Hotărârea nr. 995/2009

privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 965/2008 pentru aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia SOS Autism Bihor, in vederea dezvoltarii serviciilor de asistenta sociala pentru pe

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 965/2008 pentru aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea și Asociația SOS Autism Bihor, in vederea dezvoltării serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și familiile acestora

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 239940/14.12.2009 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 965/2008 pentru aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea și Asociația SOS Autism Bihor, in vederea dezvoltării serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și familiile acestora,

Ținând seama de art. 33, alin 1, pct a și d, art 40 alin 3, pct a din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială și art. 33 pct 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.2, lit.(d) și (e), alin. 6 lit. (a), pct. 2, alin. 7 lit. (a) și art. 45 alin.2 lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 965 din 30 octombrie 2008, după cum urmează:

 • 1. La Art. III „Obligațiile Părților”, alin 1 „Asociația SOS Autism Bihor” din Acordul de Parteneriat se introduc 3 noi aliniate, cu următorul conținut:

 • - sa achite lunar cheltuielile de funcționare a imobilului: curent, încălzire, apa rece și salubritate;

 • - sa desemneze un asistent social, angajat al Asociației Sos Autism Bihor care sa asigure permanenta, in zilele lucratoare, intre orele 8.00 - 16.00, la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice care va funcționa in același imobil cu Asociația SOS Autism Bihor;

 • - sa mențină destinația spațiului conform obiectului acordului de parteneriat; sa folosească spațiul in scopul derulării activităților prevăzute in acordul de parteneriat și pe perioada de existenta a acordului de parteneriat.

 • 2. La art. III „Obligațiile Părților”, alin. 2 „Administrația Sociala Comunitara Oradea” din Acordul de Parteneriat se introduc 2 noi aliniate, cu următorul conținut:

 • - sa permită - pe durata acordului de parteneriat - Asociației SOS Autism Bihor sa desfășoare in imobilul situat in Oradea, str. Msal Alexandru Averescu nr. 7, parter, respectiv pe o suprafața de 92,99 mp activitățile prevăzute in acordul de parteneriat;

 • - sa reia activitatea Centrului Social Multifunctional pentru Persoane Vârstnice situat in Piata Unirii nr. 8, care a fost închis in luna aprilie 2009, centru care va funcționa in același imobil cu Asociația SOS Autism Bihor din str. Msal Alexandru Averescu 7. „

 • 3. Art.IV din Acordul de Parteneriat se completează cu lit.c care va avea următorul conținut:

„c - durata folosinței spațiului situat in str. Msal Alexandru Averescu nr. 7, parter, de către Asociația SOS Autism Bihor va coincide cu durata existentei acordului de parteneriat și folosința se va prelungi in mod automat, odată cu prelungirea acordului de parteneriat.”

Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.III Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Asociația SOS Autism Bihor, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.995

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.