Hotărârea nr. 119/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Aluminei, nr.47 reprezentând suprafaţa de 540 mp teren cu construcţii - Punct Termic nr.101 - proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Aluminei, nr.47 reprezentând suprafața de 540 mp teren cu construcții - Punct Termic nr.101 - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43617 din data de 22.02.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri, solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 540 mp, situat în Oradea, Str .Aluminei, nr.47 și aprobarea înscrierii la CF a proprietății publice a municipiului Oradea asupra suprafeței de 540 mp, teren cu construcție, Punct Termic nr.101,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.970/2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Anexa nr.2 - poziția 5092, punctul termic nr.101 cu terenul aferent aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită, imobilul se constituie din 540 mp teren identificat cu nr.topo.4792/11, înscris în CF.20381 și nr.topo.4792/13, înscris în CF.12610 Oradea și corpul de clădire punct termic nr. 101, cu suprafața construită la sol de 506 mp,

În vederea întabulării bunurilor cuprinse in inventarul domeniului public al municipiului Oradea, atestat prin H.G.

970/2002,

Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art.7 lit.f din Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.c), alin.5 lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se probă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 540 mp.

^Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.cadastral -mp-

Observații

4792/11

CF.20381 Oradea

506

506

Municipiul Oradea asupra

4792/13

CF.12610

10001

34

terenului si construcțiile PT

101

TOTAL

540

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 540 mp cu un corp clădire - punct termic nr.101, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Oradea, referitor la identificarea imobilului situat în Oradea, Str.Aluminei, nr.47, în care își desfășoară activitatea punctul termic nr.101 din Oradea, cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

- Serviciul Evidenta Patrimoniu .Delegare de Gestiune,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 119

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.