Hotărârea nr. 106/2011

privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, strada Piaţa Independenţei, reprezentând suprafaţă de 644 mp teren proprietate a Statului Român grevat de dreptul de folosinţă special deţinut de dl. Drori Moshe Zvi.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, strada Piața Independenței, reprezentând suprafață de 644 mp teren proprietate a Statului Român grevat de dreptul de folosință special deținut de dl. Drori Moshe Zvi

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43388 din 18.02.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, strada Piața Independenței, reprezentând suprafața de 644 mp teren proprietate a Statului Român grevat de dreptul de folosință special deținut de dl. Drori Moshe Zvi,

In conformitate cu Planul de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, strada Piața Independenței întocmit de dl. topograf Sabău Cristian se propune dezlipirea suprafeței de 644 mp teren din nr.topo.3484/1 înscris în CF nr.166319 Oradea în așa fel încât terenul ce face obiectul Dispoziției Primarului nr. 2346 din 30.07.2010 să fie notat într-un CF distinct,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 644

mp.

"NvTopo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații

3484/1

166319

875

644

Statul Român proprietar și Drori Moshe Zvi drept de folosință specială

Total

644

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru intabularea imobilul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 644 mp proprietate privată a Statului Român.

Art.3. Se aprobă înscrierea în cartea funciară nou înființată a dreptului de folosință special deținut de domnul Drori Moshe Zvi.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegare Gestiune

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Terenuri,

- Serviciul Financiar-contabil

 • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - domnulDroriMosheZvi prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 106


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.