Proces verbal din 29.04.2009

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 aprilie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 aprlie 2009
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 29.04.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lepădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin, Felea Ioan, Cherecheş Florica, Luca Dorel şi Mercea Pavel.
 
             Lipsesc: dl. consilier Mihai Groza, dl. consilier Pasztor Sandor.
 
Invitaţi: d-na. Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, dl. Călin Hirţe – consilier Instituţia Arhitectului Şef, dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia – şef serviciu juridic Direcţia Juridică, dl. Mihai Goidaci – director executiv Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, d-na. Benyovski Tunde – A.I.O., dl. Pârv Gabriel – Serviciul Terenuri AIO, dl. Ghitea – director Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, dl. Crăciun Leucea – director Poliţia Comunitară, d-na. Natalia Gherman – consilier juridic Poliţia Comunitară, d-na. Carmen Cherteş – birou mass – media, d-na. Adina Madar – director A.S.C.O., mass-media, etc.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Doamnelor şi domnilor consilieri pentru astăzi 29.04.2009 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local. Din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 24, lipsesc 3 consilieri motivat. Dl. Groza Mihai în delegaţie, dl. Pasztor Sandor bolnav, iar dl. Huszar Istvan a sunat, întârzie puţin urmând să sosească pe parcursul lucrărilor şedinţei. În consecinţă şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Vă rog să-mi daţi voie să supun aprobării dvs. procesele verbale de la o şedinţă extraordinară şi de la o şedinţă ordinară anterioară, şi anume procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 martie 2009, proces verbal care a fost afişat pentru publicate la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
şi, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 09.04.2009, care de asemenea a fost supus publicităţii prin afişare la compartimentul nostru de specialitate.
           
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Dau cuvântul preşedintelului de şedinţă pentru a intra în ordinea de zi, urându-i succes.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
Bună ziua doamnelor şi domnilor, o să începem această şedinţă cu lista materialelor care se află în faţa dvs. dar, care nu au fost discutate în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate. Toate aceste materiale le veţi regăsi în borderou, însă le voi da citire pentru că nu au fost discutate în şedinţele comisiilor de specialitate. 
Mat. 53 Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea completării HCL nr. 299/09.04.2009 privind numirea comisiei de selecţie şi evaluare a solicitărilor de finanţări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2009, materialul 54 - Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea promovării unei acţiuni în obligaţia de a face în contradictoriu cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, mat. 55 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de majorări şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice la care s-au efectuat verificări pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale rectificative, mat. 56 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi a domeniilor în care se pot institui, mat. 57. - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 4 la Contractul de parteneriat public – privat nr. 122246/23.12.2003 între municipiul Oradea şi Keviep Kft pentru stabilirea tarifelor de depozitare a deşeurilor ce vot fi practicate în perioada 01.05.2009 – 30.04.2010, mat. 58 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) încheiat între Primăria Municipiului Oradea şi SC Deraton SRL Timişoara, mat. 59 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea schimbării destinaţiei pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat în Oradea, str. Rahovei nr. 5, înscris în CF 4472, din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în spaţiu cu destinaţie de locuinţă, mat. 60 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Gere Arcadie Iuliu şi soţia Gere Maria, reprezentând suprafaţa de 140 mp teren identificat cu nr. cadastral 151041, înscris în CF 151041 Oradea, situat în Oradea str. Vasile Cârlova, cu destinaţia de „drum public”, mat. 61 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Gherghel Ovidiu Octavian şi soţia Gherghel Adriana Sorina reprezentând suprafaţa de 74 mp teren identificat cu nr. cad. 10695 înscris în CF 94800 Oradea, situat în Oradea, str. Libelulei nr. 2/a, cu destinaţia de „drum public”, mat. 62 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Parohia Romano – Catolică Seleuş conform acordului de principiu dat prin HCL nr. 251/2009, maT. 63 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 7.954 mp teren situat în Oradea şos. Borşului nr. 6 pe care este amplasată „Priza şi Staţia de tratare” a apei ce deserveşte zona industrială limitrofă şos. Borşului, MAT. 64 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Oradea şi agenţii economici în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea, mat. 65. - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini şi a fişei de date pentru refacerea Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea, mat. 66 - Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării studiilor pentru reabilitarea pasajului „Vulturul Negru” (sistem de canalizare şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice şi a înscrierii acestui monument în circuitul european al secessionului, mat. 67 - Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării studiilor integrate pentru reabilitarea – restaurarea interioară a catedralei greco – catolice „Sfântul Nicolae”, în vederea introducerii acestui monument în circuitul turistic religios local, regional şi internaţional, mat. 68 - Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009, mat. 69 - Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea completării HCL nr. 380/2008 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între ASCO şi Fundaţia de Scleroză Multiplă – MS Bihor, în vederea dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul programului ACCES-OR, mat. 70 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr. 106588/22.01.2008, pentru modificarea programului de salubrizare stradală, mat. 71 - Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind unele măsuri pentru înfiinţarea „Centrului socio – medical multifuncţional şi de recuperare a persoanelor cu dizabilităţi”, mat. 72 - Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009, mat. 73 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea anexei la HCL nr. 290/09.04.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 15.000.000 EUR, mat. 74 - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune, mat. 75 - Informare privind situaţia terenului de pe str. G. Enescu – Oradea. De asemenea vă aduc la cunoştinţă că următoarele materiale pe care le veţi regăsi în borderourile dvs. au fost retrase de către executiv. Mat. 27, 51, 67, 43 şi 30, acestea au fost retrase de către executive. Acum o să supun, da dl. Corcheş, vă rog.
 
dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
Mulţumesc dl. preşedinte, având în vedere lista pe care ne-aţi prezentat-o care nu s-au discutat în comisie, grupul de consilieri PD a depus astăzi un material cu privire la premierea echipei de polo. Am avea rugămintea să fie introdus pe ordinea de zi pentru a putea fi dezbătut, pentru ca săptămâna viitoare să poată avea loc şi această premiere, deoarece programul competiţional s-a încheiat, echipa va intra în vacanţă. Sunt sportivi care vor fi plecaţi în concediu, sunt sportivi din altă parte şi ar fi frumos, considerăm să fie prezentă toată echipa, ar fi o onoare şi pentru noi ca şi consilieri să fim prezenţi la festivitate. În 20 de secunde voi spune şi ceea ce am propus, modalitate de premiere, astfel sportivii, sunt 15 persoane, cu câte 2.800 de lei, antrenorul 1 persoană 5.600 lei, instructor sportiv 1 persoană 1.960 lei, iar maseurul 1 persoană – 1.960 lei. În total ar fi vorba de o sumă de 51.520 lei. Premiile menţionate vor fi suportate din bugetul local, Cap. 51 autorităţi executive, Titlul 02 cheltuieli de personal. Am avea rugămintea să intre acest material pe ordinea de zi pentru a putea fi adoptat astăzi, iar săptămâna viitoate să aibă loc şi premierea.
 
dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
Din considerente de legalitate am să dau cuvîntul dl. secretar Vila.
 
dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
Domnule consilier, răspunsul meu sună astfel: nu cred că din executiv s-ar opune cineva unei asemenea iniţiative, datorită performanţelor care această echipă le are la ora actuală şi face cinste oraşului nostru. Dar, materialele care intră în Consiliul local trebuie să fie însoţite, proiectele de hotărâri, de rapoarte de specialitate. Îmi pare rău dar eu am intrat în posesia materialului cu puţin timp înainte de ora 14,00 şi dacă venea mai repede mă angajam că îl puteam face şi nu cred că era o problemă. Ca atare, oricum am înţeles de la conducerea executivului nostru că în prima parte a lunii mai în data de 08 vom avea o şedinţă extraordinară şi desigur cu puţină înţelegere din partea ambelor părţi lucrurile se vor rezolva. Mulţumesc.
 
            dl. Dorel Corcheş – consilier local
 
            Trebuie să fiu de acord cu ce spunea dl. secretar, într-adevăr materialul nu are un raport de specialitate, noi am făcut o motivaţie, o motivaţie pertinentă, pe care o ştie tot oraşul, e propunerea noastră, cum consideraţi dvs. Dorinţa noastră ar fi fost să o discutăm astăzi pentru a putea grăbi lucrurile şi pentru a putea avea săptămâna viitoare o ceremonie de premiere aşa cum se cuvine unei campioane în al treilea an la polo.
 
            dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea
 
            Aş vrea să spun două lucruri, în primul rând legat de subiectele care au fost introduse suplimentar. Sunt două categorii de proiecte, cele care sunt proiecte de formă tehnică în care aprobăm planuri de urbanism de detaliu, sau preluări de amplasamente de drumuri agricole pentru cei care au trecut prin comisia municipală de urbanism, şi am hotărât în executiv ca toate aceste proiecte pentru a urgenta procedurile, ştiţi că avem această fază birocratică suplimentară legată de aprobarea studiului de oportunitate, le vom introduce inclusiv la şedinţele extraordinare pe care le vom organiza. Astfel încât oamenii să nu stea 30 de zile după ele până la aprobăm, să stea doar 15 zile având în vedere că practic aceste proiecte se votează fără nici un fel de probleme şi sunt elemente de natură tehnică. Celelalte sunt probleme care au o anumită urgenţă, pe de o parte pentru a face funcţională de ex. comisia care va selecta proiectele care au fost depuse în număr destul de mare şi alte probleme care nu sunt de mare impact ca discuţii în consiliu, dar sunt necesare pentru a fi adoptate. Asta legat de justificarea introducerii acestor subiecte pe ordinea de zi şi trebuie să spun că şi dintr-o capacitate mai scăzută de lucru, trebuia să le terminăm la timp. Aceasta este realitatea. Cel puţin o parte dintre ele. Dar discutându-se în CMUAT târziu şi făcând aceste proceduri întârziate, au fost lucrurile care au fost. În ceea ce priveşte propunerea legată de premierea echipei de polo pot să spun două lucruri. Unul de natură tehnică. Este premierea echipei de polo pentru că au onorat oraşul nostru prin rezultatele pe care le-au obţinut este un lucru bun. Dar trebuie să spun şi câteva aspecte care ţin de percepţia mea ca primar. Când dl. Bungău a preluat conducerea Clubului municipal în cursul anului trecut restanţele la plată pentru echipa de polo erau de trei luni de zile. Per total, sponsorul care avea contract cu echipa de polo şi care trebuia să achite 120.000 euro în cursul anului trecut, a achitat maxim 20.000 euro în contul echipei de polo. Deci, acest executiv şi companiile care în această perioadă dificilă economic au făcut ceea ce a fost posibil ca plăţile jucătorilor să se facă în aşa fel încât astăzi să avem doar o lună de întârziere la plata jucătorilor şi obligaţii de achitat la bugetele de stat. Am făcut în aceată perioadă ceea ce a trebuit ca echipa de polo să poată funcţiona în condiţii normale. Vă informez că totalul salariilor care se achită inclusiv taxele şi impozitele aferente înseamnă peste 700 milioane de lei vechi lunar. Deci, în sezonul competiţional 2008 – 2009 au fost achitate aceste salarii, mai trebuie să plătim luna aprilie şi să achităm datorii la bugetul de stat suplimentar şi de asemenea au fost achitate restanţele aferente anului 2008. În această perioadă nu am primit din partea vreunui consilier al grupului care a iniţiat acest proiect de hotărâre vreun sprijin. Nu am primit ca şi executiv vreun contract în care se spune: “Domnilor uitaţi avem contract de publicitate, voi nu vă descurcaţi foarte bine dar noi în perioada de criză cu experienţa noastră deosebită putem să asigurăm clubului o finanţare suplimentară”. Nu am văzut un proiect de hotărâre în care să se spună că ne donăm indemnizaţiile integral aferente anului 2008 pentru a plăti restanţa de 20.000 de euro pe care a preluat-o executivul, bun, rău cum este. Dar am văzut altceva. Am văzut în tribunele oficiale de la meciurile cu public, iubitorii de sport şi de publicitate mai ales, erau prezenţi acolo. Am văzut atunci când închiriind sala, un partid care nu şi-a plătit sala de sport atunci când şi-a organizat lansarea numai după un an de zile după ce au venit alţii, pentru că am făcut un discount la organizarea galei K1, au avut grijă de spună acest lucru, deşi nu eu ci alţii erau în jurul ringului să fie fotografiaţi. Dar acum doresc ca un parc să fie închiriat pe gratis. Am văzut foarte multă ipocrizie în această perioadă. Dacă doriţi pot înşirui elemente concrete de ipocrizie. Deci, din multe puncte de vedere eu cred că era necesară o perioadă de decenţă, să nu spun de penitenţă. E un proiect altfel bun, dar, acest proiect şi bunul simţ ne spunea că trebuie în primul rând să achităm salariile acestor jucători care nu au făcut conferinţă de presă spunând că nu au primit banii şi că au fost ţinta bătăilor şi că le mai trebuiau nişte bani ca să neutralizeze vreun arbitru doi, ci au jucat în teren. Să vedem cum putem achita toate datoriile, să vedem cum putem găsi nişte formule de finanţare pentru această perioadă foarte neplăcută din punct de vedere economic în aşa fel încât să facem cu toţii ceva efectiv pentru echipa de polo sau pentru sportul bihorean. Nu să facem strategii în care lucrurile să fie blocate în permanenţă.  Şi vreau să mai spun un lucru, am văzut acest proiect de hotărâre semnat de doi consilieri, înţeleg că grupul PD-L este format din doi consilieri, unul compatibil şi unul incompatibil. Să mă ierte grupul mare de consilieri pentru că nu m-am referit la tot grupul, dar degeaba vom spune stimaţi colegi în particular că nu ne place ceea ce fac unii dacă subscriem la tot felul de măsuri de imagine, ieftine, care pur şi simplu, eu până acum nu am spus nimic dar voi spune de acuma înainte, dar cred că a ajuns. Desigur, consilierii pot face ceea ce cred de cuviinţă, vă asigur că în data de 8 când vom cuprinde în bugetul municipal sumele care au fost repartizate de Consiliul Judeţean la şedinţa de aprobare a bugetului judeţului, vom găsi o formulă prin care v-am spus în primul rând trebuie să achităm restanţele de plată. Îi putem da un premiu de 20 de milioane unui jucător, dar dacă are un salariul de 3.000 de euro pe lună net trebuie să-i achităm salariu. Pentru că premiul este ştiţi, premiul ar trebui înmulţit cu 6 sau cu 7 ar fi eventual salariul lui. Deci, haideţi să vedem cum găsim formule pentru a aduce totul la zi şi după aceea ne putem face poze unde doriţi, în parc, la gala K1, la echipa de polo, sau în altă parte. Îmi cer scuze.
 
            dl. Dorel Corcheş – consilier local
 
            Mulţumesc domnule preşedinte, am ascultat poziţia domnului primar. Eu am deschis subiectul pe un material foarte clar, dar se pare că amintiri plăcute şi unora le zburdă imaginaţia şi prezintă anumite disconforturi personale pe care sincer să fiu nu le înţeleg, dar totodată mă lasă rece. Ştiu că aceşti, sau mă rog, cei care compun conducerea executivului se băteau cu cărămida în piept că sunt susţinătorii sportului orădean. Discutăm într-adevăr că sunt nişte restanţe la salariile jucătorilor, din păcate aşa este. Ce pot eu să vă spun pe materialul cu care am venit de bună credinţă în faţa dvs. pot să vă spun în felul următor, pentru cei care nu ştiu, partea de salarii se rezolvă din finanţări atrase în condiţiile în care unii au capacitatea să atragă astfel de finanţări. Şi aici mă refer la contracte de sponsorizare. Aici discutăm de partea de salarizare. Partea de premiere de care discut eu astăzi, şi nu discut nici de K1, nu discut nici de mai ştiu eu ce manifestări prin parcuri, nu discut nici de conferinţe de presă, discut de campionii României la polo în al treilea an consecutiv. Despre ăştia discut, domnule primar. Partea de premiere se face din bugetul local. Asta a fost motivaţia pentru care noi am venit astăzi în faţa dvs. cu un proiect. Nicidecum cu alte interese meschine aşa cum le numesc unii. Nu aş vrea, sau am să formulez un proiect, un proverb românesc şi am să spun: “Controlorilor de controlori le e frică”. Multumesc. Nu este cazul să-l puneţi pe ordinea de zi. Noi ne-am făcut datoria am venit cu o propunere, faceţi un raport de specialitate, puneţi-l în 8, în 80, când vreţi dvs. Dar nu cred că este cazul să începem să batem câmpii pe un material pe care, încă o dată repet, este foarte pertinent, este în sprijinul celor care au adus faima acestui oraş. Aceia care în celălalt executiv, care vai de mine a acumulat nu ştiu ce datorii, le-a făcut cadru, cadru model aşa cum nu mai are nimeni în ţară, le-a făcut un bazin olimpic, le-a oferit condiţiile necesare pentru a fi de 3 ori campioni.Vă mulţumesc şi cred că putem trece mai departe.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Vă supun la vot ordinea de zi. Doamna viceprimar doreşte să ia cuvântul.
 
            d-na. Biro Rozalia – viceprimar al municipiului Oradea
 
            Stimaţi consilieri aş dori să aduc două precizări:
            1. În mod sigur fiecare dintre noi, a dorit şi ar dori să aprecieze efortul depus de echipa de polo, dar în primul rând efortul pe care trebuie să-l depunem este comun de a găsi sursele atrase acelea pentru salariile acestor sportivi ai noştri. Şi solicitarea vine şi din partea executivului către dvs. de a găsi împreună soluţii de a atrge fonduri. Nu este aşa de uşor. În mod sigur ştiţi că prioritar este achitarea acestor salarii. Fiecare dintre noi se gândeşte şi la faptul cum am putea premia aceşti spotivi, dar nu înainte de a ne achita de obligaţiile noastre. Indiferent de faptul că am primit legislaţia actuală cu o restanţă mult mai mare din care am încercat şi am recuperat o sumă importantă, primul pas pe care trebuie să-l facem este acela de a da salariile. După aceea să găsim modalitatea de a-i premia.
 
            d-na. Aurora Lipovdeanu – consilier local
 
            Vreau să fac şi eu o propounere, având în vedere că săptămâna viitoare am înţeles că va avea loc o întrunire extraordinară a Consiliului local şi că pe ordinea de zi există inserat un proiect referitor la refacerea Planului Urbanistic General al municipiului Oradea. Din două motive aş propune retragerea acestui material şi amânarea lui pentru săptămâna viitoare: unul ar fi că partea a doua din proiect care se referă la fişa de date pentru contractul de achiziţii nu a fost făcută publică, nu a fost pusă pe site, deci nu este completă. Şi al doilea moltiv ar fi rugămintea pe care o adresez fiecărui consilier care crede că are dorinţă şi aplecare de a studia acest proiect, să vină cu propuneri concrete de completare până săptămâna viitoare. Nr. 65.
 
             Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
            D-na. Iacob putem amâna până în data de 8?
 
            d-na. Luci Iacob – Arhitect Şef
 
            Da.
 
dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea
 
            Întrucât este un proiect foarte important care va trasa dezvoltarea oraşului în viitor atunci stimaţi consilieri întrucât d-na. Iacob ne spune că poate fi făcută această amânare dat fiind şedinţa din data de 8, rugămintea este atunci că având materialul care doriţi să faceţi propuneri să le înaintaţi ori doamnei Iacob ori prin Comisia de urbanism în aşa fel încât să fie prinse toate observaţiile pe care dvs. sau cei interesaţi le faceţi acestei teme de proiectare. Suntem de acord cu retragerea proiectului cu nr. 65.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot ordinea de zi. Da dl. Popa.
 
            dl. Claudiu Popa – consilier local
 
            Privind această listă pentru prima dată, într-adevăr, cu materialele care nu au fost în comisie am rămas surprins că sunt 24 de materiale care nu au intrat în comsie. 24 din 75. Cred că este momentul să consemnăm un adevărat moment astăzi, adică aproape o treime din materiale nu au intrat în comisie. Mai mult decât atât dl. primar, cu tot respectul, nu este nici un material de Urbanism, sunt doar două de drumuri publice din cele 24. Este un adevărat record, o treime din materiale nu au fost discutate în comisie. Multumesc.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Dl. secretar îmi spunea aici în particular să fac public că îşi ia angajamentul că nu se va mai întâmpla astfel de situaţii. Acum vă supun la vot ordinea de zi aşa cum este ea pe borderou în faţa dvs., cu menţiunea că materialele de la pct. 27, 30, 43, 51, 65, 67 au fost retrase de executiv, vă rog să votaţi acum,
 
            Cine este de acord cu această ordine de zi? 19 voturi
            Împotrivă?
            Abţineri? 5 voturi
 
            Pct. 1. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local a municipiului Oradea din anul 2008.
 
            Pentru acest material, voi da cuvântul dl. secretar.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Doamnelor şi domnilor consilieri intervenţia mea va fi scurtă, vreau să fac un scurt comentariu. Datorită faptului că astăzi prin această informare venim în faţa dvs. să vă spunem de fapt că în anul 2008 procesul de elaborare şi ducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, fapte care se întâmplă în cele două autorităţi, respectiv aparatul de specialitate al primarului, executivul deci, şi consiliul local autoritatea deliberativă. Ea nu este o informare ca oricare alta, ţinând cont de faptul că sunt anumite lucruri de precizat, şi anume aş vrea să fac angajamentul pe care l-a citat dl. preşedinte de şedinţă. Este neplăcut într-adevăr ca în ziua consiliului local să ai materiale care nu au fost discutate în comisii. Dar, vom încerca, şi am în acest sens acordul dl. primar şi sprijinul dânsului ca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de stări de lucruri şi să ne desfăşurăm activitatea cât se poate de normal.
            Referirea mea este din punct de vedere tehnico-legislativ. Şi aici se întâlnesc într-adevăr acum, aici, un prim moment de conlucrare de colaborare între executiv şi legislativ. Moment pe care îl spuneam înainte, elaborarea de proiecte de hotărâri şi rapoarte de specialitate şi aprobarea lor aici de către dvs. Ne lipseşte la această dată un program al compartimentului de monitorizare al hotărârilor consiliului local pe care îl vom promova în perioada imediat următoare pentru că acesta este un lucru deosebit de important: monitoriozarea şi urmărirea hotărârilor de consiliu. Nu este totuna dacă ne încadrăm în prevederile legale, nu este totuna dacă ne încadrăm în ceea ce am spus noi iniţiatorii şi fac apel la colegii noştri din executiv pe  această cale că responsabilitatea în acest sens nu este numai a secretarului municipiului Oradea sau a compartimentului de specialitate, responsabilitatea este în primul rând a aparatului de specialitate, al iniţiatorilor, care ar trebui să ştie momentul în care iniţiază materialul, momentul depunerii la consiliul local şi momentul de ducere la îndeplinire a acestor hotărâri. Desigur că, aceste hotărâri de consiliu local în primul rând trebuie să respecte două forme, şi anume: motivarea în fapt şi motivarea în drept. Ele trebuie să aibă o acurateţe aceste hotărâri, aceste proiecte de hotărâri, din care să înţelegem cu toţii ce anume doreşte executivul în faţa dvs. Ele trebuie să aibă o formulare cât se poate de clară şi să fie lămuritoare. Aici în consiliul local, dvs. în opinia mea, foarte rar ar trebui să aveţi interveniţii în condiţiile în care rapoartele de specialitate şi proiectele de hotărâri ar fi bine şi foarte bine întocmite. Definesc eu ca persoană, şi iertaţi-mi îndrăzneala, consiliul local ca laborator al instituţiei, deoarece aici se procesează tot ce înseamnă legislaţie locală, aici iniţiativele toate ale aparatului de specialitate al primarului, a consiliului local, a cetăţenilor, sunt materializate prin hotărâri de consiliu local, prin hotărâri cu caracter normativ şi hotărâri cu caracter individual. Mi-aş permite să mai aduc în faţa dvs. caracterul de unitariat pe care dorim să-l folosim, şi anume că aceste hotărâri nu sunt ale iniţiatorului sau ale secretarului, ele sunt ale municipiului Oradea. Ele trebuiesc abordate prin acest unitariat şi să concurăm toţi la bunul mers de elaborare şi ducere la îndeplinire. De asemenea, lucrăm la un proiect de peste un an de zile, care se cheamă proiect de decizie, responsabilitate, pe care sub o formă de informare sperăm ca în cursul lunii cel târziu iunie, să-l aducem în faţa dvs. care va aşeza pe trepte de competenţă deciziile, responsabilităţile fiecărui angajat al Primăriei. Două componente are acest proiect, şi anume: circuitul documentelor într-o instituţie publică şi circuitul cetăţenilor într-o instituţie publică. Vă spun aceste lucruri pentru că dvs. trebuie să ştiţi ce se întâmplă la noi, continuându-mi firul ideii cu o informare statistică de următoarea manieră:
În anul 2005 au fost adoptate 951 de hotărâri, în 12 şedinţe ordinare şi 5 şedinţe exstraordinare;
În anul 2006 au fost adoptate 969 de hotărâri, în 12 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare;
În anul 2007 au fost adoptate 1.032 de hotărâri aprobate în 12 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare;
În anul 2008, la care facem referire, au fost adoptate 1.207 hotărâri, în 12 şedinţe ordinare şi 12 şedinţe extraordinare. Din care, putem să vă spunem că 27 de hotărâri sunt cu caracter normativ, iar 1180 cu caracter individual.
Avem o problemă pe care va trebui să o urmărim şi în special noi executivul, respeciv iniţiatorii cu hotărârile adoptate, respectiv la donatorii care au solicitat acest lucru şi nu s-au prezentat cu ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri. Deci, va trebui împreună cu AIO şi Direcţia Urbanism să facem front comun şi să le aducem la zi aceste hotărâri. De asemenea, mai avem un număr de 213 hotărâri care sunt în curs de finalizare în această perioadă. V-aş mai reţine atenţia puţin, prin a spune că cele mai multe proiecte de hotărâri le-a avut AIO – clădiri – 148, AIO – terenuri – 288, Arhitect şef – 358, Resurse Umane – 15, Compartimentul Elaborare şi Monitorizare Acte Consiliu Local – 38, Direcţia de dezvoltare durabilă – 123, Direcţia Economică – 154, Direcţia Juridică – 13, Direcţia Tehnică – 54, PSI – 5, Direcţia de evidenţa persoanelor – 11, Comunicare Imagine Mass - Media – 1, Sindicatul Civica – 2, Zona Metropolitană – 6, Birou autorizări – 1, ASCO – 46, Apă – Canal – 13, Casa de cultură a municipiului Oradea – 1, Creşa Oradea – 6, Electrocentrale – 8, Clubul sporetiv municipal – 4, OTL – 6, Poliţia Comunitară – 6 şi RAPAS - 5.
Am dorit din respect să vă prezint aceste date statistice pentru că aici se adoptă cum spuneam hotărârile, şi dvs. trebuie să ştiţi ceea ce hotărâţi şi cu angajamentul meu pentru o monitorizare mai bună a acestor hotărâri şi încadrarea în termenele legale. Vă mulţumesc.
 
dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
Discuţii pe seama acestui material? Atunci trecem mai departe. 
Cu aprobarea dvs. o să-mi permit ca acolo unde este vorba de PUD sau PUZ să nu mai citesc tot preambulul.
 
Pct. 2. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ- extindere intravilan si parcelare teren pentru construire doua case familiale D+P+E/M, zona străzii Valea Frumoasa – Episcopia Bihorului, nr. cad. 18713-Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 3. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ-Construire biserică (lăcaş de cult), str. Izvorului nr. 12/A- front II, nr. cad.152565 –Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 4. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ- Construire trei case S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren şi reglementare acces, str. D.Anghel f.n.- front II, nr. cad.11463, 20846, 20848- Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 5. Proiect de hotărâre si Raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Construire casa P+M, str. Vantului nr.10G, nr. cad. 4336/3 – Oradea
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 6. Proiect de hotărâre si Raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale P+E, str. Nojoridului f.n., nr. cad. 12711 – Oradea
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 7. Proiect de hotărâre si Raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire spălătorie auto P, str. Ovidiu Densuşianu nr.52, nr. cad. 18086 – Oradea
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 8. Proiect de hotărâre si Raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale S+P+E(M), str. Hack Halasi Gyula f.n., nr. cad. 8179 – Oradea
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 9. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială P+M şi împrejmuire teren - Etapa II – str. Prunilor nr.1, nr. cad. 18992 – Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 10. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea P.U.D Construire hală depozit P+E, str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16079 şi 16080 – Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 11. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Amplasare casă bifamilială P+M tip duplex şi împrejmuire teren, str. Nufărului nr.209/A, nr.cad. 4995/1 – Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 12. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Amplasare locuinţă bifamilială P+M cu doua apartamente, nr. cad.11747, str. Henrik Ibsen nr. 13-Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 13. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Amplasare locuinţă familială P+M si împrejmuire teren, nr. cad. 9066. str. Gh. Doja nr. 185/B.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 14. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa str. Aurel Pavel Banut nr.7, nr. cad. 19045 si 19046- Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 15. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire trei case S(D)+P+M, str. Vasile Cârlova nr. 36, nr. cad. 151040- Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 16. Proiect de hotărâre si Raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ -Construire spălătorie auto cafe-bar şi corp administrativ, str. Moldovei, nr.4, nr. cad. 17395 – Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 17. Proiect de hotărâre si Raport de specialitate privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ - Amplasare ansamblu rezidenţial, str. Ioan Paun Pincio, nr. cad.14628 – Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 18. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Amplasare spaţiu de servicii (restaurant) cu spaţii de parcare aferente şi împrejmuire teren, str. O. Densuşianu nr. cad. 4772/2 – Oradea
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 19. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială D+P+E în frontul II al străzii Gheorghe Doja nr. 63/B, nr. cad.2009/1 –Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 20. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială P+M, cu garaje aferente şi împrejmuire teren, str. Nufărului nr. 211A, nr. cad. 688/15-Oradea, zona str. Nufărului DN 76.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 21. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casă familială D+P+M- etapa II, strada Bunytai Vince nr.9, nr. cad. 17939-Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 22. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren si construire două case familiale S+P+M, str. Dimitrie Anghel nr.4, nr. cad. 21133 şi 21134- Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 23. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren si construire trei locuinţe unifamiliale S+P+E(M), strada Sofiei f.n., nr.cad.21101, 21102,21103, 21104 şi 21105-Oradea
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 24. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială S+P+E cu garaj aferent şi împrejmuire teren, str. Popasului nr.1/A, nr. cad. 18742 –Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 25. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hala de producţie confecţii metalice strada Coriolan Hora nr. 183, nr. cadastral 16732 – Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 26. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren şi amplasare locuinţe individuale, str. Apateului 17780, 17782, 17783, 17784, 17785, 17786, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17793, 21051, şi 21052 Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 28. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinţe familiale S+P+E(+M) şi zona servicii complementare/dotări de cartier cu locuri de parcare aferente, str. Ciheiului nr. 154-156, nr.cad.5853, 15450, şi 18063 –Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 29. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare spălătorie auto, birouri şi locuinţă de serviciu P+M, str. Jimboliei nr.3, nr. cad. 7154 –Oradea
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 30. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare complex comercial cu parcare aferentă, str. Fabricilor f.n., nr.cad. 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5144 –Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 31. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hala de producţie, depozitare şi birouri P+E, str. Calea Borşului, nr.cad.159/6 –Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
Pct. 32. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casă S+P+M – etapa II, str. Adevărului nr.38, nr. cad. 21120 şi 21119 –Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
POLIŢIA COMUNITARĂ
 
Pct. 33. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Comunitară a Municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
III. DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
 
Pct. 34. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 927/2006 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea, ca serviciu public, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 824/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea, precum şi aprobarea modelului de contract-cadru de prestări servicii (pe linie de evidenţă) între Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Oradea şi cele 19 unităţi administrativ teritoriale arondate.
 
Dacă nu sunt discuţii vă supun la vot acest poriect de hotărâre.
 
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă?
Abţineri?
 
IV. AIO – CLĂDIRI
 
Pct. 35. Proiect de hotărâre si raport de specialitate privind modificarea si completarea HCL nr.85/31.01.2008, privind aprobarea unor masuri administrative pentru spatiile situate in imobilul din Oradea, P-ta Unirii nr.2-4 aflate in administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea .
 
d-na. Adelina Coste – consilier local
 
Cu tot respectul pe care-l port Instituţiei Primarului şi dl. primar am să vorbesc din punct de vedere al consilierului compatibil şi am să-l rog pe dânsul să citească prevederile, eu le-am citit, le-am analizat. Am să vin acum cu o propunere la acest material. Propun constituirea unei comisii cu reprezentanţi din fiecare partid, care să analizeze solicitările privind repartizarea spaţiilor situate la locaţia respectivă, iar ulterior acestea să fie repartizate în urma analizei de către această comisie.
 
            d-na. Biro Rozalia – viceprimar al municipiului Oradea
 
            Având în vedere că este o hotărâre de consiliu care numeşte o comisie care repartizează spaţiile cu altă destinaţie, pe de o parte, pe de altă parte locuinţele, şi sunt preşedintele acestei comisii, rugămintea mea este că oricare dintre consilierii care este interesat să vină la şedinţele acestea putem să vă anunţăm, putem să punem pe site-ul Primăriei ca să vedeţi când se ţin şedinţele şi desigur cu cât avem mai multe opinii şi păreri cu atât mai sigur ajungem la soluţii bune.
 
d-na. Adelina Coste – consilier local
 
Da mulţumesc. Am să vă rog, ţinând cont că membrii PD-L nu fac parte din această comisie eu singură vreau să fiu anunţată când este pentru că am să particip la această şedinţă.
 
d-na. Biro Rozalia – viceprimar al municipiului Oradea
 
Desigur.
 
dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
D-na. consilier, ca urmare vă retrageţi propunerea?
 
d-na. Adelina Coste – consilier local
 
Da, îmi retrag propunerea.
 
dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Supun