Hotărârea nr. 987/2009

pentru aprobarea permutarii dreptului de folosinta atribuit in baza Legii 15/2003, d-lui Ilea Marius Ioan si d-nei Ilea Bianca Roxana pe parcela identificata cu nr. cadastral 15699 inscrisa in CF 86959 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea permutării dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003, d-lui Ilea Marius loan și d-nei Ilea Bianca Roxana pe parcela identificată cu nr. cadastral 15699 înscrisă în CF 86959 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.889 din 14 decembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea permutării dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003, d-lui Ilea Marius loan și d-nei Ilea Bianca Roxana pe parcela identificată cu nr. cadastral 15699 înscrisă în CF 86959 Oradea.

Prin Adresa nr. 62.762 / 2009 înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea, doamna Ilea Bianca Roxana solicită schimbarea parcelei identificate cu nr. cadastral 15648 Oradea atribuită în baza Legii 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală cu parcela identificată cu nr. cadastral 15699 Oradea.

În baza Autorizației de construire nr. 1182/11.06.2008, s-a autorizat executarea lucrărilor de construire locuință în regim de înălțime P+M și împrejmuire teren pe parcela identificată cu nr. cadastral 15648 Oradea. Aceste lucrări au fost executate din greșeală, pe parcela identificată cu nr. cadastral 15699 Oradea.

Greșeala a fost sesizată cu ocazia întocmirii de către topograful Tentea Ioan autorizat cu seria BH nr. 154, a Planului de amplasament si delimitare a imobilului, necesar intabulării construcției edificate de dl. Ilea Marius Ioan și soția, în baza Autorizației de construire sus menționate.

În vederea reglementării faptelor constatate, în Declarația notarială nr. 2247/08.12.2009, dl. Șerfezeu Ciprian Constantin își dă acordul privind cedarea dreptului de folosință a terenului identificat cu nr. cadastral 15699 Oradea în favoarea d-lui Ilea Marius Ioan prin renunțare la dreptul de atribuite teren în baza Legii 15/2003.

În baza Legii nr. 15/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr. 896/2003 pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001.

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica

locală,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se aprobă permutarea dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003 d-lui Ilea Marius Ioan de pe parcela identificată cu nr. cadastral 15648 înscrisă în CF 86908 Oradea și încheierea unui Act adițional la Contractul de comodat nr. 9798/06.05.2004 în vederea atribuirii parcelei identificate cu nr. cadastral 15699 înscrisă în CF 86959 Oradea.

Art.2. Se aprobă rezilierea Contractul de comodat nr. 9797/06.05.2004 ca urmare a denunțării unilaterale prin cedarea dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003 d-lui Șerfezeu Ciprian Constantin, pentru parcela identificată cu nr. cadastral 15699 înscrisă în CF 86959 Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

 • - dl. Șerfezeu Ciprian Constantin, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

 • - dl. Ilea Marius Ioan și soția Ilea Bianca Roxana, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

 • - Instituția Prefectului Bihor,

 • - O.C.P.I. Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.987

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.