Proces verbal din 29.06.2009

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 iunie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 iunie 2009
 
PROCES – VERBAL
 
Încheiat azi 29 iunie 2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, d-na. Cherecheş Florica, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, dl. Cristian Ile, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lăpădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin,
 
             Lipsesc: dl. Pasztor Sandor, dl Luca Dorel.
 
Invitaţi: dl. Miculescu Tănase – director adjunct Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, dl. Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, d-na. Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O., dl. Mircea Ghitea – director executiv Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, d-na. Carmen Cherteş – birou mass – media, mass-media, etc.
           
            dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Pentru astăzi 29 iunie 2009 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local. Fac precizarea că din totalul de 27 consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 25, lipsesc d-nii consilieri: dl Pastor Sandor fiind plecat în concediu şi Luca Dorel fiind implicat în problemele de bacalaoreat. În consecinţă ne putem desfăşura legal şedinţa noastră, supun spre aprobarea d-voastră procesul verbal din 28 mai 2009, a şedinţei ordinare, process verbal care a fost supus publicităţii prin afişare la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
            De asemenea procesul verbaql al şedinţei extraordinare din data de 15 iunie 2009, în aceleaşi condiţii la care am făcut referire mai înainte.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
            În consecinţă şedinţa noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate 18 voturi şi cu majoritate simplă. Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-lui Delorean.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Mulţumesc d-lui secretar, în primul rând vreau să vă comunic, aveţi completări aduse la materialele pe care le-aţi discutat la şedinţele de comisie, este o modificare la punctul 1, la punctul 40, la 68, la 20, la 34, la 36, la 76, 81, respectiv sunt două puncte noi: 86 şi 87. am să vă dau citire care nu au intrat pe masa de lucru a comisiilor de specialitate, în cadrul Consiliului Local.
 
            PUNCTUL 86. Informare trimestrială privind activitatea desfăşurată de către Poliţia comunitară a municipiului Oradea în perioada 24.02.2009 – 31.05.2009.
 
            PUNCTUL 87. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind propunerea de numire a managerului interimar la Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”.
 
            Aceste două materiale am să vi le supun la vot la momentul oportun, adică imediat, vă rog frumos să aveţi amabilitatea să vă notaţi materialele care se retrag de pe ordinea de zi din iniţiativa executivului. Deci am să dau citire conform borderoului pe care l-aţi primit pentru şedinţa din ziua de astăzi.
            Deci la Direcţia Economică: se retrage materialul nr. 68, materialul 70 şi 71, de la Cap. II AIO – Clădiri se retrage materialul 21 şi 74, de la cap. III Resurse Umane de fapt capitolul dispare pentru că se retrage materialul nr. 3. încă n-a venit aprobarea de la Bucureşti. La Cap. V AIO – Terenuri se va retrage materialul nr. 31. la Cap. VII ASCO se retrage materialul nr. 65 şi 66. La Cap. IX - Poliţia Comunitară se retrage materialul 38. la Cap. X – Arhitect Şef se retrag materialele: 46, 53, 58 şi 75.
Acuma ne reîntoarcem şi mă simt obligat să vă supun la vot conform ...
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
Mulţumesc d-le preşedinte, în numele grupului PD-L iniţiatorii materialului 64, propunem retragerea materialului de pe ordinea de zi, am văzut raportul executivului şi totuşi avem dorinţa şi deschiderea de a mai purta o serie de discuţii pe material şi de aceea solicităm să nu-l discutăm astăzi în consecinţă propun retragerea materialului de pe ordinea de zi. Mulţumesc.
 
Dl Delorean Ion IUlius – preşedinte de şedinţă
Mulţumesc d-le Corcheş, atuncia s-a notat şi de către Biroul Consiliului Local vă rog, deci materialul nr. 64 atunci care de fapt a fost iniţiat de d-voastră, aveţi tot dreptul. Bun deci şi acesta se retrage. Atunci am să supun la vot cu rugămintea să daţi votul d-voastră pentru punctul nr. 86.
 
PUNCTUL nr. 86. Informare trimestrială privind activitatea desfăşurată de către Poliţia comunitară a municipiului Oradea în perioada 24.02.2009 – 31.05.2009.
 
De fapt este informare, dar vă supun la vot ca să intre pe ordinea de zi.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
 
PUNCTUL 87. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind propunerea de numire a managerului interimar la Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
A fost modificată printr-o Ordonanţă de Urgenţă săptămâna trecută legislaţia privind spitalele şi dat fiind faza pilot este obligatorie aşa cum a făcut şi Primăria Generală a Capitalei, adoptarea unei propuneri din partea Consiliului Municipal.
 
Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
Mulţumesc supun la vot introducerea materialului pe ordinea de zi?
 
Dl Lepădatu Nicuşor – consilier local
Se pare că ceea ce facem noi şi v-am spus nu trebuie să ne grăbim, altceva nu am de discutat, dar prerogativa de numire a acestor manageri de spitale revine Ministerului Sănătăţii, ministrului, pentru că contractul se face cu acesta. Deci ar fi trebuit să avem şi părerea DSP-ului care este intermediar între noi si ei. Pentru că avem o lege, avem o ordonanţă, şi nu vrem să încălcăm totuşi. Atât. Restul nu comentez.
 
Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
Deci dacă veţi analiza textul hotărârii se vede clar că se propune urmând ca Ministrul Sănătăţii să facă ordinul de numire. La Primăria Generală a Capitalei dl Oprescu a semnat o dispoziţie. Deci suntem pe teritoriul României legile cred că sunt la fel peste tot.
 
Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
Vă supun la vot atunci materialul 86 pentru introducerea lui pe ordinea de zi.
Cine este pentru?  16 voturi pentru.
Împotrivă? 8 voturi împotrivă
Abţineri? 1 vot abţinere
            Bun atunci materialul intră pe ordinea de zi. 0 să trecem la ordinea de zi înscrisă în borderou după cum urmează:
 
            PUNCTUL 1. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind ajustarea preţurilor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, precum şi actualizarea redevenţei.
 
Discuţii? Dacă nu trecem la vot.
Cine este pentru? 24 de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 1 vot abţinere
 
            CAPITOLUL I. DIRECŢIA ECONOMICĂ
 
            PUNCTUL 2. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului în suprafaţă de 121,29 ha, situat în Oradea, şoseaua Borşului, administrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            Acest proiect de hotărâre crează premizele pentru ocuparea parcelelor în Parcul Industrial în aşa fel încât în urma contractelor care vor fi încheiate cu cei care vor ocupa parcelele să putem pune în practică caietul de sarcini. Asta înseamnă că ori investitorul va rămâne în parc pe terenul respectiv plătind un contract de concesiune dacă nu-l va achiziţiona, sau va avea dreptul după finalizarea investiţiei să treacă la achiziţionarea terenului conform caietului de sarcini care a fost aprobat în sedinţa de Consiliu Local atunci când s-a aprobat preţul terenului pentru terenul din parc.  
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Alte discuţii dacă mai sunt la material? Nu.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 4. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiune la RA OTL, în vederea scoaterii din funcţiune.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 5. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 39. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind măsurile de valorificare a bunurilor ce constituie aportul municipiului Oradea în asocierea cu SC Drumuri Orăşeneşti SA
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 40. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind majorarea capitalului social la SC Electrocentrale Oradea SA
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 60. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 67. Raport de Specialitate privind proiectul de hotărâre iniţiat de grupul de consilieri PD-L cu privire la modificarea procentuală a taxelor şi chiriilor pe care RAPAS le percepe în pieţele agroalimentare.
                                                           
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            O întrebare doar să ne explice mai pe-ndelete ce înseamnă această vânzare în Parcul Industrial dacă se poate.
 
            D-na Delia Ungur – Asociaţia Zona Metropolitană Oradea
            Deci este vorba despre concesionarea şi ulterior vânzarea. Doriţi detalii despre companiile care vor să vină în parc? N-am înţeles bine întrebarea.
 
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            Văd aicea o firmă exact cazul respectiv.
 
D-na Delia Ungur – Asociaţia Zona Metropolitană Oradea
            A este vorba despre societatea ECO-BIO pentru care se aprobă în mod expres. Da deci societatea asta a existat în parc de pe vremea Staţiunii Pomicole, aveau deci contract de închiriere încheiat în martie 2008, cu Staţiunea Pomicolă, contractul a fost preluat ulterior de Universitatea Oradea şi am avut o solicitare expresă de la această companie să rămână în parc, având în vedere că ocupă o suprafaţă nu foarte mare 200 mp, Universitatea ne-a comunicat de asemenea existenţa societăţii în parc, şi am negociat cu această companie s-au stabilit condiţiile în care se poate concesiona, vedeţi în raport taxa de concesiune.
 
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            Mulţumesc. Dacă am înţeles bine această societate există în parc nu-I o firmă care vine acum în parc.
 
            D-na Delia Ungur – Asociaţia Zona Metropolitană Oradea
            Nu există. Deci există acolo, are nu ştiu dacă aţi primit şi nişte poze cu investiţia pe care au făcut-o.
 
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            Deci ea există acolo. Bine mulţumesc.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Vă mulţumesc. Alte discuţii dacă aveţi la acest material? Dacă nu supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 67. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind mandatarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de societate – administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în municipiul Oradea, str. Şoseaua Borşului, nr. 24.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 69. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oradea către SC Compania de Apă Oradea SA.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            Capitolul II. AIO - CLĂDIRI
           
PUNCTUL 6. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar privind sumele stabilite în sarcina Administraţiei Imobiliare Oradea de către SC Electrocentrale Oradea SA
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 19. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea unor măsuri financiare pentru Administraţia Imobiliară Oradea pe anul 2009.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 20. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind darea acordului pentru iniţierea procedurilor de licitaţie publică deschisă în vederea concesionării unui spaţiu situat în cadrul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” pentru amenajarea unui Centru de Endoscopie digestivă şi a unui Departament de Medicină Nucleară.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
PUNCTUL 22. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind modificarea HCL 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 23. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative de modificare şi completare a regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a blocului de tip cămin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat în proprietate şi administrate de Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 24. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu altă destinaţie, situate în imobile revendicate în baza Legii 10/2001 sau OUG 94/2000.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 25. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind revocarea HCL nr. 441/29.06.2005, privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Decebal nr. 53, de către Primăria municipiului Oradea prin Direcţia Patrimoniu.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 34. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind darea in administrare a spaţiului cu alta destinaţie situat in imobilul din Oradea, str. Iosif Vulcan nr.11, înscris in CF 1624, in favoarea Consiliului Judeţean Bihor.
           
 
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            Sunt amendamentele care le aveţi stimaţi consilieri, pentru că între timp venind clarificările de la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest legat de programul pe turism, s-a constatat că Consiliul Judeţean nu poate depune o aplicaţie de finanţare decât dacă este proprietar unic al spaţiului pe care-l propune. Având în vedere că cele două spaţii şi cel din pasaj şi cel de la Casa Daravaş la roj pe care discutând cu consiliul am căzut de acord că le-am putea transfera pentru a face acest centru nu sunt în situaţia de eligibilitate atunci revocăm practic hotărârile care le-am dat. Aceasta este motivaţia. Noi suntem eligibili pentru transfrontalier pentru că nu se cere această condiţie.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Alte discuţii la material? Nu.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
 
            PUNCTUL 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea achiziţionării construcţiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr.2.
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            Stimaţi consilieri este un proiect care a fost supus dezbaterii în Consiliul Municipal de două ori, de data aceasta am făcut o modificare ca să fie cât se poate de clar ce se va face cu acel teren şi este vorba de art.4 şi anume terenul să fie în mod explicit folosit pentru a finaliza contractul de parteneriat încheiat între ASCO şi Fundaţia Habitat pentru Umanitate România în baza Hotărârii Consiliului Local 248/2007. vă aduc aminte sau le spun celor care n-au fost consilieri la vremea respectivă că atunci s-a votat un contract de parteneriat care prevedea construirea a 50 de locuinţe de tip social, 20 dintre ele sunt în stare finală de execuţie şi Consiliul Municipal trebuie să pună la dispoziţia partenerului nostru locaţia pentru următoarele 30. această locaţie nu are probleme de vecinătate, nu deranjăm un cartier dacă construim locuinţe sociale, este o continuare firească a acelui proiect şi se rezolvă o problemă socială pentru 30 de familii. Aceasta este deci logica repunerii acestui proiect pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.
 
            Dl Mureşan Ovidiu – consilier local
            Bună ziua. Din câte ştiu eu nu obiectul art.4 a fost motivaţia la momentul respectiv, pentru respingerea materialului ci sursa de finanţare. Era şi atunci şi acuma văd că nu s-a schimbat foarte mult, decât nişte sume, era vorba că se iau bani de la nişte obiective de investiţii prevăzute în buget, respectiv, Liceul Aurel Lazăr şi Creşa, luându-se pentru acest proiect social. Dacă avem ştiu eu modificări sau noutăţi în ce priveşte motivaţiile de data trecută.
 
            Dl Jarca Augustin Horia – director A.I.O.
             Avem modificări faţă de data trecută. Deci la partea de buget referitoare la suma necesară lucrărilor la Aurel Lazăr aveţi un amendament în continuarea materialului prin care Direcţia Economică a primăriei specifică următorul fapt: suma de bani necesară cofinanţării s-a cuprins şi în bugetul Primăriei municipiului Oradea – Direcţia Economică, şi în bugetul A.I.O. Deci suma disponibilă la ora asta în bugetul A.I.O. poate fi luată şi mutată în altă parte. Totodată la celălalt capitol, la punctul 2 unde vorbim de Creşă şi data trecută s-a precizat, reiau precizarea, imobilul respectiv este str. Poieniţei nr. 19, acolo coabitează două instituţii una Creşă respectiv Direcţia Judeţeană pentru Sport, mansardarea şi compartimentarea mansardei care trebuia realizat pe întreaga clădire se referea la crearea unor locuinţe sau unităţi de cazare dacă vreţi pentru fotbaliştii de la FC Bihor proiect care a căzut. Deci nu se referea nicicum la creşă. Mai departe aşa cum zicea şi dl primar de data aceasta facem precizarea expresă că în momentul achiziţionării suprafaţa r4espectivă de teren se pune la dispoziţie Habitat pentru Umanitate în vederea construirii diferenţei de 30 de locuinţe.
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            Mulţumesc d-le preşedinte. Referitor la acest material într-adevăr a suferit unele modificări faţă de data trecută cum susţinea şi colegul meu dl Mureşan, problema noastră a fost sursa de finanţare s-a venit din partea A.I.O cu o variantă, sigur sursa de finanţare e la nivelul, discutând de cele trei miliarde la nivel de un miliard jumate, varianta pe care ne-a oferit-o acuma AIO care sigur dânşii susţin că ar fi suficientă. Nu ştiu de ce pentru a treia oară se discută despre acest material sunt acuze din partea colegilor cum că de 10 ani în infrastructură pentru componenta socială nu s-a făcut nimic, deşi de faţă este d-na vice Biro Rozalia care, dânsa de aproximativ de 10 ani se ocupă de componenta socială şi ar trebui să ştim cu toţii că s-a făcut câte ceva, eu nu înţeleg din punct de vedere urbanistic care îi problema, de ce e absolut sau imperativ necesar ca noi să achiziţionăm la un preţ de 6 miliarde şi ceva sigur e preţul reieşit până la urmă din raportul de evaluare, aceste imobile sau mă rog aceste clădiri care dacă e să mergem la faţa locului, discutam astăzi cu dl director Jarca în comisie e vorba de vreo două locaţii, restul sunt autodemolabile nu ar reprezenta foarte mult de lucru pe partea de demolare. Să le achiziţionăm în condiţiile în care la ora actuală terenul care este proprietatea noastră oferă condiţiile necesare pentru a se putea construi. Atât în partea căminului cât şi pe celelalte numere cadastrale pentru că acolo sunt şi celelalte numere cadastrale. Nu ştiu de ce atâta grabă şi atâta insistare din punctul meu de vedere şi al colegilor cred că există posibilitatea  ca aceste case să se facă în condiţiile actuale.
 
            D-na Biro Rozalia – viceprimarul municipiului Oradea
            Mulţumesc. Stimaţi colegi într-adevăr de aproape opt ani mă ocup şi de domeniul social s-au făcut câte ceva într-adevăr dar nici pe departe faţă de solicitările existente dacă vorbim despre necesitatea de imobile pentru acele familii care pe de-o parte au probleme sociale pe de altă parte intră în categoria de chiriaşi care sunt, trebuie să iasă din imobil datorită faptului că imobilul este revendicat. Graba, ar trebui să explicăm că nu este nici o grabă pentru acele peste 300 de familii care aşteaptă în zadar de 5 – 7 ani sau de 10 ani să primească o locuinţă, putem să le explicăm că nu există nici o grabă şi mai putem amâna încă vreo doi trei ani pentru că de ce să se grăbească? Pe de altă parte din păcate noi am fost de vină atunci când nu am participat la licitaţie la Cluj unde puteam să cumpărăm noi Primăria sau noi prin AIO aceste imobile şi atunci ar fi fost enorm de clar situaţia că avem la disponibil un teren care e al nostru şi avem la dispoziţie nişte imobile care trebuiesc acolo demolate şi construite locuinţe, propunerea noastră acum se referă la locuinţe Habitat dar putem să ne gândim şi la alte tipuri de locuinţe. Acum probabil stimate domn consilier cunoaşteţi încă destul de multe locaţii unde am putea să construim dacă sunteţi de părere că acest teren nu trebuie cumpărat şi imobilele demolate acolo şi să construim acolo pentru că pe de altă parte noi suntem în imposibilitatea de a respecta un contract cu Habitat care cu jumătate de finanţare ne-ar construi încă 30 de case. Desigur probabil nici acestea nu necesită nici o grabă pentru că şi acele familii care ar beneficia de aceste 30 de locuinţe poate să mai stea unde stau acum încă vreo cinci ani.
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            Mulţumesc d-le preşedinte, două scurte precizări la ce afirma d-na viceprimar Primăria Oradea a participat la licitaţie, nu a cumpărat pentru că a pierdut. Şi a doua componentă nu m-am referit că aceste familii nu s-ar grăbi sau mă rog nu ar trebui să ne grăbim pentru a le oferi o variantă acestor familii. Mă refer foarte clar şi am precizat aspectul din punct de vedere tehnic s-ar putea demara construirea unui număr de case pe terenul actual în condiţiile actuale. Fără a fi nevoie ca în prima fază să dărâmăm nici o construcţie d-na viceprimar. Asta a fost punctul meu de vedere. Departe de mine gândul, absolut sunt de acord cu faptul că trebuie rezolvată problema. Dar această problemă se poate demara de mâine dacă e cazul dacă partea de avizări, de documentaţie poate decurge pentru că există teren proprietatea noastră, doar clădirile nu sunt proprietatea noastră, terenul e proprietatea noastră, se poate demara efectiv lucrările pe terenul pe care-l avem. Discutăm de aproape un hectar opt mii de mp acolo, teren liber de sarcini în condiţiile actuale. N-aş vrea să dau o sumă că s-ar putea să greşesc, dar undeva peste un hectar jumate teren liber. Nu ştiu de ce ne cramponăm acuma a treia oară pe acest material când lucrările pe terenul acela ar fi putut fi demarate de o bună bucată de timp.
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            Aţi auzit stimaţi consilieri la ultimele două şedinţe faptul că nu se votează acest proiect de unii dintre colegii noştri pentru că banii care s-ar da pentru achiziţia acelor clădiri care sunt pe terenul nostru ar fi luaţi de la alte proiecte care sunt necesare oraşului. Asta a fost două şedinţe argumentaţia. S-a explicat că banii nu se iau de la nişte domenii care creează mari probleme şi atunci s-a găsit o nouă motivaţie. Si anume faptul că trebuia să participăm la licitaţie sau că se poate construi şi pe cărările dintre aceste imobile. Vreau să vă spun câteva lucruri. Clădirile au fost construite acolo de zeci de ani asta a fost starea lor, în momentul în care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj le-a scos la vânzare de câteva ori, preţul a căzut, Primăria Oradea nu a participat la licitaţia la care s-au discutat aceste imobile, să fie o chestiune cât se poate de clară, să nu dăm informaţii nelalocul lor, în perioada ulterioară achiziţionării ni s-au făcut oferte de cumpărare pe care le-am refuzat la preţuri mult mai mari, şi având în vedere faptul că nu sunt multe terenuri în Oradea disponibile pentru construcţia de locuinţe sociale ale Consiliului Municipal şi care subliniez să nu creeze probleme cu vecinătăţile, ştiţi foarte bine ce sensibilităţi au cetăţenii atunci când în perimetrul în care ei locuiesc se construiesc locuinţe sociale, este deci necesar, dat fiind faptul că nu avem aceste locaţii să folosim ceea ce avem şi atunci într-adevăr trebuie luate aceste clădiri şi demolate. Atâta timp cât sunt acolo, nu se poate construi printre ruine. Dacă proiectul va fi refuzat nu va fi nici un fel de problemă, în momentul în care vom găsi şi alte amplasamente libere le vom propune, cât timp nu le avem amplasamentele libere, în zone care să aibă utilităţi, care să nu ne creeze probleme, de vecinătăţi nu vom putea merge mai departe cu acest proiect, deci  votul este cât se poate de clar. Putem găsi tot felul de motivaţii, de argumentaţii dacă nu vrem să votăm, dar la urma urmei trebuie supus votului şi consiliul se va pronunţa dacă obţine două treimi sau nu obţine.
 
            Dl Mureşan Ovidiu – consilier local
            Fără a-l contrazice neaparat pe dl primar doresc să comunic faptul că e şi atributul nostru să apreciem şi nicidecum să minimalizăm importanţa unor obiective. Mai înainte se încerca să ni se spună că banii pentru creşă şi pentru Liceul Aurel Lazăr nu-s chiar atât de importanţi. Sunt importanţi d-le primar. Eu vreau să vă spun că în momentul în care noi ne bazăm pe banii primiţi prin axa 3 pe proiectul pe operaţiuni regionale sunt mult mai puţini decât cei prevăzuţi iniţial asta e un aspect, iar celălalt, văd că încercăm să găsim tot felul de soluţii pentru preşcolari gen creşă, gen Grădiniţa 36 de pe Mihai Eminescu, îi mutăm în trei locuri diferite, 26, mă scuzaţi, un proprietar vinde clădirea grădiniţei de pe Roman Ciorogariu, primăria nu are nici o reacţie şi nu ştiu unde se vor înscrie copii în cursul anului şcolar care începe, anul educativ de la 1 septembrie, deci pentru obiectivele acestea nu găsim bani, care-i avem îi dăm pentru ceva, o treabă nu neaparat futuristă dar undeva aşa mai pe viitor, şi minimizăm problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Pe partea de creşă. Deci dacă dumneavoastră mă convingeţi că nu-s importante creşele şi trebuie neaparat să cumpărăm nişte clădiri care oricum se demolează şi dacă stau sub interperii aveţi votul nostru dar deocamdată nu m-aţi convins.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Alte discuţii la material. Nu sunt. supun la vot.
Cine este pentru? 16 voturi pentru.
Împotrivă? 8 voturi împotrivă
Abţineri? 1 vot abţinere.
            Materialul a căzut. Nu facem locuinţe sociale.
 
            PUNCTUL 73. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea modificării şi completării HCL 124/2009 (modificarea HCL nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor în municipiul Oradea).
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            CAP. IV. DIRECŢIA JURIDICĂ
 
            PUNCTUL 7. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2005 pentru numirea unui număr de 3 consilieri în cadrul Consiliului Director al Fundaţiei de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor.”
 
            Dl Huszar Istvan Eric – consilier local
            Aş dori să-l propun pe dl Sarkozi.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Atunci conform reglementărilor. Dl Sarkozi acceptaţi propunerea?
 
            Dl Sarkozi Zoltan – consilier local
            Da accept.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
Atunci mulţumesc. Alte propuneri?
 
            Dl Dan Octavian – consilier local
            Doresc să-l propun pe dl Liviu Andreica.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Consilier trebuie propus.
 
            Dl Dan Octavian – consilier local
            Pe d-na Cherecheş o mai propunem atunci.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            D-na Cherecheş acceptaţi propunerea?
 
            D-na Cherecheş Florica – consilier local
             Nu.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Nu. Spuneţi vă rog altă propunere.
           
            Dl Tifor Dorel – consilier local
            S-o propunem pe d-na Lipoveanu că şi aşa este de meserie.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            D-na Lipoveanu acceptaţi?
 
 
 
            D-na Lipoveanu Aurora – consilier local
            Accept.
 
            D-na Coste Adelina – consilier local
            Noi îl propunem pe dl Popa Claudiu.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Dl Popa acceptaţi?
 
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            Da.
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            În afară de votarea membrilor acestei fundaţii trebuie să ştiţi că prin fundaţia aceasta care este gândită să funcţioneze împreună cu Consiliul Judeţean şi la care trebuie să schimbăm în mod automat bordul pentru că a expirat mandatele consilierilor din vechiul mandat, este gândit proiectul de finanţare şi de sprijinire a cetăţenilor care au locuinţe în zona centrală şi care din diferite motive de natură socială sau din alte motive nu pot să participe la reabilitarea imobilelor, clădiri de patrimoniu sau a celor aflate în vecinătatea acestora. Deci este o activitate importantă şi sper să aibă de lucru în viitor fundaţia. Vă mulţumesc.
 
            Dl Mureşan Ovidiu – consilier local
             Avem şi noi o propunere, nu neaparat că e ziua dânsului astăzi, pe dl Pavel Mercea care e şi dânsul de specialitate.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
             Acceptaţi dl Pavel?
 
            Dl Mercea Pavel – consilier local
            Da.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Stimaţi colegi având în vedere că sunt trei locuri şi patru aspiranţi, conform reglementărilor în vigoare trebuie să se facă vot secret. O să rugăm Biroul Consiliului Local, ca să fim operativi dacă-mi permiteţi o să întocmească fişele de vot şi noi trecem în continuare mai departe, vom reveni la materialul 7. de acord cu mine?
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 83. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind constatarea încetării calităţii de membru - reprezentant al Consiliului local al municipiului Oradea – în Consiliul de Administraţie de la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A, a d-lui Orlando Balaş
 
            Dl Dan Octavian – consilier local
            Da aici trebuia să-l propun pe dl Andreica. Îmi cer scuze.
 
 
 
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Nici o problemă. Rateu. Dar nu e rău nici aşa. Andreica Liviu. Vă mulţumim. Aţi notat Biroul Consiliului Local? Vă mulţumesc. Supun la vot atunci propunerea d-lui Dan Octavian.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
            Supun materialul în întregul lui.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 84. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind constatarea încetării calităţii de membru - reprezentant al municipiului Oradea – în Consiliul de Administraţie al asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu SC Drumuri Orasenesti SA, a d-lui Orlando Balaş .
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?t
Abţineri?
 
            PUNCTUL 87. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind propunerea de numire a managerului interimar la Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”.
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            Propun pe dl doctor Ovidiu Burta.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Mulţumesc. Supun la vot propunerea d-lui primar.
 
            Dl Lepădatu Nicuşor – consilier local
            Ce-o să ne facem dacă conform Legii 95 şi Ordonanţei 29 ministerul sănătăţii va numi pe altcineva?
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Asta a fost o propunere, deci n-are decât ministerul să spună nu. Deci supun la vot propunerea d-lui primar.
Cine este pentru? 17 voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 8 voturi abţinere
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            Deci m-am uitat în sală la vot, rugămintea mea adresată consilierilor este să se hotărască la ce punct votează că la punctul ăsta de exemplu doi consilieri au votat şi pentru şi la împotrivă. Asta-i ca observaţia generală. E bine să reflectăm o secundă două şi după aceea să votăm. Mulţumesc. Că altfel nu se mai ştie, îi înţeleg pe colegii noştri de la juridic când numără că nu mai ştiu ce numără.
 
            Dl Lepădatu Nicuşor – consilier local
            Ca să nu ne înţeleagă greşit colegii, dl doctor Burta, nu avem nimica cu persoana dânsului e vorba de legislaţie şi nu vrem să-l punem în încurcătură, să ne punem nici pe noi nici pe el. Şi atuncia noi grupul PD-L ne vom abţine.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Bun. Aşa aţi şi votat. Cine este pentru material în întregul lui.
Cine este pentru? 17 voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 8 voturi abţinere
 
            CAP. V. A.I.O. - TERENURI
 
            PUNCTUL 8. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind acceptarea donaţiei d-lui Hevesi Iozsef, reprezentând suprafaţa de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21105 înscris în CF 153377 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaţia de „drum public”.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 9. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a cotei de 44/982 mp teren identificat cu nr topo 2241 înscris în CF 833 Sântandrei şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 44/982 mp teren situat în Oradea str. Pionierilor, nr. 2 în favoarea d-lui Veres Teodor şi soţia Vereş Floarea.
 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Da în legătură cu materialul nr. 7, dl Popa Claudiu am înţeles că se retrage, aşa au rămas trei consilieri şi putem reveni la materialul nr. 7 d-le preşedinte vă rog, pentru îndeplinirea procedurii legale.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci atunci d-le Popa vă rog frumos exprimaţi-vă atunci dorinţa în microfon. Doriţi să vă retrageţi?
 
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            Da. Doresc să mă retrag.
 
            PUNCTUL 7. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2005 pentru numirea unui număr de 3 consilieri în cadrul Consiliului Director al Fundaţiei de ,,Proteja