Hotărârea nr. 125/2011

privind aprobarea revizuirii scutirii la plată a impozitului pe teren , în sumă de 2.214, 25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011, de către S.C. CALIPSO SA Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea revizuirii scutirii la plată a impozitului pe teren , în sumă de 2.214, 25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011, de către S.C. CALIPSO SA Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 7975 din data de 25.01.2011 întocmit de Direcția Economică - prin care se propune Consiliului Local Oradea, aprobarea revizuirii scutirii la plată a impozitului pe teren, aferent investiției de peste 500.000 de euro, constând în Complex hotelier realizată de SC CALIPSO SA în Oradea, str. Aleea Ștrandului nr. 2,

Luând în considerare cererea de revizuire a facilității fiscale nr. 139/2011, depusă de către S.C. CALIPSO SA Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 7975/2011, prin care se solicită scutirea la plată a impozitului pe terenul situat in Oradea, str. Ștrandului nr.2 (zona A de impozitare), in suprafața de 2989 mp., aferent unei investiții de peste 500.000 de euro, constând în Complex hotelier, cu o valoare estimată a investiției de 31.285.470,46 lei, respectiv 7.373.431 euro,

În baza Autorizației de construire nr. 1254/18.05.2007 a început construirea complexului hotelier și continuă în baza autorizației, 1112/19.05.2009 emisă pe numele S.C.CALIPSO SA Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 286 pct.6 din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat, O.G.nr.92/2003, art.”125” lit.”e”,

Ținând seama de art. 6, lit.b), din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.407/24 iunie 2010, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b), alin.4 lit. a) și lit. c) și ale art.45 alin.2 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă revizuirea scutirii la plată, a impozitului pe teren, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către SC CALIPSO SA, pe anul 2011, în sumă de 2.214, 25 lei.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Direcția Economică,

 • •   S.C.CALIPSO SA Oradea, prin grija Direcției Economice.

 • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 125


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila