Hotărârea nr. 999/2009

pentru aprobarea proiectului “Elaborarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanța pentru descentralizarea operativa a serviciilor publice date in delegare de gestiune, in municipiul Oradea” și asigurarea resurselor financia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea proiectului “Elaborarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanță pentru descentralizarea operativă a serviciilor publice date în delegare de gestiune, în municipiul Oradea” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în vederea depunerii acestuia pentru finanțare prin POS DCA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 140973 din 07.12.2009 prin care

Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Muncipiului Oradea propune Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului “Elaborarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanță pentru descentralizarea operativă a serviciilor publice date în delegare de gestiune, în municipiul Oradea” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, art.36, alin(2) lit a, alin.3 lit.b și ale art.45 alin.2 lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul “Elaborarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanță pentru descentralizarea operativă a serviciilor publice date în delegare de gestiune, în municipiul Oradea” în valoare totală de 710.334,75 lei

Art.2 Se aprobă asigurarea din bugetul local a resurselor financiare necesare implementării proiectului:

  • - Finanțare UE: 541.199,25 lei (85%)

  • - Finanțare guvernamentală 82.771,65 (13%)

  • - Contribuție buget local: 12.734,10 (2%)

  • - TVA - 73.629,75 lei

  • - alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Instituția Prefectului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.999

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.