• Hotărârea 839/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de plată a ratei a III-a la contractul de vânzare cumpărare a terenului situat în Oradea, str. Ogorului - str. Universităţii autentificat cu nr. 1482/31.08.2007
 • Hotărârea 838/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 716 mp teren proprietatea unor persoane fizice şi juridice
 • Hotărârea 837/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 434 din 28.06.2011şi actualizarea tabelului cuprinzând proprietarii cuprinşi în anexa nr. 3 din aceeaşi hotărâre, ca urmare a identificării proprietarilor actuali
 • Hotărârea 836/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu 303.800 lei – echivalent a 70.000 euro, prin aportul în natură al terenului în suprafaţă de 8.760 mp, identificat cu nr. cadastral 164.179 înscris în CF 164.179 Oradea, deţinut de Municipiului Oradea în perimetrul PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS ORADEA
 • Hotărârea 835/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cotei de dezvoltare şi modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Oradea
 • Hotărârea 834/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 833/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării listei de investiţii pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 832/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 831/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul Reabilitare Drum Uzinal 2
 • Hotărârea 830/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participării municipiului Oradea respectiv a asigurării contribuției proprii în cadrul proiectului HURO/0802/091_AF „Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea,, ce va fi finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013
 • Hotărârea 829/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cuprinderii în bugetul ASCO pe anul 2012, a bugetului destinat Programului anual de screening al stării de sănătate a elevilor din clasele I şi a V-a din municipiul Oradea din anul şcolar 2011-2012, în sumă de maxim 100.000 RON
 • Hotărârea 828/2011 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea documentației tehnico - economice pentru “Reabilitarea sistemului de Termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creşterii eficienţei energetice”
 • Hotărârea 827/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic de Execuţie pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare centru pentru persoane aflate în dificultate”, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
 • Hotărârea 826/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 24.000 mp teren identificat cu nr. cadastral 167376 înscris în CF 167376 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea în favoarea S.C. Faist Mekatronic SRL
 • Hotărârea 825/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 300 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Graurilor, nr. 72 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 300 mp teren în favoarea d-lui Răzăşanu Dan Radu.
 • Hotărârea 824/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren situat în municipiul Oradea, identificate prin Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I.Bihor cu nr. 36228/10.06.2011, pentru obiectivul de investiţie ”CONSTRUIREA UNEI PISTE DE BICICLETE INTRE ORADEA ŞI BERETTYOUJFALU”
 • Hotărârea 823/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării directe în favoarea SC Energomontaj SA a suprafeţei totale de 26.864 mp compusă din suprafaţa de 8829 mp teren identificat nr. cadastral 171916 Oradea înscris în C.F. nr. 171916 Oradea şi cota de 18035/19120 mp identificat cu nr. cadastral 171918 înscris în C.F. nr. 171918 Oradea, teren aferent construcţiilor proprietatea SC Energomontaj SA, situat în Oradea, Str. Ogorului nr. 36/C şi efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi SC Energomontaj SA
 • Hotărârea 822/2011 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea valorii terenului situat în Oradea Parcul Industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 821/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 132 mp. terensituat în Oradea str. Filatov, F.N., trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeţei de 132 mp
 • Hotărârea 820/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3180 mp reprezentând teren cu construcţii situate in Oradea Calea Borşului în care funcţionează baza de deszăpezire a SC CNADNR SA Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj Secţia District Oradea
 • Hotărârea 819/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2980 mp. teren şi transmiterea în folosinţă fără plată pe o perioadă de 25 ani a suprafeţei de 2980 mp. teren din nr. topo.486/4, înscris în CF.7759 Seleus, situat la capătul liniei de tramvai din cartierul Nufărul în favoarea SC Oradea - Transport Local SA, în vederea amenajării unui Parc Tematic OTL
 • Hotărârea 818/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 648 /29.09.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 13194 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall
 • Hotărârea 817/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 235 /31.03.2011 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str.Averescu, nr.7 reprezentând suprafaţa de 229 mp teren cu construcţii - Centru Multifuncţional şi înscrierea imobilului în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 816/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Borza George Ioan şi soţia Borza Rodica, reprezentând suprafaţa de 78 mp teren identificat cu nr. cadastral 167290 înscris in C.F. 167290 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului şi suprafaţa de 191 mp teren identificat cu nr. cadastral 158365 înscris in C.F. 158365 Oradea situat în Oradea în zona str. Cantonului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 815/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Plisco Sorin Dorel şi soţia Plisco Carmen Valerica, doamna Găbudean Nicoleta Mărioara şi Găbudean Laura Mădălina reprezentând suprafaţa de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 171559 inscris in C.F. 171559 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 814/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru achiziţionarea cotei de 470/1.708 mp, teren identificat cu nr. topo 5808/5 înscris în CF 165941 (Nr. vechi CF nr. 7106) Oradea, proprietate a d-lui Kleszkeny Iosif şi soţia Kleszkeny Angela, situat pe str. Vişinilor, afectat de reţele de utilităţi şi drum
 • Hotărârea 813/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 491 / 20.07.2011 prin care s-a aprobat Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 265 mp. şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 265 mp. teren situat în Oradea, str. Meziadului
 • Hotărârea 812/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale D+P+E
 • Hotărârea 811/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare zona de servicii generale, zona de comerţ şi dotări complementare funcţiunii de locuire, str. Ogorului, nr. cad. 169001 si 169008- Oradea
 • Hotărârea 810/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul instituţiei publice POLIŢIA LOCALĂ ORADEA, începând cu data de 01.01.2012
 • Hotărârea 809/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 36 mp teren având nr. cadastral 151747 înscris în CF nr. 151747, situat în Oradea, str. Nojoridului nr.2A, în favoarea în favoarea numitului d-nului Pereţ Mircea şi soţiei Pereţ Mărioara
 • Hotărârea 808/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 265 mp teren având nr. cadastral 171185 înscris în CF nr. 171185, situat în Oradea, str. Meziadului nr. 3, în favoarea
 • Hotărârea 807/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 27 mp teren situat în Oradea, str. Academiei nr. 1, în favoarea numitului d-nului Brîndaş Ioan şi soţiei Brîndaş Mirela Magdalena
 • Hotărârea 806/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 32 mp teren având nr. cadastral 169116 înscris în CF nr. 169116, situat în Oradea, str. Republicii nr. 27A, în favoarea
 • Hotărârea 805/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 453 mp teren având nr. cadastral 14383 înscris în CF 84961 Oradea, situat în Oradea, în vederea deschiderii unui drum de acces intre str. A. Andriţoiu şi str. Seleuşului
 • Hotărârea 804/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 16 mp teren situat în Oradea, str. Transilvaniei fn, în favoarea S.C. LIBRIS ANTICA S.R.L.
 • Hotărârea 803/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 199 mp teren situat în Oradea, str. Prof. Gh. Marinescu nr. 8, în favoarea numitului Pop Petre Bogdan
 • Hotărârea 802/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 801/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetelor Municipiului Oradea
 • Hotărârea 800/2011 - Municipiul Oradea

  privind propunerea anularii unor creanţe fiscale aflate în sold la data de 31.12.2011
 • Hotărârea 799/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011 şi majorarea contribuţiei financiare alocate fundaţiei din fondurile bugetului local cu suma de 5.000 lei
 • Hotărârea 798/2011 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar
 • Hotărârea 797/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociaţia Habitat Pentru Umanitate Beiuş
 • Hotărârea 796/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea unor societăţi comerciale
 • Hotărârea 795/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului”
 • Hotărârea 794/2011 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea d-lui Negrean Daniel Dumitru ca reprezentant al autorităţii publice locale în consiliul de administraţie al Grădiniţei ,, Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 793/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 noiembrie 2011
 • Hotărârea 792/2011 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2011, ianuarie 2012 şi februarie 2012
 • Hotărârea 791/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 640 /29.09.2011 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a terenului în suprafaţă de 8.853 mp. şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall
 • Hotărârea 790/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea lotizării imobilului identificat cu nr. cadastral 158241 înscris în C.F. 158241 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei 594 mp teren
 • Hotărârea 789/2011 - Municipiul Oradea

  Privind avizarea constituirii unui nr. 141 nr. cadastrale cu suprafaţa totală de 369.262 mp identificate prin Planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de dl topograf Mircea Bereschi reprezentând teren cu construcţii speciale – drum, situate în municipiul Oradea “Drumul de centură”, aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA prin Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri Cluj-Napoca
 • Hotărârea 788/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 951 mp teren situat în Oradea Sos. Borşului, nr. 18 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 951mp teren în favoarea SC Sogema SA.
 • Hotărârea 787/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC ATP EXODUS SRL , pentru suprafaţa de 775 mp teren identificat cu nr. cadastral 171570 înscris în C.F. 171570 Oradea situat în Oradea în zona str. Borşului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 786/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr.46/27.01.2011, privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tomulescu Laurenţiu Sebastian, reprezentând suprafaţa de 873 mp teren identificat cu nr. cadastral 168081 Oradea, situat în Oradea între str. Nicolae Şova şi Grigore Moisil, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 785/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Aurel şi soţia Pop Emilia, pentru suprafaţa de 264 mp teren identificat cu nr. cadastral 171886 înscris în C.F. 171886 Oradea situat în Oradea în zona str. Făcliei cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 784/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Petruş Adrian Gheorghe şi doamna Nagy Irina , pentru suprafaţa de 1014 mp teren identificat cu nr. cadastral 171784 înscris în C.F. 171784 Oradea situat în Oradea în zona str. Macului- Aurel Covaci cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 783/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 342 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. G. Toparceanu, nr. 9 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 159/342 mp teren în favoarea d-lui Pecher Vasile şi soţia Pecher Anamaria
 • Hotărârea 782/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 206 mp. teren, situat în Oradea, str. Ion Bogdan intersecţie cu str. Macului, în favoarea d-lui Lucaci Aron, în vederea amenajării unei parcări publice
 • Hotărârea 781/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 din contractul de concesiune nr. 1190 încheiat între Administraţia Imobiliară Oradea şi S.C. BENE INTERNAŢIONAL S.R.L. în vederea înfiinţării unui punct de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
 • Hotărârea 780/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 167221, cu suprafaţa de 11.143 mp., pentru modificarea conturului şi suprafeţei nr. cadastral 167221, înscris in C.F. nr. 167221 Oradea, teren proprietatea Municipiului Oradea, transmis în folosinţa Bisericii Penticostale nr.1 ”BETEL”
 • Hotărârea 779/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 28 mp. teren situat în Oradea b-dul DACIA nr. 70 , identificat cu nr. cadastral 160224 (nr. cadastral vechi imobil: 13109) înscris în C.F. nr. 160224 (nr. C.F. vechi nr.86541) Oradea, în favoarea S.C. MENTA S.R.L.
 • Hotărârea 778/2011 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea Contractului de concesiune nr. 1257/2009 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de colaborare nr. 125.948/11.11.2009 pentru prelungirea termenului de finalizare a podului rutier peste râul Crişul Repede până la 30.04.2012
 • Hotărârea 777/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Jurcuţ Radu, reprezentând suprafaţa de 104 mp teren identificat cu nr. cadastral 170872 înscris în C.F. 170872 Oradea situat în Oradea în zona str. Prunilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 776/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bereczki Lajos Szilard, pentru suprafaţa de 46mp teren identificat cu nr. cadastral 171027 înscris în C.F. 171027 Oradea situat în Oradea în zona str. Camil Petrescu cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 775/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pelean Viorel şi soţia Pelean Felicia, reprezentând suprafaţa de 2391 mp teren identificat cu nr. cadastral 171648 înscris în C.F. 171648 Oradea situat în Oradea în zona str. Americii cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 774/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dume Dănuţ şi soţia Dume Maria, pentru suprafaţa de 11 mp teren identificat cu nr. cadastral 171516 înscris în C.F. 171516 Oradea situat în Oradea în zona str. Nojoridului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 773/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 772/2011 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1
 • Hotărârea 771/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, a spaţiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primăriei nr.3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 770/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării cotei de ½ din imobilul – cu destinaţia de sediu partid politic – situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Topo 570/9, către Partidul Democrat Liberal – Filiala Bihor
 • Hotărârea 769/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 768/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi pentru luna decembrie 2011 în Orăşelul Copiilor
 • Hotărârea 767/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 766/2011 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru acordarea de pachete de Crăciun copiilor si tinerilor asistaţi de asociaţiile si fundaţiile care oferă servicii sociale in municipiul Oradea
 • Hotărârea 765/2011 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 2700 lei Asociaţiei Filantropia Oradea, pentru organizarea celei de a III-a ediţii a Galei Sportive Evantai
 • Hotărârea 764/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acordul Consiliului Local cu privire la realizarea statuii Reginei Maria pe amplasamentul din P-ta Ferdinand
 • Hotărârea 763/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial cu birouri garaj si imprejmuire, str. Apateului, nr.68, nr.cad.145/3 – Oradea
 • Hotărârea 762/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale str.Colinelor, nr.cad. 171059, 171060, 8306, 8307, 8308, 171436, 171437- Oradea
 • Hotărârea 761/2011 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea art. 3 si art. 13 din Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 26.05.2010
 • Hotărârea 760/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Budai Nagy Antal
 • Hotărârea 759/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înfiinţării staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea calatorilor pentru cursele regulate judeţene si cursele regulate speciale locale si judeţene
 • Hotărârea 758/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei nr. 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011, pentru actualizarea Programului de transport pentru reţeaua traseelor de autobuze-curse regulate,
 • Hotărârea 757/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Copertina uşoară în Piaţa Cetate din municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 756/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare Piaţa Cetate - hala de legume din municipiul Oradea„
 • Hotărârea 755/2011 - Municipiul Oradea

  rivind aprobarea achitării de către Clubul Sportiv Municipal Oradea din sumele alocate de la bugetul local a restanţelor acumulate pt. obligaţiile de plată datorate bugetului consolidat al statului.
 • Hotărârea 754/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA în vederea transformării societăţii în operator regional al SACET
 • Hotărârea 753/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 752/2011 - Municipiul Oradea

  privind asocierea Municipiului Oradea cu Comuna Sânmartin şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică ,,TERMOREGIO”
 • Hotărârea 751/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru achiziţia a patru garnituri de tramvaie urbane second-hand şi a unei remorci de tramvai second-hand de către SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 750/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi ajustării tarifelor practicate de
 • Hotărârea 749/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.12. 2011
 • Hotărârea 748/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 621/2011 privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.10.2011
 • Hotărârea 747/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art. VI. din Hotărârea Consiliului Local nr. 620/2011 privind unele măsuri pentru încetarea contractului de asociere în participaţiune nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu SC Transgex SA şi preluarea activităţii de distribuţie energie termică prin PT 512, 513, 514 – Ioşia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA, unicul transportator şi distribuitor al energiei termice în sistem centralizat din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 746/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2011 privind majorarea preţului de facturare al energiei termice furnizată populaţiei în municipiul Oradea începând din 01.10.2011
 • Hotărârea 745/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea reactualizării Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2010 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea
 • Hotărârea 744/2011 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
 • Hotărârea 743/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 noiembrie 2011
 • Hotărârea 742/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 octombrie 2011
 • Hotărârea 741/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare str. Porumbelului” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 629 mp teren şi construcţii cu suprafaţa construită de 221 mp identificate cu nr. cadastrale 17090, 5776 şi 19009 înscrise în C.F. nr. 88899, C.F.NDF nr. 6006 şi respectiv C.F. nr. 152570 Oradea
 • Hotărârea 740/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Porumbelului
 • Hotărârea 739/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Porumbelului
 • Hotărârea 738/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Tudor Arghezi”
 • Hotărârea 737/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Blaise Pascal
 • Hotărârea 736/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Olteniei
 • Hotărârea 735/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 734/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii finanţate din finanţarea rambursabilă de 15 milioane de EURO contractată cu BRD Groupe Societe Generale, listă aprobată iniţial prin HCL 290/2009 şi HCL 310/2009, şi modificată prin HCL 69/2010.
 • Hotărârea 733/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 732/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dez
 • Hotărârea 731/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezv
 • Hotărârea 730/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării H. C. L. nr. 303/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea şi Modernizarea Centrului de Îngrijire Copii din Piaţa 1 Decembrie, nr.9 Oradea” , care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planu
 • Hotărârea 729/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente modernizării rețelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO și Str. D. Cantemir, municipiul Oradea, până la intrarea în punctele termice pe care le deservește
 • Hotărârea 728/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente reabilitării unui tronson de 10,296 km din magistrala M4, parte componentă din reţeaua de transport a serviciului public de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 727/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării H. C. L. nr. 303/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea și Modernizarea Centrului de Îngrijire Copii din Piața 1 Decembrie, nr.9 Oradea” , care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Plan
 • Hotărârea 726/2011 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-nei LIPOVEANU ADRIANA AURORA şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui LEZEU PETRU din partea Partidului Naţional Liberal - Filiala Bihor
 • Hotărârea 725/2011 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Fundaţiei de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor”
 • Hotărârea 724/2011 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării calităţii de membru în Consiliul de administraţie de la S.C. Electrocentrale Oradea S.A. a d-lui Ban Adrian Octavian şi desemnarea unui nou reprezentant în Consiliul de administraţie de la S.C. Electrocentrale Oradea S.A.
 • Hotărârea 723/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii al ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabil începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2011
 • Hotărârea 722/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiinţării Creşei nr.12, cu o capacitate de 40 de locuri, respectiv două grupe la etajul clădirii situate în Oradea str. Poieniţei nr. 2/a
 • Hotărârea 721/2011 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 3.000 lei în favoarea Asociaţiei DOWN din Oradea, pentru organizarea „Galei Dansului” ediţia a V a
 • Hotărârea 720/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modalităţii de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale şi a Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea
 • Hotărârea 719/2011 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „Parcul Episcop Schlauch Lorinc” parcului din faţa Palatului Baroc şi atribuirea denumirii „str. Thurzo Sandor ”străzii ce face legătura între str. Ceyrat cu str. Ogorului
 • Hotărârea 718/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii şi schimbarea denumirii străzii “Toamnei” cu denumirea nouă “Ceyrat” şi prelungirea str. Ronald Reagan ( fosta Vaporului ) cu nr. cad. 169343
 • Hotărârea 717/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbării denumirii străzii ”Vaporului“ cu denumirea nouă str. “Ronald Reagan”
 • Hotărârea 716/2011 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri pentru staţiile mijloacelor de transport în comun, tramvaie şi autobuze, aflate în exploatarea S.C. OTL S.A.
 • Hotărârea 715/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosinţa gratuită in favoarea unui nr. de 78 solicitanţi, a unui lot de 250 mp. teren, în zona Uzinei de apă nr. 5, în vederea construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată şi a H.C.L. nr. 583/06.09.2010
 • Hotărârea 714/2011 - Municipiul Oradea

  Pentru respingerea unui nr. total de 21 cereri, prin care se solicită teren, în vederea construirii de locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată
 • Hotărârea 713/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art. 6, 7, 8 şi 9 din hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 29 aprilie 2009 şi aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiului Oradea şi Parohia Romano – Catolică Seleuş
 • Hotărârea 712/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 32 mp. teren situat în Oradea str. Republicii nr. 27A , identificat cu nr. cadastral 169116 înscris în C.F. nr. 169116 Oradea, în favoarea S.C. INTEGRAL S.R.L.
 • Hotărârea 711/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării art.2 şi a pct. 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 571/30.08.2011 şi aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi d-na Sălăgean Teodora Diana
 • Hotărârea 710/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1419 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând „Casa de cultura Podgoria ”, situată în Oradea, Str.Podgoria, F.N.
 • Hotărârea 709/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafeţei de 10 mp, situat în Oradea, str. Emanuil Gojdu, FN şi concesionarea directă a suprafeţei de 10 mp teren în favoarea SC Electrica SA
 • Hotărârea 708/2011 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011, referitor la perioada transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a depozitului neconform de deşeuri din Oradea, str. Matei Corvin fn
 • Hotărârea 707/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Potroviţă Voicu şi soţia Potroviţă Alina, pentru suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cadastral 171623 înscris în C.F. 171623 Oradea situat în Oradea în zona str. Arinului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 706/2011 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Comisiei numită prin H.C.L. nr. 109/2010, pentru analizarea stadiului ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale, de către beneficiarii parcelelor atribuite în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 705/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Hunyadi Edit, pentru suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 170822 înscris in C.F. 170822 Oradea situat în Oradea în zona str. Rimler Karoly cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 704/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea diminuării cu 334 mp a suprafeţei transmise în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Nufărul prin contractul de comodat nr.109/25.01.2000 şi a actului adiţional din 16.08.2004, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Realizare drum de acces din Str.Meiului – Str.Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peta”
 • Hotărârea 703/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 163201 Oradea cu nr. cadastral 4275, în suprafaţă de 16 mp situat în Oradea, Str. Transilvaniei, în favoarea SC Libris Antica
 • Hotărârea 702/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Nicolae Florin şi soţia Pop Rodica Eleonora, pentru suprafaţa de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 171204 înscris în C.F. 171204 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 701/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate în zona str. Menumorut – Piaţa Ion Creangă – B-dul Dacia, între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Episcopia Romano-Catolică Oradea
 • Hotărârea 700/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Darvaş Viorica, reprezentând suprafaţa de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 168148 înscris în C.F. 168148 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 699/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Daiem SRL, pentru suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cadastral 169422 înscris în CF 169422 Oradea situat în Oradea în zona str. Făcliei cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 698/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Indrieş Romeo şi soţia Indrieş Veronica, reprezentând suprafaţa de 59 mp teren identificat cu nr. cadastral 171157 inscris in C.F. 171157 Oradea situat în Oradea în zona str. Coriolan Hora cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 697/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 151747 Oradea cu nr. cadastral 151747, în suprafaţă de 36 mp situate în Oradea, str. Nojoridului nr. 2/a, în favarea d-lui Pereţ Mircea şi soţia Pereţ Marioara
 • Hotărârea 696/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vanzare, rezultat din negocierea directă, a suprafetei de 12 mp teren, înscris în CF 150919 Oradea, cu nr. topo 3133/1, situat în Oradea, str. Mihai Viteazul, nr. 6,
 • Hotărârea 695/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea instituirii tarifelor în vederea utilizării sălilor şi spaţiilor din incinta imobilului „Orăşelul Copiilor” situat în Oradea, pe strada Corneliu Coposu, nr. 8
 • Hotărârea 694/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 693/2011 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a bunurilor materiale aparţinând numitului Sonea Lucian Ioan, care sunt depozitate, în mod abuziv, în locuinţa fond de stat din imobilul situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 27, ap. 2 - demisol
 • Hotărârea 692/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea reamplasării echipamentelor de joacă pentru copii, destinate iniţial Grădiniţei nr. 47, la Grădiniţa nr. 28
 • Hotărârea 691/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 68/2007, privind utilizarea spaţiului situat în Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5
 • Hotărârea 690/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, a imobilului situat în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13, în favoarea Societăţii de Scleroză Multiplă din România
 • Hotărârea 689/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 688/2011 - Municipiul Oradea

  privind participarea Consiliului Local al Municipiului Oradea la acţiunea iniţiată de Consiliul Judeţean Bihor „Da poftiţi! Igen Tessek!”
 • Hotărârea 687/2011 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea d-nei Brânda Cosmina – consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 9653/111/2011, aflat pe rolul Tribunalului Bihor , secţia contencios administrativ, având ca obiect anularea actului administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare căi de acces rutier şi spaţii aferente străzii Corni
 • Hotărârea 686/2011 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea d-nei Brânda Cosmina – consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr. 11238/111/2011, având ca obiect suspendare act administrativ, şi in dosarul nr. 11239/111/2011, având ca obiect anulare act administrativ (Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011), aflate pe rolul secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Bihor
 • Hotărârea 685/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2011 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradala: măturat mecanic, măturat manual, şi prestarea activităţii de deszăpezire
 • Hotărârea 684/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către SC Electrocentrale Oradea SA asupra unor bunuri de natura utilajelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 683/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din surse proprii /fond IID, credite bancare şi din alte surse, pe anul 2011, la S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.
 • Hotărârea 682/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 681/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării începând cu 01.11.2011 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA
 • Hotărârea 680/2011 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea pe anul 2011 aprobată prin HCL nr. 443/2011
 • Hotărârea 679/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea prevederilor referitoare la redevenţă, din contractele de concesiune încheiate cu SC Electrocentrale Oradea SA, SC Administraţia Domeniului Public SA şi SC OTL SA
 • Hotărârea 678/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea SC Holcim România SA şi SC Comau România SRL
 • Hotărârea 677/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociaţia Habitat Pentru Umanitate Beiuş
 • Hotărârea 676/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Asociaţia Pro Familia pentru organizarea în Oradea a Festivalului Internaţional al filmului ecologist şi de protecţia mediului: ,, Pentru Sănătatea pământului’’
 • Hotărârea 675/2011 - Municipiul Oradea

  privind majorarea cuantumului alocaţiei de hrană privind consumurile colective
 • Hotărârea 674/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acţiunii culturale ,, Zilele culturii slovace’’
 • Hotărârea 673/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011
 • Hotărârea 672/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de masuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.2011-15.03.2012
 • Hotărârea 671/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 septembrie 2011
 • Hotărârea 670/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 669/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „CAMPIONII VIITORULUI”
 • Hotărârea 668/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al municipiului Oradea” domnului Marius Sala
 • Hotărârea 667/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal
 • Hotărârea 666/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Parcul Traian Oradea”
 • Hotărârea 665/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Staţie de pompare apă pluvială pe str. Gutenberg, Oradea”
 • Hotărârea 664/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Extinderea reţelei de canalizare pluvială pe strada Ecaterina Teodoroiu şi strada Ştefan cel Mare – tronson cuprins între strada Berzei şi strada Lacul Roşu, Oradea”
 • Hotărârea 663/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei de canalizare pluvială pe Drumul Uzinal, Oradea”
 • Hotărârea 662/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de concurs de idei şi constituirea unei comisii de jurizare a propunerilor de realizarea a Grupului Statuar Interactiv “Holnaposok” şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Oradea în comisia de jurizare
 • Hotărârea 661/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere pentru locuinţele din fondul municipal, situate în Oradea, str. Războieni, nr. 85, et. IV, ap. 65, ap. 66, ap. 67 şi ap. 68, între Administraţia Imobiliară Oradea şi Club Sportiv Municipal OradeaOradea
 • Hotărârea 660/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Clujului nr.106, către Curtea de Apel Oradea
 • Hotărârea 659/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 293/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice şi a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului”, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa p
 • Hotărârea 658/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului „Grădină publică pe Dealul Ciuperca”
 • Hotărârea 657/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării H.C.L. 969/2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabi
 • Hotărârea 656/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării HCL300/2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiului (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii şi suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi refuncţionalizarea Corpurilor B, C, D şi E din Cetatea Oradea în vederea demarării celei de-a - II - a etape de reabilitare şi refuncţionalizare şi a introducerii în circuitul turistic al C
 • Hotărârea 655/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea urmăririi modului de organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice (inclusiv achiziţiile directe) efectuate de instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, de către Marge Ileana Adina, Glodan Iulia Manuela, Kocsis Iuliana Elena, Romocea Doina, Dan Antoniu Sebastian, Cherteş Carmen, din cadrul Biroului Achiziţii Publice
 • Hotărârea 654/2011 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece 2011 – 2012
 • Hotărârea 653/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie, pentru anul 2012, în baza Legii 34/1998
 • Hotărârea 652/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea salubrităţii stradale
 • Hotărârea 651/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S+P+E(M) cu zona de servicii şi dotări complementare, zona străzilor Macului – Aurel Covaci, nr. cad. 163422 şi 163423- Oradea - Oradea
 • Hotărârea 650/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spaţiu de depozitare P şi împrejmuire, str. Coriolan Hora, nr.2C - Oradea
 • Hotărârea 649/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.849 mp. şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând drum de acces, cu suprafaţa de 2.849 mp., situat în Oradea, zona Parcul Industrial – sos. Borşului
 • Hotărârea 648/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 16176 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall
 • Hotărârea 647/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 20 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 10310/1 înscris în C.F. 161858 (Nr. CF vechi: Nr. 8435NDF) Oradea, situat în zona calea Armatei Române – Campusul Şcolar, în favoarea S.C. Electrica S.A., în vederea amplasării unui post electric de transformare
 • Hotărârea 646/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1960 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, Str. Transilvaniei colţ cu Str. Moldovei.
 • Hotărârea 645/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 6455 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 54, situată în Oradea B-dul . Dacia nr.110
 • Hotărârea 644/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 706 mp teren şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului situat în Oradea str. Caporal Ghe. Muşat nr. 27/D în suprafaţă de 606 mp identificat cu nr. topo 7675/7, înscris în CF 32028 Oradea în favoarea fam. Filimon Simion şi soţia Filimon Daniela.
 • Hotărârea 643/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 460 mp teren, situat în Oradea strada Corneliu Coposu
 • Hotărârea 642/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 1.712 mp teren situat în Oradea, Str. Xenopol.
 • Hotărârea 641/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafaţă de 21115 mp teren , situat în Oradea strada Toamnei
 • Hotărârea 640/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 8.853 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului, reprezentând teren situat în Oradea, zona Calea Aradului - Tiago Mall
 • Hotărârea 639/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 238.426 mp teren şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a construcţiilor şi terenului în suprafaţă de 8.674 mp, situat în Oradea str. Umbrei nr. 4, zona fostului Tancodrom
 • Hotărârea 638/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 36 mp teren, înscris în CF 164273 Oradea, cu nr. cadastral 164273, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl. P60, ap.21, în favoarea d-lui Igna Ioan
 • Hotărârea 637/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 72 mp teren, înscris în CF 166617 şi 166618 Oradea, cu nr. cadastrale 166617 şi 166618, situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 29, bl.P60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe
 • Hotărârea 636/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 21 mp teren, înscris în CF 157038 Oradea, cu nr. cadastral 157038, situat în Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, nr. 75, în favoarea d-lui Popa Ionel şi soţia Popa Marioara
 • Hotărârea 635/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 8.062 mp teren public reprezentând strada Cloşca – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 634/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 6451 mp teren public reprezentând strada Crişan – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 633/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 284 din 14 aprilie 2011 privind lotizarea terenului identificat cu nr. cadastrale 13112 şi 13113, respectiv vânzarea prin negociere directă a loturilor situate în continuarea imobilelor din str. H. Ibsen nr. 82 ÷ 120 şi concesionarea prin licitaţie publică a loturilor ce au accesul asigurat din str. Bajor Andor în vederea realizării de locuinţe
 • Hotărârea 632/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 43 mp teren din nr. top 8197/106 înscris în CF 26592 Oradea situat în Oradea str. Almaşului nr. 20/A în favoarea d-nei Ghiţ Ecaterina şi d-lui Ghiţ Mihai
 • Hotărârea 631/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 731 mp teren public reprezentând un tronson din strada Coriolan Hora – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 630/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Vlăduţu George Daniel, reprezentând suprafaţa de 140 mp teren identificat cu nr. cadastral 165758 înscris în C.F. 165758 Oradea situat în Oradea în zona str. Plantelor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 629/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Petrica Ionuţ Silviu şi soţia Petrica Dana Maria, reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 167281 înscris în C.F. 167281 Oradea situat în Oradea în zona str. Strugurilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 628/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Semro Gheorghe şi soţia Semro Adriana Loredana, reprezentând suprafaţa de 138 mp teren identificat cu nr. cadastral 170999 înscris în C.F. 170999 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 627/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Chirilă Mircea şi soţia Chirilă Carmen Claudia, reprezentând suprafaţa de 93 mp teren identificat cu nr. cadastral 170896 înscris în C.F. 170896 Oradea, situat în Oradea în zona str. Prunilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 626/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Haţegan Emil şi soţia Haţegan Dorina Cipriana, reprezentând suprafaţa de 21 mp teren identificat cu nr. cadastral 11442 înscris în C.F.ndf 11678 Oradea situat în Oradea în zona str. Paleului cu destinaţia de “drum public
 • Hotărârea 625/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dull Carol şi soţia Dull Krisztina Hajnalka, reprezentând suprafaţa de 53 mp teren identificat cu nr. cadastral 170859 înscris în C.F. 170859 Oradea situat în Oradea în zona str. Prunilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 624/2011 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru realizarea şi finanţarea investiţiilor adiacente pasajelor Ciheiului si Apateului /Nojoridului de către Municipiul Oradea din creditul contractat cu HYPO NOE Gruppe Bank AG
 • Hotărârea 623/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participării Municipiului Oradea la Convenţia Primarilor şi a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED)
 • Hotărârea 622/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni cu acţionar unic Municipiul Oradea, având ca obiect de activitate transportul şi distribuţia energiei termice în sistem centralizat
 • Hotărârea 621/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.10.2011
 • Hotărârea 620/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru încetarea contractului de asociere în participaţiune nr. 87487/02.07.2003 încheiat cu SC Transgex SA şi preluarea activităţii de distribuţie energie termică prin PT 512, 513, 514 – Ioşia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA, unicul transportator şi distribuitor al energiei termice în sistem centralizat din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 619/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 618/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei la SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea începând cu 01.10.2011
 • Hotărârea 617/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Oradea a infrastructurii de reţele de apă, canalizare menajeră şi pluvială realizată de SC Impact Developer & Contractorîn Cartier Europa
 • Hotărârea 616/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011
 • Hotărârea 615/2011 - Municipiul Oradea

  privind majorarea preţului de facturare al energiei termice furnizată populaţiei în municipiul Oradea începând din 01.10.2011
 • Hotărârea 614/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 septembrie 2011
 • Hotărârea 613/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 august 2011
 • Hotărârea 612/2011 - Municipiul Oradea

  privind angajamentul Consiliului Local de a aloca resurse financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele de finanţare ce urmează a fi depuse în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
 • Hotărârea 611/2011 - Municipiul Oradea

  privind angajamentul de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului (dezvoltarea PAED, elaborarea schiţelor de proiect şi a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea prevederilor Acordului Cadru şi a documentelor subsecvente) - pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”, Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
 • Hotărârea 610/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea executării lucrărilor de cadastru şi topografie aferente magistralei de termoficare M2
 • Hotărârea 609/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului Reconversie funcţională Sinagoga Zion – sala de concerte, sala de conferinţe şi punct de informare turistică, care urmează a fi depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România (2007-2013)
 • Hotărârea 608/2011 - Municipiul Oradea

  privind modernizarea reţelei primare de alimentare cu energie termică M2 cu traseul principal între căminul C2 de la FZO şi Str. D. Cantemir, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deserveşte
 • Hotărârea 607/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării încasate de la Societatea Comercială Vandana Com SRL în sumă totală de 32.000 lei şi direcţionarea acesteia pentru dotarea cu mobilier a Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu şi dotarea cu aparatură birotică a Şcolii cu clasele I-VIII nr.11 Oradea
 • Hotărârea 606/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 522/04.08.2011 şi aprobarea achiziţionării directe a suprafeţei totale de 2.014 mp teren identificat prin cota de 683/762 mp din nr. cadastral 165006 înscris în C.F. 165006 Oradea, cota de 623/1272 mp din nr. cadastral 167494 înscris în C.F. 167494 Oradea, şi cota de 708/1.047 mp din nr. cadastral 3311 înscris în CF NDF 1968 Oradea, proprietate a d-lui Bodea Ioan Vasile şi d-nei. Bodea Lavinia Ana în vederea amenajării unui pasaj peste calea
 • Hotărârea 605/2011 - Municipiul Oradea

  privind preluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn în grădiniţele cu program normal şi în şcoli şi fructe în şcoli, începând cu anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 604/2011 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2011, octombrie 2011 şi noiembrie 2011
 • Hotărârea 603/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei Teatrul Oradea în Teatrul ,,Regina Maria”
 • Hotărârea 602/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei Teatrul Maghiar Oradea în Teatrul ,,Szigligeti Szinhaz”
 • Hotărârea 601/2011 - Municipiul Oradea

  privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Oradea, cu Anexa nr. 1 – Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie specifice de poliţist local, temporar vacantă
 • Hotărârea 600/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Cap. I, II şi a Cap. III din Regulamentul-propriu al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/2009
 • Hotărârea 599/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Islazului
 • Hotărârea 598/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Eroului Necunoscut
 • Hotărârea 597/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea ACORDULUI Privind modalitatea de integrare a Depozitului judeţean şi a instalaţiilor aferente în Proiectul de management integrat al deşeurilor din judeţul Bihor, propus pentru finanţare prin Axa 2 POS Mediu
 • Hotărârea 596/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Şoseaua de centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA II - de la pod str. Nojoridului la strada Gheorghe Asachi
 • Hotărârea 595/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie, “ Realizare infrastructură reţele electrice SIP ,Zona N5, Oradea” , „Realizare infrastructură reţele electrice SIP, Zona S8,Oradea”şi „Realizare infrastructură reţele electrice SIP, Zona S13,Oradea”
 • Hotărârea 594/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S+P+M şi reglementare acces, zona străzilor Piatra Craiului – Cantonului, nr. cad. 167290, 167291, 167292, 158358, 158359, 158360, 158361, 158362, 158363, 158364, 158365, 158366, 158367, 158368, 158369, 158370, 158371 - Oradea
 • Hotărârea 593/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 592/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 591/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetelor municipiului Oradea la data de 30.06.2011
 • Hotărârea 590/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, în scopul derulării proiectului ,,Bihar Counties Health’s Care Contribution”
 • Hotărârea 589/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011
 • Hotărârea 588/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru majorarea capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, prin aportul în natură al unui teren în suprafaţă de 8.760 mp situat în perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea
 • Hotărârea 587/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totală de 14.626,32 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011 de către S.C. CONTACT TEHNIC INTERNAŢIONAL SRL
 • Hotărârea 586/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 septembrie 2011
 • Hotărârea 585/2011 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 1000 lei în favoarea Asociaţiei SOS Autism Bihor pentru organizarea unei conferinţe cu participare internaţională pe tema autismului, care va avea loc în luna septembrie 2011
 • Hotărârea 584/2011 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 2100 lei în favoarea Uniunii Judeţene a Pensionarilor – Bihor, pentru acoperirea cheltuielilor de transport în vederea efectuării a două excursii
 • Hotărârea 583/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii a două birouri – Biroul nr. 10 şi Biroul nr. 13, situate în imobilul – Primăria municipiului Oradea – din Oradea, P-ţa Unirii, nr.1, către Compania Naţională Poşta Română S.A şi, respectiv, CEC Bank
 • Hotărârea 582/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Protocolului de Predare – Primire a imobilului – Complex Cinematografic „LIBERTATEA” – situat în Oradea, str. Independenţei nr.1, înscris în CF 78052 Oradea, nr. topo. 1997/3
 • Hotărârea 581/2011 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a numitului Cata Iosif, care ocupă în mod abuziv locuinţa fond de stat, situată în Oradea, str. Nicolae Iorga, nr. 6
 • Hotărârea 580/2011 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a numitei BRÂNDAŞ VIORICA, care ocupă în mod abuziv locuinţa fond de stat, situată în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 7
 • Hotărârea 579/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiilor conform anexei nr. 1, din Centrele de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13
 • Hotărârea 578/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 577/2011 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL 397/2009 privind Regulamentul de funcţionare şi utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic şi Bazin Acoperit” din Oradea
 • Hotărârea 576/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vanzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 2.474 mp teren, ocupat de parcare şi restaurant Mc Donald’s, situat în Oradea, str. Nufarului, f.n., în favoarea S.C. Mc Donald’s Romania
 • Hotărârea 575/2011 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea şi înregistrarea în evidenţele de patrimoniu a apartamentului fond de stat şi a terenului aferent, situat în Oradea str. Eforiei, nr. 1, ap. 1, înscris în CF nr. 157797 Oradea, nr. cad. 157797
 • Hotărârea 574/2011 - Municipiul Oradea

  privind declararea unor proiecte ca fiind prioritare, în cadrul proiectului ”Modernizarea pasajelor de trecere supraterane, subterane a străzilor şi realizarea unor poduri de legătură pentru fluidizarea traficului rutier şi asigurarea accesului la mobilitate pentru locuitorii municipiului Oradea” – parte componentă din PIDU
 • Hotărârea 573/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 13130 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând teren situat în Oradea, str. Ion Bogdan
 • Hotărârea 572/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă, în favoarea SC Energomontaj SA, a suprafeţei de 26.864 mp, din totalul de 27.949 mp, teren identificat conform art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 501/2011, teren aferent construcţiilor proprietatea SC Energomontaj SA, situat în Oradea, str. Ogorului, nr. 36/C
 • Hotărârea 571/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Şoseaua de centură a municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA II”, situat în municipiul Oradea, şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 1.351 mp, reprezentând teren şi construcţii (suprafaţă construită - 116 mp), identificate cu nr. cadastrale 8014, 8015 şi 8848, înscrise în CF nr. 6244 NDF, CF nr.
 • Hotărârea 570/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 27.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 14000 înscris în C.F. 153785 Oradea, reprezentând Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea, cu terenul aferent
 • Hotărârea 569/2011 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru reamenajarea zonei de chioşcuri pentru vânzare de produse situată în partea de nord-est a Parcului 1 Decembrie şi reglementarea contractelor de închiriere în derulare, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în zone publice ale municipiului Oradea
 • Hotărârea 568/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1382 mp teren public – drum – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 567/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton situate în zona str. Piaţa Nucetului nr. 4 (staţia de hidrofor 863), strada Constantin Brâncuşi (staţia de hidrofor 127) şi rezervorul situat în strada Al. Xenopol ( staţia de hidrofor 522)
 • Hotărârea 566/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tărău Adrian Coriolan, reprezentând suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cadastral 171089 înscris în C.F. 171089 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 565/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tărău Adrian Coriolan, reprezentând suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cadastral 171089 înscris în C.F. 171089 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 564/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4391 mp teren public – drum - strada Aurel Ciupe – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 563/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 45 mp, situat în Oradea, str. Cazaban nr. 17, bl. AN49 şi concesionarea directă a suprafeţei de 45 mp teren în favoarea S.C. Cristal Apex S.R.L.
 • Hotărârea 562/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 5791 mp teren public reprezentând strada Rectorului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 561/2011 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în administrarea Consiliul Local al Municipiul Oradea a suprafeţei de 4.484 mp teren, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, în vederea realizării unui drum de acces la viitorul campus şcolar situat în zona mai sus menţionată
 • Hotărârea 560/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tuducan Petru şi soţia Tuducan Angela, reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral 170178 înscris în C.F. 170178 Oradea situat în Oradea în zona str. Pădurii cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 559/2011 - Municipiul Oradea

  Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 500/20.07.2011
 • Hotărârea 558/2011 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 434/28.06.2011
 • Hotărârea 557/2011 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.430/28.06.2011
 • Hotărârea 556/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării suprafeţei de 459 mp rămasă după exproprierea cotei de 795/1.254 mp teren din nr. cadastral 1343 înscris în CF 162383 Oradea, proprietate a SC Termoelectrica SA
 • Hotărârea 555/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4919 mp teren public – parcări în zona P-ţa Independenţei – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 554/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren, reprezentând, Str. Calea Clujului în suprafaţă de 15313 mp teren – carosabil şi parcări - proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 553/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5588 mp teren public – drum şi parcări în zona străzii Gheorghe Doja – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 552/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 3275 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman”, situată în Oradea, Str. Clujului, nr.106.
 • Hotărârea 551/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei doamnei Benea Maria, reprezentând suprafaţa totală de 5452 mp. teren identificat cu numerele cadastrale 17327 şi 17339 înscrise în CF170831 şi CF 170835 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinaţia de “drum public”- nou creat
 • Hotărârea 550/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rujea Gheorghe şi soţia Rujea Sanda, reprezentând suprafaţa de 296 mp teren identificat cu nr. cadastral 168889 înscris în C.F. 168889 Oradea situat în Oradea în zona str. Câmpului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 549/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Baciu Gabriel şi soţia Baciu Nicoleta Margareta, reprezentând suprafaţa de 17 mp teren identificat cu nr. cadastral 166285 înscris în C.F. 166285 Oradea situat în Oradea în zona str. N. Beldiceanu, respectiv suprafaţa de 43 mp teren identificat cu nr. cadastral 166287 înscris în C.F. 166287 Oradea situat în Oradea la limita sudică a amplasamentului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 548/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Oltian Danuţiu Ioan şi soţia Oltian Rozalia Eugenia, reprezentând suprafaţa de 1114 mp teren identificat cu nr.cadastral 169051 înscris în C.F. 169051 Oradea
 • Hotărârea 547/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dudaş Daniel şi soţia Dudaş Claudia Florentina, reprezentând suprafaţa de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 170644 înscris în C.F. 170644 Oradea situat în Oradea în zona str. Cireşilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 546/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bota Ionel Marius şi soţia Bota Otilia Daciana, reprezentând suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 170398 înscris în C.F.170398 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 545/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Gabor Andrei Aurel, domnul Creţ Gavril şi soţia Creţ Rodica Marioara şi domnul Creţ Nicolae şi soţia Creţ Rodica reprezentând suprafaţa de 48 mp teren identificat cu nr. cadastral 168920 înscris în C.F. 168920 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului, suprafaţa de 616 mp teren identificat cu nr. cadastral 168915 înscris în C.F. 168915 Oradea situat în Oradea str. Piersicilor şi respectiv suprafaţa de 284 mp teren identificat cu nr. cad
 • Hotărârea 544/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Scorţe Ioan, reprezentând suprafaţa de 68 mp
 • Hotărârea 543/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 12 mp. din terenul identificat cu nr. cadastral 169334 Oradea înscris în C.F. 169334 Oradea, situat în zona calea Aradului – cartierul Luceafărul, în favoarea SC Selina Invest S.R.L., în vederea amplasării unui post electric de transformare
 • Hotărârea 542/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Goina Silviu şi soţia Goina Viorica, reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 170373 înscris în C.F. 170373 Oradea situat în Oradea în zona str. Stupilor cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 541/2011 - Municipiul Oradea

  pentru darea în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 şi 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat
 • Hotărârea 540/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 179 mp. şi concesionarea directă a suprafeţei de 179 mp. teren, situat în Oradea, sos. Borsului nr.23A, în favoarea S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L., în vederea reglementării accesului la reţeaua stradală
 • Hotărârea 539/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, tratamante fitosanitare, inclusiv combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) şi a documentaţiei aferente, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 538/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 august 2011
 • Hotărârea 537/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 iulie 2011
 • Hotărârea 536/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ADMINISTRAŢIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 15 august 2011
 • Hotărârea 535/2011 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-lui Andrei Borbely – consilier juridic, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanţă, în dosarul nr.8830/111/2011
 • Hotărârea 534/2011 - Municipiul Oradea

  privind neconstituirea ca parte civilă în dosarul penal nr. 4108/P/2011, respectiv 1447/2011, aflat în curs de soluţionare la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor – Poliţia Municipiului Oradea – Biroul de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei
 • Hotărârea 533/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului favorabil în vederea funcţionării începand cu anul şcolar 2011 – 2012, a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” cu nivelurile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal
 • Hotărârea 532/2011 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului favorabil în vederea comasării prin absorbţie a Şcolii cu clasele I – VIII „Alexandru Roman” Oradea cu Grupul Şcolar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea
 • Hotărârea 531/2011 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului favorabil în vederea mutării Grupului Şcolar Sanitar „Vasile Voiculescu”,
 • Hotărârea 530/2011 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului favorabil în vederea mutării Colegiului Economic „Partenie Cosma”, din imobilul situat în Oradea, str.Clujului nr.66, în imobilul – Campus Şcolar - situat în Oradea, Str.Armatei Romane nr.1
 • Hotărârea 529/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia „Down” Oradea România, pe o perioada de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, Str. Louis Pasteur nr. 42
 • Hotărârea 528/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea ca pol de competitivitate economică
 • Hotărârea 527/2011 - Municipiul Oradea

  privind participarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti a Municipiului Oradea în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai”, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, acordul privind punerea la dispoziţie, pentru realizarea proiectului, a terenului, precum şi aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici p
 • Hotărârea 526/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru realizarea proiectului cu denumirea „Modernizarea şi realizarea Centrului de Afaceri pentru Micii Producători Rogerius”
 • Hotărârea 525/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea şi aprobarea noii contribuţii proprii în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii, Oradea, jud. Bihor”, în vederea contractării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană
 • Hotărârea 524/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării municipiului Oradea la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, în sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare nerambursabilă din perioada 18 iulie – 19 august 2011, cu proiectul intitulat ”Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 şi a dealului de pe str. Branului”
 • Hotărârea 523/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate Realizare acces din str. Făcliei în str. Dragoş Vodă, inclusiv amenajare intersecţii în zona podului Dragoş Vodă
 • Hotărârea 522/2011 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităţilor legale de cumpărare a suprafeţei totale de 396 mp teren identificat prin cota de 280/762 mp din nr. cadastral 165006 înscris în C.F. 165006 Oradea şi cota de 116/1272 mp din nr. cadastral 167494 înscris în C.F. 167494 Oradea, proprietate a d-lui Bodea Ioan Vasile şi Bodea Lavinia Ana în vederea amenajării unui pasaj peste calea ferată uzinală în zona fostei tăbăcării şi compensarea valorii tranzacţiei cu impozite
 • Hotărârea 521/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 26677 mp teren situat în Oradea , Calea Aradului intersecţie cu Calea Sântandreiului , identificat cu nr. cadastrale 13073, 13072 şi 13071 înscrise în CF nr. 85230, 85229 şi 85228 Oradea.
 • Hotărârea 520/2011 - Municipiul Oradea

  privind menţinerea în bugetul Municipiului Oradea pe anul 2011 a unor prevederi bugetare
 • Hotărârea 519/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a monumentului istoric Sinagoga Neologă din Piaţa Independenţei - Oradea
 • Hotărârea 518/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru realizarea unei piste de biciclişti care să asigure legătura dintre Calea Borşului – Calea Oneştilor – Calea Aradului – Str.Făgăraşului – Cartierul Nufărul
 • Hotărârea 517/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547 din 28 iulie 2005 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor lunare privind consumul de apă rece, pentru imobilele sociale situate în Oradea, str. Voltaire, nr. 2
 • Hotărârea 516/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică
 • Hotărârea 515/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Parcelare, desecare şi amenajare pentru extinderea Cimitirului Municipiului Oradea cu 57552 mp ”
 • Hotărârea 514/2011 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea suprafeţei domeniului public luată în calcul pentru determinarea cantităţii de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare pluvială în municipiul Oradea
 • Hotărârea 513/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale împrejmuire P-ţa Obor”
 • Hotărârea 512/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reamenajare spaţii in zona de locuit str. Sovata-Aluminei-Aleea Tuşnadului – Zona dig mal drept Crişul Repede”
 • Hotărârea 511/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea “Registrului local al Spaţiilor verzi din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 510/2011 - Municipiul Oradea

  privind completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea
 • Hotărârea 509/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului de responsabilităţi cu privire la realizarea obiectivului de investiţii “Centru social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu nr. 20”, finanţat prin Programul “Tineri aflaţi în situaţii de risc” de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Banca Mondială
 • Hotărârea 508/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului de responsabilităţi cu privire la realizarea obiectivului de investiţii “Centru social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9”, finanţat prin Programul “Tineri aflaţi în situaţii de risc”, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Banca Mondială
 • Hotărârea 507/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia româno-germană Alsterdorf, în vederea înfiinţării Centrului de asistenţă socio-pedagogică ambulatorie pentru persoanele cu dizabilităţi, în imobilul situat în Oradea, Calea M-şal A. Averescu, nr. 7
 • Hotărârea 506/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ADMINISTRAŢIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 AUGUST 2011
 • Hotărârea 505/2011 - Municipiul Oradea

  privind extinderea cu încă o grupă de 20 de locuri a Creşei nr. 8 „Căsuţa Piticilor”, str. Mihai Viteazu, nr. 6, şi cu încă 2 grupe de 40 de locuri a Creşei nr. 9 „Căsuţa din Poieniţă”, str. Poieniţei, nr. 2/a
 • Hotărârea 504/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea parteneriatului încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Parohia Romano-Catolică „Sf. Iosif”, care pune la dispoziţie în folosinţă gratuită spaţiul de la mansarda imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 39 şi Administraţia Imobiliară Oradea, în vederea înfiinţării Creşei nr. 11, cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri
 • Hotărârea 503/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Xenopol reprezentând suprafaţa de 2547 mp teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 502/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Xenopol reprezentând suprafaţa de 1460 mp teren reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 501/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafeţele de 19120 mp şi 8829 mp teren aferent construcţiilor SC Energomontaj SA , precum şi trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului aferent construcţiilor proprietatea S.C. Energomontaj S.A.
 • Hotărârea 500/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: “Amenajare parcare str. Atelierelor – zona Căminelor de nefamilişti“ şi declanşarea procedurii de expropriere a terenului în suprafaţă de 1.062 mp. situat în Oradea str. Atelierelor, identificat cu nr. topo 8552/36 înscris în CF 12833 Oradea aflat în proprietatea d-lui Moza Vasile şi a d-nei Moza Zoriţa
 • Hotărârea 499/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării suprafeţei de 104 mp rămasă după exproprierea suprafeţei de 542/646 mp teren identificat cu nr. cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, proprietatea d-nei Catana Adina Mihaela în cota de 1/5 părţi şi a S.C. Casa Regal S.R.L. în cota de 4/5 părţi
 • Hotărârea 498/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 299 mp teren şi darea acordului de principiu în vederea vânzarii prin negociere directă a cotei de 199/299 mp teren situat în Oradea str.Prof. Gh. Marinescu, nr.8 în favoarea numitului Pop Petre Bogdan
 • Hotărârea 497/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de către domnul Curtui Paul, doamna Ursz (fostă Curtui) Alina, doamna Pop Florentina Mariana şi de către doamna Ştef Paula Iuliana, reprezentând suprafaţa de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 158507 înscris în C.F.158507 Oradea situat în Oradea în zona str. Piatra Craiului cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 496/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Cionca Mircea şi soţia Cionca Ileana Rodica reprezentând suprafaţa de 867 mp. teren identificat cu nr. topografic 629/207 Oradea, situat în Oradea str. Liszt Ferenc nr.19, reprezentând în natură drum de acces şi spaţiu verde intre blocurile de locuinţe
 • Hotărârea 495/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Asociaţia „Acţiunea Felix”, reprezentând suprafaţa de 13223 mp teren identificat cu nr. cadastral 168203 înscris în C.F. 168203 Oradea situat în Oradea în zona str. Calea Sântandrei cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 494/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 26.864 mp teren situat în Oradea în zona străzii Făgăraşului, identificat cu nr.cadastral 2830 înscris în cartea funciară 165309 din teritoriul cadastral Oradea
 • Hotărârea 493/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a terenurilor identificate cu nr. cadastral 170368 şi 170371 înscrise în CF 170368 şi 170371 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea
 • Hotărârea 492/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de S.C. Bravo Imobiliare Group S.R.L., reprezentând suprafaţa de 2324 mp teren identificat cu nr. cadastral 164096 înscris în C.F. 164096 Oradea situat în Oradea în zona Oncea cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 490/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 251 mp. şi concesionarea directă a suprafeţei de 251 mp teren, situat în Oradea, şos. Borsului nr. 7, în favoarea S.C. UNIVEST COM S.A., în vederea extinderii spaţiului comercial şi realizare acces
 • Hotărârea 489/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.387 mp teren situat în Oradea reprezentând – strada Jean Calvin – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 488/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 719 mp teren – strada Semenicului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 487/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Omuţ Avram şi soţia Omuţ Erzsebet, reprezentând suprafaţa de 16 mp teren identificat cu nr. cadastral 168528 înscris în C.F. 168528 Oradea situat în Oradea în zona str. Soarelui cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 486/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1826 mp teren – strada I.L. Caragiale – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 485/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Ghitea Cristian Felician şi soţia Ghitea Timea Claudia, reprezentând suprafaţa de 8 mp teren identificat cu nr.cadastral 169744 înscris în C.F. 169744 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 484/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Avram Ioan şi soţia Avram Ana, reprezentând suprafaţa de 74 mp teren identificat cu nr. cadastral 170111 înscris în C.F. 170111 Oradea situat în Oradea în zona str. Sofiei cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 483/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de concurs de idei şi constituirea unei comisii de jurizare a propunerilor de realizare a statuii reginei Maria şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Oradea în comisia de jurizare
 • Hotărârea 482/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului Actului Adiţional nr.2 la Contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat la data de 16 septembrie 2010, între Municipiul Oradea, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. şi S.C. Plexus Services R.O. S.R.L.
 • Hotărârea 480/2011 - Municipiul Oradea

  privind nepreluarea de către Municipiul Oradea a programului guvernamental lapte-corn şi fructe în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de descentralizare a acestui program către comune, oraşe şi municipii
 • Hotărârea 479/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din surse proprii pe anul 2011 la S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
 • Hotărârea 478/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării prin Act Adiţional a Actului Constitutiv revizuit si a Statutului revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, la care Municipiul Oradea este membru asociat
 • Hotărârea 477/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 iunie 2011
 • Hotărârea 476/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea unei Centru de Monitorizare a Pierderilor înregistrate în rețeaua de alimentare cu energie termică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 475/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru derularea proiectului cu denumirea „Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar”
 • Hotărârea 474/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului „IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN VEDEREA GESTIONĂRII ACTIVITĂŢII MEDICALE ŞI ADMINISTRATIVE”, a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii acestuia spre finanţare prin POS CCE
 • Hotărârea 473/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului Realizarea unei reţele de utilităţi publice în cadrul Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, care urmează a fi depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România (2007-2013)
 • Hotărârea 472/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice în vederea realizării proiectului de investiţii cu denumirea: Înfiinţarea unui Centru de Management al Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria
 • Hotărârea 471/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei D.A.L.I şi a fondurilor necesare implementării proiectului „Centru Non-Profit de susţinere a afacerilor (NPBS Centre) în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor: Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF
 • Hotărârea 470/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 469/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ADMINISTRAŢIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 IULIE 2011
 • Hotărârea 468/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 23 februarie 2011, privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată prin OUG nr. 84/2010 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 467/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal contractual pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 466/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investiţiei REABILITARE IMOBIL STR. LOUIS PASTEUR NR.26 PAVILION VIII (SECŢIA BOLI INFECŢIOASE)
 • Hotărârea 465/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 464/2011 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.753/2006, privind darea în folosinţă gratuită pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat în Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr.1A, în favoarea Asociaţiei Club Sportiv „Agility Oradea” şi respectiv abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.960/21.12.2006, privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr.753/2006
 • Hotărârea 463/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Biserica Romano-Catolică „SF.IOSIF” din Oradea, pe o perioada de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr.21A, înscris în CF nr.157275, nr. cadastral 157275
 • Hotărârea 462/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării tarifelor practicate pentru închirierea locuinţelor aflate în administrarea şi/sau proprietatea Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 461/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Modernizare str. Aleşdului
 • Hotărârea 460/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Modernizare str. Sankt Petersburg
 • Hotărârea 459/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Modernizare str. Tileagdului
 • Hotărârea 458/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106588/22.01.2008, pentru introducerea unor străzi modernizate în perioada 2010-2011, a parcărilor nou amenajate şi a altor străzi pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual, stropit mecanic al carosabilului, măturat manual parcări
 • Hotărârea 457/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire motel P+2E cu restaurant la parter, str.Ogorului nr.23J, nr.cad. 76/8, 76/9 şi 76/10 – Oradea
 • Hotărârea 456/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casă şi garaj, împrejmuire teren şi reglementare acces str. Popasului, nr.cad.21116- Oradea
 • Hotărârea 455/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă S+P+E, str. Strugurilor, nr.cad. 3559/3 - Oradea
 • Hotărârea 454/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă D+P+M, str. Primăverii, nr.5 - Oradea
 • Hotărârea 453/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă individuală şi împrejmuire teren, str. Nufărului, nr.169B - Oradea
 • Hotărârea 452/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cămin pentru persoane în vârstă şi împrejmuire, str. Apelor, nr.18 - Oradea
 • Hotărârea 451/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hala depozitare componente electronice cu birouri aferente, centrală termică, cabină poartă şi mutare post trafo, str.Calea Sântandrei, nr.64B - Oradea
 • Hotărârea 450/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire centru de agrement, terenuri de sport mini-fotbal, vestiare şi cafe-bar str. Calea Sântandrei, nr.cad.166147 - Oradea
 • Hotărârea 449/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere spaţiu comercial la parterul blocului AN49 şi concesionare teren, str. Alexandru J. Cazaban nr.17, bloc AN49, nr. topo 1714/10/sp.com.-Oradea şi nr. topo 1714/32-Sântandrei
 • Hotărârea 448/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S(D)+P+E+M, imprejmuire teren şi reglementare acces, zona străzilor Izvorului - Caişilor, nr.cad. 167886 - Oradea
 • Hotărârea 447/2011 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii de „Episcop dr.Vasile Coman”, străzii nou create identificată cu numerele cadastrale 169333 şi 169332
 • Hotărârea 446/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului alocat de către Consiliul Judeţean Bihor în beneficiul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, pentru anul 2011
 • Hotărârea 445/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru realizarea de către investitorul SC Faist Mekatronic SRL a unor lucrări de infrastructura in Parcul Industrial necesare asigurării condiţiilor pentru demararea activităţii societăţii
 • Hotărârea 444/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 443/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificare listei cu obiectivele de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 442/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 441/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea noii liste cu obiectivele de investiţii la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011
 • Hotărârea 440/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare pe teritoriul municipiului Oradea
 • Hotărârea 439/2011 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.319/2010 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea
 • Hotărârea 438/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 437/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile, în echivalent, între Municipiului Oradea şi dl. Petruţ Vasile
 • Hotărârea 436/2011 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea preţului de pornire a licitaţiei pentru vânzarea suprafeţei de 2.002 mp, teren identificat cu nr. cadastral 5146, înscris în CF convertit nr.152933 Oradea, situat în zona de vest a municipiului - str. Fabricilor
 • Hotărârea 435/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 4.284 mp teren, situat în municipiului Oradea, reprezentând strada Episcop Mihai Pavel, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 434/2011 - Municipiul Oradea

  privind declanşarea procedurii pentru exproprierea suprafeţei de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuş aflat în proprietatea d-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea d-lui Cozma Crăciun şi cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius şi soţia Kiss Andrea
 • Hotărârea 433/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1137 mp teren – strada Samuil Micu Klein – sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 432/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 21 mp situat în Oradea, B-dul Decebal, nr.10 şi concesionarea directă a suprafeţei de 21 mp teren, în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea lui Ladar Tănase Călin şi soţia Ladar Eugenia Mariana
 • Hotărârea 431/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 2600 mp. teren ocupat de construcţii , situat în Oradea str. Peţei, nr. 2, în favoarea S.C. DOREX A & J SRL.
 • Hotărârea 430/2011 - Municipiul Oradea

  privind declanşarea procedurii pentru exproprierea unor construcţii reprezentând spaţii de alimentaţie publică cu terase situate în municipiul Oradea - incinta Ştrandului Municipal, edificate pe nr. cadastrale 7050, 7051, 7052, 7055, 7056 şi 7057 înscrise în CF 160023, 160022, 155195, 153347, 160027 şi 160026 Oradea aflate în proprietatea unor societăţi comerciale, în vederea realizării unui drum de acces aferent obiectivului de investiţii “Crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”
 • Hotărârea 429/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 172.925 mp teren situat în Oradea în zona de evazări a drumului de centură a municipiului – zona Calea Aradului, identificat cu nr. top 4680/1 din teritoriul cadastral Oradea, nr. top 1562/84, 1563/1, 1564/35 şi 1486/40 din teritoriul cadastral Sântandrei
 • Hotărârea 428/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Doinei colţ cu Menumorut reprezentând suprafaţa de 1351 mp teren reprezentând spaţiu verde - proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 427/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 150919 Oradea sub nr. topo 3133/1, cu suprafaţa măsurată de 12 mp situat în Oradea, Str. Mihai Viteazul nr.6, în favoarea d-lui Platona Gheorghe
 • Hotărârea 426/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Szabo Sandor Istvan şi doamna Forray Elisabeta Gyongyi, reprezentând suprafaţa de 60 mp teren identificat cu nr. topografic 1317/2 înscris în C.F. 169794 Oradea situat în Oradea în zona str. Sfântul Apostol Andrei cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 425/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Mihai Cristea şi soţia Mihai Aurora Eva, reprezentând suprafaţa de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 169669 înscris în C.F. 169669 Oradea situat în Oradea în zona str. Strugurilor cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 424/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 2857 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir”, situată în Oradea, Str. D. Cantemir, nr.32
 • Hotărârea 423/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 929 mp şi a suprafeţei de 2884 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul Tehnic Constantin Brâncişi , situată în Oradea, Str. Menumorut
 • Hotărârea 422/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rogojan Aurel şi soţia Rogojan Marioara, reprezentând suprafaţa de 33 mp teren identificat cu nr. cadastral 169365 înscris în C.F. 169365 Oradea situat în Oradea în zona str. Dimitrie Anghel cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 421/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Robert şi soţia Pop Ramona, reprezentând suprafaţa de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 169657 înscris în C.F. 169657 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 420/2011 - Municipiul Oradea

  aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 23 mp teren şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 23/1194 mp teren situat în Oradea str. Gh. Doja, nr.188 în favoarea numitului Bako Alexandru
 • Hotărârea 419/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 447 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând scuar cu suprafaţa de 447 mp., situat în Oradea str. Clujului intersecţie cu str. Seleuşului
 • Hotărârea 418/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor situate în Oradea, reprezentând suprafaţa de 2117 mp teren – strada Thomas Morus - sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 417/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Taussig Laszlo, Taussig Robert şi Taussig Eduard reprezentând suprafaţa de 94 mp teren identificat cu nr. cadastral 169395 înscris în C.F. 169395 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 416/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de răscumpărare, rezultat din negocierea directă, a imobilului/spaţiu de alimentaţie publică, proprietate a S.C. VANDANA COM SRL, în suprafaţă de 127,40 mp construcţie şi 281,89 mp terasă, identificat cu nr. topografic 7053, 7054, înscris în CF nr. 160024, CF nr.160025 Oradea, situat în Oradea, incinta Ştrandului Municipal, în favoarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 415/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Popoviciu Ştefan şi soţia Popoviciu Ghizela, reprezentând suprafaţa de 49 mp teren identificat cu nr. cadastral 169496 înscris în C.F. 169496 Oradea situat în Oradea în zona str. Soarelui cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 414/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 26711 mp teren identificat cu nr. cadastral 169203 înscris în CF 169203 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea
 • Hotărârea 413/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 671 mp teren public din zona str. Meşteşugarilor – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 412/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1633 mp teren public din zona str. Meşteşugarilor – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 411/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 7 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159819, înscris în CF 159819 Oradea, situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr.4, în favoarea S.C. NIVES IMPEX SRL
 • Hotărârea 410/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 62 mp teren, identificat cu nr. cadastral 160484, înscris în CF 160484 Oradea, situat în Oradea, str. Moldovei, nr.56, bl.Q48, ap.3, în favoarea S.C. ARMEXPERT SRL
 • Hotărârea 409/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 1470 mp teren, identificat cu nr. cadastral 166245, înscris în CF 166245 Oradea, situat în Oradea, str. O. Goga, F.N., în favoarea S.C. DIVERTIS A&K SRL
 • Hotărârea 408/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 mai 2011
 • Hotărârea 405/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea răscumpărării a unui număr de opt imobile - spaţii de alimentaţie publică, proprietatea unor societăţi comerciale situate în incinta Ştandului Municipal, spre a fi demolate, în vederea realizării obiectivului de investiţie “Complexul Welness-Termal Nymphaea”
 • Hotărârea 404/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeţei de 45.223 mp., teren reprezentând perdea forestieră de protecţie, situată în Oradea str. Clujului
 • Hotărârea 403/2011 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităţilor legale pentru cumpărarea suprafeţei de 453 mp., teren identificat cu nr. cadastral 14383 înscris în CF 84962 Oradea, proprietate a d-lui Ardelean Nicolae şi soţia Ardelean Maria Magdalena în vederea deschiderii unui drum da acces între str. A. Andriţoiu şi str. Seleuşului
 • Hotărârea 402/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice în vederea realizării proiectului de reabilitare a blocului operator al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi de modernizare a secţiei de gastroenterologie, cu finanţare prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România (2007-2013),
 • Hotărârea 401/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea Secţiilor de Obstetrică şi Neonatologie ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Oradea”
 • Hotărârea 400/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilorneeligibile în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”
 • Hotărârea 399/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 şi a staţiei de Epurare a apelor uzate de pe str. Şos. Borşului, care urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul programelor de finanţare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu
 • Hotărârea 398/2011 - Municipiul Oradea

  privind declararea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, ca fiind proiect de interes public local
 • Hotărârea 397/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare pentru realizarea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, care urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul programelor de finanţare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu
 • Hotărârea 396/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării SC Electrocentrale Oradea SA la înființarea SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL în calitate asociat fondator
 • Hotărârea 395/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării de utilaje şi echipamente în vederea îmbunătăţirii bazei de intervenţie a S.C. Electrocentrale Oradea S.A. la reţeaua de termoficare
 • Hotărârea 394/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare şi achiziţia documentaţiei tehnico-economice în vederea realizării proiectului de reabilitare a blocului operator al Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu finanţare prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013
 • Hotărârea 393/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea caietului de sarcini în vederea externalizării serviciului
 • Hotărârea 392/2011 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor
 • Hotărârea 391/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ADMINISTRAŢIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 IUNIE 2011
 • Hotărârea 390/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Filantropia Oradea, pentru participarea la evenimentul socio-cultural “Cursa răţuştelor” şi cofinanţarea acestuia cu suma de 1.000 lei din bugetul de cheltuieli al ASCO
 • Hotărârea 389/2011 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 1.828 lei în favoarea Fundaţiei “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Festivalul Naţional de minibaschet care va avea loc la Braşov, în data de 18.06.2011
 • Hotărârea 388/2011 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2011, iulie 2011 şi august 2011
 • Hotărârea 387/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrulAparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi al Serviciului PublicComunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 386/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea REGULILOR ŞI DISPOZIŢIILOR PRIVIND PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT DIN MUNICIPIUL ORADEA
 • Hotărârea 385/2011 - Municipiul Oradea

  Privind declanşarea procedurii pentru exproprierea suprafeţei de 542 mp teren situate în Oradea, str. Aleea Călinului FN, identificat cu nr. Cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, aflat în proprietatea d-nei. Catana Adina Mihaela în cotă de 1/5 părţi şi a SC Casa Regal SRL în cotă de 4/5 părţi în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parcări şi alei în zona Aleea Călinului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 12.02.2010
 • Hotărârea 384/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 30.367 mp teren cu construcţii reprezentând depoul de tramvaie aparţinând infrastructurii de transport local al municipiului Oradea şi aprobarea trecerii cotei de 29,000 mp teren identificat cu nr top 8571/15 din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiul Oradea şi administrarea Consiliul Local Municipiul Oradea
 • Hotărârea 383/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.980 mp., situat în Oradea str. Atelierelor nr. 12, unde se va realiza ”Centru de Cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători
 • Hotărârea 382/2011 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/26.05.2010 şi aprobarea Planului de amplasamentşi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str.Cazaban, reprezentând suprafaţa de 8377 mp teren fără construcţii - proprietate publică a Municipiului Oradea şi transmiterea acestuia în administrarea „RAPAS”, în vederea extinderii ştrandului „IOŞIA”
 • Hotărârea 381/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei
 • Hotărârea 380/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 2.474 mp teren ocupat de parcare şi restaurant Mc Donald`s, situat în Oradea str. Nufărului f.n.
 • Hotărârea 379/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4348 mp teren public – strada DRAGAŞANILOR – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 378/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 998 mp reprezentând teren cu construcţii situate în Oradea Str. Al. Vlahuţă nr.4/a, aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea
 • Hotărârea 377/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3073 mp teren public – strada THOMAS MORUS – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 376/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Boroş Elisaveta şi Rapper Lucia reprezentând suprafaţa de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151849 înscris în C.F.151849 Oradea şi suprafaţade 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151843 înscris în C.F.151843 Oradea situat în Oradea str.Nufărului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 375/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Szotak Barna şi soţia Szotak Csilla Zsuzsanna, reprezentând suprafaţa de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 165880 înscris în C.F. 165880 Oradea situat în Oradea în zona str. Cireşilor cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 374/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 24.809 mp teren identificat cu nr. cadastral 169201 înscris în CF 169201 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea
 • Hotărârea 373/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Kelemen Hajnalka - nascută Mados, reprezentând suprafaţa de 24 mp teren identificat cu nr. cadastral 169106 înscris în C.F.169106Oradea situat în Oradea în zona str. Paleului cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 372/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 166617 şi 166618 Oradea sub nr. cadastrale 166617 şi 166618, cu suprafaţa măsurată de 72 mp situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 29, bl P60, în favoarea d-lui Igna Gheorghe
 • Hotărârea 371/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 157038 Oradea sub nr. cadastral 157038, cu suprafaţa de 21 mp situat în Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, nr.75, în favoarea d-lui Popa Ionel şi soţia Popa Marioara
 • Hotărârea 370/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 36 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea pentru amplasarea unui monument comemorativ
 • Hotărârea 369/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 368/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la Regia Autonoma de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea
 • Hotărârea 367/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 366/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea începând cu 01.06.2011
 • Hotărârea 365/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea ale unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune cu ocazia inventarierii pe anul 2010
 • Hotărârea 364/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Electrocentrale Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 363/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011
 • Hotărârea 362/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 361/2011 - Municipiul Oradea

  privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012
 • Hotărârea 360/2011 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.
 • Hotărârea 359/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ASIGURARE ACCES P-TA. CAZARMII –STR.RETEZATULUI” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilului cu suprafaţa de 167 mp, reprezentând teren cu construcţii din nr. cadastral 661 înscris în C.F. 254 NDF Oradea şi a imobilului reprezentând teren cu suprafaţa de 25 mp. din nr. cadastral 662 înscris în C.F. 255 NDF Oradea, situat in Oradea P-ţ
 • Hotărârea 358/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare căi de acces rutier şi spaţii aferente străzii Corniţelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen şi strada Lalelelor)” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa de 152 mp, teren identificat cu nr. topo 1925/1 Sintandrei şi 88 mp teren identificat cu nr. cadastral 20104 Oradea, respectiv suprafaţa de 176 mp, ter
 • Hotărârea 357/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare banda rapida de acces din b-dul Magheru spre Aleea E. Gojdu” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa de 795 mp., teren şi construcţii în suprafaţă de 153 mp identificate cu nr. cadastral 1343 Oradea şi, respectiv construcţie în suprafaţă de 82 mp înscris în CF 70450 Oradea având nr. topo 3577/14
 • Hotărârea 356/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Şoseaua de centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA
 • Hotărârea 355/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare str. Nojoridului tronsonul dintre strada Brânduşei şi drumul de centură (strada Ogorului)
 • Hotărârea 354/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie
 • Hotărârea 353/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere reţea secundară de termoficare pe str. General Traian Moşoiu – PT 702 ”
 • Hotărârea 352/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea atribuirii unei denumiri străzii nou creată, aflată între str. Hack Halasi Gyula şi str. Nojoridului
 • Hotărârea 351/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea atribuirii unei denumiri străzii nou create , situată în zona străzii Ion Alexi
 • Hotărârea 350/2011 - Municipiul Oradea

  privind transferul cu titlu gratuit în patrimoniul Poliţiei Locale Oradea a “Sistemului de supraveghere video în zona Gutemberg” Oradea, amplasat la Centrul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost - Azilului de Noapte, situat în Oradea, str. Gutemberg, nr. 8
 • Hotărârea 349/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru încheierea şi derularea unui parteneriat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş constând în realizarea unui număr de 500 spaţii locative, tip P+M, pe amplasamentele puse la dispoziţie de Municipiul Oradea
 • Hotărârea 348/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, a unei Săli de clasă situată la parterul imobilului – Şcoala cu clasele I-VIII „DACIA” - situat în Oradea, str. Călimăneşti nr.3 în favoarea Parohiei „Sfântul Dumitru” Oradea
 • Hotărârea 347/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr.448/2010 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 346/2011 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui contract de cesiune între SC Electrocentrale Oradea SA, Administraţia Naţională Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri şi Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 345/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi dedicate zilei Internaţionale a Copilului în Orăşelul Copiilor
 • Hotărârea 344/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri financiare privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
 • Hotărârea 343/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 aprilie 2011
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru realizarea unei rețele de utilități publice în – Parc Industrial Eurobusiness II Oradea
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Oradea

  privind realizarea documentaţiei tehnico-economice necesare realizării proiectului cu finanţare nerambursabilă pentru „Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60”,
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru iniţierea proiectului de investiţii cu denumirea: Înfiinţarea unui Centru de Management a Traficului Rutier pentru optimizarea traficului auto în municipiul Oradea, care urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizării proiectului cu denumirea: ”Centru de Monitorizare a Pierderilor din Rețeaua de Transport și Distribuție a Energiei Termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică”
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 5883 mp teren şi construcţii identificate cu numerele topografice 4921/1, 4922/4, 4922/11, 4922/12, 4922/14, 4922/15, 4922/16, 4919/7 înscrise în cărţile funciare 2946 şi 2268 Oradea
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 15 mp, constituit din nr. topo.1623/12, înscris în CF nr. 3596 Sântandrei, situat în Oradea, Erofte Grigore, nr.1 şi concesionarea directă a suprafeţei de 15 mp în favoarea SC Anvelope Sibiu SRL în vederea extinderii blocului S60, prin construirea casei liftului
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1932 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şc. Generală, nr.10, situată în Oradea, P-ţa Cazărmii, nr.7.
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, a 3 containere de locuit şi 2 grupuri sanitare de la Centrul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost – Azilul de Noapte, situat în Oradea, str. Gutemberg nr. 8, în favoarea Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipiere a suprafeţei de 4.966 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8812 înscris în C.F. 6759 NDF Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Guttemberg nr.8 şi transmiterea suprafeţei de 1.692 mp. în folosinţa Asociaţiei Smile pentru înfiinţarea unui serviciu de suport şi cazare în regim de urgenţă pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 42334 mp teren identificat cu numerele topografice 9219, 9177,9072, 9201,9202, 9189, 9190, 9191, 9196, 9197, 9175 înscrise în cărţile funciare 7497, 17724 Oradea şi adeverinţa nr.19941 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str.Roman Ciorogariu nr.33 reprezentând suprafaţa de 13 mp teren cu construcţii - spaţiu cu altă destinaţie - proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1439 mp teren public, reprezentând strada Valea Nucului – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2991 mp teren public, reprezentând strada Gutuilor – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Prinyi Zoltan, reprezentînd suprafaţa de 114 mp teren identificat cu nr. cadastral 20659 înscris în C.F. 168716 Oradea situat în Oradea în zona str. Episcop Ioan Alexi cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2037 mp teren public, reprezentând strada Carol Davila – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 32689 mp teren şi identificate cu numerele topografice 4869,4870,5110/1,5134/22,5123/35,5123/36 înscrise în cărţile funciare 18614, 6017 şi 6018 Oradea
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 41107 mp teren şi identificate cu numerele topografice 9685/4,9687/1,4799/13,4799/22,1063/1,1064/4, înscrise în cărţile funciare 7837, 7838, 11056, 8923 Oradea şi 4389 Episcopia Bihor,
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 33 mp situat în Oradea, Str. George Călinescu nr. 3 şi concesionarea directă a suprafeţei de 33 mp teren, în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea S.C. ARTPEL GRUP S.R.L.
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Crişan Gelu Şerban şi soţia Crişan Loredana Mariana, reprezentând suprafaţa de 49 mp teren identificat cu nr. cadastral 168551 înscris în C.F.168551 Oradea situat în Oradea în zona str. Calea Aradului cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic primar pentru alimentarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea”
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Autogară Nufărul în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolării apartamentului nr.4, din imobilul situat in Oradea str. Mihail Eminescu nr.42
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al Administratiei Sociale Comunitare Oradea în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii si a numărului de posturi ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MAI 2011
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administraţia Sociala Comunitara Oradea, Asociaţia Caritas Catolica, Asociaţia Caritas Eparhial, Fundaţia Ciore Roma, Crucea Roşie Romana – Filiala Bihor, Fundaţia Church of God in vederea dezvoltării serviciilor sociale adresate familiilor in dificultate din municipiul Oradea
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.178 din 31 martie 2011 de revizuire a facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC POWER TRADE SRL PLOIESTI
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor 01.05.2011-30.04.2012 şi a Actului adiţional nr. 6 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la RAPAS Oradea,
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere încheiate la data de 31.12.2010 la SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la S.C. Electrocentrale Oradea SA pe anul 2011
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transformării aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul fostei Regii Autonome Oradea Transport Local, actualmente SC Oradea Transport Local SA, în sumă de 3.491.560 lei, în subvenţii pentru investiţii
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la SC Compania de Apă SA Oradea,
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2010 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2010 privind Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2010 la SC Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2010 la Regia Autonoma de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2010
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 aprilie 2011
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 martie 2011
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Companiei de Apă SA Oradea pentru aprobarea scutirii unităţilor sanitare din subordinea Consiliului Local de la plata serviciilor de furnizare apă şi canalizare
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiţii „Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Oradea

  privind preluarea din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distribuţie si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm” in domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea a imobilului situat in Oradea, Str. Independentei nr.1 – Complex Cinematografic LIBERTATEA - înscris in CF 78052 Oradea, nr. Topo 1997/3
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 33
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea d-nei Diana Birău – director adjunct al Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanţă, în dosarul nr.826/111/2010
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării proiectului “Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru punctele termice din Calea Aradului”
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării proiectului “Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru punctele termice din cartierul Dragoş Vodă, precum şi pentru punctul termic 864”
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării proiectului “Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru cartierul Nufărul II”,
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare realizării proiectului “Valorificarea energiei geotermale prin utilizarea de pompe de căldură în asociere cu schimbătoare de căldură pentru punctele termice 510 şi 511 – Ioşia Nord”,
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiţii “Realizarea unui laborator de optimizare a producţiei serviciilor publice de alimentare cu energie termică” şi înfiinţarea unui spin-off în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare achiziției serviciului de proiectare pentru proiectul Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Oradea, care urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-nei Delia Ungur pentru întocmirea şi depunerea documentaţiei in vederea obţinerii titlului de Parc Industrial pentru suprafaţa identificată cu nr. topo 4632, 4634, 4641, 4642, 4645, 4646, 4649, 4650, 8601, 8595, 8593, 8601, 8586 şi 8602, situată în Oradea, str. Umbrei nr. 4, la Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeţei de 7530 mp teren, identificat cu nr.cadastral 13112 şi a suprafeţei de 1923 mp teren identificat cu nr.cadastral 13113 şi vânzarea prin negociere directă a loturilor nr.1-17, constituite din nr.cadastral 13112 şi a loturilor nr.1-4 constituite din nr.cadastral 13113, precum şi concesionarea prin licitaţie publică a loturilor nr.18-31 constituite din nr.cadstral 13112 şi a loturilor nr. 5,
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Oradea

  privind reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 156656, teren cu suprafaţa de 118 mp, situat în Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 27 şi concesionarea directă a suprafeţei de 118 mp teren în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea lui Indrieş Petru şi soţia Indrieş Florentina Georgeta
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 8.516 mp teren identificat cu nr. cadastral 163.293 înscris în CF 163.293 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea şi darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 3.000 mp teren în favoarea S.C. Tamira Pan S.R.L
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru amenajarea unei zone de servicii prin lotizarea suprafeţei de 42.926 mp teren proprietate a Municipiului Oradea identificată cu nr. cadastrale 169001 şi 169008 înscrise în CF 169001 şi 169008 precum şi vânzarea sau concesionarea prin licitaţie a loturilor destinate amplasării spaţiilor de servicii
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 24.253 mp, teren cu construcţii, reprezentând Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, situat în Oradea str. Gh.Doja
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Realizare drum de acces din strada Meiului-str. Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peţa
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reamenajare spatii in zona de locuit Parc 22 Decembrie -str. Vaporului - str. Grigore Ureche - str. Feldioarei – Paraul Peta, inclusiv accese, trotuare si spatii verzi, utilitati aferente
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie, “Realizare infrastructură reţele electrice SIP Parcul Padişului, Oradea”
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru delegarea prin concesiune a serviciului public de întreţinere parcuri din municipiul Oradea
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Optimizarea utilizării resurselor de apă geotermală în turismul de sănătate (tratament, recuperarea forţei de muncă, recuperare sportivă şi terapii antiîmbătrânire) – Complex Tratament – Ioşia.
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Oradea

  privind închirierea pe o perioadă de 15 luni a imobilului – Stadionul „Iuliu Bodola” – Oradea, înscris în CF NDF 2370 Oradea, nr. cad. 2103, situat în Oradea str. Olimpiadei nr. 1, în favoarea Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea.
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative de modificare şi completare a regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Blocului de Microgarsoniere din Oradea, str. Moreni, nr. 2, aflat în proprietatea Municipiului Oradea şi administrate de Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea.
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiilor conform anexei nr. 1, din Centrul de Cazare Temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4.
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 11.
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Administraţia Imobiliară Oradea constând în completarea şi modificarea H.C.L. nr. 939/2005.
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administraţie a parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor în municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 640/2006.
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în AGA la SC RER Ecologic Service Oradea SA.
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea decontării cheltuielilor prilejuite de implementarea programului anual de screening al stării de sănătate a elevilor din clasele întâi şi a cincea din municipiul Oradea, în sumă de maxim 110.000RON.
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2011, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea.
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ASCO, valabile începând cu data de 1 aprilie 2011.
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale, sesiunea 2010.
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Oradea

  privind completarea H.C.L. 287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, modificată şi completată prin H.C.L. 803 din 28.09.2009.
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare pe str. Gheorghe Pop de Baseşti în zona PT 509 ”.
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea H.C.L. 259/27.04.2010 şi nr. 620/06.09.2010, aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Deschidere alee de acces la blocurile X6 – X9 – X 10 şi identificarea utilităţilor existente şi marcarea zonelor de protecţie aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56” – Aleea Călinului – municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilului în suprafaţă de 220 mp, reprezentând teren din nr. topo 1583/5
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale gard Cimitir Municipal, municipiul Oradea, judeţul Bihor”.
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea stabilirii domeniului serviciilor publice şi a locurilor în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii pe raza municipiului Oradea.
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Gheorghe Pop de Băseşti”.
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Achiziţionare şi montarea unei staţii de recepţie ape uzate din vidanjare”.
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea criteriilor de selecţie a blocurilor de locuinţe ce urmează a fi reabilitate termic din fonduri ale asociaţiilor de proprietari, legal constituite, în baza documentaţiei de reabilitate termică achiziţionată de către municipiul Oradea din fonduri alocate anual cu această destinaţie din bugetul local precum şi a anexelor ce fac parte integrantă din criteriile de selecţie.
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie: „modernizare str. Carol Davila”, „Modernizare str. Ciobanului”, „Modernizare str. Coralilor”, „Modernizare str. Delfinului”, „Modernizare str. Fântânilor”, „Modernizare str. Măcieşului”, „Modernizare str. Navigatorilor”.
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie, „Realizare infrastructură reţele electrice SIP, Zona N13, Oradea” şi „Realizare infrastructură reţele electrice SIP Zona S10, Oradea”.
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţie “ Supraînălţarea depozitului de zgură şi cenuşă Santăul Mic , etapa a III-a , cota 114-117, compartimentul 1”
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Extindere reţea primară de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu până la intersecţia cu str. Feleacului, din mun. Oradea ”
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 6.831 mp reprezentând teren cu construcţii situate în Oradea Calea Aradului nr. 3, aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea.
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC LAZ MES SRL, reprezentând suprafaţa de 265 mp teren identificat cu nr. cadastral 167737 înscris în CF 167737 Oradea situat în Oradea str. Calea Sântandreiului cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru impunerea sumelor datorate şi evacuarea de pe domeniul public al municipiului Oradea, a bunurilor proprietate a SC Tuttomobile SRL, SC Yasaid SRL şi SC Red Velvet SRL, prin desfiinţarea teraselor şi ridicarea mobilierului urban şi a vitrinelor frigorifice din zona str. Armatei Române, nr. 14 şi 16, Oradea.
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Goian Viorel, dl Mihele Adrian Aurel şi soţia Mihele Florica reprezentând suprafeţele de 142 mp teren identificat cu nr. cadastral 159816 înscris în CF 159816 Oradea, 289 mp teren identificat cu nr. cadastral 159839 înscris în CF 159839 Oradea, 111 mp teren identificat cu nr. cadastral 159841 înscris în CF 159841 Oradea, 131 mp teren identificat cu nr. cadastral 159843 înscris în CF 159843 Oradea, 268 mp teren identificat cu nr. cadastral 159900
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 136951 mp teren identificat cu nr. cadastral 2378 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea zona Lotus Market.
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 1470 mp teren, înscris în CF 166245 Oradea, identificat cu nr. cadastral 166245, situat în Oradea str. O. Goga, FN în favoarea SC Divertis A&K SRL.
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 118.072 mp. teren, aflat în vecinătatea blocurilor de locuinţe din cartierul Nufărul, înscris în Coala Funciară nr. 1497 Seleuş.
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 27464 mp teren identificat cu numerele topografice 1597, 1598/1, 1598/2, 5111/2,49 şi 484/281 înscrise în Cărţile Funciare 2003 Oradea, 30022 Oradea, 3174 Oradea, 1106 Seleuş şi 9898 Seleuş.
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 85533 teren şi identificate cu nr topografice 4777/46, 4767/1, 4965/69, 4966/15, 4967/17 şi 5103 înscrise în cărţile funciare 14734 Oardea, 3174 Oradea şi 24837 Oradea.
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 5943 mp şi înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 45, situată în Oradea str. Aluminei nr. 100/A
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 976 mp teren public reprezentând str. Isaak Dunaevski – proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 3084 mp teren public reprezentând strada N. Filimon – proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 1309 mp teren public reprezentând strada Fântânilor – proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 5878 mp teren public reprezentând str. Rectorului – proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, str. Averescu nr. 7 reprezentând suprafaţa de 229 mp teren cu construcţii – Centru Multifuncţional – proprietatea privată a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 9493 mp teren public reprezentând str. Paleului – proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii într-o coală de Carte Funciară a suprafeţei de 1816 mp teren identificat cu nr. topo 8588 din teritoriul cadastral Oradea.
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului identificat cu nr. cadastral 166850 cu suprafaţă de 621 mp reprezentând teren cu casă situat în Oradea str. Colinelor nr. 30, proprietatea d-lui Ciordaş Gavril şi soţia Ciordaş Ileana, în vederea ieşirii din indiviziune din CF 164135 Oradea şi CF 164152 Oradea.
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea unui nr. total de 411 cereri, prin care se solicită un teren, în vederea construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistării de indiviziune a imobilului – casă colectivă cu 5 apartamente din Oradea, str. Primăriei, nr. 47, notată în CF colectiv 17384 Oardea, conform PAD identificat cu nr. cadastrale 8831, 8832, 8833 şi 8835, în suprafaţă totală de 497 mp.
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reconstituirii Cărţii Funciare nr. 52 Oradea şi aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate în suprafaţă de 4276 mp situat în Oradea, str. Făcliei reprezentând teren cu construcţii „Bazinul descoperit pentru sărituri Crişul” aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru demararea proiectului de investiţii grădină publică cu suprafaţa de aproximativ 50.000 mp în zona Dealul Ciuperca.
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Deciziunii Sfatului Popular al Oraşului de Subordonare Regională Oradea nr. 253/1954 privind transmiterea în folosinţa Asociaţiei Sportive „Voinţa” Oradea a suprafeţei totale de 10.878,60 mp teren cu construcţii „Stadionul Tineretului” situat în Oradea, str. Academiei – str. George Bariţiu.
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Ferche Ionel şi soţia Ferche Valentina Olimpia, reprezentând suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cad. 168683 înscris în CF 168683 Oradea situat în Oradea str. IP Pincio cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Constantin Brâncoveanu, reprezentând teren cu construcţii în suprafaţă de 10732 mp, în care funcţionează Grupul Şcolar Traian Vuia aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 831 mp teren public cu construcţii – WC public din Parcul 1 Decembrie – proprietatea publică a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1405 mp teren public cu construcţii – WC public din Parcul Petofi Sandor – proprietate publică a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3539 mp, teren public cu construcţii – WC public din Parcul I.C. Brătianu – proprietatea publică a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Poieniţei nr. 25, reprezentând teren în suprafaţă de 17659 mp teren cu construcţii în care funcţionează Colegiul Tehnic M. Viteazul aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Blaga Ioan şi soţia Blaga Daniela reprezentând suprafaţa de 46 mp teren identificat cu nr. cad. 168620 înscris în CF 168620 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Popa Vasile şi soţia Popa Maria reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cad. 168450 înscris în CF 168450 Pradea situat în Oradea, str. Sofiei cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 160484 Oradea cu nr. cad. 160484, în suprafaţă de 62 mp situat în Oradea, str. Moldovei, nr. 56, bl. Q 48 ap.3 în favoarea SC Armexpert SRL.
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 694/15.10.2010, pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.190 mp, teren aparţinând municipiului Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului, aflat în folosinţa SC Compania de Apă SA Oradea.
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Cherecheş Sonea Laurenţiu Cornel şi soţia Cherecheş Sonea Cosmina Teodora reprezentând suprafaţa de 112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9874 înscris în CF 157568 Oradea situat în Oradea str. Caişilor cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 29 mp teren, identificat cu nr. cadastral 1419, înscris în CF ndf 528 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 73, ap 4 în favoarea SC Cristal Apex SRL
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 33 mp teren identificat cu nr. cadastral 158533, înscris în CF 158533 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 73, bl. P68, ap.1 în favoarea SC CRISTAL APEX SRL.
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 28 mp teren, identificat cu nr. topo 5323/12, înscris în CF 75995 Oradea, situat în Oradea, str. Milcovului nr. 10/A, în favoarea SC HIRAM SERVICE SRL
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 110 mp teren identificat cu nr. cadastral 166435 înscris în CF 166435 Oradea, situat în Oradea, str. Izvorului, nr. 45/B în favoarea d-lui Muntean Cosmin Aurel.
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 89G fără acces având nr. cadastral 161439 cu propunerea de dezmembrare în patru noi parcele şi constituire drum de legătură între str. Czaran Gyula şi Calea Aradului.
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Mărcuţ Petru, Mărcuţ Ana Valeria, Randiş Paul Emil, Randiş Raluca Beatrice în suprafaţă de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 167618 înscris în CF 167618 Oradea situat în Oradea str. Colinelor cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Moş Maria reprezentând suprafaţa de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168003 înscris în CF 168003 Oradea, respectiv suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 167995 înscris în CF 167995 Oradea situate în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Bihari Iuliana, reprezentând suprafaţa de 32 mp teren identificat cu nr. cadastral 165986 înscris în CF 165986 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Vajna Laszlo Janos şi soţia Vajna Agnes Rozalia reprezentând suprafaţa de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 164957 înscris în CF 164957 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 100 mp teren identificat cu nr. cadastral 159940 înscris în CF 159940 Oradea, situat în Oradea, b-dul Ştefan cel Mare nr. 2, în favoarea Cozman Ioana Dorina
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din funcţiune a două active fixe (autoturisme) aflate în proprietatea SC Electrocentrale Oradea SA şi valorificarea acestora prin programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional.
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii comisionului pentru încasarea impozitelor şi taxelor prin sistemul naţional electronic de plată online.
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea valorificării de către SC Electrocentrale Oradea SA a 150.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) în vederea asigurării resurselor financiare pentru plata furnizorilor de combustibil.
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării tarifelor la bilete, abonamente nominale lunare şi săptămânale ce vor fi practicare de SC OTL SA pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.05.2011.
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării listei de investiţii pe anul 2011 la SC OTL Transport Local SA.
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2011.
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea SC Selina SRL constând în Staţie de pompare ape uzate – str. Prunilor, Oradea.
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Oradea

  privind reluarea procesului de valorificare a bunurilor de natura utilajelor (specifice în domeniul construcţiei, întreţinerii şi reparaţiilor de drumuri) aparţinând municipiului Oradea.
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului.
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate şi transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de SC Administraţia Domeniului Public SA.
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale – perioada 2011 – 2016.
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Oradea

  specialitate privind aprobarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 90.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2011.
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea SC Lavitex Prod SRL constând în aparate de joacă.
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale SA pe anul 2011.
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la RAPAS Oradea.
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor şi aprobarea reducerii impozitului pe clădiri pentru investiţii de peste 500.000 de EURO pe anul 2011 a SC SELINA INVEST SRL
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădire, datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC PATAM SRL Oradea.
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, în sumă de 403.566,39 lei aferent investiţiei realizată de către SC CETATEA NOUĂ SRL în Oradea str. Cetăţii nr. 1.
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC ABA TURISM SRL Oradea.
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 107.351.369lei, realizată de către SC SHOPPING CENTER HOLDING SRL în Oradea str. Calea Aradului nr. 87.
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor pe anul 2011, a SC PORTO PETROL SRL
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC PELICAN IMPEX SRL Oradea.
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a SC PRIMA REAL ESTATE SRL
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC AUTOGRAND SRL
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC GRANDHILL BUSINESS CENTER SRL Oradea.
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC MASTER SA.
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC POWER TRADE SRL PLOIEŞTI
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC PLASTOR SA Oradea.
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2011 pentru investiţii de natura locuinţelor, a SC LENAURA SRL
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a S.C. CIMARSON SRL
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri, în sumă de 451.287,85 lei pentru investiţia în valoare de 84.156.243 lei, realizată de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr. 62.
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 5.890.000 lei, realizată de către SC PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr. 60.
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 martie 2011
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 februarie 2011
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru inițierea proiectului de investiții cu denumirea: Modernizarea Clinicii de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea, care urmează a fi finanțat în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru dezvoltarea producției de energie termică din resurse regenerabile provenite din biomasă
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificărilor din bugetul proiectului intitulat „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 1”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.670/2010, privind acordarea sporului de 7% din salariul de bază, pentru personalul Poliţiei Locale Oradea, cu activitate de teren
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Oradea

  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.878/2006, prin care parcurile: 22 Decembrie, Teiului si Ţăranilor sa fie trecute din administrarea Regiei Autonome Pieţe, Agrement si Salubritate Oradea in administrarea Primăriei municipiului Oradea
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Acordului de colaborare, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2009 încheiat intre Primăria municipiului Oradea si agenţii economici in vederea punerii in aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea includerii blocurilor de locuinţe: Q1/I, str. Sovata, nr.48; Q1/II, str. Sovata, nr. 48; Q2, str. Sovata, nr. 48 in programul local de reabilitare termica pe anul 2011 si achiziţionării documentaţiei de proiectare pentru reabilitarea termica a celor 3 blocuri din fonduri ale bugetului local prevăzute cu aceasta destinaţie pentru anul 2011
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei si a numărului de posturi ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MARTIE 2011.
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată prin OUG nr. 84/2010 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011.
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de autovehicule, în scopul dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004, privind protecţia si promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administraţia Sociala Comunitara Oradea si Universitatea din Oradea/Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane in vederea implementării proiectului „Protecţia Copilului – de la teorie la practica”.
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selecţionarea asociaţiilor si fundaţiilor cu personalitate juridica, care înfiinţează si administrează unităţi de asistenţă socială.
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea exceptării autovehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi din municipiul Oradea prin Programul ACCES-OR, de la prevederile OUG nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice.
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată si completată de Legea nr.276 / 2010.
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei de Spectacole ,, Szigligeti Szinhaz” în Teatrul de Stat ,,Szigligeti Szinhaz”.
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea schimbării denumirii Instituţiei de Spectacole ,, Iosif Vulcan” în Teatrul de Stat ,,Regina Maria”.
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Oradea

  Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 962/2008 pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Oradea

  privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului oradea pe anul 2010.
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea d-nei Marc Oltea-Diana – consilier juridic, de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în dosarul nr.10103/30/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timiş.
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei pentru spaţiul situat în imobilului din Oradea, Str. Ady Endre nr.24, înscris în CF nr.1559 Oradea, nr.topo 674 - apartamentul nr.9 – demisol - din spaţiu cu destinaţia de locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă .
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.33 - Apartamentul nr.3, înscris în CF nr.4020 nr. topo 859/3.
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr.550/2002.
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din Centru de Cazare Temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4.
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 717/31.08.2009 pentru locuinţa de intervenţie, situată în Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51, încheiat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”.
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţieFântână arteziană în intersecţia Calea Clujului - P-ţa 1 Decembrie - Cele Trei Crişuri - Calea Mareşal Averescu .
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare parc în municipiul Oradea – varianta I-delimitat de străzile Calea Aradului, Octavian Goga şi Padişului.
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.563/29.06.2009.
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Organizare interioară Campus III str. Universităţii nr.4-6, cu nr. topo 8915/4 - Oradea.
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea capitolului III al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1197/2008.
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea începând cu 01.03.2011.
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Oradea

  privind majorarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA şi a preţului de facturare la populaţie începând cu 01.05.2011.
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri financiare pentru accesarea creditului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/2010.
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rezultatelor evaluării activelor fixe corporale aflate în proprietatea municipiului Oradea înregistrate în evidenţa tehnico operativă în unităţi naturale
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr.319/2010 Zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revizuirii scutirii la plată a impozitului pe teren , în sumă de 2.214, 25 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011, de către S.C. CALIPSO SA Oradea.
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea terenurilor situate în Oradea, zona Calea Aradului – Universitatea Oradea, în ansamblul de locuinţe Europa.
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 9.975 mp înscris în CF 167221 Oradea cu nr. cadastral 167221, situat în Oradea str. Nicolae Şova deţinut în momentul de faţă de către Asociaţia „Centrul Şcolar Creştin Oradea” în favoarea Bisericii Penticostale nr. 1 Oradea .
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Sovata, reprezentând suprafaţa de 288 mp teren cu construcţii - Punct Termic nr.123 - proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str.Bernard Shaw reprezentând suprafaţa de 55 mp teren cu construcţii - atelierul aferent Punctului Termic - proprietate publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Aluminei, nr.47 reprezentând suprafaţa de 540 mp teren cu construcţii - Punct Termic nr.101 - proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafeţe teren identificate cu nr. topografice 7860/2, 5327/60 şi 7861 înscrise în CF nr. 3174 Oradea şi nr. topografic 3898/5 înscris în CF 3745 Episcopia Bihor .
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 154 mp. teren situat în Oradea b-dul Ştefan cel Mare, înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea publică a municipiului Oradea şi transmiterea ei în folosinţa O.T.L. S.A ORADEA, cu destinaţia de “staţie”pentru mijloacele de transport în comun.
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în proprietate fără plată a suprafeţei de 331 mp teren din imobilul (teren cu construcţii) situat în Oradea, str. Moscovei nr.14, identificat cu nr. topo 755/7, înscris în CF 28246 Oradea, în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului.
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 144 mpşi a concesionării prin licitaţie publică a terenului situat în Oradea, Str. Soarelui nr. 3/E,în suprafaţă de 144 mp.
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 103 mp, situat în Oradea, str. Rectorului şi concesionarea directă a suprafeţei de 103 mp teren în favoarea d-lui Féth Imre - Ferencz .
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 7.100 mp teren reprezentând o zonă din Piaţa Bucureşti aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Kokovecz Ileana, reprezentând suprafaţa de 92 mp teren identificat cu nr. cadastral 167838 înscris în C.F. 167838 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de “drum public”.
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Călugăreni, reprezentând suprafaţa de 9.669 mp teren cu construcţii – proprietatea publică a Municipiului Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Generală nr.16 .
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Podgoria, F.N. reprezentând suprafaţa de 7780 mp teren cu construcţii – proprietatea publică a Municipiului Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea câteva clase ale Şcolii generale “Oltea Doamna” .
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 6824 mp, reprezentând imobilul în care funcţionează Şcoala Generală Lucreţia Suciu din Oradea, str. Griviţei nr. 2 aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Călugăreni nr. 4A, reprezentând suprafaţa de 6.363 mp teren cu construcţii, în care funcţionează Grădiniţa nr. 53, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 159819 Oradea cu nr. cadastral 159819, în suprafaţă de 7mp situat în Oradea, Str. Transilvaniei, nr. 4 în favoarea SC Nives Impex SRL
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, strada Piaţa Independenţei, reprezentând suprafaţă de 644 mp teren proprietate a Statului Român grevat de dreptul de folosinţă special deţinut de dl. Drori Moshe Zvi.
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 februarie 2011.
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 ianuarie 2011.
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în administrarea Şcolii cu clasele I – VIII „Dacia” a suprafeţei de 1.045 mp cu nr. cadastral 9211/2 înscris în CFNDF 8591 Oradea şi a suprafeţei de 812 mp cu nr. cadastral 5291 înscris în CF NDF 10462 Oradea în vederea realizării investiţiei de interes public „Sală de sport – Şcoala cu clasele I – VIII Dacia”.
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 778 / 30.11. 2010 şi aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a suprafeţei de 40.000 mp teren (lotul 2) pentru construirea unei staţii mecano-biologice (MBT) de tratare a deşeurilor reziduale generate la nivelul judeţului Bihor conform proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor”
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a suprafeţei de 169377 mp. teren, reprezentând Lot-ul 1, Lot-ul 3, Lot-ul 4, lot-ul 5 şi Lot-ul 6 cu suprafeţe de 7824 mp; 106415 mp; 24809 mp; 3618 mp şi 26711 mp, constituite prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/2011, situate în Parcul Industrial Oradea, administrat de ”S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.”.
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea ca membru în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie, “Realizare infrastructura reţele electrice SIP Strada Murelor, Oradea”
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiţii pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a listei obiectivelor de investiţii la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2011
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii pe anul 2011 pentru Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2011 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Oradea

  privind constituirea şi gestionarea fondului municipal de solidaritate prin atragerea de sponsorizări
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011.
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotărârea Consiliului Local nr. 1019/2009 privind contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 10.360.000 EUR
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului cu denumirea Centrul Euroregional de Intervenţie Cardio-Vasculară Invazivă “Viva Anima”
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Aplicaţiei de Finanţare privind proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice\\
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea, a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I - Oradea”
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului \\
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Constitutiv, Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Metropolitan Oradea
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea prin reorganizarea acestuia în secţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinţe, str. Americii, nr.cad. 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/5, 1395/6, 1395/7, 1395/8, 1395/9, 1395/10, 1395/11, 1395/12, 1395/13, 1395/14, 1395/15, 1395/16, 160653, 1395/18, 1395/19, 1395/20, 1395/21, 1395/22, 1395/23, 1395/24, 1395/25, 1395/26, 1395/27, 1395/28, 1395/29 si 6803 - Oradea
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare restaurant în clădire existentă Parter, cupola de sticlă - terasă acoperită, birouri şi spaţii anexe, aferente funcţiunii, amenajare locuri de parcare, intrare în legalitate pentru lucrări de modificări interioare,str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 3, nr.topo 437/4a, 437/3/I, 437/3/II, 437/3/III şi nr.cad.154014 - Oradea
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan, construire ansamblu de locuinţe colective P+2E+M şi P+3E cu dotări aferente - servicii şi comert, loc de joacă, şpatii de parcare şi zone verzi, str. Adevarului f.n., nr. cad. 167995, 167996, 168003 şi 168004 – Oradea
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare patru locuinţe familiale S(D)+P+E+M si reglementare accese, str. Caişilor nr.65, 65/A, 65/B si 65/C - nr.cad. 9874, 16906, 16907,16908, 16909, 167793 si 167794 - Oradea
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren, amplasare locuinţe individuale S(D)+P+E(M) si reglementare acces, prelungire str. Branului – nr.topo 6341, 6291 si 6273, nr.cad. 14664, 166853, 166854, 166856, 166857, 166858, 166859, 167175, 167176, 167215, 167216, 167254, 167255, 167809, 167810, 167811 si 167812 - Oradea
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa S+P+M si imprejmuire teren, str. Branului, nr.3 - Oradea
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Magazine si servicii comerciale str. Calea Clujului nr 199 - Oradea
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinţe, str. Calea Sântandrei, nr.cad. 161819 - Oradea
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Construire casă, str. Gheorghe Doja, nr.73, nr.cad.163042 - Oradea
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren si schimbare zona funcţionala din C8 in R2, str. Traian Goga, nr.cad. 166861, 166862, 165289, 165290, 165292, 165296, 165298, 165302, 165303,165304, 166808, 166809, 166810, 167030, 167031, 167032, 167033, 167034, 167035, 167369, 167370,167371, 167372, 167373, 167374, 1347/6, 163258, 165301, 165304, 1347/13, 163221, 165297 - Oradea
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren, str. Calea Sântandrei, nr.cad.128, 3824, 40, 38, 3617, 3618, 34/4, 34/3, 34/2, 1580, 50903, 50904, 50905, 50906, 50907, 50908, 50909, 50386, 50849, 20850, 50851, 50852, 50853, 50854, 50855, 50856, 50857, 50381, 1168, 50391, 50370 – Sântandrei si nr.cad.162750, 166147, 165055 - Oradea
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinţe, str. Cartier Podgoria, nr. cad. 165643, 165644, 165645, 165646, 5732, 5733, 6221, 6222, 6223 - Oradea
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu de locuinţe colective S+P+2E+M cu spaţii de servicii şi dotări, loc de joacă şi locuri de parcare aferente, str. Plaiului f.n., nr.cad. 10732 - Oradea
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare parcări şi alei zona Nufărului-Bumbacului-Constantin Noica-Ialomiţei-P-ţa Nucetului– varianta I
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Oradea

  prin care se ia act de modificarea raportului de serviciu al domnului Seica Gheorghe prin transfer în interesul serviciului înainte de încetarea termenului de preaviz
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor pe o perioada de 2 ani a imobilelor (construcţie + teren) in care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr.18, respectiv Grădiniţa de Copii nr.48, in vederea efectuării lucrărilor de reparaţii capitale, prin programul „Reforma educaţiei timpurii in România”
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59 din 28 februarie 2001, privind acordarea unor facilităţi pentru unele categorii de persoane chiriaşe în locuinţele proprietatea municipiului Oradea
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton aferente Staţiei de Hidrofor nr. 112 din zona str. B.Shaw si respectiv Staţiei de Hidrofor nr.845 din zona str. Constantin Noica
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării chiriilor, redevenţelor şi a altor categorii de creanţe ce urmează a se stabili/percepe de către Administraţia Imobiliară Oradea în cursul anului 2011
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia SMILES pentru înfiinţarea unui serviciu de suport şi cazare în regim de urgenţă pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr.276/2010;
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Oradea

  rivind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiilor din partea SC CIAC SA constând într-un container tip BK 110 m şi SC Plastor SA constând într-un număr de 400 coşuri pentru deşeuri stradale
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei depusă de domnul Popa Cornel Ioan, reprezentând suprafaţa de 21 mp teren identificat cu nr. cadastral 166993 înscris în C.F. 166993 Oradea situat în Oradea str. Făgetului
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei depusă de domnul Moisi Dan Radu şi soţia Moisi Daniela, reprezentând suprafaţa de 50 mp teren identificat cu nr. cadastral 161830 înscris în C.F. 161830 Oradea situat în Oradea str.Episcop Ion Alexi, cu destinaţia de „drum public”
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sabău Gheorghe şi soţia Sabău Rodica, reprezentând suprafaţa de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 165895 înscris în C.F. 165895 Oradea situat în Oradea, str. Drumul Hotarului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bolocan Mircea Virgil, reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 167230 înscris in C.F. 167230 Oradea situat în Oradea
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei depusă de domnul Putyer Geza şi soţia Putyer Viorica, reprezentând suprafaţa de 79 mp teren identificat cu nr. cadastral 167237 înscris în C.F. 167237 Oradea situat în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Olar Ovidiu Nicolae, reprezentând suprafaţa de 3 mp teren identificat cu nr. cadastral 166907 înscris in C.F. 166907 Oradea situat în Oradea str. Vasile Cârlova
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 16.607 mp. teren identificat cu nr.cadastral 167850 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, situat în incinta Ştrandului Ioşia, în vederea concesionării suprafeţei de 50 mp. în favoarea S.C. TRANSGEX S.A.. teren ocupat de sonda de apă geotermală nr. 4767
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Seres Ioan şi soţia Seres Ileana, reprezentând suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 167528 înscris în C.F. 167528 Oradea situat în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Toth Ludovic şi soţia Toth Etelca, reprezentând suprafaţa de 177 mp teren identificat cu nr. cadastral 166685 înscris în C.F. 166685 Oradea situat în Oradea str. Rimler Karoly cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Filimon Traian şi soţia Filimon Angela , reprezentând suprafaţa de 83 mp teren identificat cu nr. cadastral 166459 înscris in C.F. 166459 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor şi suprafaţa de 58 mp teren identificat cu nr. cadastral 166497 înscris în C.F. 166497 Oradea situat în Oradea strada Viilor, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Barna Matyas şi soţia Barna Margareta Terezia, reprezentând suprafaţa de 211 mp teren identificat cu nr. cadastral 166063 înscris în C.F. 166063 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Selegean Călin, Selegean Mariana, Doroghi Sandu Iosif, Doroghi Valentina, Miron Cristian Andrei, Sînza Florin Dorin şi Sînza Florica Casiana reprezentând suprafaţa de 1873 mp teren identificat cu nr. cadastral 690/3 înscris in C.F.NDF 281 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tomulescu Laurenţiu Sebastian, reprezentând suprafaţa de 873 mp teren identificat cu nr. cadastral 168081 înscris în C.F. 168081 Oradea situat în Oradea între str. Nicolae Şova şi Grigore Moisil, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 164273 Oradea cu nr. cadastral 164273, în suprafaţă de 36mp situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 29, bl P60, ap. 21 în favoarea d-lui Igna Ioan
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 2.475 mp. teren identificat cu nr. topo 4832 Oradea, a suprafeţei de 912 mp. teren identificat cu nr. topo 3099/3 Oradea şi a suprafeţei de 17.734 mp. teren identificat cu nr. topo 3101/3 Oradea, teren aferent b-dului Dacia şi b-dului Decebal, şi transmiterea în folosinţa S.C. O.T.L. S.A. a suprafeţei de 1.590 mp. teren cu destinaţie „staţie” mijloace de transport în comun
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a licitaţiei publice deschise pentru închirierea unor suprafeţe de teren din incinta imobilelor proprietate a Municipiului Oradea în vederea amplasării de structuri de vânzare tip – modul alimentaţie publică cu, sau fără terasă
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului „Centrul euroregional de intervenţie cardio-vasculară invazivă „Viva Anima”
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 ianuarie 2011
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 decembrie 2010
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 decembrie 2010
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifului în cuantum de 1 leu/intrare/persoană pentru WC-urile publice din parcurile: 1 Decembrie, Libertăţii, IC Brătianu şi Petofi din municipiul Oradea
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 543 din 09.08.2010 şi aprobarea Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate şi a licitaţie publice deschise pentru închirierea terenurilor destinate amplasării de structuri de vânzare tip – modul alimentaţie publică cu terasă în principalele parcuri, scuaruri şi pe alte terenuri (publice sau private) proprietate a municipiului Oradea
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 2.607 mp. teren situat în Oradea, B-dul Dacia intersecţie cu str. Eroul Necunoscut
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 625/06.09.2010 privind aprobarea Caietului de sarcini, a studiului de oportunitate şi organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare şi bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea precum şi stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinţei terenurilor ocupate de
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr.5
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 219950 mp teren identificat cu nr. cadastral 167378 înscris în CF 167378 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 647/29.07.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral cu suprafaţa de 4.276 mp., constituit conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 647/29.07.2009
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Primăriei nr. 78, reprezentând suprafaţa de 1442 mp teren cu construcţii - dispensar medical şi trecerea acestui imobil în proprietate privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Andrei Șaguna la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geot
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Primăriei Municipiului Oradea la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Grădiniţei cu Program Prelungit nr.28 la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utiliz
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Colegiului Tehnic Traian Vuia la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geoterma
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea valorii subvenţiilor acordate pentru energia termică de la bugetul local în perioada 2010 – 2032
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri necesare cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea reprezentând sistemul centralizat de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Mihai Viteazul la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă g
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Liceului Teoretic Ady Endre la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Ady Endre cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, şi depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”.
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Liceului Teoretic Onisifor Ghibu la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă g
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, şi depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, şi depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Ady Endre cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, şi depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală” şi depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”.
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei Şaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”.
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea valorilor actualizate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu finanțare nerambursabilă „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 1”, care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2009
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic şi actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 3\\
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic şi actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 2\\
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 92249/07.09.2009 încheiat între Municipiul Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii servicii
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 92247/07.09.2009 încheiat între Municipiul Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciil
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Oradea

  privind Amplasarea unei plăci comemorative „Szechenyi Zsigmond” pe faţada principală a imobilului situat pe str. George Enescu nr. 17 - Oradea
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolării rezervorului de beton aferent Staţiei de Hidrofor nr. 839 din zona str. Peneş Curcanu
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Poziţiei nr.2 din Anexa H.C.L nr. 723/31.08.2009 privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G 68/2008
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie parţială pentru anul 2011
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 406 din 24 iunie 2010, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Oradea

  privind validarea suplimentării bugetului local al Municipiului Oradea cu suma de 750.000 lei
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii de la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie cu un sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor cl