Hotărârea nr. 998/2009

pentru aprobarea proiectului “Consolidarea capacitații instituționale a Primariei Oradea prin formarea resurselor umane in managementul de proiect” și asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului in vederea depunerii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Oradea prin formarea resurselor umane în managementul de proiect” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în vederea depunerii acestuia pentru finanțare prin POS DCA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 140555 din 07.12.2009 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Muncipiului Oradea propune Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Oradea prin formarea resurselor umane în managementul de proiect” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”, Axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenție 1.3: Îmbunătățirea eficacității organizaționale, Operațiunea: Module de pregătire în domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor etc.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, art.36, alin(2) lit a, alin.3 lit.b și ale art.45 alin.2 lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul “Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Oradea prin formarea resurselor umane în managementul de proiect” în valoare totală de 802.070 lei

Art.2 Se aprobă asigurarea din bugetul local a resurselor financiare necesare implementării proiectului:

  • - contribuția financiară proprie în valoare de 16.041,40 lei reprezentând 2% din valoarea proiectului propus a se finanța

  • - alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Instituția Prefectului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.998

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.