Hotărârea nr. 111/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Călugăreni, reprezentând suprafaţa de 9.669 mp teren cu construcţii – proprietatea publică a Municipiului Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Generală nr.16 .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea, str. Călugăreni, reprezentând suprafața de 9.669 mp teren cu construcții - proprietatea publică a Municipiului Oradea, în care își desfășoară activitatea Școala Generală nr.16

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43392 din 18.02.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea, str. Călugăreni reprezentând suprafața de 9.669 mp teren și clădire - școală în care își desfășoară activitatea Școala Generală nr.16,

Conform pozițiilor 6484 + 6486 și 7182 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, terenul și clădirea în care își desfășoară activitatea Școala Generală nr. 16 aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea,

Prin schița cadastrală întocmită de dl. topograf Balint Iosif imobilul - Școala Generală nr. 16, se identifică printr-un corp de clădire cu suprafață construită la sol de 1.877 mp și 9.669 mp teren situat în Oradea str. Călugăreni, nr.10, constituit din nr. topo.5127/2, 5128/31, 5150/23, 5151/2. și 5152/4 înscrise în CF 15477 și 16613 Oradea în proprietate a Statului Român,

În vederea corelării situației faptice cu situația juridică și actualizarea evidențelor de Carte Funciară este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 9.669 mp reprezentând Școala Generală nr. 16 -proprietate publică a Municipiului Oradea, atestată prin HG 970/2002;

În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea 18/1991 republicată, privind fondul funciar;

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 9.669 mp, teren, astfel :

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo. Sau Adev. OCPI Bihor

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pentru constituirea nr. cadastral

- mp-

Observații

9.669

5127/2

15477 Oradea

208/1025

Teren cu construcții - Școala Generală nr. 16 din Oradea, cu un corp de clădire cu suprafața construită la sol de 1.877 mp proprietatea publica a Mun. Oradea

5128/31

16613 Oradea

6261 / 51246

5150/23

16613 Oradea

2658/45542

5151/2

16613 Oradea

343 /1204

5152/4

16613 Oradea

199/822

Art..2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea de noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând „Teren și un corp de clădire cu suprafața construită la sol de 1.877 mp”, în care își desfășoară activitatea Școala Generală nr. 16 din Oradea, aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea imobilului din Oradea, str. Călugăreni în care își desfășoară activitatea Școala Generală nr. 16 din Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Biroul Cadastru

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 111

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.