Hotărârea nr. 118/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafeţe teren identificate cu nr. topografice 7860/2, 5327/60 şi 7861 înscrise în CF nr. 3174 Oradea şi nr. topografic 3898/5 înscris în CF 3745 Episcopia Bihor .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafețe teren identificate cu nr. topografice 7860/2, 5327/60 și 7861 înscrise în CF nr. 3174 Oradea și nr. topografic 3898/5 înscris în CF 3745 Episcopia Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43414 din data de 22.02.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren identificat cu nr.topografice: 7860/2, 5327/60 și 7861 înscrise în CF nr. 3174 Oradea și nr.topografic 3898/5 înscris în CF 3745 Ep. Bihor,

Terenurile luate în studiu reprezintă terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Oradea pe care municipalitatea are posibilitatea de a realiza investiții de interes public,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În conformitate cu Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 12.267 mp teren identificat cu nr.topografic 7860/2 înscris în CF 3174 Oradea.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 3.341 mp teren identificat cu nr. topografic 7861 înscris în CF nr. 3174 Oradea.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 1.925/14.652 mp teren identificat cu nr.topografic 5327/60 înscris în CF 3174 Oradea.

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 6.000 mp teren identificat cu nr. topografic 3898/5 înscris în CF 3745 Episcopia Bihor.

Art.5. Se aprobă deschiderea de patru noi coli de carte funciară în vederea întabulării în domeniul public al Municipiului Oradea a terenurilor prevăzute la Art.1, Art.2, Art.3 și Art.4.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegari de Gestiune.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Directia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 118


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.