Hotărârea nr. 121/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Sovata, reprezentând suprafaţa de 288 mp teren cu construcţii - Punct Termic nr.123 - proprietate publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Sovata, reprezentând suprafața de 288 mp teren cu construcții - Punct Termic nr.123 - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43610 din data de 22.02.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri, solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 288 mp, situat în Oradea, Str.Sovata și aprobarea înscrierii la CF a proprietății publice a municipiului Oradea asupra suprafeței de 288 mp, teren cu construcție, Punct Termic nr.123,

Conform Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002, privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, pozițiile 5099 și 5100 - identificate greșit ca fiind situat pe str. Podului - Posada, punctul termic nr.123 cu terenul aferent aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea.

În conformitate cu schița cadastrală întocmită, imobilul se constituie din 288 mp teren identificat cu nr.topo.4784/38, înscris în CF.14738 Oradea și corpul de clădire punct termic nr. 123, cu suprafața construită la sol de 254 mp,

În vederea întabulării bunurilor cuprinse în inventarul domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin H.G.

970/2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art.7 lit.f din Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 288 mp.

""'Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie in nr.cadastral -mp-

Observații

4784/38

CF.14738 Oradea

288

288

Municipiul Oradea asupra terenului și construcțiile PT 123

TOTAL

288

Art..2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte


funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 288 mp cu un corp clădire - Punct termic nr.123, situat in Oradea, str. Sovata, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art..3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, referitor la identificarea imobilului situat în Oradea, Str. Sovata, în care își desfășoară activitatea Punctul termic nr.123 din Oradea, cu prevederile prezentului hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Serviciul Evidenta Patrimoniu. Delegare de Gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 121

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.