Hotărârea nr. 117/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 154 mp. teren situat în Oradea b-dul Ştefan cel Mare, înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea publică a municipiului Oradea şi transmiterea ei în folosinţa O.T.L. S.A ORADEA, cu destinaţia de “staţie”pentru mijloacele de transport în comun.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 154 mp. teren situat în Oradea b-dul Ștefan cel Mare, înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a municipiului Oradea și transmiterea ei în folosința O.T.L. S.A ORADEA, cu destinația de “stație” pentru mijloacele de transport în comun

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43612 din data de 22.02.2011, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 154 mp. teren situat în Oradea b-dul Ștefan cel Mare, înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a municipiului Oradea și transmiterea ei în folosința O.T.L. S.A ORADEA, cu destinația de “stație” pentru mijloacele de transport în comun,

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre, s-a identificat suprafața de 154 mp. din nr. topo 5093 Oradea, situată în Oradea b-dul Ștefan cel Mare, amenajată ca “stație” pentru mijloacele de transport în comun aparținând O.T.L. S.A. Oradea,

Conform Registrul Parcelar Oradea suprafața de 11.122 mp. cu nr. topo 5736 identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3307/20.012011 reprezintă Zonă CFR,

Acest teren este cuprins și în CFC - Cluj nr. 5 privind ansamblul liniei ferate Oradea - Borș, realizată de Asociația Feroviară din Regiunea Tisa și transmisă în proprietatea publică a Statului Român și administrarea C.F.R,

Totodată constatăm că, Prin H.G. 970/05.09.2002, privind atestarea domeniului public al județului Bihor, stația de autobuz sus menționată este înscrisă în Inventarul domeniului public al municipiului Oradea la poziția 5736 ca fiind situată în P-ța București, în realitate stația de autobuz este situată pe b-dul Ștefan cel Mare,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea suprafeței de 154 mp. din nr. topografic 5093 din teritoriul cadastral Oradea, înscris și în Carte funciară centrală - Cluj nr.5, reprezentând teren public proprietatea Municipiului Oradea - b-dul Ștefan cel Mare.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 154 mp., astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou constituit

- mp. -

Nr.topo.din care se constituie nr. cadastral

Nr. Adev. O.C.P.I. Bihor în care este înscris nr. topo

Suprafața ce se dezlipește din nr.

topo ptr. constituirea nr.

cadastral

-mp-

Observații

154

5093

3307/21.01.2011

154

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea - stație de autobus, situată pe b-dul Ștefan cel Mare

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, pentru nr. cadastral cu suprafața de 154 mp. constituit conform art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren public - b-dul Ștefan cel Mare, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă actualizarea Inventarul domeniului public aparținând municipiului Oradea atestat prin H.G. 970/05.09.2002, poz. 5736, în conformitate cu Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea pentru înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a Planului de amplasament aprobat prin art. 2 din prezenta Hotărâre și Directia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de gestiune, în vederea actualizării Inventarului domeniului public al municipiului Oradea și transmiterea acestei suprafețe către S.C. O.T.L. S.A..

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Serviciul Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •  O.C.P.I. Bihor

  • •   S.C. O.T.L. S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 117

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.