Hotărârea nr. 11/2011

privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 92249/07.09.2009 încheiat între Municipiul Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii servicii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 92249/07.09.2009 încheiat între Municipiul Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2415 / 10.01.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea Actului adițional la Acordul de Parteneriat nr. 92249/07.09.2009 încheiat Municipiul Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea.

Având în vedere oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 -“Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ce vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, ridicarea acestora la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii;

Ținând seama de prevederile Ghidului solicitantului aferent POR, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială și Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b, d), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 2 și art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 92249/07.09.2009 încheiat între Municipiul Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județul Bihor

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric

  Oradea, 14 ianuarie 2011

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr. 11

  SECRETAR

  Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr.11/2011

ACT ADIȚIONAL nr. 1 la Acordul de parteneriat Nr. 92249 din 07.09.2009


Prezentul Act adițional modifică prevederile articolului 3 - Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, alineatul (2), după cum urmează:                                     ’

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat m Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația.................................................................Contribuția (unde este cazul)............ .................................................. .......................................

Municipiul Oradea            Țota| contribuție: 745.133,58 lei, din care:.........................................................................

Lider de proiect

(Partener 1)


56.359,38 lei - Reprezentând 2% din valoarea total eligibilă a proiectului - contribuția la cheltuielile eligibile

16.770 lei - contribuția la cheltuieli neeligibile

672.004,20 lei - TVA

La care se mai adaugă și alte cheltuieli neeligibile

Reprezentând 100% din totalul contribuțiilor partenerilor

Administrația Socială........................................................................................................................... .......................................~.....................~.....~..........

Comunitară Oradea          Nu va contribui financiar la implementarea proiectului

Partener 2 întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru ADR NORD VEST,

Semnături

MUNICIPIUL ORADEA


Lider de proiect (Partener 1)


llie Gavril BOLOJAN PRIMAR


Semnătura___ 10.01.2011

. u, . (     Oradea


ADMINISTRAȚIA _   KONCSEK VADNAI Zita

SOCIALA COMUNITARA   DIRECTOR GENERAL

ORADEA


Semnătura 10.01.2011 Z/c\\ /-a Oradea


Partener 2