Hotărârea nr. 989/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 168 mp, situat in Oradea, str. Filatov si concesionarea directa a suprafetei de 168 mp teren in favoarea SC Leofex Prod SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 168 mp, situat în Oradea, str. Filatov și concesionarea directă a suprafeței de 168 mp teren în favoarea SC Leofex Prod SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61.576 din 23 noiembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 168 mp, teren situat în Oradea, str. Filatov și concesionarea suprafeței de 168 mp în vederea reglementării accesului auto conform documentației de urbanism.

Terenul în suprafață de 168 mp se constituie din nr. topo 3991/4 înscris în CF 1429 Oradea, proprietatea Statului Român .

Pe terenul învecinat, SC Leofex a realizat o hală de producție în baza Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 570/28.07.2005 și Autorizația de construire nr. 1424/27.07.2006, prelungit de la data de 01.02.2009, prin care este prevăzută obligativitatea de a reglementa accesul auto, prin concesionarea terenului.

Ținând cont de prevederile art. 15 din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea lucrărilor de construire,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 168mpastfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Observații

168

3991/4

1429 Episcopia Bihor

5641

Terenul - Proprietatea municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă deschiderea unei Coli de Carte Funciară în vederea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 168 mp, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 168 mp teren situat în Oradea, Str. Filatov identificat la art.1, în vederea reglementarii accesului auto în conformitate cu Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 570/28.07.2005 și Autorizația de construire nr. 1424 / 27.07.2006 .

Art.4. Durata concesionării este pe 25 de ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate pentru prezenta hotărâre din partea Instituției Prefecturului Județului Bihor.

Art.5. Se aprobă redevența de 10,00 lei/mp/an care se va achită începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.6. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea și transcrierea în CF 93877 Oradea a nr. topo 3991/4 reprezentând ”Teren public - Strada Filatov”.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil

OCPI Bihor

Instituția Prefectului - Județul Bihor

SC Leofex Prod SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.989

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.