar-1,85 ml; suprafața trotuar-42,9 mp

1.3.17.2

27.840,00

beton armat- 200 lei/mp

7

103276

Pod Leonardo da Vinci-peste parau! Peta -beton armat; vecinătăți: Alex. Cel Bun-str. Jules Verne

Lungine suprastructura-6,9 ml; lungime totala-7,9 ml; lățime intre parapeti-11 ml; lungime carosabil-7,9 ml; lățime carosabil-6,5 ml; suprafața carosabi!-

 • 51.3 mp; lungime trotuar-15,8 ml; lățime trotuar-

 • 2.3 ml; suprafața trotuar- 36,3 mp

1.3.17.2

17.520,00

beton armat- 200 lei/mp

8

103277

Pod Gheorghe Asachi -peste parau! Peta -metal pietonal; vecinătăți: str. Gh. Asachi- str. Nufărului

Lungine suprastructura-9,2 ml; lungime totala-9,2 ml; lățime intr parapeti-1 ml; lungime trotuar- 9,2 ml; lățime trotuar-1 ml; suprafața trotuar- 9,2 mp

1.3.17.2

3.680,00

beton armat- 200 lei/mp

9

103551

Pasaj superior peste calea ferata str. T. Nes; vecinătăți: B-dul St cel Mare, str. Izvorului, str. Bihorului;

lungime carosabil-31,7 ml; lățime carosabil- 2,25 ml; suprafața carosabil- 71,32 mp; lungime trotuar-63,40 ml; lățime trotuar-3,50 ml, suprafața trotuar-212,90 mp

1.3.17.2

56.844,00

beton armat- 200 lei/mp

10

120068

Zid de sprijin

str. Gh. Doja

1.4.2.2

17.840,00

beton, lungime^ 00 m, inaltime 2 m

11

120069

Zid de sprijin

malul Crisului in amonte si aval de podul Pta Unirii

Page 1 of 2

1.4.2.2

25.422,00

beton, lungime 50 m, inaltime 4,5 m malul sting; lungime 20 m inaltime 3 m malul drept

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Valoarea evaluata la 31.12.2010 -lei-

Observații

Elmente de identificare

uod de clasificare

12

120070

Groapa de gunoi a municipiului Oradea

1.5.14

289.800,00

amplasament- lingă DJ129/1 (str. Matei Corvin) si CF Oradea-Satu Mare, suprafața 24,15 ha

13

103426

Ansamblu din lemn

Parc 1 Decembrie

3.4.

2.039,80

grad de uzura 65%

TOTAL, din care

455.880,40

grupa 1

453.840,60

grupa 3

2.039,80

DOM

ENIUL PRIVAT

1

20040

Post transformare energie electrica

zona Calea Borșului nr. 5, putere P= 250kVA SC Eurobusiness SRL

1.1.1

4.077,84

TOTAL

1.1.1

4.077,84

Comisia

Biro Rozalia- președinte comisie Fiorea Eduard- membru comisie. Porsztner Bela Csaba- membru comisie Pătcaș Leontin- membru comisie Tăutu Ovidiu- membru comisie

Pîrv Gabor- membru comisie Stein Cătălin- membru comisie David Doina- membru comisie lacob Geanina- secretar comisie