Hotărârea nr. 124/2011

privind aprobarea ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Analizând raportul de specialitate nr.24358 din 16 februarie 2011, întocmit de către Compartimentul Protecție Civilă, PSI , prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ în municipiul Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 25 lit. a din Legea 481 / 2004 Legea protecției civile, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct.8, art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă Organizarea în domeniul situațiilor de urgență în municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Protecție Civilă, PSI.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Compartimentul Protecție Civilă, PSI

  • -   Membrii Comitetului Local Pentru Situații de Urgență prin grija Compartimentului Protecție Civilă, PSI

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 124


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2011COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ MUNICIPIUL ORADEA           ’           '