Hotărârea nr. 103/2011

privind aprobarea transmiterii în administrarea Şcolii cu clasele I – VIII „Dacia” a suprafeţei de 1.045 mp cu nr. cadastral 9211/2 înscris în CFNDF 8591 Oradea şi a suprafeţei de 812 mp cu nr. cadastral 5291 înscris în CF NDF 10462 Oradea în vederea realizării investiţiei de interes public „Sală de sport – Şcoala cu clasele I – VIII Dacia”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea transmiterii în administrarea Școlii cu clasele I - VIII „Dacia” a suprafeței de 1.045 mp cu nr. cadastral 9211/2 înscris în CFNDF 8591 Oradea și a suprafeței de 812 mp cu nr. cadastral 5291 înscris în CF NDF 10462 Oradea în vederea realizării investiției de interes public „Sală de sport - Școala cu clasele I - VIII Dacia”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42634 din 09.02.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune transmiterea în administrarea Școlii Generale „Dacia” a unor suprafețe de teren din incinta școlii, în vederea construirii unei săli de sport care să deservească nevoile școlii, cu sprijinul și inițiativa SC Repcon SA.

Terenul pe care se intenționează realizarea investiției reprezintă teren proprietatea publică a Municipiului Oradea, fiind identificat cu nr. cadastral 9211/2 înscris în CF NDF 8591 Oradea și nr. cadastral 5291 înscris în CFNDF 10462 Oradea .

Pentru a se putea realiza investiția atât de necesară școlii, se impune transmiterea suprafeței menționate mai sus în administrarea instituției de învățământ, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul și construcția realizată să fie înscrise în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Școlii cu clasele I - VIII „Dacia” a suprafeței de 1.045 mp cu nr. cadastral 9211/2 înscris în CFNDF 8591 Oradea și a suprafeței de 812 mp cu nr. cadastral 5291 înscris în CF NDF 1 0462 Oradea în vederea realizării investiției de interes public „Sală de sport - Școala cu clasele I - VIII Dacia”.

(2) Protocolul de predare primire a terenului se va încheia între Școala cu clasele I-VIII „Dacia” și Administrația Imobiliară Oradea, în termen de 30 de zile de la emiterea hotărârii de dare în administrare a terenului.

Art. 2. Obiectivul de investiții se va construi pe terenul care se află în domeniul public al Municipiul Oradea, identificat la art.1 din prezenta hotărâre, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus - „Sală de sport - Școala cu clasele I -VIII Dacia”.

Art. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumelor necesare realizării lucrărilor de racordare la utilități a sălii de sport .

Art. 4. La finalizarea lucrărilor de investiție și recepția construcției, aceasta se va preda în domeniul public al Municipiului Oradea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Școala cu clasele I - VIII Dacia .

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Economică - Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Direcția Juridică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Școala cu clasele I - VIII Dacia, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - SC REPCON SA, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 10 februarie 2011

Nr. 103


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.