Hotărârea nr. 12/2011

pentru aprobarea Proiectului Tehnic şi actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 2\\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 2" ORADEA și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 2631 din 10.01.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 2" ORADEA, și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programelor structurale.

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 2" ORADEA cu următorii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Valoarea totală a proiectului este de 3.067.132,88 RON inclusiv TVA din care:

- construcții montaj: 1.894.249 RON la cursul inforeuro 4,1883 lei/€dinmai 2009

Durata de realizare: 2 ani

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 3.067.132,88 RON (732.309,74 EUR) la cursul 1 EUR = 4,1883 LEI, curs inforeuro pentru luna mai 2009.

-dincareC+M= 1.894.249 RON (452.271,57 EUR)

Cheltuieli eligibile: 2.463.637 RON (588.218,85 EUR)

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 2.094.091,45 RON (499.986,02 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 320.272,81 RON (76.468,45 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 49.272,74 RON (11.764,38 EUR) la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

-Cheltuieli cu privire la T.V.A: 587.615,88 RON (140.299,38 EUR);

 • - Dotări PSI: 900 RON (214,88 EUR);

 • - Dotări mobilier neeligibile (cuiere, perdele, draperii, calculatoare): 14.980 RON (3.576,63 EUR)

 • - Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor reprezentând contribuția proprie a municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2" Oradea, contribuție în valoare de 652.768,62 RON (155.855,27 EUR), constând în:

 • - 2% din costurile eligibile în valoare de 49.272,74 RON (11.764,38 EUR)

 • - costurile neeligibile ale proiectului în valoare de 15.880,00 RON (3.791,51 EUR), astfel:

 • - Dotări PSI: 900 RON (214,88 EUR);

 • - Dotări neeligibile (mobilier + calculatoare) : 14.980,00 RON (3.576,63 EUR). -Cheltuieli cu privire la T.V.A: 587.615,88 RON (140.299,38 EUR);

Art.3. Se mandatează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională pentru reactualizarea documentației de finanțare și transmiterea acesteia către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -    Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -    Direcția Economică

 • -    Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 12

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Anexă — Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2011

Titlu Proiect: “Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară Nr. 2”

Sursa de finanțare : Programului Operațional Regional

Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Obiectivul general vizează reabilitarea și modernizarea a imobilului destinație de locuit situat în Oradea, strada Atelierelor nr. 13, în vederea înființării centrului de cazare temporară nr.2 și oferirii de servicii sociale acreditate destinate persoanelor și familiilor aflate în situații de risc social la parametrii recomandați de legislația în vigoare. În sens larg se dorește crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, ridicarea acestora la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de participare a populației pe piața muncii.

Obiective specifice

 • •  Reabilitarea și modernizarea a 1.370 mp (suprafața desfășurată) aferentă clădirii în care se înființează Centrul de Cazare Temporară nr. 2 Oradea în termen de 2 ani, reprezentând spații destinate a transforma această clădire într-un centru social de cazare modern, adaptat implicit persoanelor cu dizabilități, pentru petrecerea timpului liber într-un mod util și plăcut, conform cerințelor europene și respectând normele sanitare;

 • •  Îmbunătățirea calității dotării scării B a imobilului în care se va înființa și va funcționa Centrul de Cazare Temporară nr. 2 Oradea prin achiziția de echipament și mobilier specific modern până la finalul perioadei de implementare;

 • •  Dotarea cu echipamente IT a unității de cazare prin achiziția a 4 calculatoare moderne cu programe informatice incluse, astfel încât activitatea de asistență socială desfășurată în Centrul de Cazare Temporară nr. 2 Oradea să fie profesională și dinamică, iar procesul de inserție/reinserție pe piața forței de muncă a beneficiarilor acestor servicii să aibe rezultate optime;

 • •  Asigurarea unei game variate de servicii sociale acreditate, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în situații de risc social, începând cu acceptarea lor în centru până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor independente de viață și a competențelor profesionale;

 • •  Creșterea calității vieții prin asigurarea confortului, ca urmare a modernizării serviciilor de utilitate publică

 • •  Creșterea eficienței energetice a clădirii supuse reabilitării de la clasa D la clasa B

 • •  Creșterea gradului de accesibilitate în cadrul spațiilor aferente parterului din cadrul scării B a clădirii în care se va înființa și va funcționa Centrul de Cazare Temporară nr. 2 Oradea pentru persoanele cu dizabilități, precum și pentru alte persoane cu handicap în conformitate cu cerințele impuse de Uniunea Europeană referitoare la persoanele cu dizabilități

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANȚARE

  VALOARE (lei)

  I

  Valoarea totală a proiectului, d.c.:

  3.067.132,88

  a.

  Valoarea neeligibilă a proiectului

  15.880,00

  b.

  Valoarea eligibilă a proiectului

  2.463.637,00

  c.

  TVA

  587.615,88

  II

  Contribuția proprie în proiect, d.c.:

  65.152,74

  a.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

  49.272,74

  b.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

  15.880,00

  c.

  Autofinanțarea proiectului*

  0,00

  III

  TVA

  587.615,88

  IV

  ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

  I b -II a- II c

  2.414.364,26

Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivelor specifice aferente axei prioritare:

Prin implementarea acestui proiect se urmărește atingerea obiectivului specific al Domeniului Major de Intervenție 3.2 „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale” al POR „îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii” prin:

 • •   îmbunătățirea calității infrastructurii sociale prin reabilitarea și modernizarea spațiilor afererente scării B a clădirii în care se va înființa Centrul de cazare temporară nr. 2 din Oradea în termen de 2 ani

 • •   va fi îmbunătățită calitatea dotării scării B a imobilului în care se va înființa Centrul de cazare temporară nr. 2 din Oradea, precum și atingerea următorilor indicatori de rezultat urmăriți de program:

Centre sociale reabilitate/modernizate/extinse/echipate;

 • •   Creșterea accesului grupurilor de populație dezavantajate la servicii sociale;

 • •   Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate și modernizate.

Prin reabilitarea și modernizarea la standarde moderne a spațiilor aferente scării B a imobilului situat pe Str. Atelierelor nr. 13 în care se va înființa și va funcționa centrul de cazare temporară nr. 2 rezultă posibilități crescute de reintegrare în societate, precum și de integrare sau reintegrare profesională a grupurilor aflate în situații de risc social. Proiectul transformă acest imobil dintr-un loc inaccesibil persoanelor cu dizabilități într-un spațiu care îndeplinește cerințele din domeniu. Este prevăzută accesibilizarea centrului în toate zonele și încăperile de la parterul acestuia pentru persoanele cu handicap locomotor, respectiv: 2 apartamente cu 1 cameră, camera de consiliere, atelier creație, birou administrator. Pentru facilitarea accesului în imobil al acestor persoane se prevede achiziționarea unei rampe de acces.

Prin urmare, prin prezentul proiect se propune co-finanțarea unei investiții într-un Centru de cazare temporară pentru persoanele aflate în situații de risc social din municipiul Oradea, centru ce va asigura servicii sociale specializate (cazare temporară, cadru adecvat de găzduire, asistență socială specializată constând în consiliere, activități educative, de socializare, activități de terapie ocupațională și de petrecere a timpului liber, activități de reintegrare familială și comunitară, activități de inserție/reinserție pe piața muncii, etc.), iar prin implementarea sa, Consiliul Local Oradea va contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cazate dar și a serviciilor sociale oferite, aducerea acestora la standarde europene, cu efecte pozitive directe asupra gradului de sănătate și asupra participării populației la piața muncii. Îmbunătățirea condițiilor de cazare si dezvoltarea unei game variate de servicii sociale acreditate în cadrul scării B aferente imobilului situat pe str. Atelierelor nr. 13 în care se înființează și va funcționa centrul de cazare temporară nr. 2 va conduce la dezvoltarea ecomonică prin creșterea calității resurselor umane, contribuindu-se astfel la îmbunătățirea accesibilității în regiuni și în special a acesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare.

Justificarea necesității implementării proiectului

Nevoile sociale existente la nivelul municipiului Oradea au dus la promovarea unor servicii sociale diversificate de interes local, adresându-se persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare/reintegrare socială și inserție/reinserție pe piața forței de muncă. Până în anul 2008, în municipiul Oradea, aveau acces la locuințele sociale persoanele și familiile cu venitul/familie echivalent cu venitul minim garantat majorat cu 10%. Plaja relativ stransă a veniturilor a fost substanțial mărită în anul 2008 când a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. Având în vedere noile reglementări, un număr mult mai mare de familii și persoane din Oradea vor avea posibilitatea de a solicita locuințe sociale.

Începând cu anul 1990 și până în prezent, nu au fost construite locuințe sociale fiind achiziționate doar două cămine de nefamiliști care au fost transformate în centre de cazare temporară. Fondul de locuințe sociale este într-o continuă și drastică diminuare din cauza restituirii imobilelor naționalizate către foștii proprietari, accentuându-se astfel nevoia de locuințe sociale la nivelul Municipiului Oradea.

Situația actuală

Scara B a imobilului în care se înființează centrul de cazare temporară nr. 2 situat pe strada Atelierelor nr. 13 a fost construită în jurul anului 1977 de către Regia Autonomă de Apă Canal Oradea și a fost destinată angajaților Apaterm care la data respectivă nu aveau o familie intemeiată.

În anul 2003, clădirea a trecut din proprietatea R.A. Apaterm Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, efectuându-se intevenții minimale pentru a putea fi dat în folosință ca și imobil destinație de locuit. Aflat la preluare într-o stare tehnică precară, municipalitatea a finanțat în limita posibilităților existente, înlocuirea instalațiilor electrice comune și realizarea acoperișului tip șarpantă cu învelitoare din țiglă, lucrări absolute necesare pentru a asigura un minim de condiții pentru exploatarea căminului de locuințe. Blocul existent este o construcție cu regim de înălțime P+4E, cu o structură de rezistență tip pereți celulari din zidărie de cărămidă de 25 cm pentru zidurile transversale și 30 cm pentru zidurile longitudinale din cele două fațade. Structura de rezistență este alcătuită din fundații directe, continue, sub pereții structurali din zidărie; pereți structurali transversali din zidărie cu lungimi de 6,60 m și grosimea de 25 cm la distanțe de 3,60 m; pereți structurali longitudinali din zidărie de 30 cm grosime amplasați pe cele două fațade; planșee prefabricate și scări din beton armat.Conductele rețelelor, datorită vechimii și condițiilor înaintate de uzură (în proporție de 85%), prezintă părțile cele mai uzate ale sistemului, pe canalul termic existând mari pierderi de căldură și de debit, care încarcă costurile de exploatare a sistemului de încălzire. Nu există nici un fel de control al funcționării instalațiilor interioare, toate instalațiile interioare fiind alimentate din centrala termică existentă simultan. Lipsa controlului temperaturilor din interiorul încăperilor are ca efect direct pierderi semnificative de energie, neglijarea normelor de sănătate, igienă și a celor de mediu.

Circuitele ce alimenteaza consumatorii electrici si conexiunile acestora la tablouri, respectiv la aparataje (prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat), nu prezinta siguranta in exploatare, deoarece acestia au fost executate la data construirii imobilului. In decursul anilor au fot facute unele reparetii curente a instalatiei electrice interioare, dar acestea nu sunt suficiente pentru o reabilitare completa, din punct de vedere a necesitatilor si din punct de vedere a concordantei cu normele actuale. Instalația electrică interioară de iluminat, prize și coloane de alimentare nu mai corespund normelor actuale, deoarece nu mai prezintă rezistență și stabilitate, siguranță în exploatare, siguranță la foc, astfel periclitând sănătatea persoanelor cazate.

Grupurile sanitare existente sunt insuficiente existând câte două grupuri sanitare pe nivel (unul pentru duș, unul pentru wc), improprii, fără a fi diferențiate pe sexe; grupuri sanitare ce deservesc și scara A a imobilului situat pe str. Atelierlor nr. 13. Menționăm faptul că, în prezent, nu există un perete despărțitor între cele două scări, motiv pentru care persoanele cazate în scara A a imobilului situat pe str. Atelierelor nr. 13 (centrul 3) să folosească grupurile sanitare existente la nivelul scării B a imobilului situat pe str. Atelierelor nr. 13 (centrul de cazare temporară nr. 2).

Instalația sanitară se află într-o stare înaintată de degradare ce impune măsuri urgente privind dezafectarea instlațiilor existente și crearea altora noi în cadrul fiecărui apartament. Finisajele și tâmplăria sunt degradate din cauza numărului de utilizatori și a uzurii ridicate ale acestora. Astfel, lucrările de reabilitare și modernizare a scării B a imobilului sunt absolut necesare pentru a aduce centrul să corespundă din punct de vedere funcțional și structural cu normele tehnice în vigoare.

În ceea ce privește dotarea imobilului în care se înființează centrul de cazare temporară nr. 2, s-au constatat lipsuri majore la nivelul mobilierului, a echipamentelor, instalațiilor sanitare și a deficiențelor de iluminat. În acest sens, în vederea eliminării acestui deficit ce prejudiciază desfășurarea normală a procesului social, se impune cumpărarea de noi echipamente/mobilier specifice în conformitate cu lipsurile constatate.

O altă problemă majoră este neadaptarea spațiilor aferente scării B a imobilului, în care va funcționa Centrul de cazare temporară nr. 2, în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități, cerințe impuse de normele europene. În acest context s-a prevăzut amplasarea unei rampe cu panta de 6% la cota terenului sistematizat in cladire pentru accesul în centru a persoanelor cu handicap locomotor, aceasta fiind amplasată la intrarea în imobil, precum și crearea accesului persoanelor cu handicap locomotor la toate spațiile de la parterul clădirii. În acest sens, toate spațiile de la parter vor avea ușile de acces de lățime 90 cm, iar ușile încăperilor secundare (grupuri sanitare, anexe) vor avea lățime de 80 cm. Spațiile accesibile persoanelor cu handicap lomotor sunt: 2 apartamente cu o cameră, camera de consiliere, atelierul de creație, biroul administrator.

Ca o concluzie, în ultimii ani, datorită lipsei de fonduri, ca urmare a efectelor unor factori fizici și chimici, precum și a lipsei de întreținere corespunzătoare permanentă, s-au constatat serioase deteriorări ale elementelor de finisaj ale fațadelor și interioarelor precum și dotarea deficitară a imobilului, care prejudiciază desfășurarea normală a procesului social fapt care reclamă intervenții imediate, atât în ceea ce privește structura, finisajele și dotările tehnice, cât și organizarea funcțională a spațiilor aferente scării B a imobilului, găsim necesară și oportună reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii.

Prin urmare, proiectul propus spre finanțare presupune reabilitarea și modernizarea scării B a imobilului situat pe Str. Atelierelor nr. 13 în care se înființează Centrul de Cazare temporară nr. 2 din Oradea prin renovarea fațadelor, refuncționalizarea spațiilor imobilului cu intervenții de recompartimentare și redimensionare a spațiilor pentru a răspunde cerințelor din Legea Locuinței, consolidarea planșeelor și refacerea componentelor pardoselilor, renovarea finisajelor, reabilitarea și efectuarea de modificări de branșamente la instalațiile de apă, instalațiile electrice, încălzire termică, și canalizare, utilizarea de metode alternative pentru preparea apei calde prin intermediul instalarea de 6 panouri solare, amenajarea terenului și refacerea cadrului natural în vederea protejării mediului înconjurător, dotarea cu echipamente și mobilier specifice, rampă de acces pentru handicapați locomotori.

În prezent, în scara B a imobilului situat pe str. Atelierelor nr. 13 sunt cazate în condiții improprii aprox. 103 persoane, cea mai mare parte a acestor persoane locuind aici fără a avea statutul juridic clarificat. Mai precis, municipalitatea a preluat imobilul în care mai erau și o parte dintre foștii chiriași și al căror statut juridic nu a mai fost reglementat.

În prezent imobilul (scara B) destinație de locuit situat pe str. Atelierelor nr. 13 își desfășoară activitatea în:

 • ■   34 camere de locuit cu o suprafață de aprox. 20,30 mp, din care 2 camere cuplate la etajul I care nu au grupuri sanitare proprii și mobilate necorespunzător

 • ■   grupuri sanitare comune pe fiecare palier - cu dușuri și wc distincte fără a fi diferențiate pe sexe

 • ■   1 magazie

Ca urmare a lucrărilor de reabilitare și modernizare propuse a fi executate, spațiile interioare au fost modelate astfel încât locuințele să aibă funcțiunile și suprafețele minimale cerute prin Legea Locuinței (cu unele abateri de maxim 10%).

Astfel în urma implementării proiectului vor rezulta următoarele funcțiuni:

 • ■        Înființarea și funcționarea Centrului de cazare temporară nr. 2 în cadrul imobilului, scara B, situat pe str. Atelierelor nr. 13, Oradea

 • ■        14 apartamente cu 1 cameră cu o suprafață utilă de 38,82 mp și 4 apartamente cu 2 camere cu o suprafață utilă de aproximativ 59,17 mp, câte un apartament cu 2 camere pe fiecare nivel. Fiecare apartament este echipat cu bucătărie proprie, grup sanitar propriu, mobilier specific și un spațiu de depozitare.

 • ■        1 cameră de consiliere pentru acordarea de servicii de consiliere

 • ■        1 atelier de creație pentru acordarea de servicii de desăvârșire profesională a persoanelor din centru, a formării ca personalitate socială și reinserție pe piața muncii

 • ■        1 birou admnisitrativ pentru administrarea în mod corespunzător a centrului

 • ■        1 cameră tehnică

 • ■        1 cabină poartă

 • ■        spațiu pentru depozitare biciclete/cărucioare

 • ■        loc de joacă pentru copii și zone de recreere pentru adulți, împrejmuire incintă din motive de siguranță și securitate.

Prin proiect se urmărește și realizarea unor activități sociale acreditate, activități ce vor fi desfășurate de partenerul solicitantului Municipiului Oradea, respectiv Administrația Socială Comunitară Oradea după realizarea lucrărilor de construcție și instalații la infrastructura de servicii sociale.

Administratia Socială Comunitară Oradea (ASCO) este serviciul public de asistență socială aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, cu personalitate juridică, înființat prin H.C.L. nr.398/21.12.2001. Înființată în scopul prevenirii sau limitării unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, ASCO are ca obiectiv principal realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități, servicii de protecție a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în stare de risc social.

În acest sens și totodată pentru a avea acces la modele de bună pratică din diverse comunități de pe glob, modele aplicabile local, ASCO a aderat la structuri internaționale cum sunt European Social Network (ESN) și International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS).

Activitățile sociale acreditate prevăzute a fi derulate în cadrul Centrului de Cazare temporară nr. 2 constă în:

 • ■  Evaluarea situației sociale a persoanelor și familiilor beneficiare și identificarea situațiilor de risc social (prin anchetă socială)

 • ■  Stabilirea și derularea intervențiilor necesare pentru eliminarea situațiilor de risc (asistarea în găsirea unui loc de muncă, prevenirea abandonului școlar, etc.)

 • ■  Activități de consiliere socială, juridică

 • ■  Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă (ținand cont de faptul ca o parte din beneficiari provin din instituții de ocrotire)

 • ■  Activități de consiliere pentru integrare socială

 • ■  Comunicare cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bihor pentru identificarea de locuri de muncă și asigurarea serviciilor de consiliere pentru încadrare în muncă

 • ■  Angrenarea în munca prestată în interesul comunității pentru beneficiarii de ajutor social

 • ■  Servicii de consiliere în domeniul sănătății pentru educație medicală obligatorie, igienă corporală etc.

 • ■  Monitorizarea cazurilor cu risc și evaluarea rezultatelor obținute în urma intervențiilor realizate

 • ■  Prestații sociale: ajutor social și cantină socială

Oferirea de servicii sociale acreditate în cadrul Centrului de Cazare Temporară nr. 2 va fi orientată spre atingerea următoarelor obiective: creșterea accesibilității serviciilor de consiliere, reducerea numărului de persoane aflate în situație de risc social, creșterea numărului persoanelor integrate pe piața muncii din rândul celor care sunt cazați în centru, reducerea numărului de incidente domestice, etc.

Principalele tipuri de intervenții/servicii sociale care vor fi acordate în cadrul centrului de cazare temporară nr. 2, scara B de pe strada Atelierelor, în urma reabilitării imobilului se referă la:

 • ■   asistență socială - incluzând: mediere în stabilirea prestațiilor sau serviciilor sociale acordate de structurile de stat; activități de dezvoltare a deprinderilor de viață individuală; asistență vocațională; dezvoltarea programelor individualizate de integrare socială și profesională; sprijin în găsirea unui loc de muncă sau locuințe; programe de reinserție școlară/profesională/socială; orientare profesională; identificarea de deprinderi; furnizarea de cursuri de formare profesională și de servicii de mediere a locurilor de muncă; parteneriate cu diverse insituții pentru a facilita rezolvarea unor probleme, realizarea de anchete sociale, cursuri de calificarea, etc.

 • ■   consilierea socială - va avea în vedere: întâmpinarea acelor aspecte care au dus la imposibilitatea de a avea o locuință, o slujbă și posibilitățile de modificare a acestei situații; dezvoltarea respectului de sine, de înțelegere și acceptare a situației proprii; favorizarea accesului la educație, la cursuri de pregătire profesională; stimularea unor activități comune, dar și a capacității de comunicare prin crearea unui climat de încredere și respect reciproc; informare și sporirea accesului la cultură.

 • ■   consiliere specifică: de cuplu și familie; consiliere de grup; consiliere pe probleme de familie - părinți/copii (adaptare școlară/relațională; conflicte comportamentale/emoționale); consiliere pe probleme personale

 • ■   suport emoțional, consiliere și îndrumare spirituală, consiliere juridică/financiară, informare.

Investiția în reabilitarea și modernizarea centrului nostru de cazare temporară nr. 2 ce urmează a fi înființat este în folosul comunității deoarece:

ar asigura servicii sociale de calitate la standardele europene în vigoare;

 • ■  ar îmbunătăți și dezvolta capacitatea serviciilor sociale oferite până în prezent;

 • ■  ar oferi condiții optime pentru desfășurarea unor activități sociale și pentru rezolvarea problemelor de integrare în societate;

 • ■  ar asigura petrecerea timpului liber într-un mod util prin atragerea persoanelor aparținând grupurilor sociale aflate în situații de risc social spre activități sociale, acestea contribuind în timp la reducerea fenomenului de violență familială, reducerea gradului de dependență de serviciile sociale furnizate de autoritatea publică locală etc.

 • ■  ar aduce implicații pozitive asupra gradului de adaptare și participare a populației la piața muncii

Procesul de reabilitare și modernizare al acestui centru va duce la o creștere a valorii adăugate atât a vieții sociale a orașului Oradea cât și a Regiunii de Nord Vest în ansamblul ei, iar finalizarea proiectului conduce la obținerea de beneficii economice în interesul dezvoltării pe termen mediu și lung a comunității locale și regionale. De asemenea, se vor crea premisele desfășurării unui proces social de calitate, care va avea ca rezultat reintegrarea în societate și reinserția pe piața muncii a unui număr cât mai mare de beneficiari din cadrul centrului.

În concluzie, finalizarea proiectului conduce la obținerea de beneficii sociale și economice în interesul dezvoltării pe termen mediu și lung a comunității locale și regionale.

Potențialii beneficiari ai proiectului/ grupul țintă

Grupul țintă este format din:

 • a) persoane și familii aflate în dificultate sau risc;

 • b) grupuri sociale în situatii de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune socială;

 • c) comunitatea care are nevoie de sensibilizare, prevenire și combatere a situatiilor de dificultate sau risc.

Întregul centru de cazare temporară nr. 2 va fi destinat grupului țintă menționat mai sus, urmând a fi suspus procesului de reabilitare și modernizare a spațiilor destinate grupului țintă. Grupul țintă identificat va beneficia de servicii sociale atât pe perioada implementării proiectului, cât și în perioada post implementare, aceste serivicii fiind asigurate prin grija bugetului local.

Beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt reprezentați de comunitatea Municipiului Oradea. Prin comunitate locală se înțelege locuitorii Municipiului Oradea (peste 206 000 locuitori conform datelor oficiale ale Direcției de Statistică Bihor), care s-ar putea clasa ca și caz social și care ar putea beneficia de condițiile acestui centru adaptat necesităților actuale.

Comunitatea va fi beneficiar indirect al acestui proiect și prin faptul că cele 66 de persoane care vor avea acces la serviciile sociale oferite prin intermediul centrului vor fi reintegrate în societate și pe piața forței de muncă. În acest fel, se reduce nivelul infracționalității, scade abandonul școlar în rândul copiilor, iar investiția făcută în beneficari se va reîntoarce în comunitate prin efecte multiplicatoare indirecte sub forma plății impozitelor și taxelor legale în vigoare, creșterea nivelului de trai al acestor persoane urmând să se regăsească în economia locală.

O atenție sporită s-a acordat și persoanelor cu dizabilități, mai exact persoanelor cu handicap locomotor sau familiei acestora pentru care în momentul de față acest imobil este prea puțin accesibil, dar care prin echipamentele prevăzute în proiect va oferi șanse egale tuturor. Chiar dacă în momentul de față nu sunt cazate persoane cu dizabilități, se dorește atragerea cazării acestora în cadrul Centrului de Cazare temporară nr. 2 Oradea ce urmează a fi înființat, prin crearea condițiilor necesare alinierii la normele europene privind protecția și încadrarea în societate a persoanelor cu handicap, prin achiziționarea și montarea unei rampe de acces la intrarea în clădire pentru aceste persoane și prin adaptarea ușilor și construirea unor grupuri sanitare în cadrul spațiilor aferente parterului imobilului conform normativului NP 010-97 și STAS 1478-90.

Administratorul blocului precum și asistenții sociali care vor oferi consiliere în cadrul centrului de cazare cât și restul personalului vor avea la dispoziție condiții de muncă mai bune în incinta unei clădiri fără probleme structurale, fără igrasie, clădire care nu le va pune în pericol sănătatea și viața. Crearea și modernizarea unor birouri speciale pentru administrare, consiliere și ateliere de creație poate duce la o mai bună adaptare la standardele moderne a modului de 5

administrare și consiliere socială. Condițiile îmbunătățite, organizarea mai bună și dotarea modernă urmează a-și pune amprenta asupra eficienței activității sociale, cu impact direct asupra vieții persoanelor cazate în acest centru.

Reabilitarea și modernizarea Centrului de Cazare Temporară nr. 2 Oradea aduce beneficii tuturor cetățenilor municipiului Oradea deoarece centrul de cazare temporară nr. 2 oferă servicii sociale acreditate persoanelor sau grupurilor aflate în situații de risc sociale indiferent de sex, religie, naționalitate, etc.

Activități în vederea implementării proiectului

Informare și conștientizare publică

Organizarea achiziției de serivicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier și prestarea propriu-zisă Organizarea achiziției de lucrări

Lucrări de execuție propriu-zise

Recepția la terminarea lucrărilor

Organizarea achiziției de bunuri

Livrarea și recepția bunurilor

Monitorizarea, Decontarea și Auditarea Proiectului

Memoriul tehnic prezintă următoarele componente

Arhitectură

Spațiile interioare au fost modelate astfel încât locuințele sa aibă funcțiunile și suprafețele minimale cerute prin Legea Locuinței. În soluția obținută exista unele abateri (maxim 10%) față de suprafețele minimale, din cauza conformației clădirii existente și a dorinței de a păstra cât mai mult din elementele structurale existente. O soluție radicală, care poate că obținea suprafețele minimale impuse, ar fi necesitat măsuri de consolidare structurală costisitoare și greu de realizat -această ipoteză a fost evaluată ca fiind neconformă cu tendințele economice actuale.

Lucrările de bază propuse:

 • - remodelarea spațiilor existente astfel încât cerințele Legii Locuinței să fie respectate. Toate apartamentele vor avea grup sanitar propriu!

 • - amenajarea unor spații pentru activități conexe, la parter, grupate: sala de consiliere/întruniri, atelier de creație/activități în timpul liber, biroul administratorului, cabina poarta, grup sanitar, camera tehnică.

 • - refacerea instalațiilor interioare și utilizarea unei metode alternative pentru prepararea apei calde (panouri solare)

 • - refacerea finisajelor interioare și a tâmplăriei interioare

 • - refacerea tâmplăriei exterioare

 • - reabilitarea termică a construcției

 • - dotarea cu mobilier

 • - crearea posibilității ca persoanele cu handicap locomotor să aibă acces la toate spațiile de la parter - crearea a două spații pentru desfășurarea activităților de consiliere și a altor activități educative - lucrări în incintă: împrejmuire, locuri de joacă pentru copii, zone de relaxare pentru adulți

 • - toate spațiile de la parterul clădirii vor fi accesibile persoanelor cu handicap locomotor. Accesul de la cota terenului sistematizat în clădire se va realiza prin intermediul unei rampe, cu panta de 6%. Toate spațiile de la parter vor avea ușile de acces de lățime 90cm, iar ușile încăperilor secundare (grupuri sanitare, anexe) vor avea o lățime de 80cm. Spațiile accesibile persoanelor cu handicap locomotor sunt: 2 apartamente cu o cameră, camera de consiliere, atelier creație, birou administrator.

Pentru protecția termică a apartamentelor, pereții exteriori se vor placa cu un strat de polistiren de 10 cm grosime, peste planșeul peste ultimul nivel se va așeza un strat de vată minerală de 15 cm grosime, montată între grinzișoare din lemn. Pentru un aport suplimentar de apă caldă, pe suprafața sudică a acoperișului va fi montat un grup de panouri solare, legate la instalația de apă caldă a construcției.

Structură

Vor fi luate masuri de consolidare a golurilor nou-create, a pereților și planșeelor.

Rezistență

Lucrarile propuse sunt in principal de refunctionalizare si de redimensionare a spatiilor pentru a se castiga spatiu locativ. Astfel, principalele lucrări de construire reclamate de reamenajare și identificate în proiect sunt: recompartimentări interioare, realizate cu pereți din cărămidă sau rigips; creerea de goluri în pereții de zidărie, pentru realizarea unor accese noi și închiderea unor goluri existente și refacerea șarpantei.

Conform concluziilor din Expertiza Tehnica, realizata de d-ul dr. ing. Cornel Bia, propunerile de arhitectura sunt posibile cu anumite conditii de consolidare ale structurii. Dintre consolidarile necesare amintim: eliminarea straturilor care intră în alcătuirea terasei existente până la placa de beton armat și înlocuirea acestora cu straturi din materiale ușoare și fără beton de pantă care în cazul șarpantei nu sunt necesare, folosirea unor soluții care conduc la încărcări gravitaționale minime. Golurile pentru uși, nou create în pereții transversali se vor realiza după cum urmează: se va executa un buiandrug din două profile U10 montate într-un șliț practicat în zidărie pe fiecare parte a peretelui. Montarea acestora se va face pe un mortar proaspăt și se vor strânge cu buloane 012. După montarea acestora și întărirea mortarului se va trece la demolarea zidăriei sub buiandrug. De asemenea, la închiderea golurilor existente se va folosi BCA, iar pentru a evita încărcarea peste capacitatea portantă a plăcilor, sub pereții noi de zidărie (12.5 cm plină) sau din rigips se vor realiza grinzi de rezemare metalice rezemarea acestora se va realiza pe pereții transversali și longitudinali de structură. Pentru transformarea structurii astfel încât să satisfacă prevederile normativului de zidărie CR 6-2006, se vor executa nișe stâlpișori, care se vor executa la marginea golurilor de ferestre din fațadă, la intersecția pereților transversali cu pereții longitudinali din fațade și la intersecția pereților transversali cu diafragmele longitudinale nou create.

Instalații electrice

Imobilul va fi dotat cu instalatii electrice pentru asigurarea cerintelor de confort, functionalitate si siguranta in acord cu normele in vigoare. Instalatiile electrice ce se vor executa conform proiectului de executie sunt:

- alimentarea cu energie electrica

- instalatii electrice de iluminat;

- instalatii electrice de prize si forta;

-instalatii electrice de protectie si legare la pamant

Alimentarea cu energie electrică - La ora actuala imobilul care urmeaza sa fie reabilitat este racordat la rețeaua furnizorului de energie elctrică pentru o putere instalata de 229 kW si simultan absorbita de 96 kW. Alimentarea electrica se face din postul de transformare PTM - FAGARASULUI 630 kVA 6/0,4 kV cu cablu ACYAbY 1kV 3x240+120 mmp pina la firida de distributie existenta, de la care pleaca spre blocuri doua cabluri ACYAbY 1kV 3x240+120 mmp si un cablu ACYAbY 1kV, 3x70+50mmp.

Imobilul va fi alimentat din firida de distributie a furnizorului de energie electrica, aflata in holul de la intrarea principala. Langa aceasta firida se va monta un bloc de masura si protectie trifazat (BMPT), pentru contorizarea consumul general pe centrul de cazare. De la firida de masura va pleca o coloana electrica pana la un tablou de distributie general, care va alimenta firidele de distributie si contorizare de palier monofazate (FDPC-urile) de pe fiecare nivel, respectiv coloana pentru folosinta comuna.

Prin solutia tehnica adoptata contorizarea energiei electrice se va face individual cu contoare pasante pentru fiecare apartament si colectiv pentru partea comuna. Blocurile de masura si protectie pasante, pentru fiecare apartament, se vor amplasa pe peretii interiori, ale coridoarelor, in firide comune FDCP. De la firidele de masura, vor pleca coloane electrice formate din conductoare de tip FY protejate in tuburi PVC, mascate corespunzator, pana la tablourile de distributie TD din apartamente (garsoniere). Tablourile TD vor alimenta circuitele de iluminat , prize si alte circuite din garsoniere. Circuitele vor fi protejate in tablourile de distributie, cu dispozitive de protectie diferentiale.

La nivelul firidei de bransament se va realize o priza de impamantare verticala, care trebuie sa aiba rezistenta de dispersie de 4 ohmi, fiind diferita de priza instalatiei de paratrasnet.

La pozarea coloanelor electrice aferente tablourilor electrice si al celorlalte circuite, se vor avea in vedere prevederile normativelor I-7/2002 si NTE -007/2008 cu privire la distantele minime fata de alte tipuri de instalatii.

Instalații electrice de iluminat - se vor instala corpuri de iluminat si intrerupatoare in fiecare incapere, gradele de protectie ale acestora fiind adaptate conditiilor din incaperi. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau întrerupătoarelor care se montează pe conductorul de fază și corespund modului de pozare a circuitelor și gradului de protecție cerut de mediul respectiv. Înălțimea de montaj a întrerupătoarelor și comutatoarelor va fi stabilită la 1,5 m de la pardoseala finită. Comanda iluminatului coridoarelor și a casei scărilor se va face prin intermediul unor senzori de mișcare. Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu întrerupătoare automate, conform sistemelor monofilare și specificațiilor de aparataj. Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafețe calde (în lungul conductelor pentru distribuția agentului termic) iar la încrucișările cu acestea se va păstra o distanță minimă de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenți slabi, sau separați prin ecranare de acestea.

Avand in vedere destinatia si importanta imobilului, conform normativului I7-2002, se stabileste tipul 3b de iluminat de siguranta, utilizand corpuri de iluminat cu baterii locale de acumulatoare, cu dispozitiv de comutare pe baterii tip luminobloc cu o independenta de cel puin 1 ora.

Circuitele iluminatului de siguranță TIP 3, se dispun pe trasee diferite de cele ale iluminatului normal sau distanțate la cel puțin 10 cm față de traseele acestora în cazul tavanelor false. Nu se impune tablou separat pentru iluminatul de siguranță dar, în tabloul de distribuție la care este racordat se prevăd pentru iluminatul de siguranță elemente de comandă și de protecție separate și marcate distinct.

Instalații electrice de prize și forță - Circuitele de prize vor fi diferite de cele ale iluminatului și vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate, prevazute cu protectie automata la curenti de defect ( PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj. Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de tip CYYF3x2,5mmp pozați aparent, protejați aparent, protejați în pliante de protecție PVC pe pereții construcției. Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafețe calde (în lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstra o distanță minimă de 12 cm. De asemenea, distanța între circuitele de prize și cele de curenți slabi trebuie să fie de minim 30cm, iar pe traseele orizontale comune circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenți slabi sau în compartimentele canalelor de cabluri ecranate între acestea.

Instalații electrice de protecție și legare la pământ - Imobilul avand o arie mare de extindere este necesara stabilirea sistemului de protectie contra trasnetului in asa fel, incat raza de protectie a acestuia sa acopere suprafata in discutie la nivelul acoperisului. Alegerea tipului de paratrasnet depinde de arhitectura invelitoarei si de conditiile realizarii prizei de impamantare, precum si de calea de coborare a legaturii intre paratrasnet si priza de impamantare. Astfel conform normativului I-20/2000 se stabileste o protectie utilizand un IPT cu dispozitiv de amorsare (PDA) tip PREVECTRON 2 TS 2.25 Conductorul de coborare se va poza pe calea cea mai scurtă de la paratrăsnet la priza de împământare.

Instalatii electrice de legare la pamant. La nivelul tabloului TGD se va realiza câte o priză de împământare verticală. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depaseste valoarea de maxim 4 Ohmi se va adauga platbanda OL Zn 40x4mm si electrozi de otel ® 2 ^"D " , l = 3 m ingropati in pamant pana se va atinge valoarea maxima a rezistentei de dispersie de maxim 4 Ohmi. Tablourile electrice secundare vor fi racordate suplimentar la priza de pământ, printr-un conductor de cupru de 16mmp.

Instalațiile de semnalizare a incendiilor se proiectează si se executa cu respectarea Normelor specifice de securitate și sănătate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale, precum și Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor. Pentru protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere directă se va asigura : izolarea electrică a tuturor elementelor conducătoare de curent ce fac parte din circuitele curenților de lucru ; utilizarea de tablouri electrice având grad de protecție corespunzător ; amplasarea la înălțimi inaccesibile în mod normal a echipamentelor electrice.

Instalații sanitare

Alimentare cu apă: in prezent se face din reteaua de apa potabila a orasului.

Instalatiile sanitare interioare se compun din instalatii de apa rece, apa calda, instalatii interioare de canalizare ape uzate menajere.

Consumatorii de apa rece si calda sunt obiectele sanitare din baile si bucatariile aferente fiecarui apartament. Obiectele sanitare vor fi racordate la distributia principala de apa rece si apa calda prin intermediul colector ditribuitoarelor montate in casete si al tevilor de cupru montate ingropate in pardoseala.

Pentru fiecare coloană din oțel zincat ce se desprinde de la ramura principală atât la apă caldă cât și apă rece se prevede câte un robinet cu bilă. De asemenea se prevede și o conductă de reciclare apă cald la fiecare cold. Alimentarea cu apă rece a centralei termice se face din rețeaua interioară de alimentare cu apă. Având în vedere destinația și volumul clădirii este necesară asigurarea unui singur jet în funcțiune în caz de incendiu, cu un debit de calcul al instalației de 2,5 l/s. În acest sens s-a realizat o rețea de hidranți interiori cu câte un hidrant amplasat pe fiecare nivel la capetele holului. La hidrant va fi prevăzut un iluminat de siguranță.

Clădirea va fi alimentată cu apă caldă ce va asigura complensarea necesarului de apă caldă dată de panourile solare, printr-un singur branșament situat în apropierea clădirii. Rezervorul se va monta în încăpere separată unde se află și instalația termică de volum V=1000 l. Preluarea eforturilor transmise de conductele de apă se va face prin suporți ficși, rigidizați de elemente de construcții adiacente.

Canalizare: instalatiile de canalizare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale se vor racorda la reteaua de canalizare publica existenta.

Retelele exterioare de canalizare vor fi executate din tuburi din PVC Caminele de vizitare vor fi executate din tuburi de beton montate pe un radier din beton. Capacele caminelor vor fi din fonta de tip carosabil.

Instalatia interioara de canalizare se va lega la rețeaua exterioară prin intermediul căminelor de vizitare.

Conductele de legatura se vor monta cu panta pentru a asigura scurgerea apei prin gravitatie, in interiorul peretelui de rigips sau in grosimea pardoselii, in functie de tipul obiectului, pozitia de montaj si de caracteristicile constructiei.

Conductele de scurgere de legătură la obiectele sanitare se vor executa din tuburi de polipropilenă PP. Pentru evacuarea apelor de pe pardoseala din bai si camera tehnica se vor prevedea sifoane de pardoseala. Acestea se vor monta in sapa de beton a incaperii si vor fi racordate la colectorul orizontal de canalizare din incaperea respectivă. Se vor prevedea coloane de canalizare separate pentru bucătării și pentru grupurile sanitare. Se vor monta sub pardoseală conductele de canalizare cu trasee cât mai scurte, fără schimbări de direcție, cu posibilități de intervenție pentru desfundare, dar fără a se utiliza ramificații duble pe orizontală.

Pe coloanele de scurgere cu legături de la obiectele sanitare sunt prevăzute piese de curățire la baza coloanei, la parter și la nivelurile 2 și 4. Pentru cuplarea conductelor de canalizare se va folosi canal semicircurabil. Se va evita traversarea canalelor cu conducte de gaze naturale, sau cabluri electrice, luându-se măsuri de protecție corespunzătoare conforme condițiilor prescrise în normativele de specialitate în vigoare.

Instalații termice, ventilație

Pentru prepararea apei calde se vor instala 6 panouri solare cu tuburi vidate de eficienta ridicata. Datorita reflectorizantului parabolic special, panourile solare asigura o absorbtie maxima a radiatiei solare, fie ea indirect sau difuza, pierderile termice fiind minimizate datorita vidarii tuburilor captatoare si a izolarii performante a distribuitorului. Pentru acumularea apei calde se vor instala doua boilere bivalente avand o capacitate de 1000 L fiecare .

Panourile solare vor fi complet automatizate având în componență o stație de automatizare care va controla buna funcționare a sistemului în funcție de senzorii de temperatură montați pe boiler și pe panourile solare. Sistemul de distribuție a agentului termic se va realiza din țeavă de cupru.

Distribuția principală a agentului termic prin clădire se va monta la nivelul subsolului tehnic existent de unde va alimenta clădirea prin intermediul coloanelor care vor fi poziționate pe marginile coridorului principal al clădirii.

Distribuția rețelei orizontale se va face prin intermediul distribuitoarelor de la fiecare apartament spre corpurile de încălzire prin intermediul țevilor de cupru preizolate și montate îngropat în sapa de beton a construcției. Traversările elementelor de constrcuție (pereți, planșee) se vor executa numai în tuburi de protecție. Toate conductele instalațiilor de încălzire, dispuse in subsolul tehnic al clădirii se vor termoizola cu tub izolant de tip tubolit având o grosime de 9 mm.

Golirea instalatiei se face prin intermediul robinetilor de golire dispusi pe coloanele din subolul tehnic al clădirii.

Pentru aerisirea instalației se vor monta aerisitoare automate pe fiecare distribuitor in parte și în zonele cele mai înalte ale instalației. Radiatoarele vor fi din oțel și vor fi echipate cu robineți cu cap termostatic. Fiecare radiator va fi alimentat individual din distribuitorul fiecarui apartament .

Pozarea corpurilor de încălzire va fi paralela cu suprafața elementului de construcție pe care este fixat, la o distantă de 50 mm. Corpurile montate vor avea distanța până la pardoseală de 100 mm.

Pentru controlul temperaturii interioare se va monta in fiecare apartament cate un termostat de ambianta care va comanda un electroventil care va fi montat inaintea casetei de distributie astfel in momentul in care in interiorul apartamentului se va atinge o temperatura setata acesta va inchide automat alimentarea radiatoarelor. Pentru contorizarea energiei furnizate la nivel de apartament se vor monta cate un contor de energie termica in caseta de contoare prevazuta in holurile blocului la nivelul fiecarui apartament. In cazul aparitiei unei defectiuni sau aparitia necesitatii de interventie la una din incaperile cladirii, inchiderea circuitului se va face de la distribuitorul care alimenteaza apartamentul respectiv.

In urma montarii panourilor solare se va realiza o economie de 26867 kWxh/an si o cantitate de 5105 kg CO2/an. In urma aplicarii masurilor de reabilitare a anvelopei necesarul de caldura al cladirii va fi redus la 49.48 kWxh/m2xan. In urma inlocuirii instalatiei de incalzire si realizarea controlului temperaturii ambientale la nivel de apartament consumurile vor scadea cu 18 % fata de consumurile inregistrate la momentul actual .

Sistematizare verticală

Conform Regulamentului General de Urbanism, pentru constructiile de locuinte trebuie sa se prevada: acces carosabil, acces de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și spatii verzi in suprafata de minim 2mp/locuitor

Prin urmare, pentru accesul in incinta vor exista 2 porti:

 • - o poarta pietonala, pe latura sudică - din strada Atelierelor - care conduce, catre accesul principal in cladire.

 • - o poarta pentru acces carosabil alăturat porții pietonale, care permite accesul carosabil în incintă: la cele două locuri de parcare, la platforma gospodărească sau în zona accesului în clădire.

Din motive de securitate si siguranta in exploatare este necesar a se limita accesul necontrolat al persoanelor straine in incinta Centrului de Cazare Temporara nr. 2. Astfel ca, prin documentatia de fata se propune imprejmuirea terenului aferent Centrului de Cazare Temporara nr.2, astfel incat incinta sa devina intima, si ferita de tranzitarea ei de orice pieton.

Pe langa imprejmuire, vor fi reabilitate accesele (pietonal si carosabil), si vor fi facute urmatoarele lucrari de amenajare: alee pietonală, alee carosabila, platforma carosabila, loc de joaca pentru copii și zona verde.

Prin proiect vor fi achiziționate:

 • ■   mobilier specific necesar pentru dotarea infrastructurii serviciilor sociale pentru apartamentele cu 1 cameră, apartamentele cu 2 camere, biroul admnistrativ, camera de consiliere, atelierul de creație, cabină poartă constând în: rafturi depozitare, articole baie, chiuvetă bucătărie, dulap independent bucătărie, dulap suspendat bucătărie, mașină de gătit, canapea, masa (pentru locul de luat masa), masă de lucru, scaune, etajeră, dulap, arhivă, pat simplu, noptieră, perdele, draperii, cuier hol, cuier baie

 • ■   dotări PSI constând în 10 buc stingătoare portabile P6

 • ■   echipamente specifice IT constând în 4 calculatoare PC cu programe informatice incluse