Hotărârea nr. 115/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 144 mpşi a concesionării prin licitaţie publică a terenului situat în Oradea, Str. Soarelui nr. 3/E,în suprafaţă de 144 mp.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 144 mp și a concesionării prin licitație publică a terenului situat în Oradea, Str. Soarelui nr. 3/E, în suprafață de 144 mp

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43550 din data de 22.02.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 144 mp situat în Oradea, Str. Soarelui, nr. 3E,

Terenul în suprafață de 144 mp se constituie din nr. topo 6380/2 înscris în CF nr. 168130 Oradea provenit din conversia pe hârtie a CF 12949 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea și din nr. topo 6345 conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 3372/20.01.2011 reprezentând teren aferent canalului existent. Pentru intubarea acestuia există avizul A.N.I.F. nr. 282/21.01.2011

În temeiul art. 13, alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a), b), art. 45 alin.(3) și art. 123 alin. (1),(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru suprafața de 3.877 mp identificată cu nr. topo 6345 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren cu destinația teren cu canal, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea, identificat cu Adeverința nr. 3372/21.01.2011 emisă de O.C.P.I. Bihor.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 144 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se desprinde și formează noul nr. cadastral

Observații

6380/2

168130 (convertit din 12949) Oradea

2.406

107

Terenul - Proprietatea municipiului Oradea

6345

Adev. OCPI Bihor Nr.

3372/20.01.2011

3.877

37

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.2 din prezenta hotărâre, reprezentând „Teren de construcții” aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă Studiul de oportunitate, caietul de sarcini și organizarea licitației publice deschise pentru concesionarea terenului identificat conform Art. 2. în suprafață de 144 mp, cu destinația - amplasare foișor, magazie de lemn și împrejmuire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă prețul de pornire la licitația de concesionare în valoare de 6,00 lei/ mp/an. Redevența adjudecată va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.6. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data de întâi a lunii următoare adjudecării terenului, cu posibilitatea de prelungire în condițiile stabilite de concedent.

Art.7. Termenul de obținere a autorizației de construcție și începere a lucrărilor de construcție este de cel mult un an de la data semnării contractului de concesiune, sub sancțiunea rezilierii unilaterale de drept a concesiunii.

Art.8. Concesionarul are obligația intubării canalului ce traversează terenul, iar pe durata valabilității contractului de concesiune să asigure întreținerea acestuia, respectiv să asigure un drept de servitute pe teren în vederea accesului pentru eventuale intervenții asupra canalului în caz de necesitate.

Art.9. Contractul de concesiune va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea - Biroul Achiziții Publice.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Biroul Achiziții Publice,

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară,

  • - dl. Dimitriu Georgel Irinel, prin grija Administrația Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 115


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.