Hotărârea nr. 1/2011

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii de la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie cu un sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor cl

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, și depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”.

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 5127 din data de 14.01.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, și depunerea acestuia spre contractare către Administrația Fondului pentru Mediu în perioada 15.12.2010-20.01.2011,

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri publice în cadrul Fondului pentru mediu;

Ținând cont de prevederile anexei nr.2 la HG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții ;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit. b) și lit. d), alin.(4) lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 14, art.45 alin.(2) lit. a), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală pentru obiectivul de investiții Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori tehnico-economici:

  • - Beneficiar: Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea

  • - Valoarea totală a proiectului: 4,282.627 RON inclusiv TVA din care C+M 2,480.024 RON

  • - Durata de realizare: 6 luni

  • - Finanțarea investiției:

Cheltuieli eligibile

  • - 10% din costurile eligibile în valoare de 426,290.70 RON reprezentând contribuția proprie a Municipiului Oradea

  • - 90% din costurile eligibile în valoare de 3,836,616.30 RON reprezentând finanțarea de la Fondul de Mediu

Cheltuieli neeligibile -100% reprezentând contribuția beneficiarului, astfel:

  • - Taxe pentru emiterea de avize, acorduri și autorizații, comisioane, cote, taxe, costul creditului în sumă de 19,720.00 RON

  • - Alte cheltuieli neeligibile.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: o Instituția Prefectului - Județul Bihor o Primarul municipiului Oradea o Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională o Direcția Economică o Administrația Imobiliară Oradea o Compartimentului Management Spitale o Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HuszarIstvanEric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr.1

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.