Hotărârea nr. 996/2009

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, pentru anul 2010.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Oradea, pentru anul 2010.


Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 143.206 din 11.12.2009 întocmit de Biroul Resurse

Umane, Salarizare și SSM prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea pentru anul 2010;

Având în vedere prevederile:

  • - art. 23 alin. (1) lit. a) - g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

  • - cap. III - Elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din administrația publică locală din Ordinul nr. 7.660/ 2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

  • -  art. 6, lit. a), art. 7 și art. 17 din Hotărârea nr. 611/ 2008 (actualizată) pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

  • - Proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice, transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

  • -  Proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, alin.3 lit.b și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:


Art.1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane, Salarizare


și SSM.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Resurse Umane, Salarizare și SSM.

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -   Primarul municipiului Oradea,

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.996

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Anexa la HCL nr.996 din 17 decembrie 2009
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Primăria municipiului Oradea pe anul 2010
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupateNr. de functii publice vacanteNr.maxim de functii publice care vor fi infinţate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
secretar al judetului
secretar al consiliului local1100
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 4311
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 6422
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate
sef serviciu151144
sef birou5500
functii publice de conducere specifice1011
Total categoria functionari publici de conducere322488
auditor clasa I grad profesional asistent32111
auditor clasa I grad profesional principal11
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent1715292
consilier juridic clasa I grad profesional principal1019541
consilier juridic clasa I grad profesional superior2200
consilier clasa I grad profesional debutant5055
consilier clasa I grad profesional asistent47461441
consilier clasa I grad profesional principal38380453410350
consilier clasa I grad profesional superior81783345293
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent
inspector clasa I grad profesional principal
inspector clasa I grad profesional superior
functii publice specifice clasa I1100
alte funcţii publice specifice
Total functii publice clasa I195182138988216813
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent11010
referent de specialitate clasa II grad profesional principal11
referent de specialitate clasa II grad profesional superior8800
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II9900
referent clasa III grad profesional debutant1011
referent clasa III grad profesional asistent22020
referent clasa III grad profesional principal1102120
referent clasa III grad profesional superior272701110
functii publice specifice clasa III
Total functii pulice clasa III313013431
Total functii publice executie235221149292246814
Total functii publice267245229292246822
"Oradea, 17 decembrie 2009"

Anexa la HCL nr.996 din 17 decembrie 2009
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Primăria municipiului Oradea pe anul 2010
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupateNr. de functii publice vacanteNr.maxim de functii publice care vor fi infinţate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
secretar al judetului
secretar al consiliului local1100
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 4311
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 6422
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate
sef serviciu151144
sef birou5500
functii publice de conducere specifice1011
Total categoria functionari publici de conducere322488
auditor clasa I grad profesional asistent32111
auditor clasa I grad profesional principal11
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent1715292
consilier juridic clasa I grad profesional principal1019541
consilier juridic clasa I grad profesional superior2200
consilier clasa I grad profesional debutant5055
consilier clasa I grad profesional asistent47461441
consilier clasa I grad profesional principal38380453410350
consilier clasa I grad profesional superior81783345293
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent
inspector clasa I grad profesional principal
inspector clasa I grad profesional superior
functii publice specifice clasa I1100
alte funcţii publice specifice
Total functii publice clasa I195182138988216813
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent11010
referent de specialitate clasa II grad profesional principal11
referent de specialitate clasa II grad profesional superior8800
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II9900
referent clasa III grad profesional debutant1011
referent clasa III grad profesional asistent22020
referent clasa III grad profesional principal1102120
referent clasa III grad profesional superior272701110
functii publice specifice clasa III
Total functii pulice clasa III313013431
Total functii publice executie235221149292246814
Total functii publice267245229292246822
"Oradea, 17 decembrie 2009"