Hotărârea nr. 109/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 6824 mp, reprezentând imobilul în care funcţionează Şcoala Generală Lucreţia Suciu din Oradea, str. Griviţei nr. 2 aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 6824 mp, reprezentând imobilul în care funcționează Școala Generală Lucreția Suciu din Oradea, str. Griviței nr. 2 aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43389 din 18.02.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 6824 mp, reprezentând imobilul în care funcționează Școala Generală Lucreția Suciu din Oradea, aflat in proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Prin schița cadastrală întocmită de dl. topograf Balint losif, imobilul - Școala Generală Lucreția Suciu, se identifică prin trei corpuri de clădire cu suprafața construită la sol de 2039 mp și si 6824 mp teren situat în Oradea str. Griviței nr.2, constituit din nr. topo. 3390, 3391, și 3393 înscrise în CF 3174 Oradea în proprietatea Municipiului Oradea,

În vederea corelării situației faptice cu situația juridică și actualizarea evidențelor de Carte Funciară este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 6824 mp reprezentând Școala Generală Lucreția Suciu- proprietate publică a Municipiului Oradea, atestată prin HG 970/2002;

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 6824 mp, teren, astfel

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo. Sau Adev. OCPI Bihor

Suprafața ce se

dezlipește din nr. topo pentru constituirea nr. cadastral - mp-

Observații

6824

3390

3174 Oradea

1280

Teren cu construcții reprezentând Școala Generală Lucreția Suciu - proprietate publică a Municipiului Oradea

3391

3174 Oradea

3643

3393

3174 Oradea

1901

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1, din prezenta hotărâre, reprezentând „Teren cu construcții” în care funcționează Școala Generală Lucreția Suciu din Oradea, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea terenului și a construcțiilor în care își desfășoară activitatea Școala Generală Lucreția Suciu din Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■   Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune.

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri;

 • ■   Serviciul Financiar Contabil;

 • ■   Biroul Cadastru;

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 109


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.