Hotărârea nr. 997/2009

pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA"

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT

LASZLO" ORADEA"

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 143389 din 11.12.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA".

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programelor structurale.

Ținând cont de prevederile OG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36 alin.2 lit.c și lit.d, alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA" cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a proiectului este de 7.910.147,43 RON inclusiv TVA.

Durata de realizare:       2 ani

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

NR. CRT.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

7.910.147,43

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

735.130,50

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

5.922.290,50

c.

TVA

1.252.726,43

II

Contribuția proprie în proiect, d.c.:

853.576,31

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

118.445,81

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

735.130,50

c.

Autofinanțarea proiectului*

0

III

TVA

1.252.726,43

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

I b -II a- II c

5.803.844,69

Art.2. Se abrogă Hotărârea de Consiliu Local a municipiului Oradea nr. 766 din 31 august 2009 pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA", și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Direcția Economică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent Laszlo" Oradea

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.997

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.