Hotărârea nr. 991/2009

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 754 din 31.10.2006 privind planul de masuri pentru implementarea programului national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 820/30

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 754 din 31.10.2006 privind planul de măsuri pentru

implementarea programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 820/30.09.2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62636 din data de 10.12.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 820/30.09.2008, privind planul de masuri pentru implementarea Programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personala.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 754 din 31.10.2006, privind planul de măsuri pentru implementarea programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.820/30.09.2008,

Ținând cont de Ordonanța Guvernului nr. 51/2006 - actualizata, Legea nr. 12/2007, Legea nr. 351/2007, precum si de Ordinul 166/15.05.2007 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a Programului național privind sprijinul construirii de locuințe proprietate personala,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având in vedere prevederile art. 36, alin.(2) lit.b, d, alin.(4) lit.a si ale art.45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publica locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 754 din 31.10.2006 privind planul de măsuri pentru implementarea programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 820/30.09.2008, după cum urmează:

 • 1. Art. 1, lit.C, alin.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 754 din 31.10.2006 (modificată) se modifică si va avea următorul conținut:

„Statul sprijină accesul la o locuința proprietate personala prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite. Subvenția nu poate depăși suma de 15. 000 de euro”.

 • 2. Art. 1, lit.D, alin.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 754 din 31.10.2006 (modificată), va cuprinde modificarea componenței comisiei, care va avea următorii membrii

  1. Porsztner Bela Csaba

  • 2. Cherecheș Florica

  • 3. Fleisz Ioan Tiberiu

  4. Hossu Bogdan

  5. Petrut Vasile

  6. Marioara Rosan

  • - președinte comisie

  • - membru consiliul local - membru consiliul local - membru consiliul local - membru consiliul local

  - membru comisie

7. Cristian Marcel Beltechi- membru comisie

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea. Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -    Primarul municipiului Oradea

 • -    Administrația Imobiliară Oradea

 • -    Membrii comisiei prevăzuta la art. I, punctul 2 din prezenta hotărâre

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al județului bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.991

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.