Hotărârea nr. 102/2011

privind revocarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 30.11. 2010 şi aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a suprafeţei de 40.000 mp teren (lotul 2) pentru construirea unei staţii mecano-biologice (MBT) de tratare a deşeurilor reziduale generate la nivelul judeţului Bihor conform proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 30.11. 2010 și aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Bihor a suprafeței de 40.000 mp teren (lotul 2) pentru construirea unei stații mecano-biologice (MBT) de tratare a deșeurilor reziduale generate la nivelul județului Bihor conform proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.42567 din 09.02.2011, prin care Serviciul Terenuri, solicită Consiliului Local aprobarea revocării art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 30.11. 2010 și aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Bihor a suprafeței de 40.000 mp teren (lotul 2) pentru construirea unei stații mecano-biologice (MBT) de tratare a deșeurilor reziduale generate la nivelul județului Bihor conform proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”,

Având in vedere necesitatea corelării dreptului de transmitere a terenului cu solicitările autorității de implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor” se impune revocarea art.3 din hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 30.11. 2010 și aprobarea transmiterii în administrarea Consiliul Județean Bihor a suprafeței de 40.000 mp teren (lotul 2) pentru construirea unei stații mecano-biologice (MBT) de tratare a deșeurilor reziduale generate la nivelul județului Bihor conform proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c, art. 45 alin. (3) și art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 30.11. 2010 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Oradea, Str. M.Corvin,F.N. identificat cu numărul cadastral 2145/1 înscris în CF NDF 1316 Oradea în 3 loturi în vederea transmiterii suprafeței de 40000 mp. teren către Consiliul Județean Bihor, pentru realizarea unei stații mecano-biologice ( MBT ), în vederea tratării deșeurilor reziduale generate la nivel de județ.

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Județean Bihor a suprafeței de 40.000 mp teren pentru construirea unei stații mecano-biologice (MBT)de tratare a deșeurilor reziduale generate la nivelul județului Bihor.

Art.3. Obiectivul de investiții, stație mecano-biologică (MBT) de tratare a deșeurilor reziduale generate la nivelul județului Bihor, se va construi pe terenul care se află în domeniul public al Municipiul Oradea, identificat la art.1 din hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 30.11. 2010 ca lotul 2, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus prin proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Județean Bihor și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Instituția Arhitectului Șef;

 • - Direcția Economică - Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • - Direcția Tehnica - P.M.O;

 • - Administrația Imobiliară Oradea;

 • - Serviciul Terenuri;

 • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • - Consiliul Județean Bihor

 • - se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 10 februarie 2011

Nr. 102

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.