Hotărârea nr. 126/2011

Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr.319/2010 Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.319/2010 Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.24477 din data de 16.02.2011 întocmit de Direcția Economică -prin care se propune Consiliului Local Oradea, aprobarea modificării și completării zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea, pentru anul 2011,

Având în vedere prevederile: Hotărârii Consiliului Local nr. 371/22.12.2000, Hotărârii Consiliului Local nr. 3/31.01.2001, Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2001, care au reglementat zonarea fiscală în perioada 20022005, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 873/2005 cu modificările ulterioare, Hotărârile Consiliului Local nr.346/2006, 619/2006, 923/2006, 484/2008, 361/2009, 702/2009, privind zonarea teritorială a municipiului Oradea pentru plata impozitelor și taxelor locale,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.731/29.09.2005-privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală și a principiilor de evaluare a acestora,

În conformitate cu prevederile art. 247 lit. b din Legea 571/2003 - privind Codul fiscal,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.b, alin.4 lit.c art. 45 alin. (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se modifică și completează Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2010 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea, pentru anul 2011, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Direcția Tehnică

 • •   Instituția Arhitectului - Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 126


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr.1

la H.C.L. nr . 126/02/2011

Nr.

Denumire stradă/ segment stradă

Zona

fiscală

Obs.

1.

UZINELOR Nr.60,76,78,78/A,78/B

C

2.

BRANULUI

Nr.15,17,17/A,17/B,19,19/A,19/B,19/C,21,21/A,21/B,21/C,23,

23/A,23/B,23/C,25,25/A,25/B,25/C.

D

3.

CALEA SANTANDREI

NR. 28/A...28/Z;30/A...30/Z;32/A...32/Z;34/A...34/Z;

36/A...36/Z;38/A...38/Z;40/A...40/Z; 42/A...42/Z.

D

4.

AUREL CIUPE

C

5.

BUDAY NAGY ANTAL

C

6.

P-ța BUCUREȘTI

A

7.

CONSTANTIN MUȘAT

D

8.

DEMETRIU RADU

D

9.

EREMIAGRIGORESCU

D

10.

P-ța INDEPENDENȚEI

A

11.

IOAN CORNELI

D

12.

MUREȘULUI

C

13.

NICHITA STĂNESCU

C

14.

NOUĂ

A

15.

ODOBEȘTILOR

A

16.

SANATORIULUI

D

17.

SANK PETERSBURG

C

18.

TITUS POPOVICI

C

19.

TRAIAN BLAJOVICI

B

20.

VASILE HOSU

D

21.

VALERIU FRENȚIU

B