Hotărârea nr. 122/2011

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 9.975 mp înscris în CF 167221 Oradea cu nr. cadastral 167221, situat în Oradea str. Nicolae Şova deţinut în momentul de faţă de către Asociaţia „Centrul Şcolar Creştin Oradea” în favoarea Bisericii Penticostale nr. 1 Oradea .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 9.975 mp înscris în CF 167221 Oradea cu nr. cadastral 167221, situat în Oradea str. Nicolae Șova deținut în momentul de față de către Asociația „Centrul Școlar Creștin Oradea” în favoarea Bisericii Penticostale nr. 1 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43609 din data de 22.02.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea transmiterii dreptului de folosință de la deținătorul actual Asociația Centrul Școlar Creștin Oradea către Biserica Penticostală nr. 1 Oradea,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/06.05.1999, s-a aprobat darea în folosință gratuită a suprafeței de 6750 mp pentru realizarea construcțiilor, respectiv concesionarea suprafeței de 3250 ca teren aferent reprezentând suprafața totală de 10.000 mp teren identificat cu nr. topo 486/14 și 486/15 înscrise în CF 7759 Seleuș .

Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 781/29.07.2004 întreaga suprafață a fost transmisă în folosință gratuită, sens în care s-a încheiat Actul adițional 1 din 16.08.2004. Pe acest teren, Centrul Școlar Penticostal, a realizat Liceul Penticostal „Betel”, o sală de sport, teren de sport, internat, cantină, capelă, parcări.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 624/06.09.2010 s-a aprobat dezmembrarea suprafeței de 10.000 mp și concesionarea suprafeței de 25 mp către SC Electrica în vederea amplasării unui post de transformare, pentru asigurarea alimentării optime cu energie electrică a liceului penticostal și diminuarea suprafeței date în folosință gratuită Centrului Școlar Creștin cu 25 mp.

Suprafața rămasă de 9.975 mp deținută în folosință gratuită de către Asociația Centru Școlar Creștin Oradea se identifică prin nr. cadastral 167221 înscris în CF 167221 Oradea și constituie obiectul Actului adițional nr. 2/15.12.2010.

Ținând cont de cererea înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea sub nr.40983 din data de 19.01.2011, prin care Biserica Penticostală nr. 1 ,,Betel” Oradea, reprezentată prin dl. Apolzan Liviu în calitate de pastor și președinte al Asociației „Centrul Școlar Creștin Oradea” solicită transferarea dreptului de folosință gratuită atribuit în baza contractului de comodat nr. 100/04.06.1999 în favoarea Bisericii Penticostale,

Având în vedere că finanțarea Centrului Școlar se face prin intermediul bisericii, urmând ca aceasta să preia dreptul de proprietate asupra edificatelor, potrivit declarației Bisericii Penticostale nr. 1 Oradea date in fata notarului și autentificata prin încheierea nr. 54/17.01.2011 si a declarației Asociației „Centrul Școlar Creștin Oradea” autentificata prin încheierea nr. 55/17.01.2011,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), d) alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.c) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 9.975 mp identificat cu nr.cadastral 1677221 înscris în CF 167221 Oradea, deținut de Asociația „Centrul Școlar Creștin Oradea” în baza contractului de comodat nr.100/04.06.1999 și a actelor adiționale nr. 1 din 16.08.2004 și nr. 2/15.12.2010 în favoarea Bisericii Penticostale nr. 1 Oradea, condiționat de efectuarea transferului de proprietate a clădirilor notate în CF 167221 Oradea concomitent cu intabularea contractului de comodat.

Art.2. Asociația „Centrul Școlar Creștin Oradea” și Biserica Penticostală nr. 1 Oradea au obligația perfectării tranzacției imobiliare privind transferul dreptului de proprietate asupra edificatelor realizate pe terenul cu nr. cadastral 167221 înscris în CF 167221 Oradea, în termen de maxim trei luni de laemitereahotărârii sub sancțiunea revocării prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Asociația „Centrul Școlar Creștin Oradea” și Biserica Penticostală nr. 1 Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Asociația „Centrul Școlar Creștin Oradea”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

 • - Biserica Penticostală nr. 1 ,,Betel” Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 122


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila