Hotărârea nr. 994/2009

privind aprobarea preluarii unor bunuri din patrimoniul Spitalului Clinic Municipal „ DR. Gavril Curteanu” Oradea aparținand cabinetelor medicale scolare si universitare precum si cabinetelor stomatologice scolare de pe raza municipiului Oradea, in

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preluării unor bunuri din patrimoniul Spitalului Clinic Municipal „

DR. Gavril Curteanu” Oradea aparținând cabinetelor medicale școlare și universitare precum și cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea, în patrimoniul Administrației Sociale Comunitare Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.239519 din data de 10 decembrie 2009 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea preluării unor bunuri din patrimoniul Spitalului Clinic Municipal „ DR. Gavril Curteanu” Oradea aparținând cabinetelor medicale școlare și universitare precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea , în patrimoniul Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Având în vedere art. 12 alin 2 din O.U.G. nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătații Publice către autoritățile administrației publice locale prin care se precizează că imobilele în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli, precum și aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii .

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 584/2009 privind aprobarea transferului personalului cabinetelor medicale școlare și universitare precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea la Administrația Socială Comunitară Oradea, începând cu data de 01.08.2009 a fost aprobat transferul personalului cabinetelor medicale școlare și universitare, precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Materialele de natura obiectelor de inventar, activele fixe , medicamentele si materialele sanitare aparținând cabinetelor medicale școlare și universitare precum și cabinetelor stomatologice școlare sunt utilizate în continuare de personalul cabinetelor medicale școlare și universitare și al cabinetelor stomatologice școlare , de la transferul personalului în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea.

În urma inventarului desfășurat în perioada 23.09.2009 - 30.10.2009, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1753/2004, s-au identificat următoarele bunuri care aparțin cabinetelor medicale și dentare și sunt utilizate de personalul acestor cabinete pentru bunul mers al activității :

-Active fixe :                                                           850.82 lei

-Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință:            87838.65 lei

-Materiale de natura biectelor de inventar în magazie :             6341.67 lei

-Materiale diverse în magazie:                                     715.27 lei

-Medicamente în magazie:                                      1154.27 lei

-Materiale sanitare în magazie:                                    5117.30 lei

Materialele de natura obiectelor de inventar, activele fixe , medicamentele si materialele sanitare sunt menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 și art.121 alin.1 și alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:


Art.1. Se aprobă preluarea din patrimoniul Spitalului Clinic Municipal „ DR. Gavril

Curteanu” Oradea aparținând cabinetelor medicale școlare și universitare precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea, în patrimoniul Administrației Sociale Comunitare Oradea a următoarelor bunuri:

-Active fixe cabinete medicale școlare și medicină dentară:

850.82 lei

-Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință:

87838.65 lei

-Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie :

6341.67 lei

-Materiale diverse în magazie:

715.27 lei

-Medicamente în magazie:

1154.27 lei

-Materiale sanitare în magazie:

5117.30 lei


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Administrația Socială Comunitară Oradea

-Spitalul Clinic Municipal „ DR. Gavril Curteanu” Oradea

-Instituția Prefectului județului Bihor.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.994 Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila