Hotărârea nr. 113/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 7.100 mp teren reprezentând o zonă din Piaţa Bucureşti aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 7.100 mp teren reprezentând o zonă din Piața București aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43548 din data de 22.02.2011, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 7.100 mp teren reprezentând o zonă din Piața București aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Conform Registrului Parcelar Oradea, suprafața de 182.595 mp cu nr. topo 77/1 reprezintă Zona CFR, stația C.F.R. Oradea Nord. Acest teren este cuprins și în CFC - Cluj nr. 5 privind ansamblul liniei ferate Oradea - Borș, realizată de Asociația Feroviară din Regiunea Tsa și transmisă în proprietatea publică a Statului Român și administrarea CFR,

Având în vedere prevederile H.G. 970/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bihor,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând seama de dispozițiile art.7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă dezlipirea suprafeței de 7.100 mp din nr.topografic 77/1 din teritoriul cadastral Oradea, înscris și în Cartea funciară centrală - Cluj nr 5, reprezentând teren public proprietate a Municipiului Oradea - Piața București .

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și d

elimitare a imobilului cu suprafața de 7.100 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. Adev. O.C.P.I.Bihor în care este înscris

nr. topo

Suprafața ce se dezlipește din nr.

topo ptr. constituirtea nr.

cadastral

-mp-

Observații

7.100

77/1

3307/21.01.2011

7.100

Teren public - Piața București, proprietate a Municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, pentru nr.cadastral constituit conform Art.2 din prezenta hotărâre prin dezlipirea suprafeței de 7.100 mp din nr.topografic 77/1, înscris și în Cartea funciară centrală - Cluj nr 5, reprezentând teren proprietatea publică a Municipiului Oradea - P-ța București.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Direcția Economică - Serviciul Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - O.C.P.I. Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - O.C.P.I. Cluj, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - C.F.C.- Cluj, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 113

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.