Hotărârea nr. 110/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Podgoria, F.N. reprezentând suprafaţa de 7780 mp teren cu construcţii – proprietatea publică a Municipiului Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea câteva clase ale Şcolii generale “Oltea Doamna” .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Podgoria, F.N. reprezentând suprafața de 7780 mp teren cu construcții - proprietatea publică a Municipiului Oradea, în care își desfășoară activitatea câteva clase ale Școlii generale “Oltea Doamna”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43391 din 18.02.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Podgoria, F.N. reprezentând suprafața de 7780 mp teren cu construcții - proprietatea publică a Municipiului Oradea, în care își desfășoară activitatea câteva clase ale Școlii generale “Oltea Doamna”,

Cu ocazia măsurătorilor efectuate de dl. topograf Jurcut Ioan, s-a constatat că imobilul “teren și școală” din Oradea, str. Podgoria, F.N. se compune din clădirea cu suprafața construită la sol de 306 mp. și suprafața de 7780 mp. teren, constituit din nr. topografice 1888/2 și 1890/4, înscrise în CF.845 Oșorhei și nr.topo.1888/1, 1890/3 și 1889/1, înscrise în CF.310 Oșorhei,

În CF.nr.845 Oșorhei sunt intabulate nr. topo.1888/2 și 1890/4 în suprafața totală de 3597 mp proprietate a Statului Român, iar în CF.nr. 310 Oșorhei, sunt intabulate nr.topo.1888/1,1890/3 și 1889/1, în suprafață de 4183 mp. proprietatea Sfatului Popular al Comunei Oșorhei,

Conform poziției 7163 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002, privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea în imobilul situat în Oradea, str. Podgoria, F.N. aparține proprietății publice a Municipiului Oradea și este alocat Școlii generale “Oltea Doamna” pentru desfășurarea activității câtorva clase,

În baza inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002 și a procesului verbal nr.7845/13.10.2011, privind stabilirea limitei administrative între Municipiul Oradea și comuna Oșorhei;

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 7780 mp.

Nr. topo.din care se consstituie nr.cadastral

Nr.CF in care este înscris nr.topo.

Suprafața nr.topo. Mp.

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.cadastral

Observații

1888/2

845 Oșorhei

3104

3104

Municipiul Oradea asupra terenului și construcției -scoală

1890/4

493

493

1888/1

310 Oșorhei

2104

2104

1890/3

1867

1867

1889/1

212

212

TOTAL

7780

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru intabularea imobilul identificat la art.1 din prezenta


hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 7780 mp și un corp clădire-școală cu suprafața construită la sol de 306 mp proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art..3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea imobilului situat în

Oradea, Str. Podgoria, F.N. în care își desfășoară activitatea Școala Generală “Oltea Doamna” din Oradea cu prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri,

-   Serviciul Financiar - Contabil

- OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 110

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.