Proces verbal din 29.01.2009

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 ianuarie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 ianuarie 2009
PROCES VERBAL
ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
29 IANUARIE 2009
 
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, d-na Cherecheş Florica, dl Corcheş Dorin-Octavian, d-na Coste Marina-Adelina, dl Cupşa Ioan, dl Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Felea Ioan, dl Groza Mihai, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lepădatu Nicuşor, dl Luca Dorel,  dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl Szabo Joszef, dl Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.
            Lipsesc motivat următorii domni consilieri: dl Huszar Istvan Eric, dl Pasztor Sandor, d-na Chereches Florica
Din partea executivului au participat la sedinta: dl Primar Ilie Bolojan, dl Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea, dl Mihai Goidaci - director Directia Juridica, d-na Birău Diana – director adj. Direcţia Juridică, dl. Marcel Bolos – director, dl Horia Jarca - director executiv Administratia Imobiliara Oradea, dl Dragos Marcel – director, dl. Florea Eduard- director adj. Directia Economică, dl Jarca Horia – director AIO, d-na Aurelia Ţenţ – director Direcţia Tehnică, dl Iacob Lucia – arhitect şef al municipiului Oradea, Sarca Adina – consilier A.S.C.O. , dl Dagoş Gligor – director SC Electrocentrale SA, dl Szabo Stefan – director tehnic SC Electrocentrale SA, dl. Molnar Mihai – director tehnic RAPAS, reprezentaţi ai mass-media, etc.
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            D-nelor şi d-lor consilieri bună ziua. Vă rog să închideţi uşa, colegii, avem de îndeplinit o procedură şi anume faptul că preşedintele de şedinţă nominalizat de către Consiliul Local, lipseşte astăzi motivat, fiind plecat din localitate, va trebui să alegem pentru astăzi, un preşedinte de şedinţă. Fac precizarea că preşedinte de şedinţă a fost dl Huszar şi v-aş ruga să faceţi propuneri pentru şedinţa de astăzi. Vă rog.
 
            Dl Sarkozi Zoltan – consilier local
            În numele grupului UDMR propun pe dl Delorean Ion Iulius.
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Da a fost făcută o propunere, dl Delorean Ion Iulius, vă rog,
Cine este pentru? 23 voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 1 vot abţinere
Da mulţumim d-le Delorean, poftiţi vă rog. Pentru astăzi 29 ianuarie 2009 a fost convocată şedinţa ordinară a consiliului local. Din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 24, lipsesc trei consilieri motivaţi, cei absenţi sunt următorii: Pasztor Sandor, Huszar Istvan Eric şi Cherecheş Florica, în consecinţă şedinţa Consiliului Local este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate simplă şi cu majoritate calificată adică 18 voturi. Supun aprobării d-voastră acum procesul verbal al şedinţei ordinare din 19 decembrie 2008, proces verbal care a fost supus publicităţii prin afişare la compartimentul de specialitate al Consiliului Local. Vă rog.
 
Dl Corcheş Dorin – consilier local
D-nu secretar aţi supus spre aprobare ordinea de zi?
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Vă rog să aşteptaţi d-le consilier că urmează.
 
Corcheş Dorin – consilier local
            Îmi cer scuze
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            N-o luaţi înainte vă rog. Revin. Supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 19 decembrie 2008.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
            Supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei extraordinare 22 ianuarie 2009, care de asemenea a fost supus publicităţii prin afişare la compartimentul de specialitate.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
           
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Bună ziua stimaţi colegi, stimată presă, stimaţi invitaţi, atunci să încercăm să fim operativi. Executivul retrage de pe ordinea de zi următoarele materiale din iniţiativă proprie. 31 încercaţi vă rog frumos să notaţi şi d-voastră, deci 31, 33, 52, 53, 60, 85. de asemenea v-a parvenit pe masa de lucru a Consiliului 2 materiale noi, materialul 90 şi 91. conform regulamentului de funcţionare a consiliului local sunt obligat să vi le supun spre aprobare pentru introducerea pe ordinea de zi. Deci atunci să votăm separat. Cine este de acord ca materialul nr. 90 să intre pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de astăzi.
Vă dau citire materialului 90. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea suplimentării organigramei şi a statului de funcţii ale Colegiului Tehnic Transilvania Oradea cu trei posturi nedidactice: două de muncitor calificat şi unul de şofer.
 
Sunteţi de acord cu introducerea acestui material pe ordinea de zi?
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 91. Proiect de hotărâre şi Raport de Specialitate privind numirea cenzorilor şi supleanţilor la SC Administraţia Domeniului Public SA precum şi stabilirea remuneraţiei acestora.
 
            Sunteţi de acord cu introducerea materialului?
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local        
            Mulţumesc d-le preşedinte. Grupul de consilieri ai PD-L în data de 27.01.2009 a transmis către secretariatul consiliului local un proiect de hotărâre care nu a intrat nici în comisii nu ştiu exact motivul pentru care nu a intrat văd că nu e nici pe ordinea de zi am să-mi permit în 30 de secunde să vă dau citire materialului despre care discutăm, urmând să fac propunerea de a introduce materialul pe ordinea de zi de astăzi. În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 actualizată precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Oradea, referitor la dreptul de iniţiativă de hotărâri de consiliu local a consilierilor locali grupul de consilieri ai PD-L supune dezbaterii Consiului Local Oradea pentru şedinţa de azi următorul proiect de hotărâre. Expunerea de motive: având în vedere lipsa acută a spaţiilor de învăţământ preuniversitar în speţă grădiniţe, adresa nr. 5286/22.ianuarie 2009 a Administraţiei Imobiliare Oradea, adresată Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, prin care se informează asupra realocării unor spaţii şi mutarea unor grupe de copii de la Grădiniţa nr. 26 şi Grădiniţa nr. 11 în alte spaţii pentru care Administraţia Imobiliară urmează să execute lucrări de amenajare, hotărârea de consiliu local din 22.01.2009 prin care se aprobă preluarea începând cu data de 01.03.2009 în gestiunea municipiului Oradea a tuturor bunurilor înregistrate în patrimoniul Centrului de asistenţă socială Oradea la data de 28.02.2009 şi desfiinţarea persoanei juridice, faţă de cele arătate mai sus grupul de consilieri locali ai PD-L propune: art.1 înfiinţarea unei grădiniţe cu program prelungit în spaţiul aflat la adresa Oradea, str. Primăriei nr. 3, pentru un număr de grupe de copii rezultat din proiectul de amenajare realizat de Administraţia Imobiliară Oradea. Art. 2 repartizarea grupelor de specialitate a limbii germană şi limba engleză de la grădiniţa nr. 26, în spaţiul amenajat la adresa de mai sus cu începere de la data de 01.09.2009. asta este propunerea de proiect a grupului PD-L din consiliul local şi aş dori să supuneţi la vot intrarea proiectului pe ordinea de zi de astăzi.
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Materialul la care face referire dl consilier a fost înregistrat la compartimentul consiliului local în data de 27.01.2009, adică marţi, eu am intrat în posesia lui undeva în jurul orei 13, cu precizarea că şedinţele de comisii ale consiliului local au fost stabilite de către executiv, luni, marţi şi miercuri. Aşa că luni a fost o şedinţă de comisie, una singură, marţi am avut trei şedinţe de comisii şi n-au putut face obiectul dezbaterii în comisie. Mai fac precizarea că o dată ce-am intrat în poseia ei l-am înaintat direcţiei de specialitate respectiv Direcţia de Patrimoniu care are activitate în acest domeniu pentru luarea măsurilor care se impun, adică întocmirea unui raport de specialitate şi proiectului de hotărâre. Faptul că d-voastră acum ne solicitaţi introducerea pe ordinea de zi fac precizarea că în conformitate cu Legea 215/2001 republicată şi actualizată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local nu poate fi dezbătut nici un material dacă nu este însoţit de raportul de specialitate. Am discutat pe problema aceasta în cursul acestei dimineţi cu dl primar Bolojan ştia şi dânsul de această problemă şi am convenit că va face obiectul discuţiei în proxima şedinţă pentru că mai avem un material pe ordinea de zi care a fost retras de executiv, materialul 85 vă rog să observaţi că acest material a fost retras. Atunci împreună aceste materiale se vor discuta în proxima şedinţă de consiliu local. Vă mulţumesc.
 
            Dl Groza Mihai Dan – consilier local
            Mulţumesc. Aş dori să observaţi faptul că am fost de acord cu două materiale care nu s-au discutat în comisie. Nu este un caz izolat, au mai fost şedinţe ordinare, extraordinare, în care ni s-au prezentat materiale pe masa consiliului local fără a fi prezentate în comisii şi am fost de acord să fie discutate, ca urmare am să vă rog să supuneţi la vot cererea noastră de a discuta pe ordinea de zi.
 
            Dl Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
            Stimaţi colegi, proiectul pe care cei trei consilieri l-au propus se referă la destinaţia pe care ar putea-o avea clădirea unde până în aceste zile a funcţionat cantina socială. Cum propunerea are ca şi obiect repartizarea acestei clădiri cu data de 1 septembrie 2009 cum această chestiune nu este de urgenţă, există doar propunerea şi nu există raportul de specialitate, am propus să amânăm şi propunerea executivului legată de destinaţia de parcare şi în şedinţa următoare cu raport de specialitate ambele subiecte vor fi supuse votului şi este acelaşi lucru.
 
            Dl Luca Dorel – consilier local
            Aş avea o propunere, atunci când se întocmeşte raportul de specialitate, să fie consultat şi Inspectoratul Şcolar, întrucât soluţia găsită de executivul primăriei pentru rezolvarea situaţiei la Grădiniţa nr. 26 este de-a dreptul hilar, adică se propune mutarea a trei grupe de limbă germană pe Feldioarei, două grupe de limbă engleză pe str. Haţegului în Ioşia şi o grupă de limbă română într-o altă locaţie. Vreau să vă spun că părinţii copiilor de la limba română îşi vor muta toţi copii la alte grupe din alte grădiniţe, această grupă dispare, părinţii copiilor de la grupa germană şi engleză au început deja să facă presiuni ca noi să le găsim locuri în grădiniţe în care funcţionează astfel de grupe. Nu sunt de acord ca ei care vin la muncă în centrul oraşului să ducă copii pe Feldioarei sau pe Haţegului. Mai mult vreu să vă informez că în Oradea funcţionează 47 de grădiniţe în 30 de grădiniţe cu personalitate juridică, iar desfiinţarea unei grădiniţe cu personalitate juridică, nu este la îndemâna Primăriei municipiului. Se face prin decizia inspectorului şcolar general. Acolo avem director cu concurs, contract de management, are ştampilă, cont în bancă, mai mult fundamentarea planului de şcolarizare se trimite spre aprobare ministerului în luna decembrie. Nu putem desfiinţa o unitate de învăţământ când această unitate are plan de şcolarizare. Din cele 6 educatoare la grădiniţa 26, cinci sunt titulare. Anul trecut să le protejăm am cerut să se transfere la alte unităţi de învăţământ. În acest an le-am adus cu detaşare în interesul învăţământului la grădiniţa 26, pentru că părinţii îşi duc copii la o anumită grădiniţă fie pentru locaţie în primul rând, pentru calitatea actului educativ care se derulează acolo, iar în momentul în care nu vor mai beneficia nici de locaţie nici de educatoare, care mă îndoiesc că vor merge toate în aceste locaţii, vom avea o foarte mare problemă, de aceea am făcut această propunere, într-o zonă centrală, spaţiul cantinei care nu mai are obiectul muncii se poate organiza într-un timp scurt şi cu costuri minime pentru desfăşurarea activităţii grădiniţei 26. şi aş vrea să mai fac o observaţie referitor la grădiniţa 11, înţelegnecesitatea înfiinţării acelei clase de nevăzători, dar grădiniţa nr. 11 funcţionează ca structură a grădiniţei 31 dacă îmi amintesc bine, în proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, în administrarea Inspectoratului Şcolar, printr-o hotărâre de Consiliu Judeţean din septembrie, hotărârea 126 din septembrie, Consiliul Judeţean a preluat patrimoniul public, cote părţi din imobilul situat în municipiul Oradea str. Menumorut nr. 41. eu nu-mi amintesc şi dacă greşesc vă rog să mă scuzaţi sau să mă corectaţi, ca noi să fi aprobat predarea acestui patrimoniu către Consiliul Judeţean. Este iarăşi o grădiniţă care dispare, au într-adevăr aprobarea RACIT pentru înfiinţarea acestei clase, dar nu putem să facem transferul în acest fel. Vă mulţumesc.
 
            Dl Lepădatu Nicuşor – consilier local
            Probabil că există vorba aceea a lu Garcea o explicaţie se pare că e mai important decât să rezolvăm problema copiilor acestei grădiniţe, să angajăm doi muncitori necalificaţi şi un şofer. Asta văd că a fost urgent pe ordinea de zi să fie introdus. Fără să fie dezbătute dar nu asta este problema şi ca să-l lămuresc pe colegul meu probabil că mutarea acelor clase de germană, engleză şi română se face acolo unde se vorbeşte germana, engleza şi româna în Oradea. Mulţumesc.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Dl Luca daţi-mi voie să vă întreb, având în vedere că aţi luat cuvântul şi că aţi spus nişte date, doriţi să faceţi şi o propunere? Că sincer n-am reuşit să notez propunerea.
 
            Dl Luca Dorel – consilier local
            Am făcut propunerea ca atunci când se face raportul de specialitate, pentru următoarea şedinţă dacă în acest moment nu se acceptă introducerea materialului fără raport de spcialitate, să fim consultaţi.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci vă rog biroul Consiliului Local să aveţi amabilitatea să notificaţi Inspectoratul Şcolar Judeţean al judeţului Bihor în acest sens conform legislaţiei în vigoare. Alte propuneri dacă sunt sau discuţii.
 
            Dl Tifor Dorel – consilier local
            Eu o singură propunere am ca în momentul în care se dezbate dezvoltarea învăţământului în municipiul Oradea onor inspectoratul şcolar să fie prezent aici alături de noi pentru că altfel discutăm din nou, aceste lucruri se pot pune la punct de noi aici discutându-le temeinic, altfel iar vom vorbi despre ele de o sută de ori.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            În legătură cu acest material care s-a dezbătut îndelung acum la începutul şedinţei înainte de intrarea pe ordinea de zi, executivul şi-a asumat această propunere a dumneavoastră, inclusiv propunerea făcută de dl profesor Luca, iar în următoarea şedinţă de consiliu local, probabil una extraordinară din luna februarie, această propunere a d-voastră inclusiv propunerea făcută de dl profesor Luca, iar în următoarea şedinţă de consiliu local probabil una extraordinară din luna februarie va apare pe ordinea de zi.
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            Înţeleg din cele prezentate de d-voastră că materialul nu va intra, nici măcar nu-l veţi supune, datorită faptului că executivul din data de 27 nu a întocmit raportul de specialitate. Da? Ăsta ar fi singurul argument, argumentul prezentat de dl secretar cum că nu ar fi fost discutat în comisii nu stă în picioare. Mulţumesc.
 
            Dl Dedlorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci eu sunt obligat să mă consult cu secretarul municipiului care este omul delegat de către guvernatorul acestei ţări în vederea legalităţii a oricărei hotărâri pusă pe această masă. Deci eu nu pot altceva decât să mă subrog celor spuse de d-lui, iar dacă d-lui v-ar fi spus că pot să vă supun la vot cu cea mai mare plăcere. Deci nu eu sunt acela care hotărăsc.
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            Chiar o ultimă observaţie la materialul respectiv, nu făceam decât o constatare. Materialul nu a intrat în dezbatere pentru că executivul nu a avut capacitatea să redacteze raportul de specialitate. Mulţumesc.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Dacă mai sunt alte propuneri cu privire la ordinea de zi pentru ziua de astăzi. Dacă nu am să vă supun la vot ordinea de zi ca atare stabilită împreună cu materialul 90 şi 91.
Cine este pentru? 21 de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 3 voturi abţinere
 
            PUNCTUL 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea criteriilor de prioritate şi punctajele aferente acestora, modelului fişei de calcul a punctajului, modelului notei de constatare, pentru analizarea şi soluţionarea solicitărilor de locuinţe sociale, sesiunea 2008.
 
            Dl Fleisz Ioan – consilier local
            Da în legătură cu propunerile făcute de comisie am o precizare, noi am discutat în comisia socială aceste criterii şi parctic am avut o singură propunere, dar nu în acest fel cum apare în material, deci până la urmă fiind o propunere comună a tuturor, am stabilit ca la numărul de copii deci peste 4 copii să se acorde 0,5 puncte dacă nu se poate atunci normal că putem preciza aşa ca la fiecare doi copii un punct. Deci în sensul acesta deci să nu fie fracţiuni, am considerat asta din motivul că să nu dăm peste cap echilibrul existent la acest punctaj, e normal ca, deci propunerea este ca aici cum apare în material numai un singur punct la fiecare, e vorba de 0,5 puncte deci la doi copii un punct. Deci asta a fost propunerea comisiei.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă         
            Mulţumesc d-le consilier, dau citire la ceea ce scrie pe observaţiile aduse de către comisia socială, la comisia socială sunteţi d-voastră? Comisia Socială solicită modificarea punctajului aferent criteriilor nde prioritate cuprinse în anexa nr 1 la care aţi făcut referire la material la punctul b astfel: pentru familiile care au 4 copii 4 puncte, pentru cele care au 5 sau mai mulţi copii să se acorde câte un punct pentru fiecare copil. Asta aţi propus?
 
            Dl Fleisz Ioan – consilier local
            În procesul verbal aşa ştiu că 0,5 am propus.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Este greşeală de redactare este 0,5. am să rog foarte frumos biroul consiliului local să aibă amabilitatea să facă modificarea aferentă, iar eu vă promit că n-o să semnez materialul pentru a pleca la prefectură până nu se face modificarea. Dacă sunteţi de acord stimaţi colegi cu această modificare.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            Dl Hossu Bogdan – consilier local
            Tot la criteriile de prioritate şi punctajul aferent acestora, aş dori ca la punctul d, invalizi de gradul 1 şi doi şi persoane cu handicap să se acorde două puncte exact cum este la punctul c, pentru membrii familiei care suferă de o boală gravă, dovedită cu certificat medical. Mi se pare că se face o discriminare între persoanele care se încadrează la punctul c şi persoanele care se încadrează la punctul d. De aceea doresc ca la punctul d să fie tot două puncte şi nu unul cum este prevăzut în proiectul de hotărâre.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Mulţumesc d-le Hossu, executivul şi-a însuşit această propunere a d-voastră eu am s-o supun la vot aşa cum am supus-o şi pe cealaltă.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
            Rog biroul consiliului local să aibă amabilitatea să completeze materialul.
 
            Dl Cupşa Ioan – consilier local
            Comisia juridică şi-a exprimat deja punctul de vedere în ceea ce priveşte criteriile regăsite la punctul a, acele criterii sunt nepotrivite atât din punct de vedere juridic cât şi a eficienţei sociale. La punctul a veţi drept criterii situaţia locativă, la primul punct chiriaş cu contract de închiriere va primi 2 puncte, chiriaş fără contract de închiriere care din punct de vedere juridic este o noţiune fără substanţă, deci nu are ce căuta aici, va primi 1 punct, deci ori e chiriaş ori nu e chiriaş şi am semnalat şi o inadverdenţă din punct de vedere social. Veţi remarca că cei care locuiesc în centrele de cazare temporară deci cu privire la care este evidentă nevoia de locuinţă socială şi care deja şi încarcă din punct de vedere a protecţiei sociale municipiul, vor primi doar 1 punct în timp ce chiriaşii care au contract de închiriere într-o măsură mai mică sau mai mare pot suporta o chirie nu ştim unde, vor primi mai multe puncte decât cei care sunt deja asistaţi prin aceste centre de cazare temporară. Drept urmare poziţia comisiei juridice este aceea că acest criteriu care poartă litera a să fie scos din această listă a tuturor criteriilor, urmând ca toate celelalte criterii cu modificările propuse să fie supuse votului.
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            La punctul a observaţia d-lui consilier, care este şi avocat, mi se pare justificată, cunoaşte problema de legislaţie şi probleme juridice, de fapt propunerea aceasta, aceste criterii au fost propuse de executivul Primăriei Oradea prin administraţia Socială Comunitară, eu am stat de vorbă cu ei de la şedinţa de comisie în coace, inclusiv înainte de desfăşurarea şedinţei ordinare de astăzi, îşi însuşesc această problemă, est una de logică, a fost acolo o sintagmă care sigur nu trebuie să-şi găsească locul dar propunerea care vine dinspre executiv dumneavoastră aici o puteţi modifica lucru care se şi întâmplă acum, aici. Cu alte cuvinte executivul îşi însuşeşte propunerea d-voastră şi este de acord ca punctul a de la criterii să nu mai existe şi respectiv celelalte criterii să fie inserate cu toate propunerile pe care le-aţi făcut d-voastră aici.
 
            Dl Lepădatu Nicuşor – consilier local
            Vreau să-l completez pe colegul, totuşi ar fi bine ca pentru toate aceste cazuri medicale în care trebuie atestată să spunem, aşa gravitatea afecţiunii respective, avizul să fie cerut de la colegii de la medicina muncii, care sunt abilitaţi să stabilească acest grad de handicap pentru că în reţeaua Ministerului Sănătăţii foarte multe dintre afecţiuni sunt grave şi atuncia să avem către aceste comisii bilete de trimitere semnate de către medicii de familie, medicii specialişti sau mai ştiu eu ce. Toate aceste acte medicale trebuie strânse de către respectiva persoană şi contrasemnate de către medicul expert şi atuncia imedeiat este unicitate şi nu mai avem probleme nici noi nici dumneavoastră.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Observaţia este pertinentă, doar vreau să vă spun dacă aţi văzut la criteriile de prioritate şi punctajul aferent la punctul c scrie anexa 2 la ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 499 deci aia este procedura respectivă. Am să supun la vot atunci propunerea d-lui Cupşa.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            Dl Petruţ Vasile – consilier local
            Eu dau o importanţă mai mică criteriilor pentru că sunt făcute să împartă ceva ce nu avem. Avem vreo 1000 şi ceva de cereri şi soluţionăm pe an sub 10 locuinţe sociale. Părerea mea ar fi să gândim şi acest punct cum v-am spus şi la alte lucruri importante din judeţul Bihor, să facem o şedinţă mai importantă pentru problemele sociale pentru că oraşul nostru a devenit aproape un oraş social, cheltuieşte din PIB-ul oraşului aproape 20% pentru problemele sociale, problema ar trebui luată ca să creem prin locuri ofrite de Primărie nişte locuinţe sociale cu caracter de sprijin şi poate printr-o solidaritate socială cu instituţiile particulare şi de stat din Oradea şi să avem un plan, d-le haideţi într-un an cu toţi factorii de răspundere să facem 100 de locuinţe atunci acest regulament şi aceste criterii şi aceste punctaje ar avea menirea ca să le discutăm şi ca să le facem puţin mai solide în sensul ca să nu se strecoare greşeli umane care de obicei se strecoară la imobiliare. Problema asta ar fi să-i dăm o altă atenţie şi să soluţionăm într-un altfel problemele sociale căci criteriile vă spun că anul ăsta n-o să avem ce face cu ele că nu avem ce împărţi.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Mai aveţi careva propuneri? Nu. Supun la vot cu toate modificările aduse şi votate în plen.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            DIRECŢIA ECONOMICĂ
           
            PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre şi Raport de Specialitate privind acceptarea donaţiei din partea METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, SC REAL HYPERMARKET ROMANIA SRL şi METRO AG – Reprezentanţa în România.
 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre şi Raport de Specialitate privind stabilirea remuneraţiilor directorilor generali ai regiilor autonome şi societăţilor la care municipiul Oradea este acţionar unic/majoritar.
 
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            Mulţumesc d-le preşedinte. În contextul măririi acestor salarii în urmă cu ceva vreme mi se pare de două luni aş vrea să ştiu dacă sunt în sală aceşti directori dacă vor mai munci pentru banii ăştia, să nu fim nevoiţi să-i schimbăm peste o şedinţă. Dacă sunt în sală aş dori să ştiu dacă sunt de acord cu noile remuneraţii.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Nu sunt dar este un act normativ naţional. Eu nu cred că consiliul local îşi poate permite să comenteze acest lucru.
 
            Dl Popa Claudiu – consilier local
            Să nu fim puşi în situaţia ca peste o şedinţă să schimbăm aceste persoane ţinând cont că în urmă cu două sau trei şedinţe tocmai le-am mărit aceste remuneraţii câtorva dintre ei.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci nu pot să vă dau răspunsul având în vedere că nu sunt în sală. Îmi pare rău. Alte luări de cuvânt la materialul prezentat, dacă nu supun la vot materialul.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea duratei de funcţionare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul municipiului Oradea pe parcursul anului 2009.
 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociaţiei de Proprietari „Spitalul”, situată în Oradea, str. Gh. Doja nr. 102, bl. C3.
 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 6. Informare privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a raportului de control al Curţii de Conturi privind finanţele publice locale ale municipiului Oradea pe anul 2007.
 
            PUNCTUL 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliul Local al municipiului Oradea, pentru organizarea „Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Română pentru elevii din gimnaziu şi liceu, Oradea 2009”, în sensul finanţării cu suma de 25.000 lei a cheltuielilor ce se vor efectua pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadei în anul 2009.
 
            Dl Luca Dorel – consilier local
            Aş dori să informez consiliul local că cheltuielile necesare organizării unei olimpiade naţionale se ridică bine peste 1 miliard de lei vechi. Suma este cea cerută de Inspectoratul Şcolar, aş avea însă o propunere, să o suplimentăm cu încă 2.000 de lei întrucât în calculele care s-au făcut nu am reuşit să închiriem mai ieftin Casa de Cultură a Sindicatelor pentru festivitatea de premiere decât cu 20 de milioane, iar toate sumele de care ştim că dispunem au fost deja programate.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci asta este propunerea să suplimentăm, să fie 27. Executivul îşi asumă această suplimentare dar eu sunt obligat să v-o supun la vot pentru că numai consiliul local are dreptul să modifice. Cine este de acord cu propunerea d-lui luca? 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
            Mulţumesc. Am să supun atunci la vot materialul cu suma modificată la 27.000 lei.
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea regulamentului de cesiune a creanţelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind actualizarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2009.
 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri fiscale de anulare a majorărilor de întârziere aferente diferenţei de taxă pentru regularizarea autorizaţiilor de construcţie expirate în anul 2007 – 2008, în cazul contribuabililor persoane fizice.
 
            D-na Lipoveanu Aurora – consilier local
            Eu vreau să fac aici o propunere având în vedere că această propunere de hotărâre este în legătură cu controlul Curţii de Conturi şi o interpretare şi o măsură dispusă de Curtea de Conturi care priveşte nişte construcţii realizate în 2007 şi pentru care acuma trimitem somaţii de plată pentru regularizarea acestei taxe, propun ca termenul de 30.06 2009 care este inserat la art.1 să-l decalăm şi să fie 31.12.2009.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Mulţumesc d-na Lipoveanu, supun la vot propunerea.
Cine este pentru? 23 de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 1 vot abţinere
 
            Dl Cupşa Ioan – consilier local
            Ceream cuvântul d-le preşedinte de şedinţă. Eu aveam o altă propunere ca acea scutire în ceea ce priveşte majorările de întârziere, aceste penalităţi pe care le percepem să fie fără termen şi să aibă un caracter definitiv. Şi există şi un argument şi de natură juridică şi de o logică elementară. Este vorba despre acele sume de bani care le datorează contribuabilii drept urmare a unor recalculări. Aceste majorări sau penalităţi s-ar datora numai în condiţiile în care din partea contribuabilului ar exista culpă. Ori culpa acestor contribuabili nu poate fi invocată de către autorităţi. Drept urmare în ceea ce priveşte majorările, aceste penalităţi pe care trebuie să le plătească ar trebui să fie o scutire definitivă şi fără termen. Vă rog să supuneţi această propunere.
 
            D-na Lipoveanu Aurora – consilier local
            Numai o clipă. Deci nu-i vorba de majorări acestea sunt scutite în cazul în care plăteşte regularizarea taxei.
 
            Dl Cupşa Ioan – consilier local
            Dacă-mi permiteţi, dacă plăteşte sau nu într-un termen stabilit această taxă recalculată este o problemă de executare silită a acestei taxe. De stabilire şi executare silită. În ceea ce priveşte însă condiţionarea acestei renunţări la majorări ceea ce facem noi astăzi, de un anumit termen, eu cred că nu putem condiţiona. Mai mult decât atât sunt semne că unii dintre contribuabili doresc să ne acţioneze în instanţă pentru aceste majorări. Nu datorită dimensiunii mari a acestei sume ci datorită anormalităţii acestei datorii cu care-i încărcăm pe contribuabili. Şi atunci o să avem numai de pierdut. Cheltuielile de judecată care vă daţi seama onorariile avocaţiale care la o sumă de 2 milioane cu majorări de întârziere onorariul avocaţional ar fi de două, trei ori, cinci ori mai mare. Deci există în egală măsură şi o logică juridică şi o logică a bunului simţ pentru scutirea fără condiţie, fără termen a contribuabililor în ceea ce priveşte aceste majorări. În interesul nostru-i a tuturor aşa cum vă explicam pentru că vom putea isca litigii în care vor avea aproape cu certitudine câştig de cauză.
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Fiind în situaţia în care s-a votat materialul, având în vedere că nu s-a observat ridicarea de mână în timp util a d-lui Cupşa v-aş propune şi ar fi corect să reluăm şi să supuneţi la vot propunerea d-lui consilier.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci în primul rând să fim legali. Atuncia supun la vot revocarea votului anterior. Cine este de acord cu ea?
Cine este pentru? 23 voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 1 vot abţinere
            Atunci supun la vot propunerea făcută de dl Cupşa. Scuzaţi-mă dar aşa este regulamentar, deci procesul verbal se scie şi curtea de conturi vine şi verifică. Cine este de acord?
 
            Dl Lepădatu Nicuşor – consilier local
            Vreau să-i atrag atenţia d-lui secretar că dânsul a invocat consultarea de acolo. Discuţia este să nu fie consultat mai târziu şi atunci rămâne singur.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Mulţumesc. Dacă mai aveţi alte propuneri în afară de cea făcută de dl Cupşa. Supun la vot propunerea dânsului.
Cine este pentru? 21 de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 3 voturi abţinere
            Bun atunci supun la vot materialul în întregum. Cine este de acord cu el cu modificarea adusă?
Cine este pentru? 23 de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri? 1 vot abţinere
 
            D-na Lipoveanu Aurora – consilier local
            Nu. S-a greşit. N-aţi fost clar. Trebuie să reluaţi din nou procedura. Deci nu s-a înţeles. Cel puţin partea asta nu a înţeles. Cu propunerea inserată de către cine?
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Deci d-na Lipoveanu v-am spus. Prima dată am supus la vot retragerea votului pentru propunerea d-voastră, după aceea am supus la vot propunerea d-lui Cupşa, s-a votat, d-voastră trei persoane aţi fost care v-aţi abţinut de la propunerea dânsului, după care s-a votat materialul în întregum cu propunerea respectivă.
 
            D-na Lipoveanu Aurora – consilier local
            Mă scuzaţi. S-a derulat prea repede pentru mine.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – preşedinte de şedinţă
            Scuzaţi-mă n-a fost voit.
 
            PUNCTUL 82. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 76.456.201 lei, realizată de către SC Lotus Market SA în Oradea str. Nufărului
 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 83. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri în sumă de 48.604, 94 lei datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de către SC Prima Real Estate SRL Oradea.
 
Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 84. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizaţie parţială pentru anul 2009
 
            Dl Groza Mihai Dan – consilier local