Hotărârea nr. 99/2009

privind darea acordului de principiu pentru încheierea unei asocieri între Municipiul Oradea, SC Electrocentrale Oradea SA ºi o societate comercialã de specialitate, în vederea montãrii recuperatoarelor de cãldurã cu tuburi termice la cazanele 5 ºi 6 din

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru încheierea unei asocieri între Municipiul Oradea, SC Electrocentrale Oradea SA și o societate comercială de specialitate, în vederea montării recuperatoarelor de căldură cu tuburi termice la cazanele 5 și 6 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA

Analizând Raportul de specialitate nr. 106447/19.02.2009 întocmit de către Direcția Tehnică-Compartimentul Planificare Investiții prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, darea acordului de principiu pentru încheierea unei asocieri între Municipiul Oradea, SC Electrocentrale Oradea SA și o societate comercială de specialitate, în vederea montării recuperatoarelor de căldură cu tuburi termice la cazanele 5 și 6 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA

În baza prevederilor art.36 alin (1), alin (2) lit.a), lit.d și lit.e, alin.3 lit.c, alin.(6) lit. a) pct.14, alin.(7) lit.a) și art.45 alin.2 lit.f din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e ș t e :

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru încheierea unei asocieri între Municipiul Oradea, SC Electrocentrale Oradea SA și o societate comercială de specialitate, în vederea montării recuperatoarelor de căldură cu tuburi termice la cazanele 5 și 6 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA.

Contractul de asociere se va întocmi conform legislației în vigoare și se va prezenta spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică și S.C Electrocentrale Oradea S.A

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Tehnică

  • - S.C Electrocentrale Oradea S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009 Nr.99.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila