Hotărârea nr. 112/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Kokovecz Ileana, reprezentând suprafaţa de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 167838 înscris în C.F. 167838 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de “drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamna Kokovecz Ileana, reprezentând suprafața de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 167838 înscris în C.F. 167838 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43392 din data de 18.02.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 167838 înscris în C.F. 167838 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.44/05.01.2011 doamnaKokoveczIleanadonează Municipiului Oradea suprafața de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 167838 înscris în C.F. 167838 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. a) art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de doamna Kokovecz Ileana reprezentând suprafața măsurată de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 167838 înscris în C.F. 167838 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică simultan cu radierea sarcinii (servituți de trecere cu pasul și mașina în favoarea nr. cad 154342) notate în CF și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • ■   Instituția Arhitectului Șef;

 • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

 • ■   Serviciul Terenuri;

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • ■   A.I.O. - Serviciul Juridic

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • ■   Doamna Kokovecz Ileana prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea,23februarie2011                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 112                                                             SECRETAR

Ionel Vila