Hotărârea nr. 992/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Imobiliare Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Imobiliare Oradea.

J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59.964 din 26.10.2009, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Imobiliare Oradea, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea 38 din 29 ianuarie 2007,

Având în vedere:

 • •  reorganizarea instituției publice de interes local, Administrația Imobiliară Oradea, conform Hotărârii Consiliului Local nr.713 din 31.08.2009 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.09.2009 precum și Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.904.462 din 28 august 2009 privind funcțiile publice din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, activitatea și structura instituției au fost redimensionate;

 • •  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 391 din 31 mai 2007 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării instituției publice de interes local “Administrația Imobiliară Oradea”, ca serviciu public, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea;

În baza prevederilor art.36 alin. (2) litera ”a”, alin. (3) litera ”b” și ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Imobiliare Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.01.2010, dată de la care se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 38 din 29 ianuarie 2009.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Instituția Prefectului Bihor,

 • -  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009                              CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.992. SECRETAR

Ionel Vila

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.992 din 17 decembrie 2009

Regulament de organizare și funcționare al instituției publice de interes local Administrația Imobiliară Oradea

Partea I

ORGANIZAREA INSTITUȚIEI PUBLICE ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

J

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. Administrația Imobiliară Oradea, este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

-                Constitutia Romaniei;

 • -                Legea nr.215/2001- privind administrația publică ,republicata;

 • -                   Legea nr.51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice

 • -                   Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcționarilor publici, republicata;

 • -                  Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - Secțiunea a 5-a Incompatibilități privind funcționarii publici cu modificarile si completarile ulterioare;

-                Legea nr.53/2003 -Codul Muncii (a);

 • -                   Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată;

-                 Legea nr.477/2004 Codul de conduita al personalului contractual din institutii publice ;

Art.2. Administrația Imoniliară Oradea este o instituție publică înființată și organizată prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumită în continuare instituție publică de interes local.

Art.3. Instituția publică de interes local „Administrația Imobiliară Oradea” este persoană juridică română de drept public. Se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea (denumit, în continuare - CLMO) la nivel de instituție de interes public local, cu personalitate juridică.

Art.4. (1) Scopul instituției publice de interes local “Administrația Imobiliară Oradea” îl constituie administrarea, gestionarea, închirierea, întreținerea și vânzarea fondului imobiliar aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea; achiziționarea și / sau construirea de locuințe ; achiziționarea de spații comerciale; construirea de clădiri destinate desfășurării activității de învățământ preșcolar si preuniversitar; reabilitarea fondului imobiliar existent; prestări de servicii imobiliare; organizarea de activități sociale, culturale și sportive.

(2) Modalitatea de gestionare implicita a bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Oradea de catre Administratia Imobiliara Oradea este gestiunea directa, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/08.03.2006, actualizata.

Clarificarea drepturilor si obligatiilor partilor privind administrarea bunurilor se face pe baza hotararii de dare in administrare.

 • (3) În municipiul Oradea, Administrația Imobiliară Oradea exercită atribuțiile prevăzute de Legea Locuinței nr. 114/1996 - republicată, cu modificările ulterioare, în calitate de administrator de clădiri.

 • (4) Obligațiile ce revin administrației în calitate de administrator de clădiri, sunt reglementate de lege și constau în:

 • a)                gestionarea bunurilor imobiliare, inclusiv executarea lucrărilor de reparații în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995;

 • b)                gestionarea resurselor financiare proprii și/sau atrase conform legii;

 • c)                angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare și urmărirea realizării acestora, în vederea funcționării corespunzătoare a clădirilor;

 • d)                asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuit în comun;

 • e)                îndeplinirea oricăror obligații prevăzute de lege în realizarea obiectului de activitate.

 • (5) Patrimoniul imobiliar gestionat de Administrația Imobiliară Oradea este format din:

bunuri imobile (construcții si terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul public al municipiului Oradea sau al

Statului Roman și sunt în administrarea institutiei;

 • bunuri imobile (construcții și terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul privat al municipiului Oradea sau al Statului Roman, după cum urmează:

 • >                          locuințe cu statut de:

 • -                                    locuințe fond de stat

 • -                                    locuințe de serviciu

 • -                                    locuințe de intervenție

 • -                                    locuințe de necesitate

 • -                                    locuințe fond municipal

 • -                                       alte locuințe

>                       azile de noapte

 • >                        spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

 • >                         clădiri patrimoniu, clădiri monumente istorice;

 • >                         clădirile unităților de învățământ preuniversitar de stat;

  AAAAAAAA


clădirile unităților sanitare;

Cetatea Oradea; Stadionul Municipal; Bazinul Olimpic; Bazinul acoperit; Sala Sporturilor;

Orășelul Copiilor;

alte bunuri realizate prin investiții de interes public local aprobate conform legii;

•                 alte bunuri imobiliare transmise în administrare prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.5. Administrația Imobiliară Oradea are în componență următoarele structuri organizatorice - funcționale, astfel:

 • -                direcții cu un număr minim de 15 posturi de execuție si un post de director executiv adjunct.

 • -                 servicii constituite din minimum 7 posturi de execuție si un post de șef serviciu;

 • -                 birouri constituite din minimum 5 posturi de execuție si un post de șef birou;

 • -               compartimente constituite din minim un post de executie ;

Art.6. (1) Numărul de posturi, natura acestora, condițiile de încadrare și nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrama și statele de funcții aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea și cele prevăzute în actele normative în materie.

 • (2) Administrația Imobiliară Oradea, funcționează având la bază o organigramă proprie structurată pe 3 direcții, în cadrul acestora sunt organizate și funcționează, în condițiile legii, servicii, birouri si compartimente, astfel: 6 servicii, 4 birouri , 24 compartimente - parte a serviciilor sau independente în subordinea directorului executiv și a directorilor executivi adjuncți.

Din această structură, în subordinea directă a directorului executiv se află 1 birou și 3 compartimente, distinct:

-                 Biroul Juridic

 • -               Compartiment Resurse Umane - Salarizare

 • -                Compartiment Relații cu Publicul

 • -               Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

Art.7. Coordonarea, îndrumarea și controlul activității direcțiilor sunt asigurate de către directorul executiv al instituției, potrivit organigramei aprobate.

Art.8. Fluxul informațional între direcții (compartimente) se asigură cu ajutorul unui registru de corespondență, ținut la nivelul instituției.

Art.9. Personalul din cadrul instituției publice de interes local Administrația Imobiliară Oradea este alcătuit din funcționari publici numiți în funcții publice prin decizia directorului executiv și din personalul angajat cu contract individual de muncă, in conditiile legii.

Art.10. Funcțiile din structura organizatorică a Administrației Imobiliară Oradea se clasifică astfel:

 • 1.               funcții publice:

 • a)                        în raport cu nivelul atribuțiilor:

a1. funcții publice de conducere (director executiv, șef serviciu, șef birou);

a2. funcții publice de execuție (consilier, consilier juridic, referent de specialitate, referent);

b)                      în raport cu nivelul studiilor absolvite:

b1. funcții publice de clasa I în care pot fi încadrate personal cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

b2. funcții publice de clasa a II a în care pot fi încadrate persoane cu studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

b3. funcții publice de clasa a III a care pot fi ocupate de personal cu studii liceale și/sau post liceale absolvite cu diplomă.

 • 2.              funcții contractuale

 • a)                       de conducere (șef serviciu, șef birou);

 • b)                        de execuție (consilier, inspector de specialitate, inspector, arhivar, administrator, îngrijitor, șofer, magaziner, muncitor calificat, etc.).

Art.11 (1)Funcționarii publici vor fi numiți în funcții publice pe o perioadă nedeterminată, iar contractele de muncă ale salariaților se încheie pe durată nedeterminată, cu excepția cazurilor de suspendare a raporturilor de serviciu sau de muncă, perioadă pe care pot fi numiți funcționari publici sau angajat personal contractual pe durată determinată.

 • (2) Funcțiile publice și funcțiile contractuale vacante vor fi ocupate prin concurs sau examen, potrivit legii.

 • (3) Absolvenții instituțiilor de învățământ mediu și superior vor urma o perioadă de stagiu conform legislației în materie..

Art.12. Funcționarilor publici li se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, și răspund potrivit acestei legi pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii de serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de muncă i se aplică prevederile legislației muncii.

Art.13. Atribuțiile personalului din cadrul instituției sunt stabilite prin fișa postului și prin decizii ale directorului executiv. Șeful ierarhic superior poate stabili pentru personalul din subordine, cu aprobarea directorului executiv, și alte atribuțiuni de serviciu, în funcție de modificările ce intervin în domeniul de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare;

Art.14. Programul de lucru și măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii, regimul învoirilor pentru personalul din cadrul instituției se stabilesc prin regulamentul intern aprobat de catre directorul executiv, în baza actelor normative în vigoare.

Art.15. Ordinele de deplasare în interes de serviciu se emit de către directorii executivi adjucți și se aprobă de directorul executiv.

Art.16. Legătura între compartimentele din cadrul instituției se face prin conducătorii acestora, iar cu primăria, prefectura, consiliul județean, celelalte servicii publice care funcționează în municipiu și cu conducerile instituțiilor publice și agenților economici numai prin directorul executiv.

Art.17. Anual și de câte ori este necesar, conducerile direcțiilor prezintă rapoarte sau informări asupra activității direcției sau a compartimentelor din structura organizatorică.

Art.18. (1) Directorii executivi adjuncți organizează activitatea direcției și urmăresc îndeplinirea sarcinilor de către personalul din servicii, birouri si compartimente subordonate. Primesc corespondența, repartizată de către conducerea instituției și o distribuie operativ compartimentelor din subordine, urmărind respectarea termenelor legale de soluționare a corespondenței;

 • (2) Participă la ședințele Consiliului local și ale Comisiilor de specialitate la care se analizează problemele ce intră în competența de soluționare a direcției;

 • (3) Asigură aducerea la cunostință si gestionarea actelor normative și urmăresc aplicarea dispozițiilor legale de către personalul din subordine;

 • (4) Propun participarea la forme de instruire profesională a personalului din subordine in funcție de necesitățile

identificate.

Art.19. Consiliul Local al Municipiului Oradea aprobă următoarele:

 • a.         Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Imobiliare Oradea, precum și modificarea și completarea acestuia;

 • b.         Structura organizatorică a Administrației Imobiliare Oradea - organigrama, statul de funcții, numărul de personal și planul de ocupare al funcților publice cu avizul al A.N.F.P.;

 • c.          Strategia și obiectivele Administrației Imobiliare Oradea, pe termen scurt, mediu și lung;

 • d.         Bugetul de venituri și cheltuieli, contul de execuție bugetară și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor ale Administrației Imobiliare Oradea.

 • e.         Numirea, sancționarea și suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu, în condițiile legii, pentru directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție; Primarul Municipiului Oradea are următoarele competențe:

 • a.             aprobă fișa postului, îndatoririle și împuternicirile directorului executiv, în condițiile legii;

 • b.           aprobă și promovează proiecte de hotărâri în Consiliul Local al Municipiului Oradea pentru Administrația Imobiliară Oradea;

 • c.            emite dispoziții de resortul Administrației Imobiliare Oradea, în aplicarea legii și a hotărârilor CLMO; Viceprimarul Municipiului Oradea asigură legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea și are următoarele competențe:

 • a.            întocmește fișa postului pentru directorul executiv;

 • b.           coordonează activitatea Administrației Imobiliare Oradea.

Art.20. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investită, Administrația Imobiliară Oradea cooperează și colaborează cu celelalte structuri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ale Consiliului Județean Bihor, Instituției Prefectului Bihor, pe probleme de interes comun, precum și cu alte autorități publice, agenți economici, asociații și fundații și cu persoane fizice, potrivit legii.

Art.21. Sediul administrativ al Administrației Imobiliare Oradea este în municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, județul Bihor. Sediul poate fi schimbat la o altă adresă, în municipiul Oradea, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.22. Antetul documentelor și corespondenței Administrației Imobiliare Oradea va avea următorul conținut: „Consiliul Local al municipiului Oradea, Administrația Imobiliară Oradea”.

Art.23. Administrația Imobiliară Oradea dispune de cod fiscal, cont bancar propriu și ștampilă proprie, de formă rotundă cu următorul conținut „Municipiul Oradea, Administrația Imobiliară Oradea”.

Capitolul II

A.


Drepturile, îndatoririle, sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

Drepturi:

Art.24. Drepturile funcționarilor publici sunt prevăzute în Capitolul V, secțiunea I din Legea nr.188/1999 (r) și constă în următoarele:

dreptul garantat la opinie și la asociere sindicală, în condițiile legii;

dreptul de asociere în organizații profesionale sau alte organizații având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale și protejarea statutului lor;

dreptul la grevă, exercitat în condițiile legii;

dreptul la salariu și la durată normală a timpului de lucru de 8 ore /zi și 40 ore/săptămână.

Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcționarii publici au dreptul la recuperare sau la plata unui spor din salariul de bază, conform legii;

dreptul la concediul de odihnă, la indemnizație de concediu și o primă de vacanță, egală cu salariu de bază din luna anterioară plecării în concediu și care se impozitează separat;

dreptul la concedii medicale și alte concedii, cu menținerea raporturilor de serviciu în cazuri reglementate de lege;

dreptul la condiții normale de muncă și igienă și în mod excepțional, schimbarea locului de muncă pentru motive de sănătate, cu păstrarea gradului, clasei și treptei avute;

dreptul la asistență medicală: proteze și medicamente în condițiile legii;

dreptul de pensii și celelalte drepturi de asigurări sociale de stat;

dreptul de protecție împotriva amențărilor, violențelor și faptelor de ultraj la care ar putea fi supuși în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta;

dreptul la despăgubiri în cazul în care, din culpa Consiliului local, funcționarii publici au suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

dreptul de delegare și detașare în condițiile și cazurile prevăzute de lege și în cazul delegării în scopul efectuării cursurilor de perfecționare organizate în altă localitate decât cea de domiciliu;

în caz de deces a funcționarului public, membrii familiei îndreptățiți la pensie de urmaș, au dreptul să primească pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat

Art. 25. În exercitarea atribuțiilor lor, funcționarii publici beneficiază de protecția legii.

B. Îndatoriri

Art.26. Îndatoririle funcționarilor publici sunt prevăzute în capitolul V secțiunea II din Legea 188/1999 (r2) și constă în următoarele:

obligația de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu cu loialitate, în mod conștincios și corect, de a se abține de la orice faptă de natură a prejudicia instituția;

să nu-și exprime sau să-și manifeste convingerile politice în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;

obligația de a se conforma dispozițiilor date de funcționarii publici cu funcții de conducere, cărora le sunt subordonați

direct.

În cazul în care apreciază că dispozițiile sunt ilegale, funcționarii publici pot refuza executarea lor, cu obligația motivării în scris a acestui refuz. Dacă funcționarul public care a dat dispoziția stăruie în executarea ei, va trebui să o formuleze în scris, în această situație funcționarul public care a primit dispoziția este obligat să o execute.

îndatorirea de a executa și rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcționează fiind interzisă primirea directă a cererilor care intră în competența lor de rezolvare sau efectuarea de intervenții în scopul soluționării acestor cereri;

obligația de a păstra secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea în legătura cu faptele informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției;

obligația de a nu solicita sau accepta, direct sau indirect, pentru ei și pentru alții, în considerarea funcției lor publice,

daruri sau alte avantaje;

obligația de a prezenta la numirea și la eliberarea din funcție declarația de avere;

îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea profesională atât în cadrul instituției publice, fie urmând cursuri de perfecționare organizate în acest scop.

C.Răspunderea funcționarilor publici

Art.27.Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art.28. Sancțiunile disciplinare se aplică pentru abaterile și în condițiile stabilite de capitolul VIII din Legea nr. 188/1999(r) și sunt următoarele:

 • a) mustrare scrisă;

 • b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

 • c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă

de la 1 la 3 ani;

 • d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an;

 • e) destituirea din funcția publică.

Art.29. (1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 23 litera “a” din prezentul regulament, respectiv art. 77 alin. 3 litera “a”din Legea nr. 188/1999(r), se pot aplica direct de către conducătorul compartimentului în care funcționează cel în cauză.

 • (2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 23 litera “c-e” din prezentul regulament, respectiv art.77 alin.3 litera “ce” din Legea nr. 188/1999(r) se aplică exclusiv de primar, la propunerea comisiei de disciplină.

Art.30. Răspunderea civilă a funcționarilor publici este angajată în următoarele situații:

 • a)       pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției;

b)      pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

 • c)       pentru daunele plătite de instituție în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești

definitive și irevocabile.

Art.31. (1) Repararea pagubelor aduse instituției în situațiile prevăzute la art.25 literea “a” și “b” se dispune prin emiterea de către primar a unei dispoziții de imputare în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau prin semnarea unui angajament de plată de către funcționarul public vinovat.

 • (2) Pentru daunele plătite de către instituție în calitate de comitent unor terțe persoane, repararea daunelor se face pe baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, ca urmare a acțiunii în regres introdusă de instituție împotriva funcționarului public respectiv.

Art.32. Răspunderea contravențională și răspunderea penală sunt angajate în cazul în care funcționarii publici săvârșesc contravenții, infracțiuni în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu.

Art.33. Încălcarea cu vinovăție a sarcinilor de serviciu de către persoanele angajate cu contract individual de muncă, atrage răspunderea disciplinară și materială în condițiile codului muncii, sau răspunderea contravențională, civilă ori penală după caz.

Drepturile si îndatoririle personalului contractual

A. Drepturi:

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Art.34. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • (1) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 • (2) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

 • (3) dreptul la concediu de odihnă anual;

 • (4) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

 • (5) dreptul la demnitate în muncă;

 • (6) dreptul la securitate și sănătate în muncă;

 • (7) dreptul la acces la formarea profesională;

 • (8) dreptul la informare și consultare;

 • (9) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

 • (10) dreptul la protecție în caz de concediere;

 • (11) dreptul la negociere colectivă și individuală;

 • (12) dreptul de a participa la acțiuni colective;

(13) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 • (14) dreptul de a cumula mai multe funcții

 • (15) drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă

 • (16) drepturile prevăzute în contractul individual de muncă

B.Îndatoriri:

Art.35. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:

 • (1) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

 • (2) obligația de a respecta disciplina muncii;

 • (3) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;

 • (4) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

 • (5) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în instituție;

 • (6) obligația de a respecta secretul de serviciu.

 • (7) obligația de a respecta programul de lucru.

Partea a II-a

CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

J                                                                                                J

Capitolul III

Managementul Administrației Imobiliare Oradea. Atribuții și sarcini

Art. 36.(a) Conducerea instituției publice de interes local Administrația Imobiliară Oradea se asigură de către directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea, subordonat primarului municipiului Oradea și viceprimarului cu atribuții în domeniul administrării bunurilor imobile, având în subordine trei funcții publice de conducere (directori executivi adjuncți) ce coordonează direcțiile din cadrul aparatului propriu, potrivit H.C.L. nr. 713 din 31.08.2009 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.09.2009:

(1) Directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea are calitate de ordonator terțiar de credite.

(2) Ordonatorul terțiar de credite întocmește și prezintă spre aprobare, Consiliului Local, contul de execuție al bugetului Administrația Imobiliare Oradea, în structura următoare:

 • a) la venituri:         1. Prevederi bugetare aprobate inițial;

2. Prevederi bugetare definitive;

 • 3. Încasări realizate.

 • b) la cheltuieli:         1. Credite aprobate inițial;

2. Credite definitive;

3. Plăți efectuate.

 • (3) Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmește situațiile financiare care se vizează de Trezorerie și se depun la compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Oradea.

 • (4) - directorul executiv adjunct (imobile) al Administrației Imobiliare Oradea subordonat directorului executiv (cu atribuții în domeniul administrării și gestionării patrimoniului - terenuri, parcări, locuințe și spații cu altă destinație, a intocmirii documentațiilor cadastrale);

 • - director executiv adjunct (economic) al Administrației Imobiliare Oradea subordonat directorului executiv (cu atribuții în domeniul activității financiar-contabile și administrarea resurselor financiare);

 • - director executiv adjunct (tehnic) al Administrației Imobiliare Oradea subordonat directorului executiv (cu atribuții în domeniul executării lucrărilor de reparații curente, capitale și întreținerea bunurilor imobiliare administrate);

(b) Scopul principal al postului este organizarea, planificarea și coordonarea activității Administrației Imobiliare Oradea, întocmirea strategiei manageriale a bunurilor din patrimoniu, ordonator terțiar de credite, controlând: ținerea la zi a contabilității, efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu al instituției, coordonând realizarea veniturilor conform planului instituției, întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, coordonarea direcțiilor din subordine, supravegherea inventarierii și administrării bunurilor care definesc patrimoniul Administrației Imobiliare Oradea, asigurarea activității de administrare și gestionare a patrimoniului spațiilor cu altă destinație decât cea de locuința, a locuințelor, a terenurilor, a parcărilor;

Art. 37. (1) Numirea, sancționarea, suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu, în condițiile legii, pentru directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea, se face se face de către Primarul municipiului Oradea prin dispozitia acestuia, in conditiile legii;

 • (2) Directorul executiv numește în funcție, prin decizie, directorii executivi adjuncți, în condițiile legii, eliberează din funcție, după consultarea cu viceprimarul ce are atribuții de coordonare a Administrației Imobiliare Oradea și acordul Primarului municipiului Oradea, directorii executivi adjuncți, prin decizie, în condițiile legii.

 • (3) Directorul executiv numește sau eliberează din funcție, prin decizie, șefii de servicii/birouri, funcționarii publici de execuție precum și personalul contractual din cadrul instituției, în condițiile legii.

 • (4) Directorul executiv aplică sancțiunile prevăzute de lege personalului din subordine și ia masuri pentru

ducerea la îndeplinire a acestora, prin decizie.

Art. 38. (1) Atribuțiile directorului executiv al instituției publice de interes local Administrația Imobiliară Oradea: organizarea, planificarea și coordonarea activității Administrației Imobiliare Oradea;

întocmirea strategiei manageriale a bunurilor din patrimoniu pentru realizarea obiectului de activitate al Administrației

Imobiliare Oradea;

gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publiuce;

aprobarea statelor de plată pentru drepturile salariale;

aprobarea efectuării cheltuielilor din bugetul propriu al Administrației Imobiliare Oradea;

urmărirea întocmirii, respectiv a modificării organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal;

urmărirea întocmirii dosarelor de instanță și a acțiunilor în justiție în reprezentarea instituției publice de interes local Administrația Imobiliară Oradea;

inițierea, coordonarea și desfășurarea eforturilor de atragere de surse externe de finanțare pentru susținerea programelor și proiectelor proprii, în special pe domeniile cheie de activitate a Administrației Imobiliare Oradea: obiective de patrimoniu, unități de învățământ, unități de sănătate, centre sociale, etc.;

aprobarea elaborării activității de investiții ale Administrației Imobiliare Oradea în funcție de obiectivele stabilite în anexele la bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local;

elaborarea de programe și documentații în vederea executării lucrărilor de reparații curente, capitale și investiții;

urmărirea propunerilor de investiții multianuale, propunerea, la sfârșitul anului, spre aprobarea Consiliului Local a obiectivelor ce vor fi prevăzute a se realiza anul următor,

aprobarea inventarierii periodice a tuturor valorilor patrimoniale asoptând măsuri adecvate de protecție a patrimoniului; urmărirea principalilor indicatori economico-financiari, bilanțurile trimestriale și anuale;

asigurarea exercitării controlului financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea și economicitatea operațiunilor;

verificarea documentației de organizare a licitațiilor;

verificarea și vizarea elaborării referatelor de numire a Comisiei de evaluare, urmărește elaborarea documentației de justificare, a actelor adiționale la contractele de achiziție publică,

urmărirea întocmirii proceselor verbale de restituire pentru imobilele retrocedate în temeiul Legii 112/1995, Legii 10/2001, OUG nr. 94/2000, întocmirea cazierelor din fondul municipal de locuințe, fond de stat, învățământ și sănătate;

urmărirea evidenței domeniului public și domeniului privat al municipiului Oradea, evidența activelor fixe corporale și necorporale, rezultatele inventarierii anuale și a celorlalte inventare făcute cu diferite ocazii;

coordonarea directorului executiv adjunct cu atribuții în domeniul administrării parcărilor și a domeniului public din apropierea parcărilor și gestionarea veniturilor din taxe de parcare și din amenzi contravenționale pentru oprire/staționare/parcare ilegală/neregulamentară, precum și coordonarea activității de amenajare de noi parcări cu plată, parcări taxi, parcări pentru locatari și dotarea acestora;

urmărirea gestionării activității de impunere/modificare/facturare a sumelor datorate în baza contractelor încheiate -înscrisuri generatoare de venituri bugetare nefiscale, coordonează evidența analitică a mișcărilor de materiale;

coordonarea directorului executiv adjunct cu atribuții în domeniul activității de administrare a imobilelor cu destinația de locuințe aflate în administrarea statului român sau a municipiului Oradea și închirierea acestora; coordonarea, gestionarea și administrarea tuturor spațiilor comerciale, spitale, policlinici, cabinete medicale individuale, precum și a unităților de învățământ preuniversitar de stat (creșe, școli, grădinițe, grupuri școlare, licee și colegii) aflate în administrarea statului romăn,

coordonarea directorului executiv adjunct cu atribuții în administrarea imobilelor cu caracter de protecție socială, a imobilelor construite prin Agenția Națională a Locuințelor, a bazelor sportive și administrarea Centrelor Sociale Multifuncționale pentru persoane vârstnice;

supravegherea executării operațiilor impuse de activitatea de administrare a domeniului public și privat al municipiului;

verificarea modului și condițiilor de promovare a acțiunilor privind administrarea judicioasă a terenurilor aparținând

municipiului Oradea;

promovarea ofertelor de parteneriat pe domeniul public și privat;

analizarea documentelor repartizate instituției și distribuirea acestora, subordonaților,

vizarea tuturor documentelor elaborate în cadrul instituției;

supunerea aprobării Consiliului Local proiectele de hotărâre în vederea aplicări acestora,

urmărirea, verificarea și punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local în domeniile de

activitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

prezentarea și susținerea proiectelor de hotărâre și rapoartelor de specialitate pe problemele specifice instituției în comisiile de specialitate ale Consiliului Local și în ședințele Consiliului Local;

participarea la comisiile formate la nivelul municipiului în toate domeniile în care Consiliului Local este implicat, conform legii, în probleme legate Administratia Imobiliara Oradea;

asigurarea sistemului informațional din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

avizarea recrutării și formarea profesională a personalului din subordine, urmărind randamentul și eficiența acestuia. urmărirea soluționării în termen legal a tuturor adreselor repartizate conform legislației în vigoare;

colaborează cu celelalte instituții publice de interes local, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice Administrației Imobiliare Oradea, care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;

 • (2) Atribuțiile directorului executiv adjunct - ce coordonează administrarea și gestionarea patrimoniului - terenuri, parcări, locuințe și spații cu altă destinație, intocmirea documentațiilor cadastrale și de investiții

 • -  răspunde de administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municipiului Oradea prin cresterea incasarilor ca urmare a utilizarii terenurilor aflate proprietatea Municipiului Oradea.

 • -  răspunde de clarificarea situatiei juridice a unor terenuri in vederea valorificarii acestora prin vanzare sau concesionare.

 • -  actualizează si lărgește baza de date privind evidenta terenurilor,

 • -  integrează functionarea seviciilor topografice si cadastru, administrare patrimoniu si GIS intr-un sistem informatic operațional,

 • -  coordonează, administrează și răspunde de serviciul constituit pentru imobile cu destinatia de locuinte si spatii cu alta destinatie aflate in proprietate, respectiv administrarea Statului Roman si a Municipiului Oradea.

-  coordonează și răspunde de activitățile din cadrul Serviciului Parcari în vederea asigurarii unei exploatari eficiente a parcarilor si a impiedicarii ocuparii ilegale a trotuarelor, a spatiilor verzi si a domeniului public din aproprierea parcarilor,

 • -  coordonează și răspunde de administrarea parcărilor și a domeniului public din apropierea parcărilor, precum și gestionarea veniturilor din taxe de parcare și din amenzi contravenționale pentru oprire/staționare/parcare ilegală/neregulamentară.

-  coordoneaza supravegheaza si raspunde de executarea operatiilor impuse de activitatea de administrare a domeniului public si privat al Municipiului.

 • -  repartizează corespondenta si verifică soluționarea ei în termen.

 • -  vizează și răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate de către angajații din subordine în vederea înaintării lor spre aprobare sefilor ierarhici superiori si Consiliului Local,

 • -  verifică documentația tehnică și economică pentru stabilirea corectitudinii deciziilor luate.

 • -  stabilește și răspunde de modul și condițiile de promovare a actiunilor privind administrarea judicioasa a terenurilor apartinand Municipiului Oradea

 • -  vizează și răspunde de contractele întocmite de către angajații din subordine pentru terenurile concesionate, închiriate, date in folosință sau în administrare, contracte de pășune.

 • -  participă la ședințele Consiliului Local, pe comisii și în plen în vederea prezentării și susținerii informărilor și rapoartelor de specialitate promovate în domeniul administrării și gestionării patrimoniului - terenuri, parcări, locuințe și spații cu altă destinație

 • -  verifică documentația de organizare a licitațiilor în vederea închirierii, concesionarii, vanzarii cumpărării de bunuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Oradea,de licitatii privind achizitiile publice de bunuri, lucrări și servicii

-  clarificarea situatiei cadastrale a imobilelor aflate la dispozitia Comisiei Municipale pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar.

- promovarea ofertelor de parteneriat pe domeniul public si privat,

 • -  conduce, coordonează, administrează și răspunde de serviciul constituit pentru imobile cu destinatia de locuințe și spații cu altă destinație,

 • -  solicită și prezintă Comisiei de Aplicare a legilor proprietatii (Legea112/1995, Legea 10/2001) acte pentru stabilirea situațiilor juridice reale a imobilelor aflate în administrare,

 • -  urmărește și răspunde de dezvoltarea parcărilor și desfășurarea echilibrată a activităților din cadrul Serviciului Parcări.

 • -  participă la realizarea studiului de sinteză privind managementul activitatilor din cadrul serviciului administrare parcari.

 • -  îndrumă, supravegheaza și răspunde de activitatea angajaților din cadrul Serviciului Parcari.

 • -  coordonează și controlează activitățile de verificare și soluționare a contestațiilor și petițiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, desfășurând și activități concrete de verificare și soluționare a unora dintre ele.

 • -  solicită subordonatilor și răspunde de îndeplinirea activității și ia măsuri pentru buna realizare a acestora.

 • -  îndeplineste orice alte sarcini legale, care nu sunt cuprinse în fișa de post, în funcție de solicitarile șefilor ierarhici superiori

 • -  își însusește și aplică legile, întocmește studii, efectuază controale, consiliere, coordonare, conducere, elaborează reglementări, contribuie la luarea deciziilor sau altor activități care necesită cunoștințe superioare de specialitate.

 • (3) Atribuțiile directorului executiv adjunct care coordonează domeniul activității financiar-contabile și administrarea resurselor financiare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

asigură și răspunde de îndeplinirea obligațiilor instituției către bugetul de stat, unități bancare, furnizori etc.; organizează contabilitatea instituției în conformitate cu dispozițiile legale, asigură și răspunde de efectuarea la timp a înregistrărilor;

asigură și răspunde de întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor semestriale și anuale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;

 • -        angajează instituția prin semnătura alături de directorul general în toate operațiile patrimoniale;

 • -        verifică și răspunde cu privire la respectarea atribuțiilor ce revin Serviciului Financiar-contabil, Serviciului Urmărire Contracte, Executare Silită, Compartimentului Buget, Compartimentului Achiziții, Valorificări Active;

 • -        exercită controlul financiar preventiv;

 • -         stabilește delegările de atribuții pentru activitatea financiar-contabilă;

 • -        asigură identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficiențelor de gestionare a activității instituției și ia măsurile cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers a activității economico-financiare;

 • -        asigură și răspunde de respectarea procedurilor legale de atribuire la încheierea contractelor de achiziție publică;

 • -       verifică evidența creanțelor fiscale și nefiscale conform contractelor încheiate de Administrația Imobiliară Oradea;

 • -        analizează procedura de executare silită a creanțelor Administrației Imobiliare Oradea ce nu au fost încasate la scadență și ia măsuri în vederea încasării acestora;

 • -       organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante si propune împreună cu șefii compartimentelor de resort măsuri pentru readucerea în circuitul economic a stocurilor disponibile, precum și pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

 • -        analizează și propune măsuri pentru creșterea rentabilității;

 • -       organizează și controlează efectuarea inventarierii bunurilor materiale, conform prevederilor legale și răspunde de corecta realizare a acestei activități;

 • -        informează ori de cate ori este nevoie directorul general al instituției asupra tuturor aspectelor din sfera sa de activitate și propune măsurile ce se impun;

 • -       dispune întocmirea planului de amortizare și a plafonului de casă, dispune inventarierea mijloacelor fixe, mijloacelor circulante și a altor bunuri materiale sau bănești care intră în patrimoniul instituției.

 • -       Răspunde de aplicarea prevederilor legate de managementul calității.

 • (4) Atribuțiile directorului executiv adjunct care coordonează execuția lucrărilor de reparatii curente, capitale si investitii la cladirile administrate de Administratia Imobiliara Oradea

 • -        organizează, planifică, coordonează și răspunde de activitatea în domeniul executării lucrărilor de reparații curente, capitale și întreținerea bunurilor imobiliare administrate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, având în subordine:

>               Serviciul Tehnic

o                     Compartiment Cetate

oAooooAooA


Compartiment Constructii

Birou Administrare Baze Sportive si Agrement

CompartimentSala Sporturilor

Compartiment Stadion

Compartiment Bazine Compartiment Oraselul Copiilor

Birou Administrare Camine

Compartiment Centre Multifunctionale

Compartiment Camine

CompartimentActivitati Socio-Pedagogice pentru Copii

întocmește și răspunde de strategia managerială a bunurilor din patrimoniu pentru realizarea obiectului de activitate în domeniul executării lucrărilor de reparații curente, capitale și întreținerea bunurilor imobiliare administrate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

gestionează și răspunde de resursele umane și funcțiile publice eferente domeniului de activitate menționat anterior;

urmărește și răspunde de întocmirea, respectiv modificarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personaldin cadrul directiei cu activitate în domeniul executării lucrărilor de reparații curente, capitale și întreținerea bunurilor imobiliare administrate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

elaborează și răspunde de activitatea de investiții ale Administrației Imobiliare Oradea în funcție de obiectivele stabilite în anexele la bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local;

elaborează și răspunde de programe și documentații în vederea executării lucrărilor de reparații curente, capitale și investiții;

urmărește și răspunde de propunerile de investiții multianuale, propune, la sfârșitul anului, spre aprobarea Consiliului Local a obiectivelor ce vor fi prevăzute a se realiza anul următor,

verificarea documentației necesare din punct de vedere tehnic licitațiilor;

verificarea si urmărirea elaborarii documentației de justificare, a actelor adiționale la contractele de achiziție publică de

natura tehnica

coordonează și răspunde de lucrările de investitii, reparatii capitale si reparatii curente la spitale, aflate in administratia Consiliului local,precum și a unităților de învățământ preuniversitar de stat (creșe, școli, grădinițe, grupuri școlare, licee și colegii)

 • -       coordonează și răspunde de administrarea imobilelor cu caracter de protecție socială, a imobilelor construite prin Agenția Națională a Locuințelor, a bazelor sportive și administrarea Centrelor Sociale Multifuncționale pentru persoane vârstnice;

 • -       analizează și răspunde de documentele repartizate de catre Directorul executiv și distribuirea acestora, subordonaților,

 • -        vizează și răspunde de toate documentele elaborate în cadrul direcției cu activitate în domeniul executării lucrărilor de reparații curente, capitale și întreținerea bunurilor imobiliare administrate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

 • -        supune aprobării Consiliului Local proiectele de hotărâre din cadrul direcției menționate anterior, în vederea aplicării

acestora,

 • -       urmărește, verifică și răspunde de punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local în domeniile subordonate

 • -        prezintă și susține proiectele de hotărâre și rapoartele de specialitate pe problemele specifice activității desfășurate, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local și în ședințele Consiliului Local;

 • -        participă la comisiile în care este numită de catre Directorul executiv în probleme legate de Administratia Imobiliara

Oradea;

 • -       asigură sistemul informațional din cadrul directieipe care o coordonează;

 • -        primeste informari cu privire la activitatea directiei pe care o coordonează;

 • -        răspunde de formarea profesională a personalului din subordine, urmărind randamentul și eficiența acestuia.

 • -       urmărește și răspunde de soluționarea în termen legal a tuturor adreselor repartizate conform legislației în vigoare;

 • -        colaborează cu celelalte instituții publice de interes local, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice în cadrul direcției cu activitate în domeniul executării lucrărilor de reparații curente, capitale și întreținerea bunurilor imobiliare administrate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

-       cunoaste cerintele documentelor SMIQM :

o                  Manual integrat QM;

o                   Proceduri;

o                  Fise de proces.

 • -       aplică documentele SMIQM

 • -        răspunde de rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate de auditorul intern sau din exterior;

-       cordoneaza functionarea proceselor SMIQM din sfera de activitate;

 • -        participă la sedintele de analiza efectuate de management in calitate de membru a acestuia;

-        participa la auditurile interne in compartimentele sectorului sau de activitate;

- impreuna cu responsabilul pentru calitate si mediu, intocmesc informari privind implementarea SMIQM, pe care le prezinta in reuniunile de analiza ale managementului;

- initiaza actiuni corective/preventive pe care le supune aprobarii managementului

Art.39. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 38 din prezentul Regulament, directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea emite decizii.

Deciziile devin obligatorii pentru personalul din structura organizatorică a Administrației Imobiliare Oradea.

Art.40. Atribuțiile stabilite la art.38 din prezentul regulament pot fi delegate directorului executiv adjunct în vederea realizării obiectului de activitate al Administrației Imobiliare Oradea.

Partea a III-a

ATRIBUȚIILE INSTITUȚIEI PUBLICE ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

Capitolul IV

Art.41. Compartimentele și birourile din subordinea directorului executiv

1.                                          Biroul Juridic

Reprezintă interesele institutiei: Consiliul Local al municipiului Oradea-AIO, în fața instanțelor judecătorești la toate gradele de jurisdictie și în fața altor autorități în condițiile legii și apărarea intereselor instituției cu profesionalism și demnitate.

-asigură legalitatea actelor adoptate si emise de AIO în condițiile legii și a regulamentelor specifice instituției,

-formulează în termen legal procedural apărările în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care instituția

este parte în proces,

 • - exercită căile de atac ordinare si extraordinare prevăzute de lege atunci când soluțiile pronunțate prin hotărâri ale instanțelor judecătorești impun această situație (apel, recurs, recurs în anulare, revizuire după caz),

-formulează, promovează și susține acțiunile în anulare în condițiile legii, atât în temeiul Legii 554/2004 a contenciosului administrativ cât și în temeiul O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, pe calea jurisdicțională de atac la instanțele judecătorești împotriva actelor procedurale emise pe calea administrativă de atac,

-promovează acțiunile în justiție și formulează apărări în litigiile având ca obiect „uzucapiune, sistare indiviziune, anulare contract, actiunile in anularea unui act administrativ, actiunile in prtentii, reziliere si evacuare, actiune in revendicare imobiliara, actiune in prestatie tabulara, despagubiri, partaj, obligatie de a face, plangeri contraventionale, formulate de petenti, in temeiul codului de procedura civilia, persoane fizice sau juridice”,

-asigură asistență juridică de specialitate privind respectarea strictă a legalității de către toate serviciile, birourile și compartimentele Adimistrației Imobiliare Oradea, urmărind documentarea juridică la nivelul acestora, avizează de legalitate și contrasemnează actele si contractele intocmite de Serviciul Administrare Locuinte și Spații cu Altă Destinație, Serviciul Patrimoniu și Compartimentul Achiziții Publice.

-răspunde si semnează pentru toate actele pe care le întocmește, pe care le verifică, pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu și pentru neexercitarea căilor de atac din culpa sa;

 • - participă și semnează actele de dezmembrare, acceptările de donații, sistările de indiviziune;

 • - îndeplinește formalitățile de publicitate imobiliară și alte operațiuni de carte funciară la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • - primește, înregistrează și soluționează corespondența repartizată biroului ;

 • - întocmește dosare de instanță și ține evidența acestora, sens în care va ține la zi evidența litigiilor, nr. dosarelor și a termenelor stabilite de instanță;

 • - promovează acțiuni în justiție în reprezentarea instituției publice de interes local Administrația Imobiliră Oradea și unității administrativ-teritoriale pentru bunurile date in administrarea intituției;

 • - soluționează notificările formulate în procedura administrativă instituită de Legea nr. 10/2001 și participă la ședințele Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001;

-depune toate diligențele pentru rezolvarea dosarelor ce au ca obiect legile proprietății;

-solicită informațiile necesare în vederea pregătirii apărărilor;

-în calitate de pârât, depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor în cauzele respective și pentru administrarea probelor utile soluționării acestora;

-asigură reprezentarea intereselor instituției în justiție, participă la dezbateri și pune concluzii conform poziției precizate în apărările formulate în scris;

 • - pentru acțiunile promovate în numele instituției publice și în reprezentarea unității administrativ-teritoriale, ia măsurile necesare pentru timbrarea corespunzătoare;

 • - informează în legătură cu desfășurarea cursului judecății, precum și asupra situației dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • - manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

-participă în comisiile de analiză a cererilor și documentațiilor supuse aprobării în comisiile din care face parte în

baza unor hotarâri de consiliu local;

 • - răspunde operativ la notele interne și petiții, sesizări, reclamații, transmise spre competentă soluționare;

 • - răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • - participă la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice, în vederea achiziționării de bunuri și servicii, precum și a lucrărilor de investiții;

 • - ia măsuri pentru închiderea dosarelor soluționate definitiv și predarea lor la arhivă;

 • - comunică structurilor de specialitate hotărârile definitive / irevocabile ale instanțelor judecătorești pentru ducerea

lor la îndeplinire;

 • - vizează actele juridice și avizează de legalitate celelalte acte emise de alte servicii, din cadrul Administrației

Imobiliare Oradea.

2. Compartiment Resurse Umane - Salarizare

Obiective: Managementul resurselor umane - salarizare

 • - Aplicarea legislației privind: recrutarea, numirea, promovarea, evaluarea performanțelor profesionale individuale, motivarea, formarea profesională, sancționarea disciplinară, încetarea raportului de serviciu/muncă a angajaților (funcționari publici și personal contractual) din cadrul instituției;

 • - Calculul drepturilor salariale, a obligațiilor față de bugetul asigurarilor sociale și de stat, precum și a fișelor fiscale ale angajaților.

Principalele atributii:

asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal, conform prevederilor legale;

întocmește planul de ocupare a funcțiilor publice pe baza normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante și răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor pentru funcții publice și contractuale;

asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante și întocmește documentațiile privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs în conformitate cu prevederile legale;

asigură organizarea examenelor pentru promovarea angajatilor, care au absolvit o forma de învațământ superior, în specialitatea în care își desfașoară activitatea;

asigură organizarea concursurilor pentru promovarea funcționarilor publici în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcțiilor publice,

întocmește documentația privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația privind funcția publică și de legislația muncii pentru personalul din aparatul de specialitate;

întocmește documentația în vederea exercitării cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere vacante sau ale căror titulari sunt suspendați în condițile legii;

întocmește documentația pentru stabilirea salariilor de bază, indemnizațiilor de conducere, salariilor de merit, sporului de vechime și a altor sporuri;

întocmește statul de personal ori de câte ori intervin schimbari privind drepturile salariale lunare (salariul de încadrare, indemnizația de conducere, salariul de merit, sporul de vechime, etc.) sau noi angajări;

în cadrul numărului total de posturi aprobate, Compartimentul Resurse Umane - Salarizare, supune directorului executiv spre aprobare modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea în cadrul altui compartiment, la solicitarea justificată a șefilor de compartimente, conform legislatiei in vigoare;

acordă asistență funcționarilor publici de conducere și personalului contractual cu funcții de conducere, în vederea întocmirii fișelor de post. Răspunde și ține evidența acestora, conform prevederilor legale;

întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici precum și dosarele personale

ale personalului contractual, conform prevederilor legale;

asigură actualizarea bazei de date specifică activitații de resurse umane;

întocmeste documentația privind acordarea salariilor de merit, conform legislației în vigoare;

ține evidența orelor suplimentare efectuate, pe baza pontajelor, cu asigurarea încadrării în plafonul legal. Răspunde de evidența orelor suplimentare efectuate, plătite sau recuperate;

întocmește și verifică centralizatorul lunar de prezență. Răspunde de prezența la serviciu a angajaților și de pontajele

lunare.

solicită conducătorilor de compartimente, pe baza ofertelor instituțiilor specializate, propuneri privind angajații care vor participa la cursurile de formare/perfecționare profesională și pe baza acestora întocmește planul de formare profesionala, pe care îl supune aprobarii directorului executiv;

întocmește formalitățile privind participarea la cursurile de formare/perfecționare profesională;

asigura întocmirea formalităților necesare obținerii de către angajați a Permisului European de Operare pe Calculator, conform legislației în domeniu;

 • -        întocmește și gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici, conform prevederilor legale;

 • -        asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă, a concediilor suplimentare ale salariaților și a concediilor medicale, în baza cererilor acestora și a certificatelor medicale;

 • -   întocmește referate privind propunerea de sancționare disciplinară a angajaților, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancțiunea dispusă de directorul executiv și/sau a referatului șefilor ierarhici ai angajaților în ceea ce privește mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale;

 • -        răspunde de completarea corectă, păstrarea în bune condiții și gestionarea carnetelor de muncă pentru toți angajații instituției;

 • -        solicită și centralizează, conform prevederilor legale, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual și rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici;

 • -        întocmește și vizează legitimațiile de serviciu;

 • -        eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă și drepturile salariale brute (salarii de bază, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);

 • -        actualizează baza de date KeyPont cu modificările din statul de personal;

 • -        verifică utilizarea cartelelor de proximitate pentru întocmirea corectă a pontajului lunar;

 • -        asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate. Eliberează angajatului, la îndeplinirea condițiilor legale, actele necesare depunerii documentației de pensionare la Casa Județeană de Pensii Bihor;

 • -        solicită personalului întocmirea și/sau actualizarea declaratiilor de avere și a declarațiilor de interese și asigură gestiunea acestor documente, conform legislației în vigoare;

 • -        întocmește și actualizează registrul de evidență a salariatilor, conform legislației în vigoare.

 • -        solicita personalului din instituție, completarea si actualizarea declaratiilor de avere, a declaratiilor de interese si asigură gestiunea acestor documente, conform legislației în vigoare. Răspunde de preluarea și păstrarea declarațiilor de avere și a celor de interese ale angajaților instituției precum și de publicarea acestora pe pagina de internet a instituției confom legii;

 • -        asigură întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii pofesionale de către studenții care solicită acest lucru și eliberează adeverințe în acest sens;

 • -        asigură legătura Instituției cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici București de către care este coordonat

metodologic.

 • -       răspunde de implementarea standardului de calitate ISO

 • -        răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public

 • -        întocmește statele de plată pentru salarii, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor de boală, referatelor de ore suplimentare sau orele de noapte;

 • -        întocmește și depune fișele fiscale (FF1 și FF2) ale salariaților;

 • -        răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;

 • -        răspunde de corecta determinare a datoriilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor

speciale;

 • -   răspunde pentru depunerea la organele competente în termen legal a declarațiilor privind:

 • -                        impozitul pe salarii și venituri asimilate acestora,

 • -                        contribuția la asigurări sociale,

 • -                      contribuția la asigurările sociale de sănătate,

 • -                      contribuția la fondul de șomaj,

 • -                        ține evidența reținerilor din salarii a angajaților,

 • -                      întocmește și depune situațiile privind cheltuielile cu salarii la Administrația Financiară, la termenele

stabilite de lege;

Relații interne

J

Director executiv:

 • -        transmite decizii cu caracter obligatoriu sub rezerva legalității în ceea ce privește problemele de personal ale instituției;

 • -        primește la semnat pentru aprobare: statul de personal, documentele privind demararea procedurilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcții, Regulamentul Intern al instituției elaborat de către birou, Planul de ocupare al funcțiilor publice, Planul de perfecționare profesională al angajaților,

 • -        emite decizii cu privire la raporturile de serviciu și la raporturile de muncă ale angajaților ;

 • -        transmite corespondența;

 • -        aprobă toate documentele rezultate din activitatea compartimentului;

Relații externe:

J

Ministerul Administrației și Internelor; Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Finanțelor Publice; Agenția Națională a Funcționarilor Publici; Centrul Național și Centrele Regionale de formare continuă a funcționarilor publici a Institutului Național de Administrație;

Instituții publice locale: Primăria municipiului Oradea, Direcția de Muncă , Solidalitate și Familie Bihor; Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor; Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor; Casa Județeană de Pensii Bihor; Agenția Județeană de Formare și Ocupare Profesională Bihor; Instituția Prefectului Bihor; Consiliul Județean Bihor;

Instituțiile publice subordonate Consiliului Local: Administrația Social Comunitară Oradea, Direcția de Evidență a

Persoanelor a municipiului Oradea, Clubul Sportiv municipal Oradea;

Colaborare în cadrul compartimentelor

3. Compartiment Relații cu Publicul

Oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea Administrației Imobiliare Oradea, modalitatea de a obține documente (acorduri, adeverințe, orice alte documente care intră în sfera de competență a instituției);

Are următoarele atribuții :

 • - desfășurarea activității de primire, evidențiere și urmărire a rezolvării petițiilor:

 • - efectuarea serviciilor de preluare, verificare și înregistrare electronică a cererilor și documentațiilor anexate necesare rezolvării unor probleme ce intră în sfera de competență a Administrației Imobiliare Oradea, în conformitate cu normele metodologice stabilite și legislația în vigoare ,sosite prin poștă sau direct din partea cetățenilor;

 • - preluarea și înregistrarea electronică a raspunsurilor la solicitările cetațenilor, conform opisurilor de predare-primire de la serviciile și compartimentele și borderourilor de expediere prin postă;

 • - urmărirea și raportarea respectării termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările cetățenilor, conform scadențarelor;

 • - întocmirea anuală a registrului de intrare-ieșire a corespondenței, expedierea corespondenței prin poștă;

 • - gestionarea și evidența timbrelor poștale, conform borderourilor de expediere;

 • - colaborarea cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • - asigurarea circuitului documentelor în instituție până la nivel de compartiment de specialitate, realizând evidența

acestuia pe baza opisurilor de predare-primire;

 • - înregistrarea documentelor legate de activitatea internă a Administrației Imobiliare Oradea;

 • - conceperea, redactarea, editarea și distribuirea gratuită a fluturașilor informativi cetațenilor;

 • - urmărirea modificărilor legislației în domeniul de activitate, adaptând programele și metodele de lucru;

asigurarea accesului la informațiile de interes public, conform Legii 544/2001; oferirea verbală a informațiilor de interes public;

punerea la dispozitia celor interesati, gratuit, a formularelor tip;

preluarea și înregistrarea solicitărilor de informații de interes public; preluarea și înregistrarea reclamațiilor administrative;

 • - emiterea notelor interne compartimentelor competente, în vederea culegerii informațiilor solicitate;

 • - realizarea arhivării documentelor clasate, opisurilor de predare primire și borderourilor;

4.Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

Subordonat direct directorului executiv al Administratiei Imobiliare Oradea, iar pe linia specialității, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor, Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Bihor.

Are următoarele atribuții:

Să planifice și să conducă activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative (planul de evacuare, planul de analiză și acoperire a riscurilor, plan de apărare împotriva incendiilor, plan de pregătire a personalului instituției).

face propuneri de reglementări tehnice și organizatorice a activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul

specific.

controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei, elaboreaza si supune spre analiza directorului executiv, raportul annual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate.

prelucrează cu personalul din instituție măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și verifică cunoașterea acestora. prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru realizarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și protectia securității si sănătății în muncă.

execută atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia situațiilor de urgență.

elaborează programe de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate.

asigură și răspunde de dotarea și funcționarea mijloacelor de prevenire și stingerea incendiilor din incinta instituției și locațiile acesteia.

prezintă conducerii, trimestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare

împotriva incendiilor.

Pentru activitățile de protecție și de prevenire a riscurilor profesionale din instituție, angajații desemnați privind securitatea și sănătatea în munca trebuie :

 • - să ia măsurile de prevenire precum și metodele de lucru aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății angajaților și să fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;

 • - să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu angajatii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății angajatilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă;

 • - să informeze, cat mai curând posibil, toți angajatii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre măsurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protecția lor;

 • - să ia măsuri și sa furnize instrucțiuni pentru a da angajatilor posibilitatea sa oprească lucrul și/sau sa părăsească imediat locul de munca și sa se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav și iminent;

 • - să țină evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de muncă,

 • - să elaboreze pentru autoritățile competente și în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de angajatii săi.

 • - să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de munca specifice unității;

 • - să obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în munca, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

 • - să stabilească pentru angajati, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • - să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți angajatii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin angajatii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe;

 • - să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

 • - la solicitarea inspectorului de muncă, participă la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

 • - să asigure o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului sau:

a) la angajare;

 • b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

 • c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

 • d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

 • e) la executarea unor lucrări speciale.

Relatii interne

DIRECTOR EXECUTIV

 • -        primeste informări privind activitatea de protecție privind securitatea și sănătatea în muncă și P.S.I. din Administrația Imobiliară Oradea;

 • -       primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului de Securitate și Sănătate în Muncă și P.S.I.

 • -        transmite decizii, corespondența și sarcini.

-       cu celelalte servicii si compartimente

Relatii externe:

Inspectoratul pentru situații de urgență “Crișana” al județului Bihor Inspectoratul teritorial de muncă a județului Bihor, Societăți comerciale

Capitolul V

Art. 42. Compartimentele, birourile și serviciile din subordinea

directorului executiv adjunct - cu atribuții de serviciu administrarea și gestionarea patrimoniului - terenuri, parcări, locuințe și spații cu altă destinație, intocmirea documentațiilor cadastrale și de investiții

5. Serviciul Administrare Imobile

Activități principale. Atribuții

Serviciul Administrare Imobile are în componență următoarele compartimente/birouri:

 • •                Biroul Întreținere

J

•             Compartiment Administrare Monumente

 • •              Compartiment Locuințe

 • •              Compartiment Spații

Principalele obiecte de activitate: evidența locuințelor de stat, case și blocuri, locuințe sociale, fond de stat, cămine, etc. locuințe disponibile, locuințe propuse pentru demolare, pentru închiriere, etc. Precum și gestionarea și administrarea imobilelor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea, respectiv administrarea Statului Român și a municipiului Oradea, precum și a imobilelor cu destinația de unități învățământ, cabinete medicale din raza municipiului Oradea. Principalele atributii:

elaborarea și inițierea de propuneri privind dezvoltarea patrimoniului gestionat de A.I.O. în ceea ce privește investițiile în reparațiile clădirilor existente;

elaborarea de studii de prefezabilitate sau rapoarte tehnice care stau la baza luării unei decizii în ceea ce privește demararea unor investiții;

întocmirea și promovarea rapoartelor de specialitate ce fundamentează deciziile Consiliului Local al municipiului Oradea referitoare la investițiile ce urmează a fi efectuate de către A.I.O.;

obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor impuse de legislația în vigoare pentru demararea lucrărilor de construcții;

evaluarea fondurilor banești necesare realizării de lucrări de reparații; întocmirea propunerilor privind alocarea de resurse financiare de la bugetul local pentru demararea și finalizarea unor investiții;

elaborarea propunerilor în vederea planificării fondurilor bănești ce susțin investițiile aprobate;

consultanță tehnică pentru serviciile juridice;

alte atributii repartizate de seful ierarhic

Obiectivele de investitii sau reparatii gestionate de A.I.O. ce intră în aria de activitate a S.A.I. sunt: imobilele de locuit; spațiile comerciale; alte imobile.

Relatii Interne

Se subordoneaza Directorului executiv adj. Imobile;

Colaboreaza cu toate serviciile, birourile si compartimentele din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea. Relatii externe

Instituția Primarului Municipiului Oradea, Institutia Arhitectului Sef Oradea, Consiliul Local Oradea, Consiliul Județean Bihor, Inspectoratul de Stat În Construcții, Regii sau Societați furnizoare de utilități, alte institutii implicate in procesul de reglementare, avizare, autorizare sau control in domeniul investitiilor in constructii

Societati comerciale contractante ale serviciilor de proiectare, asistenta tehnica, consultanta tehnica, executie a obiectivelor de investitii

5.1* Biroul Întreținere

Activități principale:

Biroul Intreținere Construcții Instalații are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de intreținere și reparații curente la imobilele aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea.

are sediul pe str.Barcăului nr.2 și are următoarea componență: 1 post consilier șef birou, 24 posturi de execuție din care:2 șoferi, 4 portari, 18 muncitori.

Atribuții

să ia masuri pentru asigurarea materialelor necesare executarii lucrarilor specifice cu respectarea reglementarilor

in vigoare privind achizitiile publice