Proces verbal din 28.05.2009

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 28 mai 2009
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 28 mai 2009
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 28.05.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, d-na. Cherecheş Florica, dl. Corcheş Dorin-Octavian, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, dl. Ile Cristian, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lăpădatu Nicuşor, dl Luca Dorel, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.
 
             Lipsesc: dl. consilier Sarkozi Zoltan, d-na. Coste Adelina
 
Invitaţi: d-na. Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia – şef serviciu juridic Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, dl. Porsztner Bella– director adj. A.I.O., d-na. Benyovski Tunde – A.I.O., dl. Mircea Ghitea – director Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, dl. Crăciun Leucea – director Poliţia Comunitară, d-na. Natalia Gherman – consilier juridic Poliţia Comunitară, dl. Cosma Romulus – director RAPAS, dl. Csuzi Istvan – director O.T.L., dl. Purge Ioan – director economic O.T.L., dl. Gavra Ovidiu – director Compania de Apă, d-na. Kuncz Aniko – director economic Compania de Apă, d-na. Koncsek Zita – director A.S.C.O.,  dl. Durgheu Cornel – artist, dl. Mudura Alexandru – investitor, dl. Vagi Ladislau – arhitect, d-na. Olah Rodica – administrator firmă, mass-media, etc.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Doamnelor şi domnilor consilieri pentru astăzi 28.05.2009 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 24, lipseşte motivat dl. Sarkozi Zoltan plecat în delegaţie, iar d-na. Coste Adelina şi dl. Luca Dorel au dat telefon că întârzie şi vor sosi pe parcursul lucrărilor şedinţei noastre.  Astfel şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu 18 voturi şi respectiv cu 14 voturi. Daţi-mi voie vă rog să supun atenţiei dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2009, proces verbal care a fost supus publicităţii prin afişaj la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            De asemenea, procesul verbal al şedinţei extraordinare din 11 mai 2009, în aceleaşi condiţii.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă dl. Ioan Cupşa.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Bună ziua doamnelor şi domnilor. O să începem această şedinţă cu o listă a materialelor propuse a fi discutate la această şedinţă ordinară, materiale care nu au fost discutate în cadrul şedinţelor pe comsiile de specialitate, aveţi anexat materialul pentru şedinţă fiecare dintre dvs. Mat. 75 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unui acord de colaborare între SC RCS-RDS S.A. şi Municipiul Oradea pentru susţinerea activităţilor sportive şi a celor din domeniul sănătăţii, mat. 76 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Oradea şi a Protocolului de transmitere în folosinţă gratuită a terenurilor cu destinaţia de spaţii verzi, mat. 77 Proiect de hotărâre şi Referat privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea a dl. Groza Mihai-Dan, mat. 78 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea a dl. Ile Cristian din partea PD-L, mat. 79 se retrage, mat. 80 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea organigramei la SC Compania de Apă Oradea SA începând cu 01.06.2009, mat. 81 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea programului de amenajare în municipiul Oradea a unor incinte pentru depozitarea deşeurilor menajere, în europubele pe perioada 2009 – 2012, mat. 82 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru valorificarea terenului situat în Oradea, str. Ogorului – str. Universităţii, mat. 83 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcţie +teren) din imobilul situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1 – 5, înscris în CF nr.73083, în favoarea Consiliului Judeţean Bihor, mat. 84 Informare asupra situaţiei gestionării patrimoniului public şi privat al Municipiului Oradea şi al Inventarierii acestuia pe anul 2008, mat. 85 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea acordului de parteneriat dintre Primăria Municipiului Oradea, Fundaţia Ruhama şi Universitatea Oradea, în scopul depunerii unui proiect de finanţare, mat. 86 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea în funcţia publică de director executiv adjunct al Poliţiei Comunitare Oradea, a dl. Fandly Iosif Marius, începând cu data de 01.06.2009. Dl. primar, vă rog.
 
            dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
           
            Inainte de votul dvs. aş vrea să fac câteva precizări legat de aceste proiecte. Parte dintre ele sunt proiecte care sunt consecinţa unor demisii, sau validării a unor consilieri, sau ţin de probleme de personal, parte din aceste proiecte sunt o consecinţa a unor modificări care au survenit în actele pe care noi le-am adoptat în perioada anterioară şi sunt câteva proiecte care au necesitat o anumită urgenţă. Spre exemplu, mat. 83 prin care în baza unei finanţări pe care Consiliul Judeţean o are pentru finanţarea construirii unui centru de informare turistică în judeţul Bihor şi a lipsei unui imobil pentru acest lucru, am considerat că pentru a nu pierde finanţarea putem găsi această formulă şi pasajul de lângă Teatru să-l dăm în administrare Consiliului Judeţean, şi să avem acest centru de informare turistică pentru că există o finanţare deja de peste 450.000 euro şi având în vedere şedinţa de mâine a Consiliului Judeţean, dacă vom vota şi noi se va putea pune în practică acest transfer de administrare a acelui teren. De asemenea, există la mat. 85 un proiect de parteneriat care aduce un credit suplimentar în municipiu, iar termenul de depunere a acestor proiecte pe organizaţii neguvernamentale este de 10 iunie. Deci, dacă nu-l vom depune acum nu-l vom mai putea prinde până .... expiră termenul. Acestea sunt deci motivele câteva, pentru care am solicitat Consiliului introducerea pe ordinea de zi a acestor materiale suplimentare, faţă de cele care au fost discutate în comisiile de specialitate. Mulţumesc.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Vă supun aprobării această listă suplimentară.
Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Înainte de a vă supune votului borderoul astfel cum a fost modificat şi completat, trebuie să fac o precizare, materialele 77 şi 78, se impun a fi mutate de la poziţia pe care o aveau în borderou şi să devină primele materiale pe care le discutăm, dat fiind natura acestor materiale. Respectiv, constatarea încetării de drept a mandatului dl. Groza Mihai şi validarea noului nostru coleg dl. Ile. De asemenea, vă aduc la cunoştinţă că materialele cu nr. 4,  20, 21, precum şi nr. 79 au fost retrase de către executiv. Cu modificările pe care le-am făcut vă supun votului acest borderou.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 77. Proiect de hotărâre şi Referat privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea a dl. Groza Mihai-Dan.
 
            Vă supun votului această constatare.  
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 78. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea a dl. Ile Cristian din partea PD-L.
 
            Dl. Manea vă dau cuvântul .
 
            dl. Mihai Manea – consilier local
 
PROCES – VERBAL
 
Încheiat astăzi, 28.05.2009, cu ocazia şedinţei Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier local
a d-lui ILE CRISTIAN
 
Astăzi, 28.05.2009 Comisia de validare aleasă de Consiliul Local Oradea în şedinţa de constituire din data de 18.06.2008, a examinat, legalitatea alegerii d-lui ILE CRISTIAN, membru supleant pe lista Partidului Democrat Liberal - Filiala Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea desfăşurate la data de 01.06.2008,
 Văzând Decizia nr. 225/06.05.2009 emisă de S C Hidroelectrica SA privind numirea în funcţia de director la SH Oradea a d-lui GROZA MIHAI DAN.
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN, prin demisia sa, înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 48534/11.05.2009,
Luând în considerare adresa nr. 151/22.05.2009 prin care Partidul Democrat Liberal Bihor, ca urmare a demisiei d-lui GROZA MIHAI DAN, confirmă apartenenţa politică a d-lui ILE CRISTIAN la Partidul Democrat Liberal Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfăşurate în data de 01.06.2008,în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local,
În conformitate cu art.6, art.9 alin.(2) lit a), alin.(3), art.10, art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali,
În temeiul art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât sa propună validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea, a d-lui ILE CRISTIAN din partea Partidul Democrat Liberal - Bihor, pe listele căruia a participat ca şi candidat la alegerile din data de 1 iunie 2008,
   Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.
 
 
                           PRESEDINTE                                                                               SECRETAR
                            Manea Mihai                                                                               Szabo Joszef
           
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Mulţumim dl. Manea şi luând act de acest proces – verbal vă cer să votaţi materialul 78.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Dl. coleg vă rog să veniţi să depuneţi jurământul.
 
            dl. Ile Cristian
 
J U R Ă M Â N T
 
            Subsemnatul ILE CRISTIAN consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea, judeţul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 32 alin.1 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, depun în faţa Consiliului local al municipiului Oradea următorul jurământ:
          „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Pct. 1. Raport privind starea economică socială şi de mediu a municipiului Oradea pe anul 2008.
 
            Nu sunt discuţii cu privire la acest material? Nu.
 
            Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Zgîrd Florian-Gheorghe şi soţia Zgîrd Mariana-Florica reprezentând suprafaţa de 54 mp teren identificat cu nr. cad. 16566 înscris în CF 152592 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Covaci, suprafaţa de 161 mp teren identificat cu nr. cad. 15801 înscris în CF 152511 Oradea, situat în Oradea str. Thomas Morus şi suprafaţa de 65 mp teren identificat cu nr. cadastral 15803 înscris în CF 152673 Oradea, situat în Oradea str. I.P. Pincio cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1097 mp teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea, str. Greierului nr. 17, deţinut în folosinţă gratuită de Biserica Penticostală nr. 6 Maranata.
 
            Cine este pentru? 17 voturi
            Abţineri? 7 voturi
            Împotrivă?
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Vă rog foarte mult să ridicaţi mâinele pentru vot.
 
            dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
            Vă rog să reluaţi votul.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Reluăm votul de la abţineri.
 
            Cine se abţine? 4 voturi
            16 voturi „pentru”.
 
            Pct. 5. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Ghiurău Samuel şi soţia Ghiurău Magdalena, reprezentând suprafaţa de 24 mp teren identificat cu nr. cadastral 18860, înscris în CF 151527 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Baba Marius Răzvan şi soţia Baba Liliana, reprezentând suprafaţa de 274 mp teren identificat cu nr. cad. 20599, înscris în CF 154773 Oradea, situat în Oradea, str. Pădurii, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Dale Nistor Călin şi soţia Dale Sanda, Flora Alexandru şi Flora Laura Andreea şi Botoş Tibor Csaba reprezentând suprafaţa de 61 mp, teren identificat cu nr. cadastral 150776, înscris în C.F. 150776 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Crişan Ioan Mircea şi soţia Crişan Mariana Doina reprezentând suprafaţa de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 152577, înscris în C.F. 152577 Oradea, situat în Oradea str. D. Anghel, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Lincar Marinel şi soţia Lincar Anca Mădălina şi a dl. Balaj Călin Cornel, reprezentând suprafaţa de 70 mp teren identificat cu nr. cadastral 17040 înscris în C.F. 154739 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Ţîrlea Samuel Călin, reprezentând suprafaţa de 66 mp teren identificat cu nr. cadastral 21119, înscris în C.F. 152o4o Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de „Drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Teşedan Traian şi soţia Teşedan Ana, reprezentând suprafaţa de 30 mp teren identificat cu nr. cadastral 19046, înscris în C.F. 92588 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Pavel Bănuţ, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl Popa Viorel şi soţia Popa Ana şi a dl. Trincă Traian şi soţia Trincă Florica, reprezentând suprafaţa de 135 mp teren identificat cu nr. cadastral 21031 înscris în CF 95089 Oradea, situat în Oradea str. Moviliţei, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei d-nei. Komsa Emilia Ilona, d-nei. Csabai Maria, dl. Moţoc Remus Ovidiu şi soţia Moţoc Elena Monica, dl. Vuscan Coriolan Tiberiu şi soţia Vuscan Doina Maria, d-nei. Oniţa Daniela, d-nei. Pasca Maria şi a dl. Mihuţ Adrian Florin, reprezentând suprafaţa totală de 4.789 mp teren identificat cu nr. cad. 20032, 19987, 19984, 19982, 20002, 19999, 19979, 19971 şi 136/9 înscrise în CF 152425, 94919, 93789, 94917, 94677, 93790, 94921, 94679 şi respectiv ndf 4489 Oradea, situat în Oradea zona Fermelor Seleuş-Nufărul, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Marinău Pavel şi soţia Marinău Rodica Gabriela, reprezentând suprafaţa de 29 mp teren identificat cu nr. cadastral 152645, înscris în CF 152645 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Toth Tiberiu şi d-na. Fabian Blanka Ildiko, reprezentând suprafaţa de 60 mp teren identificat cu nr. cadastral 152052, înscris în CF 152052 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 5 mp constituit din nr. topo 5088/30, înscris în CF nr. 6456 Oradea, situat în Oradea, B-dul. Ştefan cel Mare nr. 120 şi concesionarea directă a suprafeţei de 5 mp în favoarea d-lor. Boboci Mihai Florin şi Nunciu Ionel Daniel în vederea extinderii blocului D3, prin construirea casei liftului.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 98 mp şi majorarea suprafeţei concesionate cu 98 mp teren, reprezentând extindere la construcţia existentă, situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 31 în favoarea SC Ropet Impex SRL.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafaţa de 147.700 mp şi 138.400 mp prin care se identifică suprafaţa de 286.100 mp teren oferită la schimb de municipiul Oradea în condiţiile HCL nr. 304 din 09.04.2009 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între municipiul Oradea şi SC Zenith Retail SRL.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei dl. Ambrus Alexandru şi soţia Ambrus Rozalia, reprezentând suprafaţa de 105 mp teren identificat cu nr. cad. 21108 înscris în CF 95449 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaţia de „drum public”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct.43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei d-lui Ştiube Teodor şi soţia Ştiube Maria şi a SC STICOM TRADING SRL reprezentând suprafaţa totală de 385 mp teren identificat cu nr cadastrale 17030, 173032 şi 153639 înscrise în CF 89299, 89301 şi 153639 Oradea, situat în Oradea zona str. A. Covaci – str. Macului, cu destinaţia de „drum public”.
           
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 188 mp. reprezentând teren ocupat integral de construcţie cu destinaţia de sediu administrativ a Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea, situat în Oradea Piaţa Cetăţii nr.4.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.131 mp, reprezentând teren situat în Oradea str. Ion Bogdan.
 
            Cine este pentru? 16 voturi
            Abţineri? 8 voturi
            Împotrivă?
 
            Pct. 70. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeţei de 3.715 mp teren identificat cu nr. cadastral 1299 înscris în CF convertit 152736 Oradea şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a loturilor constituite cu nr. cadastral 1299, în suprafaţă totală de 3.715 mp, situat în Oradea, str. Clujului, nr. 207/B, în favoarea proprietarilor construcţiilor.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 82. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru valorificarea terenului situat în Oradea, str. Ogorului – str. Universităţii.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            DIRECTIA TEHNICĂ
 
            Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie: „Reabilitare reţea de termoficare secundară pe str. Iuliu Maniu Oradea”.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 72. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi şi a activităţii de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, începând cu data de 01.06.2009
 
            Varianta modificată care v-a fost comunicată şi pe care o aveţi în materialele de şedinţă.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 76. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Oradea şi a Protocolului de transmitere în folosinţă gratuită a terenurilor cu destinaţia de spaţii verzi.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 81. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea programului de amenajare în municipiul Oradea a unor incinte pentru depozitarea deşeurilor menajere, în europubele pe perioada 2009 – 2012.
 
            dl. Claudiu Popa – consilier local
 
            O întrebare pentru Direcţia Tehnică. Aş vrea să mi se explice mai clar depsre ce este vorba. Am văzut în material, este destul de sumar prezentat apare la număr de unităţi „circa”, „aproximativ”, aş vrea să ştiu exact despre ce este vorba să ne explicaţi şi suma de 12 miliarde.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Dl. primar doreşte să răspundă la această întrebare. Dl. primar.
 
            dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
            Am să vă dau eu o explicaţie. Avem, sau ar trebui să avem în toate cartierele de blocuri platforme de depozitare a deşeurilor. Aceste platforme sunt în parte rezolvate, în parte nerezolvate. Având în vedere că în cea mare parte a acestor containere perioric există persoane care răscolesc din ladă creind mizerie în jurul acestora şi imposibilitatea menţinerii curăţeniei în perimetrul respectiv, am propus cu avizul Comisiei municipale de urbanism şi amenajare a teritoriului scoaterea la licitaţie a unor elemente de protecţie din metal închise astfel încât accesul la acest perimetru să fie restrâns numai pentru locatarii care au cheie de intrare de la respectivul perimetru. În felul acesta, acolo unde asociaţiile de locatari vor dori, vom amplasa aceste mobile, care sunt gândite pentru 4,6 sau 8 con- tainere, în funcţie de numărul de containere pe care le au asociaţiile sub control. De asemenea, considerăm că este un moment oportun pentru că preţul fierului a scăzut la jumătate. Cu cât făceam anul trecut, de exemplu, un element de protecţie, anul acesta vom face două. Acestea sunt motivele pentru care dorim să scoatem la licitaţie, deci pe următorii ani şi partea de elemente, haideţi să-i spunem nu de indecizie ci de partea neclară este funcţie de solicitările pe care le vor face asociaţiile. Am intrat în dialog cu ele ştim unde se doreşte acest lucru, ştim câte sunt 2, 4, 6, 8 şi funcţie de aceste solicitări vom face comanda în perioada următoare. Sunt elemente tipizate care se asamblează unele lângă altele. În felul acesta estimăm că nu vom mai avea atâtea containere răscolite de către cei care se ocupă cu această chestiune.
 
            dl. Claudiu Popa – consilier local
 
            Sun întru totul de acord cu ceea ce spuneţi dvs. doar doresc să vă aduc aminte că acest program de de împrejmuire a containerelor este un proiect pe care l-am implementat în 2007. Vă mulţumesc, ne continuaţi astfel proiectele.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            dl. Huszar Istavan-Eric – consilier local
 
            Aş dori să iau cuvântul legat de Direcţia Tehnică şi de spaţiile verzi. Aş atrage atenţia direcţiei că ar trebui să ia măsuri de delimitare a corpului, nici nu ştiu cum să o denumesc, este o vază din pământ ornamentală, pe şoseaua Borşului, în spaţiul care delimitează cele două sensuri de mers. Să atrag atenţia Direcţiei, că spaţiul respectiv, care ar trebui să fie spaţiu verde începe să semene a deşert.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului înscris în CF 35084 Oradea având nr. topo 5906/12, în suprafaţă de 88 mp situat în Oradea, str. Caişilor nr. 1 B, în favoarea lui Fazacas Dumitru.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri financiare pentru Administraţia Imobiliară Oradea pe anul 2009
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea achiziţionării construcţiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr.2.
 
            Cine este pentru? 16 voturi 
            Abţineri? 8 voturi
            Împotrivă?
 
            Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativă a numitei Varga Iolanda şi a familiei acesteia, persoane ca ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuinţa fond de stat situată în Oradea, str. Redutei nr. 3, ap. 4.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativă a numitei Florian Silvia şi a familiei acesteia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuinţa fond de stat situată în Oradea, str. Redutei nr.3, ap.3.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spaţiile de locuinţe aflate în proprietatea Statului Român şi administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
 
            Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 601/2008 privind componenţa comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, aflat în gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 71. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative pentru imobilul, situat în Oradea, Piaţa Ferdinand, nr.6, în care funcţionează instituţia de cultură „Teatrul de Stat” Oradea.
 
            Dl. Primar, vă rog.
 
            dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea
 
            Aş vrea să fac câteva precizări legat de acest proiect. Nu aş fi intervenit, dacă la două proiecte dinainte care urmau să rezolve câteva amplasamente pentru construcţia de locuinţe sociale nu s-ar fi votat într-un anume fel, ceea ce a făcut ca aceste proiecte să se blocheze în momentul de faţă. Vreau să informez consiliul că nevotarea acestui proiect înseamnă practic blocarea transferului Teatrului şi începerea reparaţiilor în interior. Am avut discuţii cu conducerea Teatrului de Stat, am clarificat aspectele legate de lucrările care sunt acolo în curs, am stabilit măsurile tehnice care trebuie adoptate şi nevotarea acestui proiect duce la blocarea preluării Teatrului.
 
            dl. Ioan Cupşa – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot acest proiect de hotărâre.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            Pct. 83. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcţie +teren) din imobilul situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1 – 5, înscris în CF nr.73083, în favoarea Consiliului Judeţean Bihor.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Abţineri?
            Împotrivă?
 
            DIRECŢIA ECONOMICĂ  
 
            Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Rapo