Hotărârea nr. 100/2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 480 din 31 ianuarie 2011, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică;

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliției Locale, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2011;

Ținând cont de:

 • •   Hotărârea Consiliului Local nr. 844 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea înființării instituției publice Poliția Locală a municipiului Oradea;

 • •   Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 14 ianuarie 2011 privind înființarea Comisiei Locale de ordine publică;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, d, alin.(6) lit.a pct. 7 si art.(45) alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia Locală de ordine publică și Poliția Locală a municipiului Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

 • -  Primarul municipiului Oradea,

 • -   Membrii Comisiei locale de ordine publică, prin grija Poliției Locale a municipiului Oradea;

 • -   Poliția Locală a municipiului Oradea;

 • -   Se afișează pe site-ul instituției www.oradea.ro și se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 10 februarie 2011

Nr. 100


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Anexă la HCL nr. 100 din 10.02.2011

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică

CAPITOLUL I

Dispoziții Generale

Motivare

Art.1 Acest regulament este un act juridic validat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea care reglementează modul de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică .

Cadrul legal

Art.2 Comisia locală de ordine publică funcționează la nivelul municipiului Oradea, ca organism cu rol consultativ, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, în baza prevederilor Legii nr.155/2010 a poliției locale.

CAPITOLUL II Structura organizatorică și atribuții funcționale

9                    9

Constituirea Comisiei

locale de ordine publică

Art.3

 • (1) Comisia Locală este constituită din:

- Primarul Municipiului Oradea, Ilie Bolojan;

 • - Șeful Poliției Municipiului Oradea, Comisar șef Ioan Lenghel;

 • - Șeful Poliției Locale a municipiului Oradea, Director Executiv Crăciun Leucea;

 • - Secretarul municipiului Oradea, Ionel Vila;

- 3 consilieri din cadrul Consiliul Local al Municipiului Oradea, desemnați de Consiliul Local:

 • •   Dl. Huszar Istvan Eric;

 • •   Dl. Mercea Pavel;

 • •   Dl. Corcheș Dorin Octavian;

 • (2) Ședințele comisiei locale sunt conduse de Primarul municipiului Oradea.

 • (3) Secretariatul comisiei locale este asigurat de către d-na Bondar Ilona, consilier în cadrul Poliției Locale Oradea - titular și de către d-na Condoroș Adriana -consilier în cadrul Poliției Locale Oradea - supleant.

Întrunirea Comisiei Locale de ordine publică

Art.4

 • (1) Comisia locală se reunește trimestrial sau ori de cîte ori este necesar, la convocarea Primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

 • (2) Convocarea membrilor comisiei se va face prin grija secretarului comisiei și va indica: punctele aflate pe ordinea de zi, locul, data și ora la care va avea loc ședința.

 • (3) Convocarea se realizează de îndată la problemele urgente și în scris, înainte cu 5 zile, la ședințele ordinare, prin grija secretarului comisiei.

  Atribuțiile Comisiei

  9

  locale de ordine publică

  (a)


  (b)

  • (c)

  • (d)

  • (e)

  • (f)

  (g)


Art.5 Comisia locală are următoarele atribuții:

9

Asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al sigurantei publice la nivelul municipiului Oradea (Primăria Municipiului Oradea, Prefectura Județului Bihor, Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, Poliția Municipiului Oradea, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Bihor, Direcția Poliție de Frontieră Oradea, I.S.U. “Crișana” al Județului Bihor, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “ Avram Iancu “ Oradea, Direcția Publică de Pază Bihor, Direcția Regională Vamală interjudeteana din Oradea, S.R.I. Bihor, Garnizoana Oradea, B 54 Comunicații Sprijin, C.M.J. Bihor;

Avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale; Elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al municipiului Oradea;

Actualizează anual planul de ordine și siguranță publică al municipiului Oradea;

Analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul municipiului Oradea și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

Evaluează cerințele specific și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale;

Prezintă Consiliului Local al municipiului Oradea rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al municipiului Oradea. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să prevină faptele care afectează climatul social.

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art.6 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 100 din 10 februarie 2011 si intra in vigoare la data de ____________.